intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Hiền

Chia sẻ: Gdfb Gdfb | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:17

0
107
lượt xem
11
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Hiền

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 1 Tổng quan tài chính quốc tế trong bài giảng Tài chính quốc tế trình bày về các nội dung chủ yếu cơ sở hình thành tài chính quốc tế, tầm quan trọng của tài chính quốc tế và ý nghĩa của việc nghiên cứu tài chính quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - TS. Nguyễn Phúc Hiền

 1. Tài chính qu c t (International Finance) TS. Nguy n Phúc Hi n Khoa TC-NH ð i H c Ngo i Thương, HN
 2. Tài li u tham kh o Slide bài gi ng c a giáo viên Giáo trình“Tài chính qu c t “, PGS. TS Nguy n Văn Ti n, NXB Th ng kê, 2010 Levi, Maurice “International Finance“, 4th Ed,2005 Pilbeam Keith “International Finance“, 3rd Ed, 2006 David Eiteman, Arthur Stonehill, Michael Moffet „Multinational Business Finance“ Melvin, Michael “International Money and Finance“,Boston, 2004 Các t p chí chuyên ngành tài chính ngân hàng Website: Bloomberg, Reuter, FX TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 2 Ngo i thương
 3. ðánh giá môn h c • Attendance 10% of final grade • Mid-term 30% of final grade • Final exam 60% of final grade • Bonus (only for students who have good answers to practice problems at class):0,5 point adding to the final exam TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 3 Ngo i thương
 4. M c tiêu môn h c ð hi u ñư c s di chuy n c a dòng v n qu c t và t giá h i ñoái cũng như nh hư ng c a chúng ñ n vi c th c hi n kinh t vĩ mô ð hi u ñư c m i tương tác gi a th trư ng ngo i h i ph c t p và các cơ quan qu n lý nhà nư c như Ngân hàng Trung ương và B Tài chính ð gi i thích ñư c hi n tư ng như bùng n th trư ng tài s n và các cu c kh ng ho ng tài chính TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 4 Ngo i thương
 5. Phương pháp ti p c n K t h p c lý thuy t và th c ti n ñ gi i thích t giá Ch ng minh d a trên nh ng b ng ch ng th c t và các s li u So sánh trên cơ s các s li u qu c t S d ng m t s mô hình kinh t lư ng TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 5 Ngo i thương
 6. N i dung chính I. T ng quan Tài chính qu c t II. Th trư ng ngo i h i III. Nh ng nhân t tác ñ ng lên t giá IV. Chính sách và ch ñ t giá V. Ngang giá lãi su t và Ngang giá s c mua VI. Các h c thuy t khác ti p c n t giá VII. Cán cân thanh toán qu c t VIII. Chính sách ti n t và tài khóa trong n n kinh t m IX. H th ng ti n t qu c t và các ñ nh ch tài chính qu c t X. Th trư ng tài chính qu c t XI. Kh ng ho ng XII. V n ñ t giá Vi t Nam TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 6 Ngo i thương
 7. Liên h Email: phuchienth@yahoo.com Mobile: 0166 541 1439 TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 7 Ngo i thương
 8. I. T ng quan tài chính qu c t 1. Cơ s hình thành tài chính qu c t 2. Tài chính qu c t ngày càng tr nên quan tr ng 3. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u tài chính qu c t TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 8 Ngo i thương
 9. 1. Cơ s hình thành tài chính qu c t M c a kinh t : Di chuy n hàng hóa gi a các nư c (xu t nh p kh u-thương m i qu c t ) Di chuy n v n gi a các nư c (ñ u tư tr c ti p và gián ti p) TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 9 Ngo i thương
 10. 1. Cơ s hình thành tài chính qu c t XK + NK ð m n n kinh t = ---------- GDP TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 10 Ngo i thương
 11. 1. Cơ s hình thành tài chính qu c t Openness of Economy ( Ratio of export and import to GDP) 2,5 2 1,5 1 0,5 0 Vietnam China Thailand Malaysia Philippines Indonesia Source: ADB and IMF 1990 2006 TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 11 Ngo i thương
 12. 1. Cơ s hình thành tài chính qu c t Export Growth, Annual Change 40 30 20 10 0 1990 1992 1994 1996 1998 2000 2002 2004 2006 2008 -10 -20 Source: ADB, 2010 Vietnam China Thailand Korea TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 12 Ngo i thương
 13. 2. Tài chính qu c t ngày càng tr nên quan tr ng Thương m i qu c t tăng nhanh Thương m i tăng bình quân 6% t năm 1950, g p 2 l n so v i tăng trư ng GDP Xu t kh u tăng t 315 t USD (1970) lên 10159 t USD (2005), t c tăng kho ng 32 l n TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 13 Ngo i thương
 14. 2. Tài chính qu c t ngày càng tr nên quan tr ng Lý do thương m i qu c t tăng nhanh: T do hóa thương m i và ñ u tư thông qua vi c gi m thu , h n ng ch, ki m soát ngo i h i... S phát tri n c a công ngh thông tin và giao thông làm chi phí gi m ñáng k (95% since 1920) TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 14 Ngo i thương
 15. 2. Tài chính qu c t ngày càng tr nên quan tr ng Toàn c u hóa các th trư ng tài chính tăng lên Cùng v i s tăng trư ng nhanh thương m i qu c t , dòng v n ñ u tư qu c t tăng nhanh Dòng v n ñ u tư ngày càng tăng thông qua các trung tâm tài chính l n c a th gi i Phân b ngu n v n hi u qu trên ph m vi qu c t T o ra nh ng cơ h i phân tán r i ro trong ñ u tư Mang ñ n nh ng rui ro v t giá, chính tr và s ph thu c nh hư ng l n nhau TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 15 Ngo i thương
 16. 2. Tài chính qu c t ngày càng tr nên quan tr ng Bi n ñ ng và r i ro t giá gia tăng Nâng cao năng l c d báo bi n ñ ng t giá Chuy n hư ng t i ña d ng hóa ti n t trong thanh toán qu c t S d ng các công c tài chính phái sinh trong ñi u ki n ña ngo i t TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 16 Ngo i thương
 17. 3. Ý nghĩa c a vi c nghiên c u tài chính qu c t ð i v i nhà ho ch ñ nh chính sách kinh t vĩ mô Các nhà qu n tr , ñ c bi t trong các cty ña qu c gia và xu t nh p kh u Các nhà ñ u tư và kinh doanh ngo i h i Sinh viên kinh t , ñ c bi t là chuyên ngành tài chính ngân hàng TS. Nguy n Phúc Hi n - ð i h c 17 Ngo i thương
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2