intTypePromotion=3

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Chia sẻ: Ghdrfg Ghdrfg | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

0
67
lượt xem
15
download

Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chương 7 Sổ kế toán và hình thức kế toán thuộc bài giảng Nguyên lý kế toán trình bày về khái niệm sổ sách kế toán, ý nghĩa sổ kế toán, hình thức sổ kế toán, cách ghi sổ kế toán; hình thức kế toán, nhật kí chung, nhật kí sổ cái, nhật kí chứng từ, ghi sổ chứng từ, kế toán trên máy vi tính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Nguyên lý kế toán - Chương 7: Sổ kế toán và hình thức kế toán

 1. Chương 7 SỔ KẾ TOÁN VÀ HÌNH THỨC KẾ TOÁN
 2. NỘI DUNG 7 Sổ kế tốn 7.1.1 Khái niệm sổ sách kế toán 7.1.2 Ý nghĩa sổ kế toán. 7.1.3 Hình thức sổ kế toán. 7.1.4 Cách ghi sổ kế tĩan 2 Hình thức kế toán 1.2.1 Nhật kí chung. 1.2.2 Nhật kí sổ cái. 1.2.3 Nhật kí chứng từ. 1.2.4 Ghi sổ chứng từ. 1.2.5 Kế toán trên máy vi tính
 3. Sổ kế tốn 7.1.1 Khái niệm * Soå saùch keá toaùn: Laø nhöõng tôø soå theo maãu nhaát ñònh coù lieân heä chaët cheõ vôùi nhau duøng ñeå ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá theo ñuùng phöông phaùp keá toaùn treân cô sôû soá lieäu cuûa chöùng töø goác.
 4. Sổ kế tốn 7.1.1 Khái niệm * Soå saùch keá toaùn: – Duøng ñeå ghi cheùp, heä thoáng vaø löu giöõ toaøn boä caùc nghieäp vuï kinh teá, taøi chính ñaõ phaùt sinh. – Phaûi ghi roõ teân ñôn vò keá toaùn; teân soå; ngaøy, thaùng, naêm laäp soå; ngaøy, thaùng, naêm, khoùa soå; chöõ kyù ngöôøi laäp soå, keá toaùn tröôûng vaø ngöôøi ñaïi dieän theo phaùp luaät cuûa ñôn vò keá toaùn; soá trang; ñoùng daáu giaùp lai.
 5. Sổ kế tốn 7.1.2 Ý nghĩa sổ sách kế toán -Phaûn aùnh moät caùch lieân tuïc vaø coù heä thoáng söï bieán ñoäng cuûa töøng loaïi taøi saûn, töøng loaïi nguoàn voán vaø quaù trình saûn xuaát kinh doanh  toång hôïp soá lieäu laäp caùc baùo caùo keá toaùn vaø phaân tích tình hình hoaït ñoäng saûn xuaát kinh doanh cuûa doanh nghieäp.
 6. Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế toán: 7.1.3.1 Soå toång hôïp vaø chi tieát •Soå keá toaùn toång hôïp: ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo caùc taøi khoaûn nhö soå caùi chaúng haïn. •Soå keá toaùn chi tieát: ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo taøi khoaûn caáp 3,4 hoaëc soå chi tieát nhö soå chi tieát vaät lieäu, soå chi tieát thanh toaùn vôùi ngöôøi baùn, thanh
 7. Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế toán: •7.1.3.2 Soå tôø rôøi vaø ñoùng quyeån •7.1.3.3 Soå chi tieát theo noäi dung kinh teá •Vd: Soå quyõ tieàn maët; Soå tieàn göûi ngaân haøng; Soå chi tieát baùn haøng baùn haøng; Soå mua haøng; Soå chi tieát tieàn vay; Soå chi tieát taøi saûn coá ñònh; Soå chi tieát thanh toaùn; Soå chi phí saûn xuaát kinh doanh,..
 8. Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế toán: 7.1.3.4 Soå ghi cheùp theo thôøi gian vaø theo heä thoáng •* Soå ghi theo trình töï thôøi gian: caên cöù vaøo thôøi gian phaùt sinh chöùng töø ñeå phaûn aùnh vaøo soå •* Soå ghi theo heä thoáng: ghi cheùp caùc nghieäp vuï kinh teá theo taøi khoaûn
 9. Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế toán: 7.1.3.4 Soå ghi cheùp theo thôøi gian vaø theo heä thoáng •* Soå keát hôïp: theo doõi caùc nghieäp vuï kinh teá phaùt sinh theo trình töï thôøi gian, vöøa phaûn aùnh quan heä ñoái öùng cuûa caùc taøi khoaûn ñöôïc heä thoáng theo töøng ñoái töôïng keá toaùn
 10. Sổ kế tốn 7.1.3 Các loại sổ kế toán: 7.1.3.5 Soå keá toaùn toå chöùc theo keát caáu soå -Caên cöù vaøo keát caáu cuûa soå, soå keá toaùn ñöôïc chia thaønh caùc loaïi soå: + Soå keát caáu kieåu hai beân + Soå keát caáu kieåu moät beân + Soå keát caáu nhieàu coät vaø soå keát caáu baøn côø.
 11. Sổ kế tốn 7.1.4 Cách ghi sổ kế toán - Đầu kỳ: mở sổ - Trong kỳ: ghi sổ kế toán + Thoâng tin, soá lieäu treân soå keá toaùn phaûi ñöôïc ghi baèng buùt möïc, khoâng ghi xen theâm vaøo phía treân hoaëc phía döôùi, khoâng ghi choàng leân nhau; khoâng ghi caùch doøng; tröôøng hôïp ghi khoâng heát trang soå phaûi gaïch cheùo phaàn khoâng ghi; khi ghi heát trang phaûi coäng soá lieäu toång coäng cuûa trang vaø chuyeån soá lieäu toång coäng sang trang keá tieáp - Cuối kỳ: khóa sổ
 12. Sổ kế tốn 7.1.5 Sửa chữa sổ kế toán (1) Phương pháp cải chính: Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: - Sai sót trong diễn giải, không liên quan đến quan hệ đối ứng của các tài khoản; - Sai sót không ảnh hưởng đến số tiền tổng cộng.
 13. SỔ NHẬT KÝ CHUNG NĂM: 2005 Ña Soá phaùt Chöùng töø Soá õ sinh Ngaøy hieäu ghi thaùng Dieãn giaûi taøi Nga soå ghi soå Soá khoaû Nôï Coù øy caù n i Thaùng 1/2005 2/1/05 PT01 2/1 Ruùt TGNH X 111 2.500 nhaäp Quyõ 1.500 TM X 112 2.500 1.500 … Coäng
 14. Sổ kế tốn 7.1.5 Sửa chữa sổ kế toán (2) Phương pháp ghi số âm: Phương pháp này áp dụng cho các trường hợp: - Sai về quan hệ đối ứng giữa các tài khoản do định khoản sai đã ghi sổ kế toán mà không thể sửa lại bằng phương pháp cải chính; •- Phát hiện ra sai sót sau khi đã nộp báo cáo tài chính cho cơ quan có thẩm quyền.
 15. SỔ NHẬT KÝ CHUNG NĂM: 2005 Chöùng töø Ña Soá Soá phaùt sinh Ngaøy õ hieä thaùng ghi u Dieãn giaûi ghi Soá Ngaøy soå taøi Nôï Coù soå caù khoa i ûn Thaùng 1/05 2/1/05 PT01 2/1 Ruùt TGNH X 111 1.500 1.500 nhaäp X 112 Quyõ TM … 12/1/0 PT01 2/1 Ruùt TGNH X 111 (1.500 (1.500 5 nhaäp X 112 ) ) Quyõ TM 12/1/0 PC01 2/1 Noäp TM X 112 1.500 1.500 5 vaøo TK X 111 ngaân
 16. Sổ kế tốn 7.1.5 Sửa chữa sổ kế toán (3) Phương pháp ghi bổ sung: • Áp dụng cho trường hợp ghi đúng về quan hệ đối ứng tài khoản nhưng số tiền ghi sổ ít hơn số tiền trên chứng từ hoặc là bỏ sót không cộng đủ số tiền ghi trên chứng từ. Sửa chữa theo phương pháp này phải lập “Chứng từ ghi sổ bổ sung” để ghi bổ sung bằng mực thường số tiền chênh lệch còn thiếu so với chứng từ.
 17. Sổ kế tốn 7.1.6 Sửa chữa trong trường hợp ghi sổ kế toán bằng máy vi tính: “Phương pháp ghi số âm” hoặc “Phương pháp ghi bổ sung” - Sai sót phát hiện trước khi BCTC năm nộp cho cqNN: sửa trực tiếp vào sổ kế toán của năm đó - Phát hiện sai sót sau khi BCTC năm đã nộp cho cqNN: sửa vào sổ kế toán của năm đã phát hiện sai sót và ghi chú vào dòng cuối của sổ kế toán năm có sai sót;
 18. Hình thức kế tóan  Hình thức kế toán là hệ thống các sổ kế toán, số lượng sổ, kết cấu các loại sổ, mối quan hệ giữa các loại sổ dùng để ghi chép, tổng hợp, hệ thống hóa số liệu kế toán theo một trình tự và phương pháp nhất định.  Hình thức sổ kế toán được quyết định bởi hệ thống sổ kế toán tổng hợp và trình tự hệ thống thông tin hóa.
 19. Tóm tắt: Hình thức kế toán  Soá löôïng soå •  Keát caáu soå •  Moái quan heä giöõa caùc loaïi soå •  Trình töï ghi cheùp chöùng töø vaøo soå
 20. 7.2 Các hình thức kế toán hiện nay Hình thức kế toán hiện hành đang áp dụng tại việt nam là hình thức được quy định theo quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20-3-2006 của bộ tài chính. Đây các hình thức thủ công áp dụng cho từng doanh nghiệp, bao gồm:  Nhật ký chung  Nhật ký sổ cái  Chứng từ ghi sổ  Nhật ký chứng từ  Hình thức kế toán trên máy vi tính.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản