intTypePromotion=1

Bài giảng môn THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Chia sẻ: Nguyen Uyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:13

0
193
lượt xem
64
download

Bài giảng môn THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thị trường tiền tệ là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, là nơi giao dịch các chứng khoán nợ. Căn cứ , g ị g ợ theo thời hạn, thị trường tiền tệ là thị trường tài chính ngắn hạn với công cụ tài chính có thời hạn dưới một năm. Thị trường tiền tệ là nơi giao dịch các công cụ tài chính nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn của các chủ thể trong nền kinh tế và...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng môn THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ

 1. Chương 2: THỊ TRƯỜNG TIỀN TỆ 1. Tổng quan về thị trường tiền tệ 2. Đặc điểm thị trường tiền tệ th tr ti 3. Chức năng thị trường tiền tệ 4. Phân loại thị trường tiền tệ lo th tr ti 5. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ 6. Các công cụ và nghiệp trên thị trường tiền tệ công và nghi trên th tr ti Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 1
 2. 1. Tổng quan về thị trường tiền tệ Khái niệm Thị trường tiền tệ là một bộ phận cấu thành của thị trường tài chính, là nơi giao dịch các chứng khoán nợ. Căn cứ theo thời hạn, thị trường tiền tệ là thị trường tài chính ngắn hạn với công cụ tài chính có thời hạn dưới một năm. Thị trường tiền tệ là nơi giao dịch các công cụ tài chính nh chính nhằm đáp ứng các nhu cầu vốn ngắn hạn của các nhu ng các chủ thể trong nền kinh tế và đảm bảo tính thanh khoản của các công cụ tài chính. Ngoài việc đáp ứng nhu nhu cầu vốn ngắn hạn của các chủ thể phát hành ng các ch th phát hành chứng khoán, thị trường tiền tệ còn là công cụ để thực thi chính sách tiền tệ nhằm điều tiết lạm phát hoặc kiểm soát hoạt động của các NHTM… Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 2
 3. Trước đây thị trường tiền tệ là thị trường thuần th ti là th th túy liên ngân hàng với chức năng cơ bản là cân đối điều hòa nguồn vốn và cho vay giữa NHTW và các NHTM, cân đối điều hòa khả năng chi trả giữa các NHTM. Nhưng từ thế kỷ XX, thị trường tiền tệ đã mở rộng với sự tham gia của nhiều chủ thể trong nền kinh tế. Vì vậy ngày nay thị trường tiền tệ là nơi thực hiện toàn bộ những kho cho vay và nh khoản cho vay và những khoản đi vay của các kho vay các chủ thể trên cơ sở hợp đồng với giá cả và thời hạn cụ thể, nhằm tạo ra sự cân bằng trong cung cầu tiền tệ trong nền kinh tế để đáp ứng nhu ti trong kinh để nhu cầu vốn cũng như tạo tính thanh khoản cho các công cụ tài chính. Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 3
 4. 2. Đặc điểm của thị trường tiền tệ - Thị trường tiền tệ là nơi giao dịch các ch chứng khoán nợ nhưng là các chứng khoán nh là các ch khoán nợ ngắn hạn, có thời hạn dưới một năm, chẳng hạn như: tín phiếu, ch nh tín phi kỳ phiếu… do Chính phủ hay NHTM phát hành để huy độ phát hành để huy động vốn ngắn hạn ng để bù đắp cho các khoản thiếu hụt mang tính tạm thời hoặc điều tiết khối lượng tiền trong lưu thông… Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 4
 5. 2. Đặc điểm của thị trường tiền tệ - Thị trường tiền tệ thực hiện giao dịch các công các công cụ nợ ngắn hạn nhằm đáp ng nh ứng nhu cầu vốn ngắn hạn cũng như đả đảm bảo tính thanh khoản cho các tính thanh kho cho các loại chứng khoán này. - Thông qua thị trường tiền tệ Chính qua th tr ti Chính phủ kiểm soát được các NHTM với công công cụ dự trữ bắt buộc tr bu Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 5
 6. 3. Chức năng của thị trường tiền tệ - Thị trường tiền tệ là nơi cung ứng vốn ngắn hạn cho tr ti là cung ng cho nền kinh tế thông qua việc mua bán các chứng từ có giá ngắn hạn. Thị trường này là nơi mà các NHTM thực hi hiện các hoạt động kinh doanh của mình, đáp ứng nhu các ho độ kinh doanh mình, nhu cầu đi vay và cho vay của các khách hàng. Ngoài ra còn giúp cho các NHTM điều tiết cơ cấu tỷ lệ dự trữ bắt buộc thông qua việc mua bán tín phiếu; - Thị trường tiền tệ giúp cho NHTW thực thi các nghiệp vụ th tr thị trường mở. Thông qua việc mua bán các chứng Thông qua vi mua bán các ch khoán ngắn hạn, NHTW điều tiết khối lượng tiền tệ trong lưu thông nhằm thực thi chính sách thắt chặt hay nới lỏng tiền tệ để kìm hãm lạm phát hay thúc đẩy kinh tế tăng trưởng; Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 6
 7. 3. Chức năng của thị trường tiền tệ - Thị trường tiền tệ là kênh huy động vốn ngắn hạn tr ti là kênh huy độ ng cho nền kinh tế, thông qua thị trường này lượng vốn nhàn rỗi ngắn hạn trong nền kinh tế được huy động cũng như đáp ứng được nhu cầu vốn ngắn hạn của các chủ thể trong nền kinh tế với các hình th tín thức tín dụng ngắn hạn, chiết khấu, cầm cố, thế ng chi kh th chấp các chứng từ có giá … - Thị trường tiền tệ góp phần ổn định nền tài chính quốc gia Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 7
 8. 4. Cơ cấu thị trường tiền tệ - Thị trường tín phiếu Kho bạc là nơi giao tr tín phi Kho là giao dịch các loại tín phiếu do Kho bạc nhà nước phát hành nh phát hành nhằm huy động vốn ngắn hạn để huy độ ng để bù đắp cho các khoản thiếu hụt mang tính tạm thời, hoặc trả nợ nước ngoài, hoặc thực thi chính sách tiền tệ của NHTW. Việc phát hành tín phiếu Kho bạc được thực hiện thô thông qua hình thức đấu thầu, và các tổ hì th đấ th chức tham gia đấu thầu tín phiếu thường là các NHTM ho các công ty tài chính; các NHTM hoặc các công ty tài chính; Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 8
 9. 4. Cơ cấu thị trường tiền tệ - Thị trường tiền gửi hay còn gọi là thị trường tín tr ti hay còn là th tr tín dụng, là nơi thực hiện các hoạt động tín dụng ngân hàng bao gồm các hoạt động huy động vốn và cấp tín dụng nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong nền kinh tế, gia tăng hiệu suất sử dụng vốn trong nền kinh tế. Ch th huy độ Chủ thể huy động vốn và cấp tín dụng cho nền kinh và tín cho kinh tế là các NHTM và các TCTD, các chủ thể này giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế đối với các quốc gia ch có ho th tr chưa có hoặc thị trường chứng khoán chưa phát ch khoán ch phát triển; đối với các nước có thị trường chứng khoán phát triển thì thị trường chứng khoán là kênh huy động vốn chủ yếu cho nền kinh tế thì vai trò của các NHTM chủ yếu là thực hiện các dịch vụ ngân hàng; Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 9
 10. 4. Cơ cấu thị trường tiền tệ - Thị trường nội tệ liên ngân hàng là nơi đáp ứng nhu cầu vốn giữa tr liên ngân hàng là nhu gi các NHTM với nhau thông qua việc mua bán lượng tín phiếu trong cơ cấu dự trữ bắt buộc theo qui định của NHTW, hoặc các NHTM vay các NHTM vay mượn vốn lẫn nhau theo nhu cầu của mỗi ngân nhau theo nhu ngân hàng trong từng thời điểm. Lãi suất trên thị trường này là lãi suất thỏa thuận trên cơ sở lãi suất cơ do NHTW qui định; - Thị trường ngoại tệ liên ngân hàng là nơi mua bán ngoại tệ giữa tr ngo liên ngân hàng là mua bán ngo gi các NHTM. Tỷ giá hối đoái trên thị trường này hình thành trên cơ sở cung cầu ngoại tệ và trên cơ sở tỷ giá được lập trên thị trường này, NHTW sẽ qui định tỷ giá chính thức hàng ngày. Trên cơ sở tỷ giá chính thức, NHTW cho phép các NHTM thực hiện mua bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp với một biên độ dao động nhất định nhằm ổn định thị trường ngoại hối. Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 10
 11. 5. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ 1. Chính phủ: tham gia với tư cách là nhà phát hành (thông qua KBNN phát hành tín phiếu), nhà quản lý 2. NHTM: Các NHTM hoặc các tổ chức tín dụng thực hiện việc NHTM: Các NHTM ho các ch tín th hi vi huy động vốn thông qua việc phát hành chứng chỉ tiền gửi. Chứng chỉ tiền gửi thường phát hành với mệnh giá lớn nên ít nh đượ quan tâm ít nhận được quan tâm của nhà đầu tư cá nhân mà thường nhà đầ cá nhân mà th các tổ chức mua công cụ này. Thời hạn của chứng chỉ tiền gửi được tính từ vài tuần đến một năm. Tính thanh khoản của chứng chỉ tiền gửi khá cao vì thời hạn ngắn nên rủi ro thấp. 3. Công ty tài chính 4. Quỹ đầu tư Qu đầ Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 11
 12. 5. Chủ thể tham gia thị trường tiền tệ 3. Công ty tài chính:tham gia vào thị trường với các hoạt động đầu tư tài chính. Nguồn vốn của công ty ngoài vốn tự có thì còn huy độ thì còn huy động vốn thông qua việc hành các trái phiếu, thông qua vi hành các trái phi vay ngân hàng…Sau đó công ty sử dụng vốn này để cho vay với các khoản vay nhỏ hơn để đáp ứng nhu cầu tiêu dùng hoặc kinh doanh, hoặc đầu tư vào bảo hiểm, ngân hàng, chứng khoán… 4. Quỹ đầu tư: Quỹ đầu tư là một định chế tài ch1nh trung gian phi ngân hàng thu hút tiền nhàn từ các nguồn khác nhau để đầu tư vào tài sản tài chính hay các tài sản khác Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 12
 13. 6. Các công cụ và nghiệp vụ trên thị trường tiền tệ Các công cụ: 1. Tín phiếu kho bạc - Thương phiếu phi - Giấy chứng nhận của ngân hàng - Chứng chỉ tiền gửi - Hợp đồng mua lại - Các công cụ khác: quỹ liên bang, đồng tiền chung… - 2. Các nghiệp vụ: Các nghi Nghiệp vụ thị trường mở: NHTW mua bán các chứng từ có - giá ngắn hạn Nghiệp vụ thị trường liên ngân hàng: chyển giao các th tr liên ngân hàng: chy giao các - nguồn vốn ngắn hạn giữa các TCTD Nghiệp vụ khác: chiết khấu, xác nhận… - Mã môn học: B02017 chương 2: 01/12/2010 Thị trường tiền tệ 13
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2