intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - Lê Thị Hồng Minh

Chia sẻ: Nga Nga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:15

0
76
lượt xem
11
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - Lê Thị Hồng Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 sau đây để nắm bắt được những kiến thức về thị trường tài chính quốc tế như thị trường ngoại hối; thị trường đồng tiền châu Âu; thị trường tín dụng châu Âu; thị trường trái phiếu châu Âu; thị trường chứng khoán quốc tế.

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Bài 1 - Lê Thị Hồng Minh

 1. Khoa Tài Chính Doanh Nghiệp THỊ TRƯỜNG TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
 2. THỊ TRƯỜNG NGOẠI HỐI (Foreign Exchange Market / FOREX / FX) Thị trường ngoại hối cho phép các đồng tiền được chuyển đổi nhằm mục đích tạo sự thuận tiện cho hoạt động thương mại quốc tế hoặc các giao dịch tài chính.
 3. Giao dịch trên thị trường tài chính quốc tế Thương mại và đầu tư (trade and investment): giao dịch vật chất (physical trading) 15% 85% Phòng ngừa rủi ro và đầu cơ (hedging and speculation): Theo BIS (Bank of International Settlement) giao dịch vị thế (position trading)
 4. Ai sử dụng thị trường FX ? Ngân hàng Thương mại Quỹ Đầu Tư Ngân hàng TW Doanh nghiệp Nhà môi giới Định Địnhchế chếtài tàichính chínhkhác khác
 5. Global Foreign Exchange Markets SWIFT Code Currency USD US Dollar (Greenback) EUR Euro JPY Japan Yen (Yen) GBP UK Sterling (Cable) AUD Australia Dollar (Aussie) CAD Canadian Dollar (Loonie) VND Vietnam Dong SWIFT (Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications)
 6. Global Foreign Exchange Markets Quy tắc yết giá các đồng tiền: 1 đồng yết giá = x đồng định giá Price quotation (Trực tiếp) Volume quotation (Gián tiếp) 1 ngoại tệ = x nội tệ 1 nội tệ = y ngoại tệ USD/JPY = 121.12 EUR/USD = 1.3615 USD: Đồng tiền yết giá EUR: Đồng tiền yết giá JPY: Đồng tiền định giá USD: Đồng tiền định giá Spread The Big Figure Bid Offer/Ask EUR/USD = 1.3 0 42 / 44 Pips
 7. Các giao dịch ngoại hối FOREX PRIMARY DERIVATIVE OPERATIONS OPERATION SPOT FORWARD SWAP OPTION FUTURE OTC – OTC – OTC – OTC – OTC – OTC – OTC EXCHANGE
 8. THỊ TRƯỜNG ĐỒNG TIỀN CHÂU ÂU (Eurocurrency Market) Ñoàng tieàn Chaâu AÂu (Eurocurrency) laø teân goïi chung ñeå chæ nhöõng ñoàng tieàn löu haønh ôû nhöõng nöôùc khoâng phaûi laø nöôùc phaùt haønh ra chuùng, noù laø moät daïng theá heä gioáng nhö ñoàng ñoâ la Chaâu AÂu (Eurodollar).
 9. THỊ TRƯỜNG ĐỒNG TIỀN CHÂU ÂU THÒ TRÖÔØNG ÑOÀNG TIEÀN CHAÂU AÂU Thò tröôøng Thò tröôøng Thò tröôøng ñoâla Thò tröôøng noäi ñòa ôû noäi ñòa ñoàng Euro Chaâu AÂu Chaâu AÂu cuûa Myõ Thò tröôøng ngoaïi hoái Thò tröôøng Thò tröôøng yeân noäi ñòa Chaâu AÂu cuûa Nhaät
 10. THỊ TRƯỜNG ĐỒNG TIỀN CHÂU ÂU Ñoàng tieàn Chaâu AÂu (Eurocurrency) laø teân goïi chung ñeå chæ nhöõng ñoàng tieàn löu haønh ôû nhöõng nöôùc khoâng phaûi laø nöôùc phaùt haønh ra chuùng, noù laø moät daïng theá heä gioáng nhö ñoàng ñoâ la Chaâu AÂu (Eurodollar).
 11. THỊ TRƯỜNG ĐỒNG TIỀN CHÂU ÂU Thò tröôøng ñoàng tieàn Chaâu AÂu bao goàm nhieàu ngaân haøng lôùn (thöôøng ñöôïc goïi laø ngaân haøng Chaâu AÂu) chaáp nhaän caùc khoaûn tieàn göûi vaø cho vay baèng nhieàu ñoàng tieàn khaùc nhau. Caùc giao dòch treân thò tröôøng ñoàng tieàn Chaâu AÂu thöôøng laø caùc khoaûn tieàn göûi hoaëc cho vay lôùn, thoâng thöôøng laø khoaûn 1 trieäu ñoâ la Myõ hoaëc hôn.
 12. THÒ TRÖÔØNG TÍN DUÏNG CHAÂU AÂU (Eurocredit Market) Thò tröôøng tín duïng Chaâu AÂu laø nôi cung caáp caùc khoaûn tín duïng Chaâu AÂu. Caùc khoaûn nôï vay coù thôøi haïn lôùn hôn hoaëc baèng moät naêm thöïc hieän bôûi caùc ngaân haøng Chaâu AÂu ñoái vôùi caùc MNC hoaëc caùc cô quan cuûa chính phuû thöôøng ñöôïc goïi laø caùc khoaûn tín duïng Chaâu AÂu hoaëc khoaûn vay tín duïng Chaâu AÂu (Eurocredit).
 13. THÒ TRÖÔØNG TÍN DUÏNG CHAÂU AÂU Caùc khoaûn tín duïng Chaâu AÂu coù laõi suaát ñöôïc ñöôïc thaû noåi moät caùch phuø hôïp vôùi caùc laõi suaát treân moät soá thò tröôøng, chaúng haïn nhö laõi suaát LIBOR. Ví duï, moät khoaûn tín duïng Chaâu AÂu coù möùc laõi vay ñöôïc ñieàu chænh moãi saùu thaùng vaø ñöôïc ghi nhaän laø “LIBOR + 3%”.
 14. THÒ TRÖÔØNG TRAÙI PHIEÁU CHAÂU AÂU (Eurobond Market) Traùi phieáu quoác teá ñöôïc phaân loaïi moät caùch cô baûn thaønh traùi phieáu nöôùc ngoaøi vaø traùi phieáu Chaâu AÂu. Traùi phieáu nöôùc ngoaøi (foreign bond) ñöôïc phaùt haønh bôûi nhöõng ngöôøi ñi vay nöôùc ngoaøi treân thò tröôøng maø traùi phieáu ñoù ñöôïc baùn (trái phiếu yankee, bulldog, samurai, arirang…). Traùi phieáu Chaâu AÂu baùn ôû nhöõng nöôùc khaùc vôùi nöôùc coù ñoàng tieàn ñònh danh traùi phieáu ñoù (trái phiếu shogun…) Traùi phieáu Chaâu AÂu ñöôïc baûo laõnh phaùt haønh bôûi moät nhoùm caùc ngaân haøng ñaàu tö ña quoác gia vaø dieãn ra cuøng moät luùc ôû nhieàu nöôùc khaùc nhau.
 15. THÒ TRÖÔØNG CHÖÙNG KHOAÙN QUOÁC TEÁ (International Stock Markets) Caùc MNC coù theå thu huùt caùc nhaø ñaàu tö nöôùc ngoaøi baèng caùch phaùt haønh coå phieáu ra thò tröôøng quoác teá. Nhöõng coå phieáu quoác teá thöôøng coù xu höôùng baùn ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi hôn khi caùc MNC coù hình aûnh toaøn caàu. Tuy nhieân, caùc MNC ít noåi tieáng hôn cuõng coù theå phaùt haønh coå phieáu ra thò tröôøng nöôùc ngoaøi ñeå xaây döïng moät hình aûnh toaøn caàu.
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2