intTypePromotion=3

Bài giảng Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn

Chia sẻ: BDBC BDBC | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

0
256
lượt xem
72
download

Bài giảng Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng này trang bị cho người học những hiểu biết về quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. Nội dung chính trong bài giảng gồm: Khái niệm rủi ro, quản lý rủi ro dự án; quy trình quản lý rủi ro; các giải pháp phòng tránh rủi ro. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản lý rủi ro trong thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình - TS. Lưu Trường Văn

 1. ÑAÏI HOÏC MÔÛ TP.HCM TRUNG TAÂM CPA QUẢN LÝ RỦI RO TRONG THỰC HIỆN DỰ ÁN ðẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH Taøi lieäu löu haønh noäi boä phuïc vuï cho lôùp “Boài döôõng nghiệp vụ QLDA XD” Giaûng vieân: TS. Löu Tröôøng Vaên Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 1
 2. Nội dung 1 Khái niệm rủi ro, quản lý rủi ro dự án 2 Quy trình quản lý rủi ro 3 Các giải pháp phòng tránh rủi ro 4 Bài tập Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 2
 3. RUÛI RO LAØ GÌ ? • Söï khoâng chaéc chaén hoaëc caùc moái nguy hieåm • Caùc keát quaû thöïc teá maø cheäch höôùng khoûi döï baùo • “Maát maùt, thöông toån, söï baát lôïi, söï huûy dieät/phaù hoaïi” • Coù theå xaùc ñònh soá löôïng caùc ruûi ro nhöng tính baát traéc thì khoâng theå xaùc ñònh Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 3
 4. Mục ñích của quản lý rủi ro? • Taêng toái ña khaû naêng xaûy ra caùc söï kieän coù taùc ñoäng tích cöïc ñeán döï aùn (naém baét cô hoäi). • Giaûm thieåu khaû naêng xaûy ra caùc söï kieän coù aûnh höôûng baát lôïi ñoái vôùi muïc tieâu cuûa döï aùn (giaûm thiểu nguy cô) (Nguồn: Bài giảng của Th.S Trần Trung Hải) Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 4
 5. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO (1) • Nội dung chính của kế hoạch quản lý rủi ro (Risk Management Plan – RMP): – Hướng dẫn chung: giải thích các yêu cầu của quá trình quản lý rủi ro – Phân loại rủi ro: ðịnh dạng các loại rủi ro mà dự án có thể gánh chịu – Phương pháp: Liệt kê các phương pháp ñịnh tính và ñịnh lượng có thể áp dụng – Công cụ và kỹ thuật: Các phương pháp nhận dạng rủi ro có thể áp dụng – Báo cáo rủi ro – Các tài liệu kèm theo Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 5
 6. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO (2) Quá trình quaûn lyù ruûi ro phaûi ñöôïc thöïc hieän nhieàu laàn trong suoát döï aùn. Thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro trong suoát thôøi gian cuûa döï aùn Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 6
 7. LẬP KẾ HOẠCH QUẢN LÝ RỦI RO (3) • Phöông phaùp: xaùc ñònh caùch vaø nguoàn thoâng tin döû lieäu ñeå thöïc hieän quaûn lyù ruûi ro • Nhaän dieän ruûi ro: söû duïng côû sôû döû lieäu ruûi ro noäi boä, ñieàu tra coâng nghieäp beân ngoaøi, phaùn ñoaùn chuyeân gia vaø baûn phaân tích chi tieát WBS. Nhöõng laõnh vöïc chính bao goàm: - Tieán ñoä - Chi phí - Yeâu caàu kyõ thuaät - Söùc khoûe vaø an toaøn Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 7
 8. Quy trình quản lý rủi ro dự án Nhận Phân ðối dạng tích phó Xác ñịnh các ðánh giá tác Xác ñịnh bước hay hại của từng những rủi ro những hành rủi ro ñối với gì có thể xảy ñộng ñể ứng dự án của ra cho dự án phó với rủi ro chúng ta nếu nó xảy ra Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 8
 9. 1. NHẬN DẠNG RỦI RO (1) Nhận dạng rủi ro Nhận thức rủi ðịnh dạng rủi ro ro Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 9
 10. 1. NHẬN DẠNG RỦI RO (2) NHẬN THỨC RỦI RO • Ban quản lý dự án tự ñánh giá: có hay chăng dự án mà họ ñang quản lý sẽ ñối diện với các rủi ro • Nếu câu trả lời là có, thì dự án của bạn sẽ có thể gặp rủi ro và bạn nên nhanh chóng thực hiện bước kế tiếp. • Kinh nghiệm và trực giác là chìa khóa của bước này • Phát triển RBS (Risk Breakdown Structure) ñể nhận ñạng nguồn của rủi ro Bien soan va giang: Luu Truong Van, Ph.D candidate, PKNU, Busan, Korea 10
 11. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 11
 12. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 12
 13. Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 13
 14. NHẬN DẠNG RỦI RO (3) ðỊNH DẠNG RỦI RO Ban quản lý dự án căn cứ vào: • Kinh nghiệm QLDA • Tính chất dự án • Môi trường xung quanh dự án • Các bên tham gia dự án • Quy ñịnh của ñịa phương • … Xác ñịnh các rủi ro mà dự án có thể gánh chịu Bien soan va giang: Luu Truong Van, Ph.D candidate, PKNU, Busan, Korea 14
 15. 1. NHẬN DẠNG RỦI RO - các công cụ (4) Checklist of risks Sơ ñồ nhân quả ðỊNH DẠNG RỦI RO Phỏng vấn Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 15
 16. 1. NHẬN DẠNG RỦI RO - các công cụ (5) CHECKLIST • Một danh mục của những rủi ro • Bạn có thể tự xây dựng checklist từ: – Các bài báo khoa học ñã công bố – Các sách về QLDA và quản lý rủi ro – Cơ sở dữ liệu của công ty QLDA – Ý kiến chuyên gia Bien soan va giang: Luu Truong Van, Ph.D candidate, PKNU, Busan, Korea 16
 17. 1. NHẬN DẠNG RỦI RO - các công cụ (6) – Ví dụ checklist Kieåu cuûa ruûi ro Nhaø thaàu Chuû ñaàu tö Tö vaán Ñieàu kieän ñòa chaát Söï thay ñoåi cuûa khoái löôïng Khí haäu Sai laàm veà taøi chaùnh Sai laàm cuûa thaàu phuï Tai naïn taïi coâng tröôøng Söï thieáu khaû naêng cuûa quaûn lyù Laïm phaùt Söï trì hoaõn trong coâng vieäc Kieåm soaùt veà moâi tröôøng Ñình coâng Maâu thuaån trong taøi lieäu thiết kế Thieát keá coù sai soùt Bien soan va giang: Luu Truong Van, Ph.D candidate, PKNU, Busan, Korea 17
 18. 1. NHẬN DẠNG RỦI RO - các công cụ (7) – Sơ ñồ Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 18
 19. 1. NHẬN DẠNG RỦI RO - các công cụ (8) – Phỏng vấn • Phỏng vấn các nhân vật chủ chốt của các bên tham gia dự án ñể luận ra những rủi ro tiềm năng mà dự án có thể ñối diện. • Thiết kế bảng câu hỏi => Một công việc không ñơn giản Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 19
 20. 2 1. NHẬN DẠNG RỦI RO - các công cụ (9) – Các kỹ thuật khác • Brainstorming: ñể nhận dạng SWOT (cơ hội/nguy cơ và ñiểm mạnh/ñiểm yếu) của dự án • Nghiên cứu những dự án tương tự ñã hoàn thành, từ ñó nhận ra những rủi ro tiềm năng cho dự án của chúng ta • Phân tích các giả ñịnh và các ràng buộc trong PROJECT CHARTER ñể luận ra những rủi ro tiềm năng mà dự án có thể ñối diện • Phán ñoán của chuyên gia Biên soạn & giảng: TS. Lưu Trường Văn 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản