intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chủ đề 2 - Phan Thị Thúy Quỳnh

Chia sẻ: Năm Tháng Tĩnh Lặng | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

57
lượt xem
6
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chủ đề 2 của bài giảng Nguyên lý kế toán sẽ cung cấp cho người học các nội dung lý thuyết về kế toán báo cáo tài chính như: Kế toán là gì?, chức năng của kế toán, đối tượng sử dụng thông tin kế toán, báo cáo tài chính. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chủ đề 2 - Phan Thị Thúy Quỳnh

  1. Nguyên lý kế toán 08/03/2014 Nội dung Kế toán Báo cáo tài chính Kế toán là gì ? Chức năng của kế toán Đối tượng sử dụng TTKT Chủ đề 2 Báo cáo tài chính GV PHAN THỊ THÚY QUỲNH Kế toán là gì ? Kế toán là gì ? là một Kế toán Thu thập “Kế toán là việc thu thập, xử lý, kiểm tra, hệ thống phân tích và cung cấp thông tin kinh tế Xử lý tài chính dưới hình thức giá trị, hiện vật và thời gian” Tổng hợp Thông tin Đối tượng Cung cấp kinh tế sử dụng (Theo Luật kế toán Việt Nam - 2003) tài chính Chức năng của kế toán Đối tượng sử dụng t.tin kế toán Lợi ích trực tiếp Chủ sở hữu Nhà quản lý Nhà p.tích, Phản ảnh Chủ nợ tư vấn (thông tin) Tác động Nhà c.cấp Thị trường CK CQ thuế CQ quản lý Ai sử dụng thông tin kế toán ? nhà nước Cơ sở Kiểm tra Khách hàng (giám đốc) Hiệp hội kinh doanh Đối thủ cạnh tranh Công chúng Lợi ích gián tiếp Phan Thị Thúy Quỳnh 1
  2. Nguyên lý kế toán 08/03/2014 Đối tượng sử dụng t.tin kế toán Báo cáo tài chính (BCTC)  Bên trong doanh nghiệp  Bên ngoài doanh nghiệp  Nhà quản lý  Cổ đông / Chủ nợ  Nhà cung cấp / Khách hàng Tình hình Kết quả Mô tả Hđ SXKD Dòng tiền Giải thích  Cơ quan quản lý nhà nước tài chính  Hiệp hội kinh doanh  Nhà đầu tư  Nhà phân tích, tư vấn  Công chúng … Bảng cân đối Thông tin kinh tế - tài chính  Ra quyết định kế toán KẾ TOÁN QUẢN TRỊ KẾ TOÁN TÀI CHÍNH Bảng cân đối kế toán (BCĐKT) Bảng cân đối kế toán Bảng cân đối kế toán là BCTC tổng hợp, BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN Thước đo phản ánh tổng quát toàn bộ giá trị tài sản Ngày 31/12/20XX giá trị Tại 1 thời điểm hiện có và nguồn hình thành tài sản đó của nhất định Đơn vị tính: … đồng doanh nghiệp tại một thời điểm nhất định TÀI SẢN SỐ TIỀN NGUỒN VỐN SỐ TIỀN Kết cấu: A – TÀI SẢN NGẮN HẠN A – NỢ PHẢI TRẢ  Kết cấu ngang … … (TS bên trái, NV bên phải) B – TÀI SẢN DÀI HẠN B – VỐN CHỦ SỞ HỮU  Kết cấu dọc … … (TS bên trên, NV bên dưới) TỔNG CỘNG TỔNG CỘNG Ảnh hưởng của NVKTPS lên BCĐKT Báo cáo tài chính (BCTC) Nghiệp vụ kinh tế TS  Tình hình Kết quả Mô tả phát sinh TS  Dòng tiền NV  tài chính Hđ SXKD Giải thích NV  Bảng cân đối KT TS  NV  Bảng Báo cáo TS  cân đối kết quả NV  kế toán HĐKD Phan Thị Thúy Quỳnh 2
  3. Nguyên lý kế toán 08/03/2014 Báo cáo kết quả hđ kinh doanh Báo cáo kết quả hđ kinh doanh Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là BCTC Doanh thu tổng hợp, phản ánh tình hình và kết quả của Chi phí Lợi nhuận thu nhập hoạt động SXKD trong một kỳ kế toán. - Giá vốn hàng bán - LN > 0  Lãi - Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ - Chi phí bán hàng - LN < 0  Lỗ - Chi phí quản lý DN - Doanh thu tài chính - Chi phí tài chính - Thu nhập khác - Chi phí khác Báo cáo kết quả hđ kinh doanh Ảnh hưởng của NVKTPS lên BCKQHĐKD BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH Trong 1 kỳ Năm 20XX Đơn vị tính: … đồng Nghiệp vụ kinh tế DT  CHỈ TIÊU SỐ TIỀN phát sinh TS  Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ CP  Thước đo TS  (-) Các khoản giảm trừ doanh thu giá trị Doanh thu thuần DT  BCKQHĐKD (-) Giá vốn hàng bán Lợi nhuận gộp NPT  (-) Chi phí bán hàng CP  (-) Chi phí quản lý doanh nghiệp NPT  Lợi nhuận thuần trước thuế (-) Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp Lợi nhuận thuần sau thuế Báo cáo tài chính (BCTC) Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là BCTC tổng hợp, Tình hình Kết quả Mô tả phản ánh việc hình thành và sử dụng tiền Hđ SXKD Dòng tiền Giải thích tài chính phát sinh trong kỳ của doanh nghiệp. Báo cáo Trong 3 hoạt động: Bảng Báo cáo lưu  Kinh doanh cân đối kết quả chuyển  Đầu tư kế toán HĐKD tiền tệ  Tài chính Phan Thị Thúy Quỳnh 3
  4. Nguyên lý kế toán 08/03/2014 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ Báo cáo tài chính (BCTC) BÁO CÁO LƯU CHUYỂN TIỀN TỆ Trong 1 kỳ Năm 20XX Đơn vị tính: … đồng CHỈ TIÊU SỐ TIỀN Tình hình Kết quả Mô tả Hđ SXKD Dòng tiền Giải thích I - Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh tài chính 1. Tiền thu từ bán hàng, cung cấp dịch vụ và thu khác 2. Tiền chi trả cho người cung cấp hàng hóa và dịch vụ Thước đo giá trị 3. Tiền chi trả cho người lao động Báo cáo 4. Tiền chi trả lãi vay Bảng Báo cáo Thuyết lưu 5. Tiền chi nộp thuế thu nhập doanh nghiệp cân đối kết quả minh chuyển 6. Tiền thu khác từ hoạt động kinh doanh kế toán HĐKD BCTC tiền tệ 7. Tiền chi khác cho hoạt động kinh doanh Lưu chuyển tiền thuần từ hoạt động kinh doanh … Thuyết minh báo cáo tài chính Thuyết minh báo cáo tài chính là một bộ phận không thể tách rời của BCTC. Cung cấp (mô tả / phân tích) những thông tin chi tiết trình bày trong bảng cân đối kế toán, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh, báo cáo lưu chuyển tiền tệ cũng như các thông tin cần thiết khác. Bài tập: 11 Phan Thị Thúy Quỳnh 4
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2