intTypePromotion=3

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6

Chia sẻ: Adfgajdshd Asjdaksdak | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
60
lượt xem
6
download

Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

ình trạng mất nước và muối toàn phần: phần: + Nguyên nhân: do mất nước và muối quá nhiều từ các dịch. nhân: + Gặp: Gặp: . Nôn kéo dài. . ỉa chảy kéo dài. Các nguyên nhân - máu bị cô đặc . Mất dịch dẫn lưu. + Biểu hiện: mất N cả nội & ngoại bào - sút cân, da khô, khát hiện: nhiều. + Xét nghiệm: nghiệm: . Điện giải . . Protid TP huyết tương . . Số lượng HC, BC . + Điều trị: cho nước đơn thuần hoặc huyết thanh ngọt ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng sinh hóa - Trao đổi muối và nước part 6

  1. 2. T×nh tr¹ng mÊt n­íc vµ mÊt muèi *T×nh tr¹ng mÊt n­íc vµ muèi toµn phÇn: + Nguyªn nh©n: do mÊt n­íc vµ muèi qu¸ nhiÒu tõ c¸c dÞch. Nguyªn + GÆp: GÆp . N«n kÐo dµi. N«n . Øa ch¶y kÐo dµi. Øa C¸c nguyªn nh©n -> m¸u bÞ c« ®Æc m¸u . MÊt dÞch dÉn l­u. MÊt + BiÓu hiÖn: mÊt N c¶ néi & ngo¹i bµo -> sót c©n, da kh«, kh¸t BiÓu mÊt sót nhiÒu. nhiÒu. + XÐt nghiÖm: XÐt . §iÖn gi¶i . iÖn . Protid TP huyÕt t­¬ng . Protid . Sè l­îng HC, BC . Sè + §iÒu trÞ: cho n­íc ®¬n thuÇn hoÆc huyÕt thanh ngät
  2. MÊt n­íc, muèi khu vùc ngoµi tÕ bµo  * Nguyªn nh©n: . MÊt m¸u, mÊt huyÕt t­¬ng nhiÒu (báng). MÊt . Giai ®o¹n ®Çu Øa ch¶y, n«n. * §o: o: . Khèi l­îng huyÕt t­¬ng ↓. . N­íc ë khu vùc ngoµi tÕ bµo ↓. N­íc . M¸u cã hiÖn t­îng c« ®Æc trong khi khu vùc trong tÕ bµo M¸u ch­a ch­a bÞ ¶nh h­ëng lín. * §iÒu trÞ: cho c¸c lo¹i huyÕt thanh ®¼ng tr­¬ng.
  3. 3. C¸c rèi lo¹n hçn hîp C¸c *ø n­íc ngoµi tÕ bµo + mÊt n­íc trong tÕ bµo: + BiÓu hiÖn: bªn ngoµi cã phï, nh­ng cã triÖu chøng mÊt N/ TB + Nguyªn nh©n: th­êng do suy thËn, do khu vùc ngoµi TB ø M Nguyªn -> g©y ­u tr­¬ng ngoµi TB, nªn N/ TB ra ngoµi , g©y phï. g©y + X¸c ®Þnh: b»ng ®o N ë c¸c khu vùc (khã). X¸c * MÊt n­íc ngoµi tÕ bµo + ø n­íc trong TB: MÊt MÊt N,M / ngo¹i bµo: Øa ch¶y cÊp, n«n kÐo dµi, må h«i ra qu¸ nhiÒu, nh­ng bï = N nh­îc tr­¬ng ko cã M (huyÕt thanh ngät) => => nh­îc tr­¬ng ngoµi TB =>N vµo TB g©y mÊt N ngo¹i bµo. - TriÖu chøng: ø N/ TB nh­ gÆp trong phï n·o. - Ph¸t hiÖn: ®o c¸c khu vùc N riªng biÖt. - §iÒu trÞ: th­êng tiªm truyÒn c¸c d.d ­u tr­¬ng ®Ó båi phô M.
  4. ®iÒu ®iÒu hoµ trao ®æi nm Sù h»ng ®Þnh vÒ Ptt -> æn ®Þnh vÒ thÓ tÝch (N) c©n b»ng Na+ Sù  C¬ chÕ thÇn kinh: Trung t©m TK/ h¹ n·o gi÷ c©n b»ng NM = c¶m gi¸c kh¸t; c¸c c©n yÕu yÕu tè cô thÓ lµ: + ThiÕu N -> kh« niªm m¹c miÖng -> Tr.t©m nhËn c¶m thÓ tÝch ThiÕu kh« Tr.t©m + Sù Ptt/ DÞch ngo¹i bµo ( Na+) -> Tr.t©m nhËn c¶m th. thÊu => Tr.t©m kh¸t: kh¸t: uèng N  C¬ chÕ néi tiÕt: + Vasopressin (ADH)- Hormon kÝch tè chèng lîi niÖu/ tuyÕn yªn. Vasopressin Hormon - Vai trß: t¸i hÊp thu N/ ¤L xa & èng gãp. Vai - ThiÕu ADH: -> ®¸i nh¹t. ThiÕu C¸c yÕu tè ®iÒu hoµ ADH: - §H thÈm thÊu:  Ptt ë m¸u vµ dÞch ng.bµo->T.T nhËn c¶m thÈm >T.T th.thÊu th.thÊu ë h¹ n·o-> kÝch thÝch tuyÕn yªn sx ADH & ng­îc l¹i. - §H thÓ tÝch:  khèi l­îng dÞch (V) c¬ thÓ -> T.T nhËn c¶m thÓ thÓ khèi T.T tÝch, tõ ®ã tuyÕn yªn sx ADH, hoÆc sù mÊt N -> V dÞch c¬ thÓ -> dÞch g©y  tiÕt ADH/ tuyÕn yªn.
  5. §iÒu hoµ bµi tiÕt Na+ * C¸c yÕu tè huyÕt ®éng häc; sù läc cña cÇu thËn. C¸c Läc, THT Na+ : Dßng m¸u ®Õn thËn & huyÕt ¸p §MT. ®Æc biÖt chó Dßng MT. ý- ↓ HA, ↓ Na+ ®èi víi HT Renin- Angiotensin HA, ®èi Angiotensin * HÖ thèng Renin- Angiotensin & Aldosterol. 2 C2 §H c©n b»ng Na+: HÖ + THT/ ¤L gÇn nhê Angiotensin t¸c ®éng trªn vËn m¹ch cña c¸c THT/ §M nhá ®i ra khái cÇu thËn. nhá + THT/ ¤L xa bëi aldosterol - bµi tiÕt bëi líp cÇu cña vá TT chÞu t¸c bµi ®éng cña c¸c yÕu tè (K+, Na+ M, N§ ACTH/ Ht­ vµ Angiotensin). (K (Aldosterol -HM vá TThËn: quyÕt ®Þnh THT vµ bµi xuÊt Na+, K+/ TB (Aldosterol TB èng èng thËn). * C¸c hormon kh¸c: - H tuyÕn gi¸p: -> ®µo th¶i N qua da & NT do läc/ CT, & ↓THT/ ¤T. tuyÕn ®µo - Catecholamin (Hor Tuû TT): ->  HA ®m -> läc / CT &  bµi niÖu. Catecholamin läc HA - C¸c steroid: Tr­íc hÕt lµ cortisol, g©y gÜ­ Na+ (cÇn c® ¨n Ýt muèi (cÇn Ýt cho BN ®iÒu trÞ corticoid kÐo dµi), c¸c estrogen g©y gÜ­ Na+ & N ë cho nöa nöa ®Çu cña chu kú KN; thiÕu progesteron/ héi chøng tiÒn MK.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản