intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Next Generation Network : Chiến lược phát triển của ngành part 2

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

80
lượt xem
9
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Ưu điểm − Giá thành đầu tư ban đầu thấp. − Có khả năng cung cấp dịch vụ mới, dịch vụ truy nhập băng rộng. − Bảo vệ tối đa nguồn vốn đã đầu tư trên mạng hiện tại. 1.3 Nhược điểm − Việc nâng cấp các chuyển mạch hiện có từ TDM sang IP/ATM chỉ là bước đệm mà không thay đổi được về cơ bản công nghệ chuyển mạch phục vụ cho các dịch vụ mới. Điều này có nghĩa là không giải quyết được vấn đề cơ bản là khả năng tạo dịch vụ mới cũng như...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Next Generation Network : Chiến lược phát triển của ngành part 2

  1. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh 1.2 Öu ñieåm − Giaù thaønh ñaàu tö ban ñaàu thaáp. − Coù khaû naêng cung caáp dòch vuï môùi, dòch vuï truy nhaäp baêng roäng. − Baûo veä toái ña nguoàn voán ñaõ ñaàu tö treân maïng hieän taïi. 1.3 Nhöôïc ñieåm − Vieäc naâng caáp caùc chuyeån maïch hieän coù töø TDM sang IP/ATM chæ laø böôùc ñeäm maø khoâng thay ñoåi ñöôïc veà cô baûn coâng ngheä chuyeån maïch phuïc vuï cho caùc dòch vuï môùi. Ñieàu naøy coù nghóa laø khoâng giaûi quyeát ñöôïc vaán ñeà cô baûn laø khaû naêng taïo dòch vuï môùi cuõng nhö nguyeân taéc toå chöùc maïng theá heä môùi. Vaø noù seõ laøm phaùt sinh nhieàu vaán ñeà chuyeån tieáp vaø laøm taêng chi phí veà sau. − Chi phí ñaàu tö ban ñaàu thaáp nhöng chi phí vaän haønh vaø khai thaùc seõ cao hôn so vôùi maïng hieän taïi do khoâng coù ñöôïc söï quaûn lyù thoáng nhaát trong toaøn maïng. − Khaû naêng caïnh tranh keùm khi xuaát hieän caùc nhaø khai thaùc theá heä môùi vì hoï coù cô sôû haï taàng maïng NGN hoaøn toaøn môùi. 2. Giaûi phaùp xaây döïng NGN hoaøn toaøn môùi 2.1 Noäi dung cuûa giaûi phaùp Giaûi phaùp naøy chuû tröông giöõ nguyeân maïng hieän taïi vaø khoâng ñaàu tö tieáp tuïc phaùt trieån. Taäp trung nhaân löïc vaø taøi löïc vaøo vieäc trieån khai caùc toång ñaøi ña dòch vuï theá heä sau. Maïng NGN ñöôïc xaây döïng tröôùc heát phaûi coù khaû naêng cung caáp caùc nhu caàu veà dòch vuï cuûa maïng hieän taïi ñaõ quen thuoäc vôùi khaùch haøng. Sau ñoù trieån khai moät soá nhu caàu dòch vuï môùi. Keá tieáp trieån khai nhieàu dòch vuï môùi treân neàn maïng NGN nhöng phaûi caân baèng giöõa cung vaø caàu. Caùc nuùt chuyeån maïch cuûa hai maïng naøy seõ lieân heä nhau raát ít (chuû yeáu phuïc vuï cho caùc dòch vuï thoaïi IP) thoâng qua caùc coång giao tieáp Media Gateway. - 167 -
  2. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh 2.2 Öu ñieåm − Thay ñoåi hoaøn toaøn caáu truùc maïng, taêng khaû naêng caïnh tranh. − Hoaøn toaøn saün saøng cung caáp dòch vuï môùi, dòch vuï truy nhaäp baêng roäng. − Thôøi gian trieån khai nhanh choùng. − Ñoä töông thích cao. − Quaûn lyù thoáng nhaát, taäp trung. 2.3 Nhöôïc ñieåm − Giaù thaønh ñaàu tö ban ñaàu cao. − Ruûi ro do döï baùo nhu caàu vöôït ngöôõng daãn ñeán haäu quaû ñaàu tö thaáp, thôøi gian hoaøn voán laâu. − Taêng chi phí do phaûi taêng cöôøng löïc löôïng lao ñoäng kyõ thuaät môùi. 3. Nhaän xeùt vaø ñaùnh giaù Coù nhieàu giaûi phaùp ñöôïc ñöa ra nhaèm ñaùp öùng nhu caàu cuûa caùc nhaø khai thaùc muoán chuyeån töø maïng truyeàn thoáng sang maïng theá heä sau. Tuøy vaøo hieän traïng maïng, quan ñieåm cuûa chính nhaø khai thaùc maø giaûi phaùp thích hôïp ñöôïc löïa choïn. Vaø vieäc xaây döïng maïng phaûi döïa vaøo nhu caàu môùi cuûa khaùch haøng ñeå thu huùt vaø giöõ khaùch haøng. Ñieàu naøy cuõng coù nghóa laø caùc nhaø khai thaùc seõ trieån khai maïng NGN theo höôùng ñeå ñaùp öùng cho nhu caàu phaùt trieån dòch vuï cuûa khaùch haøng. V. NGUYEÂN TAÉC TOÅ CHÖÙC MAÏNG NGN CUÛA VNPT 1. Phaân vuøng löu löôïng Caáu truùc maïng theá heä sau ñöôïc xaây döïng döïa treân phaân boá thueâ bao theo vuøng ñòa lyù, khoâng toå chöùc theo ñòa baøn haønh chính maø phaân theo vuøng löu löôïng. Trong moät vuøng coù nhieàu khu vöïc vaø trong moät khu vöïc coù nhieàu tænh thaønh. Soá löôïng caùc tænh, thaønh trong moãi khu vöïc tuøy thuoäc vaøo löu löôïng cuûa caùc tænh thaønh ñoù (giaû söû caùc thueâ bao cuøng loaïi ñeàu coù thôøi gian söû duïng nhö nhau thì löu löôïng tæ leä vôùi soá thueâ bao). Caên cöù vaøo phaân boá thueâ bao, maïng NGN cuûa VNPT ñöôïc phaân thaønh 5 vuøng löu löôïng nhö sau: - 168 -
  3. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh − Vuøng 1: caùc tænh phía Baéc tröø Haø Noäi. − Vuøng 2: Haø Noäi. − Vuøng 3: caùc tænh mieàn Trung vaø Taây Nguyeân. − Vuøng 4: Tp Hoà Chí Minh. − Vuøng 5: caùc tænh phía Nam tröø Tp Hoà Chí Minh. 2. Toå chöùc lôùp öùng duïng vaø dòch vuï Lôùp öùng duïng vaø dòch vuï ñöôïc toå chöùc thaønh moät caáp cho toaøn maïng nhaèm baûo ñaûm cung caáp dòch vuï ñeán taän nhaø thueâ bao nhanh choùng, ñoàng boä vaø vieäc cung caáp caùc dòch vuï môùi cho khaùch haøng cuõng deã daøng hôn. Soá löôïng nuùt öùng duïng/ dòch vuï phuï thuoäc vaøo löu löôïng dòch vuï cuõng nhö soá löôïng vaø loaïi hình dòch vuï hieän coù treân maïng. Nuùt öùng duïng/ dòch vuï ñöôïc keát noái ôû möùc Gigabit Ethernet 1+1 vôùi nuùt ñieàu khieån vaø caûø 2 loaïi naøy ñeàu ñöôïc ñaët taïi caùc trung taâm maïng NGN ôû Haø Noäi vaø TpHCM. 3. Toå chöùc lôùp ñieàu khieån Lôùp ñieàu khieån ñöôïc toå chöùc thaønh moät caáp cho toaøn maïng, thay vì 4 caáp nhö hieän nay, vaø ñöôïc phaân boá theo vuøng löu löôïng. Ñieàu naøy giuùp cho ta giaûm ñeán möùc toái thieåu caùc caáp maïng, taän duïng naêng löïc xöû lyù cuoäc goïi cuûa caùc thieát bò ñieàu khieån theá heä môùi vaø giaûm chi phí ñaàu tö treân maïng. Soá löôïng nuùt ñieàu khieån phuï thuoäc vaøo löu löôïng phaùt sinh cuûa töøng vuøng löu löôïng vaø ñöôïc toå chöùc thaønh caëp (2 maët phaúng A vaø B) nhaèm ñaûm baûo tính an toaøn cuûa maïng. Moãi moät nuùt ñieàu khieån ñöôïc keát noái vôùi moät caëp nuùt chuyeån maïch ATM+IP ñöôøng truïc. Trong giai ñoaïn ñaàu, moãi vuøng ñöôïc trang bò ít nhaát laø 2 nuùt ñieàu khieån. Hình sau trình baøy vieäc toåå chöùc lôùp öùng duïng/ dòch vuï vaø lôùp ñieàu khieån: - 169 -
  4. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Haø Noäi Tp HCM Lôùp öùng duïng vaø dòch vuï Mieàn Trung Tp HCM Haø Noäi Mieàn Nam Mieàn Baéc Lôùp ñieàu khieån Caùc lôùp döôùi Hình 8.3: Toå chöùc lôùp öùng duïng/ dòch vuï vaø lôùp ñieàu khieån 4. Toå chöùc lôùp truyeàn taûi Lôùp truyeàn taûi coù chöùc naêng truyeàn taûi löu löôïng ôû caû 2 daïng ATM vaø IP. Trong chieán löôïc phaùt trieån maïng NGN cuûa ngaønh, lôùp naøy ñöôïc toå chöùc thaønh 2 caáp: caáp ñöôøng truïc (quoác gia) vaø caáp vuøng. - 170 -
  5. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh Lôùp öùng duïng Haø Noäi Tp HCM vaø dòch vuï Lôùp ñieàu khieån Lôùp truyeàn taûi ATM+IP ATM+IP ATM+IP > 2.5 Gbps Caáp ATM+IP ATM+IP Maët A ñöôøng Maët B truïc > 2.5 Gbps ATM+IP ATM+IP > 155Mbps ATM+IP ATM+IP ATM+IP ATM+IP Voøng ring SDH ATM+IP ATM+IP Caáp vuøng > 155Mbps ATM+IP ATM+IP Boä taäp trung Boä taäp trung ATM/IP ATM/IP Lôùp truy nhaäp Boä truy Boä truy Boä truy Boä truy Router nhaäp nhaäp nhaäp nhaäp Ñieän thoaïi truyeàn thoáng POTS, ATM, FR, X.25, VoIP, xDSL, … Hình 8.4: Toå chöùc lôùp truyeàn taûi - 171 -
  6. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 8: Chieán löôïc phaùt trieån cuûa ngaønh • Caáp ñöôøng truïc (caáp quoác gia) Caáp naøy ñöôïc toå chöùc thaønh 2 maët phaúng (ñeå ñaûm baûo ñoä an toaøn cuûa maïng) vaø noù coù nhieäm vuï chuyeån maïch cuoäc goïi giöõa caùc vuøng löu löôïng. Caùc thaønh phaàn chính cuûa caáp naøy laø caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc ATM+IP vaø caùc tuyeán truyeàn daãn. Caùc tuyeán naøy keát noái cheùo giöõa caùc nuùt ñöôøng truïc vaø khaû naêng nhoû nhaát cuûa chuùng laø 2.5 Gbps. Soá löôïng vaø quy moâ nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc phuï thuoäc vaøo löu löôïng phaùt sinh treân ñöôøng truïc. Trong giai ñoaïn ñaàu, caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc ñöôïc trang bò vôùi khaû naêng chuyeån maïch ATM < 20 Gbps vaø khaû naêng ñònh tuyeán toái ña laø 300 trieäu goùi/ giaây. Caùc nuùt naøy ñöôïc ñaët taïi caùc trung taâm truyeàn daãn lieân tænh VTN. • Caáp vuøng Caùc thaønh phaàn ôû caáp vuøng laø caùc nuùt chuyeån maïch noäi vuøng ATM+IP vaø caùc boä taäp trung noäi vuøng. Nhieäm vuï cuûa chuùng laø ñaûm baûo cho vieäc chuyeån maïch cuoäc goïi trong cuoäc goïi vaø sang vuøng khaùc. Caùc nuùt chuyeån maïch noäi vuøng ñöôïc keát noái ôû möùc toái thieåu laø 155 Mbps. Vaø chuùng ñöôïc ñaët taïi vò trí caùc toång ñaøi chuû host hieän nay vaø ñöôïc keát noái tröïc tieáp vôùi nhau theo daïng voøng ring. Hôn theá nöõa, chuùng ñöôïc noái ñeán caùc nuùt chuyeån maïch ñöôøng truïc ôû caû 2 maët phaúng baèng caùc tuyeán truyeàn daãn noäi vuøng (155 Mbps). Moät ñieàu caàn löu yù laø caùc nuùt chuyeån maïch noäi vuøng phaûi tích hôïp tính naêng “maùy chuû” truy nhaäp baêng roäng töø xa BRAS (Broadband Remote Access Server) nhaèm thöïc hieän chöùc naêng ñieåm truy nhaäp IP POP baêng roäng cho caùc thueâ bao xDSL. Soá löôïng vaø quy moâ caùc nuùt chuyeån maïch cuûa moät vuøng trong giai ñoaïn ñaàu phuï thuoäc vaøo nhu caàu dòch vuï taïi vuøng ñoù. Trong giai ñoaïn ban ñaàu, caùc nuùt chuyeån maïch coù khaû naêng chuyeån maïch toái ña 2.5 Gbps vaø khaû naêng ñònh tuyeán khoâng lôùn hôn 500 ngaøn goùi/ giaây. - 172 -
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2