intTypePromotion=1

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Đại cương về tài chính quốc tế

Chia sẻ: Gjjfv Gjjfv | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:29

0
134
lượt xem
5
download

Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Đại cương về tài chính quốc tế

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của Bài giảng Tài chính quốc tế Chương 1 Đại cương về tài chính quốc tế nhằm trình bày về khái quát về kinh tế quốc tế, đặc trưng của tài chính quốc tế. Đối tượng nghiên cứu của môn học tài chính quốc tế, kết cấu môn học tài chính quốc tế.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính quốc tế: Chương 1 - Đại cương về tài chính quốc tế

 1. 6/2/2013 TAÌ CHÍNH QUOÁC TEÁ INTERNATIONAL FINANCE CHÖÔNG 1: ÑAÏI CÖÔNG VEÀ TAØI CHÍNH QUOÁC TEÁ 1. Khaùi quaùt veà kinh teá quoác teá 2. Ñaëc tröng cuûa taøi chính quoác teá 3. Ñoái töông nghieân cöùu moân hoïc taøi chính quoác teá 4. Keát caáu moân hoïc . 5. Taøi lieäu nghieân cöùu 6. Phöông phaùp ñaùnh giaù moân hoïc 1
 2. 6/2/2013 KEÁT CAÁU MOÂN HOÏC 1. Ñaïi cöông taøi chính quoác teá 2. Heä thoáng tieàn teä quoác teá 3. Caùn caân thanh toùan quoác teá 4. Thò tröôøng ngoïai hoái 5. Cung caàu tieàn vaø söï hình thaønh tyû giaù 6. Caùc hoïc thuyeát veà tyû gía 7. Thò tröôøng tieàn teä quoác teá 8. Thò tröôøng voán quoác teá . HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ QUOÁC TEÁ INTERNATIONAL MONETARY SYSTERMS – IMS - 2
 3. 6/2/2013 1. Khaùi nieäm 1.1. Khaùi nieäm: Heä thoáng tieàn teä quoác teá laø toång hôïp caùc thoûa öôùc, quy ñònh, ñònh cheá, cô cheá, chính saùch .. veà tyû giaù hoái ñoùai, thanh toaùn quoác teá, vaø chu chuyeån voán quoác teá. 1.2 YEÂU CAÀU CUÛA IMS • Khaû naêng thanh khoûan • Coù khaû naêng ñieàu chænh • Taïo nieàm tin 3
 4. 6/2/2013 2. Heä thoáng löôõng kim baûn vò (tröôùc 1875) 2.1. Khaùi nieäm:  Löôõng kim baûn vò laø cheá ñoä baûn vò keùp trong ñoù hai kim loïai quyù - chuû yeáu laø vaøng vaø baïc – ñöôïc duøng laøm ñaûm baûo cho heä thoáng tieàn teä töï do chuyeån ñoåi.  Tyû giaù ñöôïc xaùc ñònh döïa vaøo vieäc so saùnh haøm löôïng kim loaïi cuûa moãi ñoàng tieàn 2.2 Gæai thích söï phaù saûn cuûa löôõng kim baûn vò Ñònh luaät Thomas Gresham: “Khi tyû leä trao ñoåi giöõa hai taøi saûn treân thò tröôøng chính thöùc vaø thò tröôøng töï do khoâng nhaát quaùn, thì taøi saûn bò ñaùnh giaù thaáp treân thò tröôøng chính thöùc seõ bò loïai khoûi löu thoâng, taøi saûn ñöôïc ñaùnh giaù cao hôn seõ tieáp tuïc ôû laïi trong löu thoâng” “ Tieàn xaáu ñuoåi tieàn toát ra khoûi löu thoâng” 4
 5. 6/2/2013 3. Heä thoáng baûn vò vaøng coå ñieån (1875 – 1914) 3.1 Khaùi nieäm: • Heä thoáng baûn vò vaøng coå ñieån laø heä thoáng tieàn teä trong ñoù chæ coù vaøng laøm vaät ñaûm baûo duy nhaát cho ñoàng tieàn ñöôïc töï do chuyeån ñoåi. • Ty giaù ñöôïc xaùc ñònh döïa treân haøm löôïng vaøng cuûa caùc ñoàng tieàn. 3.2. Ñaëc tröng Chæ coù vaøng laøm vaät ñaûm baûo duy nhaát vaø khoâng haïn cheá cho heä thoáng tieàn teä. Vieäc chuyeån ñoåi hai chieàu giöõa vaøng vaø ñoàng tieàn quoác gia ñöôïc tính theo moät tyû leä oån ñònh. Vaøng ñöôïc töï do xuaát nhaäp khaåu. 5
 6. 6/2/2013 3.3. Nhaän xeùt Öu ñieåm: Kiểm soat döôïc laïm phaùt. Neáu tyû giaù bò aán ñònh sai, hoaït ñoäng xuaát nhaäp khaåu vaøng seõ ñieàu chænh tyû giaù. Tình traïng maát caân ñoái cuûa caùn caân thanh toaùn ñöôïc töï ñoäng ñieàu chænh. Haïn cheá: Nguy cô gaây thieåu phaùt. Chính phuû khoâng theå duøng chính saùch tieàn teä laøm coâng cuï höõu hieäu cho chính saùch kinh teá vó moâ 4. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ GIÖÕA HAI Theá chieán (1914 – 1944) Laïm phaùt phi maõ. Sau Theá chieán I, moät soá cöôøng quoác xaây döïng cheá ñoä baûn vò vaøng hình thöùc. Tuy nhieân, cheá ñoä tieàn teä naøy cuõng sôùm bò phaù saûn. Cheá ñoä tieàn giaáy phaùp ñònh ra ñôøi (töø 1931) 6
 7. 6/2/2013 5. HEÄ THOÁNG Brettons Woods (1945 – 1971) 7/ 1944, 44 quoác gia hoïp taïi Bretton Woods: Thaønh laäp Quõy Tieàn teä Quoác teá – IMF Thaønh laäp Ngaân haøng Taùi Thieát vaø Phaùt trieån Quoác teá – IBRD Tieàn thaân cuûa Ngaân haøng Theá Giôùi - WB Thieát laäp heä thoáng tieàn teä BWS 5.1 Noäi dung BWS ¥ £  35 USD/Ounce 7
 8. 6/2/2013 5.1 Noäi dung BWS USD ñöôïc ñònh giaù so vôùi vaøng laø 35 USD/ ounce vaøng. USD laø ñoàng tieàn duy nhaát ñöôïc töï do chuyeån ñoåi thaønh vaøng. Vaøng vaø USD trôû thaønh phöông tieän thanh toaùn quoác teá chuû yeáu. Moãi quoác gia phaûi thieát laäp moät tyû giaù trung taâm cuûa ñoàng tieàn nöôùc mình so vôùi USD, vaø coù traùch nhieäm giöõ tyû giaù thò tröôøng dao ñoäng trong bieân ñoä +/- 1% so vôùi tyû giaù trung taâm baèng caùch mua baùn ngoaïi hoái 5.1 Noäi dung BWS Neáu moät quoác gia bò maát quaân bình cô baûn thì hoï coù theå thöïc hieän chính saùch phaù giaù hay naâng giaù tieàn teä. Neáu möùc ñieàu chænh treân 10% thì phaûi ñöôïc IMF chaáp thuaän. Caùc quoác gia phaûi cam keát chuyeån ñoåi khoâng haïn cheá baûn teä vôùi ngoaïi teä trong caùc giao dòch vaõng lai. 8
 9. 6/2/2013 5.2. nhaän xeùt 5.2.1. Öu ñieåm (so vôùi baûn vò vaøng) Tieát kieäm vaøng trong löu thoâng tieàn teä. Taïo thu nhaäp, giaûm chi phí. 5.2.2. Haïn cheá Khoâng ñaûm baûo nhu caàu thanh khoûan ngaøy caøng taêng cuûa neàn kinh teá toøan caàu. Cô cheá ñieàu chænh hoaït ñoäng keùm hieäu quaû. 5.3 Nguyeân Nhaân BWS phaù saûn Vaán ñeà thanh khoûan  Gæai thích baèng ñònh luaät Gresham Cô cheá ñieàu chænh khoâng hieäu quûa. Veà ñaëc quyeàn phaùt haønh USD  9
 10. 6/2/2013 THIEÁT LAÄP SDR •IMF phaân boå SDR cho caùc nöôùc thaønh vieân tyû leä thuaän vôùi haïn möùc tín duïng cuûa töøng nöôùc. •Laàn I: 1SDR = 1/ 35 ounce vaøng Töø 1969 – 6/1974 ñònh giaù theo USD • Laàn II: SDR laø soá bình quaân cuûa 16 ñoàng tieàn cuûa caùc nöôùc coù giaù trò xuaát nhaäp khaåu >1% toøan Theá Gíôi. Soá phaàn traêm ñoùng goùp cuûa moãi loaïi tieàn teä vaøo SDR töông ñöông vôùi tyû leä xuaát khaåu cuûa nöôùc ñoù so vôùi Theá giôùi. •Laàn III: 1981, SDR goàm nhung ñoàng tieàn maïnh laø USD, DEM, JPY, GBP, FRF va sau nay EUR. Tyû troïng cuûa moãi loaïi tieàn thay ñoåi ñònh kyø 5 naêm. Noù phaûn aûnh vò trí cuûa quoác gia ñoù trong laõnh vöïc kinh doanh haøng hoaù quoác teá 10
 11. 6/2/2013 Giai đoạn USD DEM FRF GBP JPY 1981-1985 42% 19% 13% 13% 13% 1986-1990 42% 19% 12% 12% 15% 1991-1995 40% 21% 11% 11% 17% 1996-2000 39% 21% 11% 11% 18% Giai đoạn USD EUR GBP JPY 2001-2005 45% 29% 11% 15% 2006-2010 44% 34% 11% 11% 2011-2015 41.9% 37.4% 11.3% 9.4% PHÖÔNG PHAÙP XAÙC ÑÒNH GIAÙ TRÒ SDR 1 SDR = Ʃ (giá trị quy ra USD của 4 loại tiền tệ) • = Ʃ (% của tiền tệ A x tỷ giá (A/USD) 11
 12. 6/2/2013 QUYEÀN RUÙT VOÁN ÑAËC BIEÄT - SDR SDR (1969) laø roå tieàn teä cuûa caùc ñoàng tieàn maïnh, ñöôïc phaân boå cho caùc thaønh vieân IMF vaø ñöôïc duøng ñeå thanh toaùn caùc giao dòch trong noäi boä IMF Laàn 1: 1970 - 1972 Laàn 2: 1979 - 1981 Laàn 3: 28.08.2009 Laàn 4: 09.09.2009 Vaøng, USD, SDR ñöôïc duøng laøm phöông tieän thanh toaùn quoác teá chuû yeáu 6. HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ NGAØY NAY (1973- NAY) • Caùc nöôùc ñöôïc quyeàn töï quyeát trong vieäc löïa choïn cheá ñoä tyû giaù.  • Caùc NHTW ñöôïc quyeàn can thieäp vaøo thò tröôøng ngoaïi hoái nhaèm ñieàu tieát söï bieán ñoäng cuûa thò tröôøng. • IMF coù nhieäm vu vaø ñöôïc quyeàn söû duïng caùc bieän phaùp ñeå giaùm saùt chaët cheõ chính saùch tyû giaù cuûa caùc nöôùc thaønh vieân. 12
 13. 6/2/2013 ÑAËC TRÖNG CUÛA HEÄ THOÁNG TIEÀN TEÄ • Heä thoáng tieàn teä ngaøy nay ña daïng, phöùc taïp vaø khoâng coù heä thoáng PHAN LOAI CHE DO TY GIA –IMF STT List of FX Regimes Danh sách Chế độ tỷ giá 2005 2008 1 No separate legal tender Không có đồng tiền riêng 41 10 2 Currency board Hội đồng tiền tệ 7 13 3 Conventional fixed peg Tỷ giá cố định thông thường 42 68 4 Pegged within horizontal bands Tỷ giá cố định có biên độ 4 3 5 Crawling peg Tỷ giá gia tăng theo cấp độ 5 8 6 Crawling bands Tỷ giá gia tăng có biên độ 1 2 7 Managed floating Tỷ giá thả nổi có kiểm soát 52 44 8 Independently floating Tỷ giá thả nổi hoàn toàn 34 40 13
 14. 6/2/2013 THE BALANCE OF PAYMENT - BOP CAÙN CAÂN THANH TOAÙN QUOÁC TEÁ 1. Khaùi nieäm •Caùn caân thanh toaùn quoác teá laø baûng keát toùan toång hôïp toøan boä caùc moái quan heä kinh teá giöõa moät quoác gia vôùi caùc nöôùc khaùc trong moät thôøi kyø nhaát ñònh •Hay, caùn caân thanh toaùn quoác teá laø baûng toång hôïp coù heä thoáng toøan boä caùc chi tieâu veà giao dòch kinh teá giöõa ngöôøi cö truù vôùi ngöôøi khoâng cö truù trong moät thôøi kyø nhaát ñònh 14
 15. 6/2/2013 NGÖÔØI CÖ TRUÙ Ngöôøi khoâng cö truù NGÖÔØI CÖ TRUÙ Ngöôøi khoâng cö truù 15
 16. 6/2/2013 löu yù Ñoái vôùi caùc coâng ty ña quoác gia: Chi nhaùnh ñaët taïi nöôùc naøo ñöôïc xem laø ngöôøi cö truù cuûa nöôùc ñoù Ñoái vôùi caùc ñònh cheá taøi chaùnh, thöông maïi quoác teá: Caùc toå chöùc naøy laø ngöôøi khoâng cö truù cuûa moïi quoác gia, ngay caû quoác gia noù ñaët truï sôû 2. NOÄI DUNG BOP 2.1 Caùn caân vaõng lai.  2.2 Caùn caân voán  2.3 Caùn caân döï tröõ chính thöùc  2.4 Sai soá thoáng keâ  16
 17. 6/2/2013 2.1 CAÙN CAÂN VAÕNG LAI The Balance of Current Account - BCA Khaùi nieäm: Caùn caân vaõng lai toång hôïp toøan boä caùc chi tieâu veà giao dòch kinh teá vaõng lai giöõa ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù trong moät kyø nhaát ñònh. 2.1 CAÙN CAÂN VAÕNG LAI The Balance of Current Account - BCA Noäi dung: Caùn caân thöông maïi (Trade Balance) coøn goïi laø caùn caân hieån thò (Visible Balance) Dòch vuï (Service) coøn goïi laø caùn caân khoâng hieån thi (Invisible Balance) Thu nhaäp (Income Flow): coå töùc, tieàn laõi, thu nhaäp töø ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoøai. Chuyeån tieàn moät chieàu (Transfer): vieän trôï khoâng hoøan laïi, boài thöôøng, quaø taëng, trôï caáp tö nhaân, trôï caáp chính phuû, kieàu hoái ….  17
 18. 6/2/2013 2.2 CAÙN CAÂN VOÁN The Balance of Capital Account - BKA Khaùi nieäm: Caùn caân voán hoaëc caùn caân taøi chính (Financial Balance) laø toøan boä caùc chi tieâu veà giao dòch kinh teá giöõa ngöôøi cö truù vaø ngöôøi khoâng cö truù veà chuyeån voán ñaàu tö, cho vay vaø thu nôï nöôùc ngoøai vaø caùc hình thöùc ñaàu tö khaùc. Hay, caùn caân voán phaûn aûnh vieäc mua baùn taøi saûn taøi chính cuûa moät quoác gia vôùi caùc nöôùc khaùc 2.1 CAÙN CAÂN VAÕNG LAI The Balance of Current Account - BCA Noäi dung: Ñaàu tö tröïc tieáp nöôùc ngoøai (FDI- Foreign Direct Invesment) Ñaàu tö giaùn tieáp nöôùc ngoaøi (FII hoaëc FPI): mua baùn taøi saûn taøi chính quoác teá .. Ñaàu tö khaùc: ñaàu tö vaøo caùc coâng cuï ngaén haïn treân trò tröôøng tieàn teä, tieàn gôûi ngaân haøng  18
 19. 6/2/2013 2.3 CAÙN CAÂN DÖÏ TRÖÕ CHÍNH THÖÙC The Balance of Reserve Account - BRA Ñeå ñaûm baûo nhu caàu thanh khoûan trong thanh toaùn quoác teá, caùc chính phuû luoân duy trì moät khoái löôïng taøi saûn döï tröõ quoác teá chính thöùc nhö: Vaøng Ngoïai hoái SDR – Special Drawing Right Vay IMF… Taøi saûn döï tröõ chính thöùc thöôøng ñöôïc xaùc ñònh theo tuaàn nhaäp khaåu  2.4 Sai soá thoáng keâ Nguyeân nhaân coù sai soá thoáng keâ: 19
 20. 6/2/2013 • Caùn caân Cô baûn (The Basic balance): Caùn caân Cô baûn = BCA + BKA daøi haïn • Caùn caân thanh toaùn chính thöùc (Official Settlement Balance) = BCA + BKA + Sai soá thoáng keâ 3. PHÖÔNG PHAÙP HAÏCH TOÙAN VAØO BOP Caùc giao dòch laøm naûy sinh ít nhaát moät khoûan muïc ghi Nôï vaø moät khoûan muïc ghi Coù. Gía trò cuûa caùc khoûan muïc naøy luoân baèng nhau. Ñaây laø nguyeân taéc ghi soå keùp trong BOP. 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2