intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Quản trị chiến lược - Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

121
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi giúp các bạn khám phá được các yếu tố cơ bản nhằm tạo ra năng lực lõi; định hướng cho việc đầu tư và phát triển nguồn lực nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững; đảm bảo việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị chiến lược - Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi

 1. Môi trường bên trong: Các nguồn lực, các năng lực tiềm tàng và năng lực cốt lõi Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-1 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 2. Mục tiêu- ý nghĩa • Khám phá cho được các yếu tố cơ bản nhằm tạo ra năng lực lõi • Định hướng cho việc đầu tư và phát triển nguồn lực nhằm phát triển lợi thế cạnh tranh bền vững • Đảm bảo việc thực hiện tầm nhìn và sứ mệnh của doanh nghiệp Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-2 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 3. Lợi thế cạnh tranh Khám phá các năng lực cốt lõi Đạt được thông qua các năng lực cốt lõi Cạnh tranh chiến lược Khám phá Lợi nhuận trên mức trung bình Các năng lực Các năng lực cốt lõi cốt lõi Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các khả năng tiềm tàng Tiêu chuẩn Phân Phântích tích Nhóm của của các lợi thế chuỗi chuỗi giá giá trị trị nguồn lực * Quan trọng Nguồn lực * Hiếm * Kết hợp * Hữu hình phí đắt ChiLan, Phạm *Xuân để Đinh PhD- Thái Hoàng,PhDbên ngoài bắt chước * Vô hình * Không có khả năng thay thế Ch3-3 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 4. Những câu hỏi quan trọng cho các nhà quản trị trong phân tích môi trường bên trong Cách thức mà chúng ta sẽ nhóm gộp các yếu tố nguồn lực, khả năng và năng lực cốt lõi để tạo ra giá trị cho khách hàng như thế nào? Và ... Liệu sự thay đổi của môi trường có làm cho những năng lực cốt lõi của chúng ta trở nên lỗi thời hay không? Các sản phẩm thay thế sẵn có để thay thế các năng lực cốt lõi của chúng ta không? Các năng lực cốt lõi của chúng ta có thể bắt chước một cách dễ dàng không? Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-4 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 5. Khám phá các năng lực cốt lỏi Nguồn lực * Hữu hình * Vô hình Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-5 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 6. Nguồn lực Những gì một công ty phải có để hoạt động Nguồn lực hữu hình * Tài chính * Vật chất * Nguồn nhân lực * Tổ chức Nguồn lực vô hình * Năng lực đột phá về công nghệ * Năng lực đổi mới * Danh tiếng Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-6 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 7. Khám phá các năng lực cốt lõi Các khả năng tiềm tàng Nhóm của nguồn lực Nguồn lực * Hữu hình Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD * Vô hình Ch3-7 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 8. Năng lực tiềm tàng Những gì một công ty làm ... Năng lực tiềm tàng được thể hiện qua: khả năng sản xuất của một công ty hoặc năng lực kết hợp các nguồn lực của một công ty để hoàn thành các mục tiêu mong ước. Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-8 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 9. Khám phá các năng lực cốt lõi Khám phá Các năng lực cốt lõi Các năng lực cốt lõi Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các khả năng tiềm tàng Nhóm của nguồn lực Nguồn lực Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD * Hữu hình * Vô hình Ch3-9 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 10. Năng lực cốt lõi Những gì một công ty làm... Đó là cái có giá trị chiến lược “…là cốt lõi của những gì làm cho một tổ chức có được những năng lực độc đáo, duy nhất trong việc cung cấp giá trị tới khách hàng của nó.” Leonard-Barton, Bowen, Clark, Holloway & Wheelwright McKinsey & Co. đề nghị nhận dạng 3 đến 4 năng lực cốt lõi làm nền tảng cho các hành động chiến lược. Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-10 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 11. Khám phá năng lực cốt lõi Khám phá Các năng lực Các năng lực cốt lõi cốt lõi Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các khả Tiêu chuẩn năng tiềm tàng của các lợi thế Các nhóm của nguồn lực - Quan trọng Nguồn lực - Hiếm - Kết hợp * Hữu hình - Chi phí đắt để Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD bắt chước - Không có khả năng thay bên ngoài * Vô hình thế Ch3-11 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 12. Các năng lực cốt lõi Những gì một công ty làm… Đó là cái có giá trị chiến lược Để một năng lực tiềm tàng trở thành một năng lực cốt lõi, nó phải đạt các tiêu chí sau (VRIN): Có giá trị (Valueable) Hiếm (Rare) Chi phí đắt để bắt chước(Inimitable) Không có khả năng thay thế (Nonsubstitutable) Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-12 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 13. Năng lực lõi- năng lực động: các yếu tố VRIN (Nguồn: Nguyễn Đình Thọ- Nguyễn thị Mai Trang) • Chất lượng mối quan hệ (Relationship quality • Nội hóa tri thức (Knowledge internalization) • Đáp ứng thị trường (Market responsiveness) • Định hướng học hỏi (learning orientation) • Đinh hướng kinh doanh (entrepreurial orientation) Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-13 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 14. Phân tích chuỗi giá trị Nhận dạng các nguồn lực và năng lực tiềm tàng có khả năng làm tăng giá trị Cơ sở hạ tầng của công ty Lợ Các hoạt động Quản trị nguồn nhân lực in hỗ trợ hu Phát triển công nghệ ận Thu mua Hậu cần Vận hành Hậu cần Tiếp thị và Dịch vụ ậ n đầu vào đầu ra bán hàng u nh ợ i L Các hoạt động chủ yếu Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-14 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 15. Kết hợp bên ngoài Sự lựa chọn có tính chiến lược để mua một vài hoạt động từ các nhà cung cấp bên ngoài Cơ sở hạ tầng của công ty Quản trị nguồn nhân lực Lợ Các hoạt in động Phát triển công nghệ hu hỗ trợ ận Thu mua Dịch vụ H ậ u cầ n H ậ u cầ n Tiếp thị và Vận hành ậ n đầu vào đầu ra bán hàng u nh ợ i L Các hoạt động chủ yếu Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-15 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 16. Những lý do chủ yếu cho việc sử dụng nguồn lực bên ngoài (outsourcing) Hoàn thiện các hoạt động kinh doanh trọng yếu Cung cấp các cơ hội để tiếp cận những năng lực tiềm tàng tốt nhất thế giới Thúc đẩy quá trình tái cấu trúc lại doanh nghiệp Chia sẽ các rủi ro Giải phóng các nguồn lực hướng đến các mục đích quan trọng hơn Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-16 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 17. Các năng lực cốt lõi--những lời cảnh báo và nhắc nhở Không nên cho rằng các năng lực cốt lõi sẽ tiếp tục là một nguồn của lợi thế cạnh tranh trong tương lai Tất cả các năng lực cốt lõi có khả năng trở thành sự cứng nhắc và trì trệ Những năng lực cốt lõi đã lỗi thời thường tạo ra sức ì của tổ chức và ngăn cản công ty phản ứng một cách thỏa đáng với những thay đổi từ môi trường bên ngoài Sự thiện cận và cứng nhắc của chiến lược có thể bóp chết khả năng tăng trưởng và thích ứng của công ty với những thay đổi của môi trường hoặc các đe dọa của cạnh tranh Phạm Xuân Lan, PhD- Đinh Thái Hoàng,PhD Ch3-17 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 18. Khám phá các năng lực cốt lõi Cạnh tranh chiến lược Khám phá Lợi nhuận trên mức trung bình Các năng lực Các năng lực cốt lõi cốt lõi Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các khả năng tiềm tàng Tiêu chuẩn Phân Phântích tích Nhóm của của các lợi thế chuỗi chuỗi giá giá trị trị nguồn lực * Quan trọng Nguồn lực * Hiếm * Kết hợp * Hữu hình phí đắt ChiLan, Phạm *Xuân PhD-để Đinh Thái Hoàng,PhDbên ngoài bắt chước * Vô hình * Không có khả năng thay thế Ch3-18 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
 19. Lợi thế cạnh tranh Khám phá các năng lực cốt lõi Đạt được thông qua các năng lực cốt lõi Cạnh tranh chiến lược Khám phá Lợi nhuận trên mức trung bình Các năng lực Các năng lực cốt lõi cốt lõi Nguồn của lợi thế cạnh tranh Các khả năng tiềm tàng Tiêu chuẩn Phân Phântích tích Nhóm của của các lợi thế chuỗi chuỗi giá giá trị trị nguồn lực * Quan trọng Nguồn lực * Hiếm * Kết hợp * Hữu hình phí đắt ChiLan, Phạm *Xuân PhD-để Đinh Thái Hoàng,PhDbên ngoài bắt chước * Vô hình * Không có khả năng thay thế Ch3-19 PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2