Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y tập 2 part 4

Chia sẻ: Ahfjh Kasjfhka | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
73
lượt xem
25
download

Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y tập 2 part 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các gen tương ứng với những vùng nằm trong ADN, một cao phân tử được cấu thành từ bốn loại đơn phân nucleotide; chuỗi những nucleotide này mang thông tin di truyền ở sinh vật. ADN trong điều kiện tự nhiên có dạng chuỗi xoắn kép, trong đó nucleotide ở mỗi chuỗi liên kết bổ sung với nhau. Mỗi chuỗi lại có thể hoạt động như một khuôn để tổng hợp một chuỗi bổ sung mới - đó là cách thức tự nhiên tạo nên những bản sao của gen mà có thể được di truyền lại....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng phương pháp thí nghiệm trong chăn nuôi và thú y tập 2 part 4

  1. • S p x p các giá tr trung bình theo th t gi m d n như sau: Kh u ph n Trung bình Kh u ph n Trung bình 1 3,8029 4 3,9350 2 3,4300 1 3,8029 3 3,5983 3 3,5983 4 3,9350 2 3,4300 • D a vào ma tr n ñã nêu m c 6 ñ t o các ñư ng g ch chung cho các kh u ph n có giá tr trung bình b ng nhau; c th như sau: Kh u ph n Trung bình a 4 3,9350 b 1 3,8029 c 3 3,5983 2 3,4300 m i m t ñư ng th ng tương ng v i m t ch cái (a, b, c...) • T m c b, ta có th ñ t các ch cái bên c nh các s trung bình như sau: Kh u ph n Trung bình 3,9350a 4 3,8029ab 1 3,5983bc 3 3,4300c 2 • S p x p kh u ph n theo th t tăng d n như ban ñ u ( m c 6.a.) ta có Kh u ph n Trung bình 3,8029ab 1 3,4300c 2 3,5983bc 3 3,9350a 4 19
  2. • Ki m tra phân b chu n c a s lii u Mu n th c hi n phép phân tích phương sai ta ph i tho m n m t lo t các ñi u ki n, trong ñó có ñi u ki n s li u quan sát ph i tuân theo phân b chu n y ~N(µ,σ2). Ta có th bi u di n các s li u trên ñ th c a t ng nghi m th c ñ xác ñ nh xem s li u có phân bó chu n hay không; tuy nhiên ñi u này r t khó th c hi n khi s lư ng ñơn v trong t ng nghi m th c b h n ch . Như trong ví d trên ta th y trong m i nghi m th c ch có 5 ñ ng v t. ð kh c ph c h n ch này ta ñưa ra cách th như sau: Có th mô t s li u dư i mô hình sau: yij = µi + εij εij = yij - µi → T c là ta thay phép ki m tra s li u t y ~N(µ,σ2) thành ki m tra ε ~ N(0,σ2). ði u này có th minh ho b ng output c a Minitab. Row p kp RESI1 FITS1 Row p kp RESI1 FITS1 11 42 3 -39.4 81.4 1 99 1 20.0 79.0 12 97 3 15.6 81.4 2 88 1 9.0 79.0 13 81 3 -0.4 81.4 3 76 1 -3.0 79.0 14 95 3 13.6 81.4 4 38 1 -41.0 79.0 15 92 3 10.6 81.4 5 94 1 15.0 79.0 16 169 4 26.2 142.8 6 61 2 -10.0 71.0 17 137 4 -5.8 142.8 7 112 2 41.0 71.0 18 169 4 26.2 142.8 8 30 2 -41.0 71.0 19 85 4 -57.8 142.8 9 89 2 18.0 71.0 20 154 4 11.2 142.8 10 63 2 -8.0 71.0 • Nh ng h n ch c a mô hình thí nghi m ki u hoàn toàn ng u nhiên Mô hình này ñòi h i t t c các ñơn v thí nghi m ph i tương t nhau như trư c khi ti n hành thí nghi m. Tuy nhiên trong th c t r t khó có th th c hi n ñư c ñi u ki n này và n u có m t s không ñ ng nh t gi a các ñơn v thí nghi m mà ta b qua y u t này thì m c ph i 5 sai l m sau: Trung bình bình phương c a sai s ng u nhiên s l n Giá tr F th c nghi m s bé Giá tr P th c nghi m s l n Ít cơ may hơn ñ phát hi n s sai khác ði ñ n k t lu n thi u chính xác ði u này ñư c th hi n rõ qua sơ ñ b trí các nghi m th c vào chu ng nuôi 1C 2B 3C Hư ng tây 4C 5A 6B 7A 8B 9A 10 A 11 C 12 B 13 A 14 B 15 C Ta th y ô chu ng hư ng tây ch có các kh u ph n A và C; vì v y không th bi t ch c ch n r ng m c tăng tr ng là do kh u ph n gây nên hay là hư ng c a chu ng gây nên. 20
  3. 3.2. Thí nghi m ki u kh i ng u nhiên ñ y ñ 3.2.1. Gi i thi u Ti n hành thi t k thí nghi m theo ki u kh i hoàn toàn ng u nhiên khi có s sai khác có h th ng gi a các ñơn v thí nghi m. ñây t t c các ñơn v thí nghi m có chung m t ñ c tính ñư c b trí vào m t nhóm thư ng ñư c g i là kh i. ñây ta ch xem xét ñ n m t y u t thí nghi m duy nh t, còn y u t kh i là y u t phi thí nghi m và ch ñưa vào ñ làm gi m bi n ñ ng do y u t phi thí nghi m gây ra. 3.2.2. Xây d ng sơ ñ thí nghi m và b trí ñ ng v t vào các công th c thí nghi m • V sơ ñ thí nghi m - Xây d ng m t b ng có s c t b ng chính s kh i và s hàng b ng s nghi m th c và trong m i kh i b trí ng u nhiên công th c thí nghi m vào m i ô chu ng. ð i v i ví d nêu ph n trên ta có th xây d ng b ng sơ ñ thí nghi m như sau: Kh i 1 Kh i 2 Kh i 3 • ðánh s cho t ng ñ ng v t thí nghi m (xem 1.3.1.3). • Phân ñ ng v t v các kh i và nghi m th c (xem 1.3.1.3) Chú ý r ng, trong m i kh i các nghi m th c ñư c b trí ng u nhiên vào các ô chu ng Kh i 1 Kh i 2 Kh i 3 Hư ng tây B C C C B B A A A 3.2.3. Mô hình phân tích ð i v i thí nghi m ki u này, ph i s d ng mô hình phân tích phương sai ñ phân tích s li u Mô hình toán h c mô t các quan sát v i thí nghi m có t nghi m th c và b kh i như sau yijk = µ + εijk hay tương ñương v i yijk = µ + τi + βj + εijk Trong ñó i = 1, 2, ..., t j = 1, 2, ..., b k = 1, 2, ..., nij yijk - quan sát k nghi m th c i và kh i th j µι - giá tr trung bình c a nghi m th c i µ - giá tr trung bình c a toàn b các quan sát τi - tác ñ ng c a nghi m th c th i βj - tác ñ ng c a kh i th j εijk - sai s ng u nhiên c a quan sát th k nghi m th c i và kh i th j 21
  4. • Trong thí nghi m ki u kh i hoàn toàn ng u nhiên có 3 ngu n bi n ñ ng ñó là Bi n ñ ng trong t ng nhóm (ng u nhiên) _ 2 n ij b t _ _ ∑ ∑∑  yijk − y − y − y  SSng u nhiên =  ..  .j i. k =1 i =1 j =1  Bi n ñ ng gi a các nhóm (nghi m th c) 2 _ _ t   c = b ∑ y i. − y.. SSnghi   m th i =1  Bi n ñ ng gi a các kh i _ 2 b_ ∑  y. j − y..  SSkh i= t   j =1  Toàn b các bi n ñ ng c a thí nghi m chính b ng t ng c a bi n ñ ng ng u nhiên, bi n ñ ng gi a c a kh i và bi n ñ ng c a nghi m th c; ta có th khái quát b ng công th c sau: 2 n ij ni  _ t ∑ ∑∑  yijk − y..  =   k =1 i =1 j =1  2 _ 2 _ 2 n ij _ _ b_ t b t _ _ = b ∑  yi. − y..  + t ∑  y. j − y..  + ∑ ∑ ∑  yijk − y . j − y i. − y ..        i =1  j =1  k =1 i =1 j =1  Xây d ng c u trúc c a b ng phân tích phương sai B c t do T ng bình Trung bình bình Ngu n bi n ñ ng Giá tr F quan sát phương (SS) phương (MS) (df) Nghi m th c t-1 SSnghi SSnghi m th c/(t-1) SSnghi m th c/(t-1) m th c SSng u nhiên /(t-1)(b-1) Kh i SSkh i SSkh i/(b-1) b -1 Sai s ng u nhiên SSng u nhiên SSng u nhiên nbt-t-b+1 /(t-1)(b-1) T ng bi n ñ ng N-1 SSt ng s Giá tr F lý thuy t ñư c xác ñ nh b ng ph n ph l c v i m c xác su t sai s a và b c t do v1 = t - 1 và v2 = nbt - t - b + 1. N u P ≥ 0,05 ta ch p nh n H0, và bác b H0 n u P < 0,05. chu t (×1000 t bào Ví d : (Mead và c ng s ) Nghiên c u s lư ng t bào lymphô mm-3 máu) ñư c s d ng 4 lo i thu c khác nhau qua 5 l a; s li u thu ñư c như sau: L a1 L a2 L a3 L a4 L a5 Thu c A 7,1 6,1 6,9 5,6 6,4 Thu c B 6,7 5,1 5,9 5,1 5,8 Thu c C 7,1 5,8 6,2 5,0 6,2 Thu c D 6,7 5,4 5,7 5,2 5,3 22
  5. Áp d ng Minitab Analysis of Variance for Tebao Source DF SS MS F P lua 4 6.4030 1.6008 30.16 0.000 thuoc 3 1.8455 0.6152 11.59 0.001 Error 12 0.6370 0.0531 Total 19 8.8855 Qua k t qu b ng trên ta th y có s khác nhau v s lư ng t bào lymphô sau khi ñư c x lý b ng các lo i thu c khác nhau ð so sánh s sai khác c a t ng c p công th c và ki m tra phân b chu n c a s li u (xem trang 14) Normal Probability Plot .999 .99 .95 Probability .80 .50 .20 .05 .01 .001 -0.3 -0.2 -0.1 0.0 0.1 0.2 0.3 RESID Average: -0.0000000 Anderson-Darling Normality Test StDev: 0.183102 A-Squared: 0.598 N: 20 P -Value: 0.104 . Ki m tra phân b chu n c a s li u y ~ N(µ, σ2) thông qua vi c ki m tra ph n sai s ng u nhiên ε ~ N (0, σ2) b ng ph n m m Minitab, th y r ng ñi u ki n s li u có phân b chu n ñư c tho mãn. 3.3. Thí nghi m ki u ô vuông La tinh 3.3.1. Gi i thi u Mô hình kh i hoàn toàn ng u nhiên ñã ñư c gi i thi u nh m kh c ph c nh ng h n ch c a mô hình hoàn toàn ng u nhiên, khi mà ta mu n có s ñ ng nh t trong kh i, ví d nhi t ñ như nhau trong m t khu tru ng. ðôi khi chúng ta c n quan tâm ñ n s gia tăng c a c 2 hư ng, ví d trong mô hình kh i hoàn toàn ng u nhiên, chúng ta th y trong hàng th nh t ch có thí 2 nghi m th c B và C và dòng th 3 ch có A. Kh i 1 Kh i 2 Kh i 3 Hư ng tây B C C C B B A A A 23
  6. ðôi khi b trí thí nghi m do s lư ng ñ ng v t tham gia thí nghi m v i s lư ng b h n ch (thí nghi m trên ñ i gia súc) d n ñ n tình tr ng không ñ ng ñ u gi a các ñ ng v t; trong quá trình ti n hành thí nghi m kéo dài ñi u ki n khí h u cũng thay ñ i theo; thêm vào ñó các công th c thí nghi m cũng nhi u m c ñ khác nhau. ð kh c ph c nh ng h n ch nêu trên ta hãy xem xét ñ n thi t k thí nghi m theo ki u Ô vuông Latin. Ví d : Thi t k thí nghi m ki u ô vuông Latin v i 4 nghi m th c C A D B B D A C A B C D D C B A Lưu ý r ng trong thí nghi m ki u ô vuông Latin: • M i nghi m th c ñư c áp d ng m t l n trong m t hàng • M i nghi m th c ñư c áp d ng m t l n trong m t c t • S s p x p c a các nghi m th c trong m i dòng và m i c t là ng u nhiên • S ô c n thi t = (S nghi m th c)2 • Khi xem xét theo dòng ho c theo c t thì chúng ta th y tương t như mô hình kh i hoàn toàn ng u nhiên • S lư ng ñ ng v t trong nhóm là b i s c a s nghi m th c, ví d s nghi m th c là 3 thì s ñ ng v t trong nhóm là 3, 6, 9, 12,... • Các nhóm ñư c t o ra theo phương pháp rút m u ngh u nhiên • S hàng = s c t = s nghi m th c • T t c các ñ ng v t tham gia thí nghi m ph i ñư c gi l i ñ n h t thí nghi m (n u không trong quá trình x lý s li u s g p nhi u khó khăn) S n lư ng s a c a bò Ví d : Kh u ph n ăn (4 kh u ph n) Y u t thí nghi m: Ki m soát ñ i v i: T ng con bò (4 bò) + t ng mùa trong năm (4 mùa) C A D B B D A C Mùa A B C D D C B A Bò Như v y m i con bò s nh n ñư c t t c 4 nghi m th c (A, B, C và D). ðây là mô hình thí nghi m r t kinh t khi b h n ch b i s lư ng ñ ng v t . 24

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản