Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Văn Thảo

Chia sẻ: Kiều Thanh Tuấn | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:35

0
49
lượt xem
3
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Văn Thảo

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 2 Báo cáo kế toán thuộc bài giảng nguyên lý kế toán, mục tiêu sau nghiên cứu xong chương học này người học có thể hiểu: Báo cáo tài chính là gì?, sáu quy luật biến động của đối tượng kế toán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán: Chương 2 - TS. Trần Văn Thảo

 1. CHƯƠNG 2 BÁO CÁO KẾ TOÁN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 1
 2. Vì sao báo cáo kế toán là vấn đề được nghiên cứu trong chương 2  VÌ NHỮNG LÝ DO SAU:  Báo cáo kế toán là sản phẩm của kế toán  Báo cáo kế toán trình bày những thông tin hữu ích cho các đối tượng sử dụng thông tin  Người làm kế toán cần biết sản phẩm do mình tạo ra hoặc kiểm toán.  Người sử dụng thông tin cần biết thông tin hữu ích sẽ được lấy từ đâu. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 2
 3. MỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG 2  Sau khi nghiên cứu chương này người học có thể hiểu:  BÁO CÁO TÀI CHÍNH LÀ GÌ  6 QUY LUẬT BIẾN ĐỘNG CỦA ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 3
 4. NỘI DUNG 1. SỬ DỤNG THÔNG TIN KẾ TOÁN ĐỂ RA QUYẾT ĐỊNH 2. KHÁI NIỆM,VAI TRÒ, TÁC DỤNG CỦA BÁO CÁO KẾ TOÁN 3. 4 BÁO CÁO TÀI CHÍNH 4. NGHIÊN CỨU CÁC QUY LUẬT BIẾN ĐỘNG CỦA CÁC ĐỐI TƯỢNG KẾ TOÁN QUA BẢNG CÂN ĐỐI KẾ TOÁN VÀ BÁO CÁO KẾT QUẢ HĐKD. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 4
 5. Söû duïng thoâng tin keá toaùn ñeå ra quyeát ñònh  Ñoái töôïng söû duïng thoâng tin  Noäi dung thoâng tin  Heä thoáng thoâng tin 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 5
 6. Ñoái töôïng söû duïng thoâng tin  - Caùc nhaø quaûn trò doanh nghieäp: Chuû doanh nghieäp, giaùm ñoác…  - Caùc nhaø ñaàu tö: Nhöõng ngöôøi goùp voán vaøo doanh nghieäp  - Caùc chuû nôï: Ngaân haøng vaø caùc toå chöùc, caù nhaân cho vay  - Caùc cô quan nhaø nöôùc: Taøi chính, thueá, thoáng keâ, cô quan ñaêng kyù kinh doanh. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 6
 7. Noäi dung thoâng tin keá toaùn  Thoâng tin keá toaùn ñöôïc trình baøy treân:  Baùo caùo taøi chính:  Baûng caân ñoái keá toaùn  Baùo caùo keát quaû kinh doanh  Baùo caùo löu chuyeån tieàn teä  Baûn thuyeát minh baùo caùo taøi chính  Baùo caùo keá toaùn quaûn trò 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 7
 8. Heä thoáng thoâng tin keá toaùn Hoaït ñoäng Nhaø quaûn trò  Kinh doanh  Nhu caàu thoâng tin  Heä thoáng keá toaùn  Ño löôøng Xöû lyù Truyeàn taûiThoâng tin  Tính toaùn,ghi cheùp Löu tröõ, saép xeáp döõ lieäu Baùo caùo 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 8
 9. BÁO CÁO KẾ TOÁN  LÀ SẢN PHẨM CỦA KẾ TOÁN  DÙNG ĐỂ CUNG CẤP THÔNG TIN HỮU ÍCH CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG SỬ DỤNG THÔNG TIN.  CÓ 2 LOẠI BÁO CÁO KT: BÁO CÁO TÀI CHÍNH VÀ BÁO CÁO KT QUẢN TRỊ. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 9
 10. BÁO CÁO TÀI CHÍNH  Baûng caân ñoái keá toaùn  Khaùi nieäm  Baûng caân ñoái keá toaùn laø baùo caùo taøi chính phaûn aùnh toång quaùt giaù trò hieän coù cuûa taøi saûn vaø nguoàn voán cuûa doanh nghieäp taïi moät thôøi ñieåm nhaát ñònh baèng thöôùc ño tieàn teä. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 10
 11. 1.2 Keát caáu  Baûng caân ñoái keá toaùn goàm coù 2 phaàn :  - Phaàn Taøi Saûn goàm :  A. Taøi saûn ngaén haïn.  I. TIỀN VA TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN  1. TIỀN  2. TƯƠNG ĐƯƠNG TIỀN  B. Taøi saûn daøi haïn.  - Phaàn Nguoàn Voán goàm :  A. Nôï phaûi traû  B. Voán chuû sôû höõu 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 11
 12. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC NGHIEÄP VUÏ KINH TEÁ ÑOÁI VÔÙI CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN TREÂN BAÛNG CÑKT  Tröôøng hôïp 1: TS TĂNG, TS GIẢM  Nghieäp vuï kinh teá aûnh höôûng ñeán 2 khoaûn muïc thuoäc Taøi saûn laøm cho taøi saûn naøy taêng ñoàng thôøi laøm cho taøi saûn coøn laïi giaûm ñi töông öùng. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 12
 13. TRƯỜNG HỢP 1  Doanh nghieäp coù tình hình sau: (Ñvt 1.000ñ) - Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2000 cho bieát toàn ñaàu ngaøy 1/1/2001 cuûa tieàn maët laø 10TR vaø tieàn göûi ngaân haøng 90TR. - Ngaøy 1/1/2001 phaùt sinh nghieäp vuï: Ruùt tieàn göûi ngaân haøng nhaäp quõy tieàn maët 10TR. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 13
 14. Phaân tích aûnh höôûng TH1:  Nghieäp vuï laøm cho Quõy tieàn maët taêng töø 10.000 leân 20.000 vaø tieàn göûi ngaân haøng giaûm ñi töø 90.000 xuoáng coøn 80.000. Sau nghieäp vuï naøy neáu keá toaùn laäp baûng CÑKT seõ ñöôïc baûng CDKT mới (Trang 44). 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 14
 15. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC NGHIEÄP VUÏ KINH TEÁ ÑOÁI VÔÙI CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN TREÂN BAÛNG CÑKT  Tröôøng hôïp 2: NGUỒN VỐN TĂNG, NGUỒN VỐN GIẢM  Nghieäp vuï kinh teá aûnh höôûng ñeán 2 khoaûn muïc thuoäc Nguoàn voán laøm cho nguoàn voán naøy taêng ñoàng thôøi laøm cho nguoàn voán coøn laïi giaûm ñi töông öùng. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 15
 16. Minh hoïa: -  Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2000 cho bieát toàn ñaàu ngaøy 1/1/2001 cuûa lôïi nhuaän chöa phaân phoái laø 100tr vaø Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 300tr - Ngaøy 1/1/2001 phaùt sinh nghieäp vuï: Duøng Lôïi nhuaän chöa phaân phoái boå sung voán ñaàu tö cuûa chuû sôû höõu 20tr 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 16
 17. PHAÂN TÍCH AÛNH HÖÔÛNG:  Voán ñaàu tö cuûa chuû sôû huõu taêng töø 300tr leân 320tr  Lôïi nhuaän chöa phaân phoái giaûm ñi töø 100tr coøn 80tr Sau nghieäp vuï thöù hai naøy neáu keá toaùn laäp baûng CÑKT seõ ñöôïc baûng CĐKT MỚI (trang 46) 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 17
 18. AÛNH HÖÔÛNG CUÛA CAÙC NGHIEÄP VUÏ KINH TEÁ ÑOÁI VÔÙI CAÙC ÑOÁI TÖÔÏNG KEÁ TOAÙN TREÂN BAÛNG CÑKT  Tröôøng hôïp 3: TÀI SẢN TĂNG, NGUỒN VỐN TĂNG  Nghieäp vuï kinh teá aûnh höôûng ñeán 2 khoaûn muïc thuoäc Taøi saûn vaø nguoàn voán laøm cho taøi saûn taêng ñoàng thôøi laøm cho nguoàn voán cuõng taêng leân töông öùng. 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 18
 19. MINH HOÏA Doanh nghieäp coù tình hình sau : ( Ñvt 1.000ñ ) - Baûng caân ñoái keá toaùn ngaøy 31/12/2000 cho bieát toàn ñaàu ngaøy 1/1/2001 cuûa nguyeân vaät lieäu laø 40tr vaø khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn 50tr . - Ngaøy 1/1/2001 phaùt sinh nghieäp vuï : Mua nguyeân vaät lieäu nhaäp kho chöa traû tieàn ngöôøi baùn 15tr . 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 19
 20. PHAÂN TÍCH AÛNH HÖÔÛNG: Nguyeân vaät lieäu taêng töø 40tr leân 55tr.  Khoaûn phaûi traû ngöôøi baùn taêng töø 50tr leân 65tr  Sau nghieäp vuï thöù ba neáu keá toaùn laäp baûng CÑKT seõ ñöôïc baûng CDKT MỚI (trang 48) 12/25/2012 NGUYEN LY KE TOAN 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản