intTypePromotion=3

Bài giảng Next Generation Network : Tổng quan về NGN part 3

Chia sẻ: Alfhau Sdjfka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
83
lượt xem
12
download

Bài giảng Next Generation Network : Tổng quan về NGN part 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kiến trúc tổng đài độc quyền làm cho các nhà khai thác gần như phụ thuộc hoàn toàn vào các nhà cung cấp tổng đài. Điều này không những làm giảm sức cạnh tranh cho các nhà khai thác, đặc biệt là những nhà khai thác nhỏ, mà còn tốn nhiều thời gian và tiền bạc khi muốn nâng cấp và ứng dụng các phần mềm mới. Các tổng đài chuyển mạch kênh đã khai thác hết năng lực và trở nên lạc hậu đối với nhu cầu của khách hàng. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Next Generation Network : Tổng quan về NGN part 3

  1. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN Kieán truùc toång ñaøi ñoäc quyeàn laøm cho caùc nhaø khai thaùc gaàn nhö phuï thuoäc hoaøn toaøn vaøo caùc nhaø cung caáp toång ñaøi. Ñieàu naøy khoâng nhöõng laøm giaûm söùc caïnh tranh cho caùc nhaø khai thaùc, ñaëc bieät laø nhöõng nhaø khai thaùc nhoû, maø coøn toán nhieàu thôøi gian vaø tieàn baïc khi muoán naâng caáp vaø öùng duïng caùc phaàn meàm môùi. Caùc toång ñaøi chuyeån maïch keânh ñaõ khai thaùc heát naêng löïc vaø trôû neân laïc haäu ñoái vôùi nhu caàu cuûa khaùch haøng. Caùc chuyeån maïch Class5 ñang toàn taïi laøm haïn cheá khaû naêng saùng taïo vaø trieån khai caùc dòch vuï môùi, töø ñoù daãn ñeán vieäc laøm giaûm lôïi nhuaän cuûa caùc nhaø khai thaùc. Söï buøng noå löu löôïng thoâng tin ñaõ khaùm phaù söï keùm hieäu quaû cuûa chuyeån maïch keânh TDM. Chuyeån maïch keânh truyeàn thoáng chæ duøng ñeå truyeàn caùc löu löôïng thoaïi coù theå döï ñoaùn tröôùc, vaø noù khoâng hoã trôï löu löôïng döõ lieäu taêng ñoät bieán moät caùch hieäu quaû. Khi löôïng döõ lieäu taêng vöôït löu löôïng thoaïi, ñaëc bieät ñoái vôùi dòch vuï truy caäp Internet quay soá tröïc tieáp, thöôøng xaûy ra ngheõn maïch do nguoàn taøi nguyeân haïn heïp. Trong khi ñoù, chuyeån maïch keânh laøm laõng phí baêng thoâng khi caùc maïch ñeàu roãi trong moät khoaûng thôøi gian maø khoâng coù tín hieäu naøo ñöôïc truyeàn ñi. Ñöùng tröôùc tình hình phaùt trieån cuûa maïng vieãn thoâng hieän nay, caùc nhaø khai thaùc nhaän thaáy raèng “söï hoäi tuï giöõa maïng PSTN vaø maïng PSDN” laø chaéc chaén xaûy ra. Hoï caàn coù moät cô sôû haï taàng duy nhaát cung caáp cho moïi dòch vuï (töông töï - soá, baêng heïp - baêng roäng, cô baûn - ña phöông tieän,…) ñeå vieäc quaûn lyù taäp trung, giaûm chi phí baûo döôõng vaø vaän haønh, ñoàng thôøi hoã trôï caùc dòch vuï cuûa maïng hieän nay. II. MAÏNG VIEÃN THOÂNG THEÁ HEÄ MÔÙI (Next Generation Network) 1. Ñònh nghóa Maïng vieãn thoâng theá heä môùi coù nhieàu teân goïi khaùc nhau, chaúng haïn nhö: − Maïng ña dòch vuï (cung caáp nhieàu loaïi dòch vuï khaùc nhau) − Maïng hoäi tuï (hoã trôï cho caû löu löôïng thoaïi vaø döõ lieäu, caáu truùc maïng hoäi tuï) − Maïng phaân phoái (phaân phoái tính thoâng minh cho moïi phaàn töû trong maïng) - 11 -
  2. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN − Maïng nhieàu lôùp (maïng ñöôïc phaân phoái ra nhieàu lôùp maïng coù chöùc naêng ñoäc laäp nhöng hoã trôï nhau thay vì moät khoái thoáng nhaát nhö trong maïng TDM). Cho tôùi hieän nay, maëc duø caùc toå chöùc vieãn thoâng quoác teá vaø cung caùc nhaø cung caáp thieát bò vieãn thoâng treân theá giôùi ñeàu raát quan taâm vaø nghieân cöùu veà chieán löôïc phaùt trieån NGN nhöng vaãn chöa coù moät ñònh nghóa cuï theå vaø chính xaùc naøo cho maïng NGN. Do ñoù ñònh nghóa maïng NGN neâu ra ôû ñaây khoâng theå bao haøm heát moïi chi tieát veà maïng theá heä môùi, nhöng noù coù theå töông ñoái laø khaùi nieäm chung nhaát khi ñeà caäp ñeán NGN. Baét nguoàn töø söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä thoâng tin, coâng ngheä chuyeån maïch goùi vaø coâng ngheä truyeàn daãn baêng roäng, maïng thoâng tin theá heä môùi (NGN) ra ñôøi laø maïng coù cô sôû haï taàng thoâng tin duy nhaát döïa treân coâng ngheä chuyeån maïch goùi, trieån khai caùc dòch vuï moät caùch ña daïng vaø nhanh choùng, ñaùp öùng söï hoäi tuï giöõa thoaïi vaø soá lieäu, giöõa coá ñònh vaø di ñoäng. Nhö vaäy, coù theå xem maïng thoâng tin theá heä môùi laø söï tích hôïp maïng thoaïi PSTN, chuû yeáu döïa treân kyõ thuaät TDM, vôùi maïng chuyeån maïch goùi, döïa treân kyõ thuaät IP/ATM. Noù coù theå truyeàn taûi taát caû caùc dòch vuï voán coù cuûa PSTN ñoàng thôøi cuõng coù theå nhaäp moät löôïng döõ lieäu raát lôùn vaøo maïng IP, nhôø ñoù coù theå giaûm nheï gaùnh naëêng cuûa PSTN. Tuy nhieân, NGN khoâng chæ ñôn thuaàn laø söï hoäi tuï giöõa thoaïi vaø döõ lieäu maø coøn laø söï hoäi tuï giöõa truyeàn daãn quang vaø coâng ngheä goùi, giöõa maïng coá ñònh vaø di ñoäng. Vaán ñeà chuû ñaïo ôû ñaây laø laøm sao coù theå taän duïng heát lôïi theá ñem ñeán töø quaù trình hoäi tuï naøy. Moät vaán ñeà quan troïng khaùc laø söï buøng noå nhu caàu cuûa ngöôøi söû duïng cho moät khoái löôïng lôùn dòch vuï vaø öùng duïng phöùc taïp bao goàm caû ña phöông tieän, phaàn lôùn trong ñoù laø khoâng ñöôïc truø lieäu khi xaây döïng caùc heä thoáng maïng hieän nay. 2. Ñaëc ñieåm cuûa maïng NGN Maïng NGN coù boán ñaëc ñieåm chính: 1. Neàn taûng laø heä thoáng maïng môû. 2. Maïng NGN laø do maïng dòch vuï thuùc ñaåy, nhöng dòch vuï phaûi thöïc hieän ñoäc laäp vôùi maïng löôùi. 3. Maïng NGN laø maïng chuyeån maïch goùi, döïa treân moät giao thöùc thoáng nhaát. - 12 -
  3. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN 4. Laø maïng coù dung löôïng ngaøy caøng taêng, coù tính thích öùng cuõng ngaøy caøng taêng, coù ñuû dung löôïng ñeå ñaùp öùng nhu caàu. Tröôùc heát, do aùp duïng cô caáu môû maø : Caùc khoái chöùc naêng cuûa toång ñaøi truyeàn thoáng chia thaønh caùc phaàn - töû maïng ñoäc laäp, caùc phaàn töû ñöôïc phaân theo chöùc naêng töông öùng, vaø phaùt trieån moät caùch ñoäc laäp. Giao dieän vaø giao thöùc giöõa caùc boä phaän phaûi döïa treân caùc tieâu - chuaån töông öùng. Vieäc phaân taùch laøm cho maïng vieãn thoâng voán coù daàn daàn ñi theo höôùng môùi, nhaø kinh doanh coù theå caên cöù vaøo nhu caàu dòch vuï ñeå töï toå hôïp caùc phaàn töû khi toå chöùc maïng löôùi. Vieäc tieâu chuaån hoùa giao thöùc giöõa caùc phaàn töû coù theå thöïc hieän noái thoâng giöõa caùc maïng coù caáu hình khaùc nhau. Tieáp ñeán, maïng NGN laø maïng dòch vuï thuùc ñaåy, vôùi ñaëc ñieåm cuûa: Chia taùch dòch vuï vôùi ñieàu khieån cuoäc goïi • Chia taùch cuoäc goïi vôùi truyeàn taûi • Muïc tieâu chính cuûa chia taùch laø laøm cho dòch vuï thöïc söï ñoäc laäp vôùi maïng, thöïc hieän moät caùch linh hoaït vaø coù hieäu quaû vieäc cung caáp dòch vuï. Thueâ bao coù theå töï boá trí vaø xaùc ñònh ñaëc tröng dòch vuï cuûa mình, khoâng quan taâm ñeán maïng truyeàn taûi dòch vuï vaø loaïi hình ñaàu cuoái. Ñieàu ñoù laøm cho vieäc cung caáp dòch vuï vaø öùng duïng coù tính linh hoaït cao. Thöù ba, NGN laø maïng chuyeån maïch goùi, giao thöùc thoáng nhaát. MaÏng thoâng tin hieän nay, duø laø maïng vieãn thoâng, maïng maùy tính hay maïng truyeàn hình caùp, ñeàu khoâng theå laáy moät trong caùc maïng ñoù laøm neàn taûng ñeå xaây döïng cô sôû haï taàng thoâng tin. Nhöng maáy naêm gaàn ñaây, cuøng vôùi söï phaùt trieån cuûa coâng ngheä IP, ngöôøi ta môùi nhaän thaáy roõ raøng laø maïng vieãn thoâng, maïng maùy tính vaø maïng truyeàn hình caùp cuoái cuøng roài cuõng tích hôïp trong moät maïng IP thoáng nhaát, ñoù laø xu theá lôùn maø ngöôøi ta thöôøng goïi laø “dung hôïp ba maïng”. Giao thöùc IP laøm cho caùc dòch vuï laáy IP laøm cô sôû ñeàu coù theå thöïc hieän noái thoâng caùc maïng khaùc nhau; con ngöôøi laàn ñaàu tieân coù ñöôïc giao thöùc thoáng nhaát maø ba maïng lôùn ñeàu coù theå chaáp nhaän ñöôïc; ñaët cô sôû vöõng chaéc veà maët kyõ thuaät cho haï taàng cô sôû thoâng tin quoác gia (NII). Giao thöùc IP thöïc teá ñaõ trôû thaønh giao thöùc öùng duïng vaïn naêng vaø baét ñaàu ñöôïc söû duïng laøm cô sôû cho caùc maïng ña dòch vuï, maëc duø hieän taïi vaãn coøn ôû theá baát lôïi so vôùi caùc chuyeån maïch keânh veà maët khaû naêng hoã trôï löu - 13 -
  4. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN löôïng thoaïi vaø cung caáp chaát löôïng dòch vuï ñaûm baûo cho soá lieäu. Toác ñoä ñoåi môùi nhanh choùng trong theá giôùi Internet, maø noù ñöôïc taïo ñieàu kieän bôûi söï phaùt trieån cuûa caùc tieâu chuaån môû seõ sôùm khaéc phuïc nhöõng thieáu soùt naøy. Mobile Client PSTN GSM Internet Internet Signaling GPRS Media services gateway gateway Resident IP QoS gateway Network Direct Client 3G WLAN Softswich Bluetooth Application & services Hình 1-5 Topo maïng theá heä sau 3. Ñoäng cô xuaát hieän maïng theá heä môùi Yeáu toá haøng ñaàu laø toác ñoä phaùt trieån theo haøm soá muõ cuûa nhu caàu truyeàn daãn döõ lieäu vaø caùc dòch vuï döõ lieäu laø keát quaû cuûa taêng tröôûng Internet maïnh meõ. Caùc heä thoáng maïng coâng coäng hieän nay chuû yeáu ñöôïc xaây döïng nhaèm truyeàn daãn löu löôïng thoaïi, truyeàn döõ lieäu thoâng tin vaø video ñaõ ñöôïc vaän chuyeån treân caùc maïng choàng laán, taùch rôøi ñöôïc trieån khai ñeå ñaùp öùng nhöõng yeâu caàu cuûa chuùng. Do vaäy, moät söï chuyeån ñoåi sang heä thoáng maïng chuyeån maïch goùi taäp trung laø khoâng theå traùnh khoûi khi maø döõ lieäu thay theá vò trí cuûa thoaïi vaø trôû thaønh nguoàn taïo ra lôïi nhuaän chính. Cuøng vôùi söï buøng noå Internet treân toaøn caàu, raát nhieàu khaû naêng maïng theá heä môùi seõ döïa treân giao thöùc IP. Tuy nhieân, thoaïi vaãn laø moät dòch vuï quan troïng vaø do ñoù, nhöõng thay ñoåi naøy daãn tôùi yeâu caàu truyeàn thoaïi chaát löôïng cao qua IP. Nhöõng lyù do chính daãn tôùi söï xuaát hieän cuûa maïng theá heä môùi : Caûi thieän chi phí ñaàu tö Coâng ngheä caên baûn lieân quan ñeán chuyeån maïch keânh truyeàn thoáng ñöôïc caûi tieán chaäm treã vaø chaäm trieån khai keát hôïp vôùi neàn coâng nghieäp maùy tính. Caùc chuyeån maïch keânh naøy hieän ñang chieám phaàn lôùn trong cô sôû haï taàng PSTN. Tuy nhieân chuùng chöa thaät söï toái öu cho maïng truyeàn soá lieäu. - 14 -
  5. BAØI GIAÛNG NGN Chöông 1: Toång quan veà NGN Keát quaû laø ngaøy caøng coù nhieàu doøng löu löôïng soá lieäu treân maïng PSTN ñeán maïng Internet vaø seõ xuaát hieän moät giaûi phaùp vôùi ñònh höôùng soá lieäu laøm troïng taâm ñeå thieát keá maïng chuyeån maïch töông lai, neàn taûng döïa treân coâng ngheä chuyeån maïch goùi cho caû thoaïi vaø döõ lieäu. Caùc giao dieän môû taïi töøng lôùp maïng cho pheùp nhaø khai thaùc löïa choïn nhaø cung caáp coù hieäu quaû nhaát cho töøng lôùp maïng cuûa hoï. Truyeàn taûi döïa treân goùi cho pheùp phaân boå baêng taàn linh hoaït, loaïi boû nhu caàu nhoùm trung keá kích thöôùc coá ñònh cho thoaïi, nhôø ñoù giuùp caùc nhaø khai thaùc quaûn lyù maïng deã daøng hôn, naâng caáp moät caùch hieäu quaû phaàn meàm trong caùc nuùt ñieàu khieån maïng, giaûm chi phí khai thaùc heä thoáng. Xu theá ñoåi môùi vieãn thoâng Khaùc vôùi khía caïnh kyõ thuaät, quaù trình giaûi theå ñang aûnh höôûng maïnh meõ ñeán caùch thöùc hoaït ñoäng cuûa caùc nhaø khai thaùc vieãn thoâng lôùn treân theá giôùi. Xuyeân suoát quaù trình ñöôïc goïi laø “maïch voøng noäi haït khoâng troïn goùi”, caùc luaät leä cuûa chính phuû treân toaøn theá giôùi ñaõ eùp buoäc caùc nhaø khai thaùc lôùn phaûi môû cöûa ñeå caùc coâng ty môùi tham gia thò tröôøng caïnh tranh. Treân quan ñieåm chuyeån maïch, caùc nhaø cung caáp thay theá phaûi coù khaû naêng giaønh ñöôïc khaùch haøng ñòa phöông nhôø ñaàu tö tröïc tieáp vaøo “ nhöõng daëm cuoái cuøng” cuûa ñöôøng caùp ñoàng. Ñieàu naøy daãn ñeán vieäc gia taêng caïnh tranh. Caùc NGN thöïc söï phuø hôïp ñeå hoã trôï kieán truùc maïng vaø caùc moâ hình ñöôïc luaät phaùp cho pheùp khai thaùc. - 15 -

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản