intTypePromotion=1

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Chia sẻ: Nguyen Kien | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:63

0
71
lượt xem
5
download

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 Bảng và Con trỏ do TS. Đỗ Đăng Khoa biên soạn cung cấp kiến thức về Khái niệm về Bảng (Mảng), mảng một chiều, khai báo bảng (mảng) một chiều, các qui tắc về bảng (mảng), khởi tạo bảng (mảng) một chiều,...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Ngôn ngữ lập trình C và C++: Bài 5 - TS. Đỗ Đăng Khoa

5/3/2015<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> Ngôn ng<br /> <br /> l p trình C và C++<br /> <br /> Bài 5: B ng và Con tr<br /> <br /> TS. Đ Đăng Khoa<br /> B môn Cơ h c<br /> Vi n Cơ khí<br /> <br /> ng d ng<br /> <br /> http://chud-dhbkhn.blogspot.com/<br /> <br /> 1<br /> <br /> 5/3/2015<br /> <br /> Khái ni m v B ng (M ng)<br /> Khi c n lưu tr m t dãy n ph n t d li u chúng ta c n khai<br /> báo n bi n tương ng v i n tên g i khác nhau -> khó khăn đ có<br /> th nh và qu n lý h t đư c t t c các bi n<br /> M t b ng trong C/C++ là m t t p h p các ph n t d li u liên<br /> quan có cùng ki u và đư c truy c p b i m t tên chung<br /> T t c các ph n t c a b ng chi m m t t p h p các v trí b<br /> nh li n k nhau, và s d ng ch s đ xác đ nh t ng ph n t<br /> Ch s b ng b t đ u t 0<br /> M ng có th có nhi u chi u<br /> Ví d : danh sách sinh viên, danh sách đi m s c a sinh viên,etc<br /> <br /> 2 TRƯ<br /> <br /> NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 2<br /> <br /> 5/3/2015<br /> <br /> M ng m t chi u<br /> // m ng s<br /> <br /> nguyên m t chi u có 10 ph n t<br /> <br /> int A[10];<br /> A[3]=1;<br /> 0<br /> A<br /> <br /> 1<br /> <br /> 2<br /> <br /> --<br /> <br /> --<br /> <br /> --<br /> <br /> 3<br /> 1<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5<br /> <br /> 6<br /> <br /> 7<br /> <br /> 8<br /> <br /> 9<br /> <br /> --<br /> <br /> --<br /> <br /> --<br /> <br /> --<br /> <br /> --<br /> <br /> --<br /> <br /> A[0] A[1] A[2] A[3] A[4] A[5] A[6] A[7] A[8] A[9]<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 3<br /> <br /> 5/3/2015<br /> <br /> Khai báo b ng (m ng) m t chi u<br /> Các đ c tính riêng c a b ng (m ng) c n đư c đ nh nghĩa.<br /> Ki u d li u c a các ph n t<br /> Tên m ng:<br /> đ i di n cho v trí ph n t đ u tiên<br /> Kích thư c m ng :<br /> m t h ng s<br /> <br /> Khai báo m ng gi ng như cách khai báo bi n. Ch khác là<br /> tên m ng đư c theo sau b i m t ho c nhi u bi u th c đ t<br /> trong c p d u ngo c vuông [], đ xác đ nh kích thư c c a<br /> m ng.<br /> int x[20];<br /> <br /> // x có th<br /> <br /> ch a 20 s<br /> <br /> float price[10];<br /> <br /> // price có th<br /> <br /> char letter[70];<br /> <br /> // letter có th<br /> <br /> do c n c n có kí t<br /> <br /> nguyên<br /> <br /> ch a 10 s<br /> <br /> th c<br /> <br /> ch a t i ña 69 kí t<br /> <br /> k t thúc không (\0) cu i xâu<br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 4<br /> <br /> 5/3/2015<br /> <br /> Các qui t c v b ng (m ng)<br /> Các ph n t c a m ng có cùng ki u d li u<br /> M i ph n t c a m ng có th đư c s d ng như m t bi n<br /> riêng l<br /> Ki u d li u c a m ng có th là int, char, float ho c double<br /> M ng đư c “đ i x ” không gi ng hoàn toàn v i bi n<br /> Hai m ng có cùng ki u và cùng kích thư c cũng không<br /> đư c xem là tương đương nhau<br /> Không th gán tr c ti p m t m ng cho m t m ng khác.<br /> Không th gán tr cho toàn b m ng, mà ph i gán tr cho<br /> t ng ph n t c a m ng<br /> <br /> TRƯ NG Đ I H C<br /> BÁCH KHOA HÀ N I<br /> <br /> 5<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2