intTypePromotion=1

Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

Chia sẻ: Dfvcx Dfvcx | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
112
lượt xem
22
download

Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu của Bài giảng Quản trị tác nghiệp Chương 3 Hoạch định tổng hợp trình bày về khái niệm, mục tiêu các chiến lược hoạch định tổng hợp, các phương pháp hoạch định tổng hợp. Xác định lượng sản phẩm sản xuất và dự trữ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Quản trị tác nghiệp: Chương 3 - TS. Nguyễn Thành Hiếu

 1.  Khái niệm  Mục tiêu  Các chiến lược hoạch định tổng hợp  Các phương pháp hoạch định tổng hợp
 2. Ho¹ch ®Þnh tæng hîp lµ qu¸ tr×nh x¸c ®Þnh, lùa chän ph-¬ng ¸n kÕ ho¹ch s¶n xuÊt s¶n phÈm trung h¹n trong ®ã x¸c ®Þnh râ sè l-îng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt trong tõng th¸ng vµ quy ®æi chóng vÒ chi phÝ s¶n xuÊt cÇn thiÕt
 3.  Xác định lượng sản phẩm sản xuất và dự trữ đáp ứng đầy đủ kịp thời nhu cầu của khách hàng với lượng tồn kho và chi phí sản xuất thấp nhất Đảm bảo sử dụng công suất theo đúng chiến lược của công ty Tuân thủ đúng chính sách phát triển nguồn nhân lực của công ty
 4. Mçi ph-¬ng ¸n kÕ ho¹ch sö dông c¸c biÖn ph¸p cô thÓ ®Ó ®¸p øng nhu cÇu trong tõng giai ®oạn  ChiÕn l-îc thuÇn tóy: chØ sö dông 1 gi¶i ph¸p  ChiÕn l-îc hçn hîp: sö dông ®ång thêi nhiÒu gi¶i ph¸p
 5. Làm thay đổi khả năng sản xuất cho thích ứng vớí cầu  Sử dụng hàng dự trữ  Thay ®æi lao ®éng s¶n xuÊt theo ®óng møc cÇu  Huy ®éng lµm thªm giê hoÆc ®Ó thêi gian nhµn rçi  Sö dông lao ®éng b¸n thêi gian  Sö dung s¶n phẩm hçn hîp theo mïa  §Æt hµng ngoµi hoÆc lµm gia c«ng  §Æt cäc tr-íc
 6. Các chiến lược tác động làm thay đổi cầu  Sử dụng chính sách giá linh hoạt  Tăng giá khi cầu tăng quá cao  Giảm giá khi cầu giảm  Chính sách khuyến mại  Quảng cáo, tuyên truyền
 7.  Chi phí thuê mướn tuyển dụng (theo đuổi)  Chi phí ngoài giờ và nhàn rỗi (theo đuổi)  Chi phí hợp đồng phụ (theo đuổi)  Chi phí lao động bán thời gian (theo đuổi)  Chi phí tồn kho (mức công suất)  Chi phí thiếu hàng hoặc trả lại (mức công suất)
 8.  Thực chất:  Sản xuất ở mức trung bình, tăng dự trữ trong giai đoạn nhu cầu thấp để dành cung cấp cho thời kỳ nhu cầu cao  Ưu điểm:  Quá trình sản xuất ổn định, không biến đổi bất thường  Kịp thời thỏa mãn nhu cầu khách hàng  Dễ dàng cho việc điều hành sản xuất  Nhược điểm  Nhiều chi phí tăng lên nhu chi phí dự trữ, bảo hiểm  Không thể áp dụng với một số mặt hàng (tươi sống, dễ hỏng)
 9.  Thực chất:  Tăng giảm lao động theo biến động của nhu cầu  Ưu điểm  Tránh rủi ro do cầu bất thường  Giảm chi phí dự trữ, chi phí làm thêm giờ  Nhược điểm  Tăng chi phí cho thôi việc và thuê thêm nhân công  Mất uy tín do cho lao động thôi việc  Giảm năng suất do công nhân tâm lý lo lắng và mệt mỏi
 10.  Thực chất  Tăng thời gian làm việc hoặc giảm theo biến động của nhu cầu  Ưu điểm:  Kịp thời đáp ứng nhu cầu  Ổn định nguồn nhân lực  Tạo thêm việc làm và thu nhập cho người lao động  Giảm chi phí liên quan đến đào tạo  Nhược điểm  Chi phí làm thêm giờ thường khá cao  Lao động mệt mỏi vì làm thêm giờ
 11.  Thực chất:  Duy trì sản xuất ở mức nhu cầu tối thiểu, lượng cầu vượt quá khả năng sản xuất sẽ được thuê gia công bên ngoài  Ưu điểm:  Đáp ứng nhu cầu khách hàng khi doanh nghiệp chưa kịp mở rộng đầu tư  Tận dụng triệt để nguồn lực  Phản ứng nhanh và linh hoạt trong điều hành  Nhược điểm  Không kiểm soát được sản lượng, chất lượng và thời gian phần thuê gia công  Chia sẻ lợi nhuận và có thể mất cơ hội kinh doanh về đối thủ cạnh tranh
 12.  Thực chất  Sử dụng công nhân làm việc bán thời gian  Ưu điểm  Giảm bớt thủ tục hành chính đối với việc sử dụng lao động  Linh hoạt trong điều hành  Giảm chi phí liên quan đến lao động chính thức như bảo hiểm  Nhược điểm  Chịu biến động lao động cao  Chi phí đào tạo lao động mới  Năng suất và chất lượng lao động thấp  Khó điều độ
 13.  Thực chất  Dùng một số biện pháp nhằm kích cầu như giảm giá, khuyến mãi, mở rộng hình thức bán hàng,...  Ưu điểm  Sử dụng công suất tốt hơn  Tăng nhu cầu khách hàng  Tăng khả năng cạnh tranh  Nhược điểm  Nhu cầu không chắc chắn và khó dự báo  Giảm giá có thể làm khách hàng thường xuyên không hài lòng  Không thể áp dụng trong một số tình huống
 14.  Thực chất  Ưu tiên cho những đơn hàng đặt trước  Ưu điểm  Duy trì sản xuất ở mức ổn định  Tạo nguồn thu nhập ổn định  Nhược điểm  Khách hàng có thể đi tìm nơi khác vì không kiên nhẫn chờ đợi  Không thể áp dụng trong một số tình huống
 15.  Thực chất  Kết hợp sản xuất các sản phẩm khác nhau theo mùa vụ khác nhau  Ưu điểm  Tận dụng nguồn lực  Ổn định nguồn lực  Giữ được khách hàng thường xuyên  Tránh ảnh hưởng mùa vụ  Nhược điểm  Điều độ phải linh hoạt và nhạy bén
 16. Phân tích chiến lược và đồ thị  X¸c ®Þnh l-îng s¶n phÈm cÇn s¶n xuÊt trong tõng thêi kú  Dù tÝnh chi phÝ s¶n xuÊt theo ®¬n vÞ tÝnh  §-a ra c¸c chiÕn l-îc ho¹ch ®Þnh kh¸c nhau  TÝnh chi phÝ cña tõng chiÕn l-îc  Lùa chän chiÕn l-îc cã tæng chi phÝ thÊp nhÊt
 17. Th¸ng Dù b¸o Sè ngµy SX 1 924 22 2 810 18 3 840 21 4 1176 21 5 1430 22 6 1020 20 6200 124
 18.  Chi phÝ tån kho: 5000 ®/sp/th¸ng. Tån kho ®Çu kú = 0  L-¬ng trong giê b×nh th-êng: 5000 ®/giê ngµy lµm 8 giê  L-¬ng ngoµi giê: 7000 ®/giê  Chi phÝ tuyÓn dông: 600000 ®/ng-êi  Trî cÊp th«i viÖc: 1000000 ®/ng-êi  Thêi gian cÇn ®Ò s¶n xuÊt 1 s¶n phÈm; 1,6 giê
 19. Nhu cầu bình quân/ngày = 6200 : 124 = 50 sp/ngày Th¸ng Dù b¸o Sè ngµy SX N/c trung b×nh 1 924 22 42 2 810 18 45 3 840 21 40 4 1176 21 56 5 1430 22 65 6 1020 20 51 6200 124
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2