intTypePromotion=3
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 140
      [banner_name] => KM1 - nhân đôi thời gian
      [banner_picture] => 964_1568020473.jpg
      [banner_picture2] => 839_1568020473.jpg
      [banner_picture3] => 620_1568020473.jpg
      [banner_picture4] => 849_1568189308.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 8
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-11 15:08:43
      [banner_startdate] => 2019-09-11 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-11 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => sonpham
    )

)

Bài giảng Tài chính - Tiền tệ 1: Chương 2 - ThS. Phạm Quốc Khang

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thiên Bình | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:53

0
65
lượt xem
15
download

Bài giảng Tài chính - Tiền tệ 1: Chương 2 - ThS. Phạm Quốc Khang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tài chính - Tiền tệ 1: Chương 2 - Thị trường tài chính cung cấp cho các bạn các kiến thức như khái niệm thị trường tài chính, chức năng thị trường tài chính, cấu trúc thị trường tài chính, các công cụ của thị trường tài chính, các chủ thể tham gia thị trường tài chính.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tài chính - Tiền tệ 1: Chương 2 - ThS. Phạm Quốc Khang

 1. CHƢƠNG 2 THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH Ngƣời trình bày TH.S Phạm Quốc Khang 1
 2. Tài liệu tham khảo Chƣơng 3: Thị trƣờng tài chính Tr.115 Chƣơng 6: Các trung gian tài chính Tr.251 (Giáo trình Tài chính, tiền tệ, ngân hàng, PGS.TS Nguyễn Văn Tiến, 2009) 2
 3. NỘI DUNG 1. Khái niệm thị trƣờng tài chính 2. Chức năng thị trƣờng tài chính 3. Cấu trúc thị trƣờng tài chính 4. Các công cụ của thị trƣờng tài chính 5. Các chủ thể tham gia thị trƣờng tài chính 3 3
 4. Khái niệm Theo GT “Tiền tệ, Ngân hàng và thị trƣờng tài chính”, F.Miskhin “Các thị trƣờng tài chính là nơi diễn ra việc luân chuyển vốn từ ngƣời dƣ thừa đến ngƣời thiếu hụt vốn”. o Theo GT “Managerial Finance”, Scott Besley & cs “Các thị trƣờng tài chính là một hệ thống bao gồm các cá nhân và tổ chức, các công cụ và cơ chế để ngƣời đi vay và ngƣời tiết kiệm gặp nhau, mà không cần đề cập đến nơi chốn cụ thể” 4
 5. KHÁI NIỆM Thị trƣờng tài chính là nơi diễn ra quá trình luân chuyển vốn từ những ngƣời thừa vốn đến những ngƣời thiếu hụt vốn, thông qua các công cụ tài chính và cơ chế nhất định. 5 5
 6. KHÁI NIỆM (TIẾP) Thị trƣờng tài chính liên quan đến “cơ chế” hơn là một nơi chốn, hay một đơn vị, một cấu trúc cụ thể. Nơi: bất cứ đâu, (có nơi chốn cụ thể), có thể là vô hình (không có nơi chốn cụ thể) 6 6
 7. KHÁI NIỆM (TIẾP) Thị trƣờng tài chính là một hệ thống các thị trƣờng phong phú, đa dạng. Tùy theo ngữ cảnh có thể hiểu thị trƣờng tài chính là “thị trƣờng tài chính nói chung” hay “một thị trƣờng tài chính cụ thể” Chỉ những luân chuyển vốn nào mang tính thị trƣờng thì mới thuộc thị trƣờng tài chính Thuật ngữ và bản chất: ngƣời thừa vốn, tiết kiệm, nhà đầu tƣ, ngƣời mua chứng khoán 7 7
 8. Tài sản/ Công cụ tài chính Năng lực sản xuất của một nền kinh tế phụ thuộc vào tài sản thực (real asset), năng lực chuyển vốn của hệ thống tài chính phụ thuộc vào tài sản tài chính (financial assets). Tài sản tài chính nhƣ tiền gửi ngân hàng, trái phiếu, cổ phiếu… Khi tài sản tài chính đƣợc thiết kế để có thể mua đi bán lại thì nó đƣợc gọi là công cụ tài chính (financial instrument). 8
 9. Tài sản là gì? Theo quan điểm kinh tế: Tài sản là vật hữu hình hoặc vô hình; bao gồm: tiền và những gì mang lại lợi ích cho con ngƣời đồng thời trị giá đƣợc bằng tiền. Một vật đƣợc gọi là Tài sản nếu đáp ứng đƣợc các tiêu chí sau: Phải mang lại lợi ích nào đó cho con ngƣời; Phải trị giá đƣợc đƣợc bằng tiền. 9
 10. Tài sản tài chính? Tài sản tài chính là các loại tài sản không tham gia trực tiếp vào quá trình sản xuất hàng hóa - dịch vụ, nhƣ tiền, chứng khoán và các loại giấy tờ có giá... Các loại tài sản này chỉ là những chứng chỉ bằng giấy, bút toán ghi sổ hoặc có thể là những dữ liệu trong máy tính, sổ sách. 10
 11. CHỨC NĂNG TÀI CHÍNH GIÁN TIẾP TRUNG GIAN TÀI CHÍNH Những ngƣời Những ngƣời có vốn/cho cần vốn/đi vay THỊ vay -Hộ gia đình TRƢỜNG -Hộ gia đình - Các DN - Các DN - Chính phủ CHỨNG - Chính phủ - Nƣớc ngoài KHOÁN - Nƣớc ngoài 11 TÀI CHÍNH TRỰC TIẾP 11
 12. CHỨC NĂNG… (TIẾP) Tại sao việc luân chuyển vốn từ ngƣời có vốn sang ngƣời sử dụng vốn là quan trọng với nền kinh tế? 12 12
 13. CHỨC NĂNG… (TIẾP) Ngoài chức Hình thành giá cả của các tài năng luân sản tài chính chuyển vốn, Tạo tính thanh thị trƣờng tài khoản cho các chính còn có tài sản tài chính những chức Giảm thiểu chi năng nào? phí tìm kiếm và chi phí thông tin 13 13
 14. CHỨC NĂNG TẠO TÍNH THANH KHOẢN Thanh khoản? Tạo cơ chế để nhà đầu tƣ có thể bán lại tài sản tài chính Nếu thiếu tính thanh khoản? Buộc phải giữ cho đến khi đáo hạn hoặc công ty phá sản 14 14
 15. CHỨC NĂNG GIẢM THIỂU CHI PHÍ… Để các giao dịch diễn ra  ngƣời mua và bán cần gặp nhau  Chi phí tìm kiếm Ngoài ra ngƣời mua cần phải xác định giá trị của công cụ tài chính:  Chi phí thông tin Tại sao thị trƣờng tài chính có thể giúp giảm chi phí tìm kiếm và chi phí thông tin?  Tính tập trung  khối lƣợng giao dịch và giá trị giao dịch lớn, thông tin đƣợc cung cấp đầy đủ và nhanh chóng. 15 15
 16. CẤU TRÚC THỊ TRƢỜNG TÀI CHÍNH Căn cứ vào phƣơng thức luân chuyển vốn Căn cứ vào tính chất hoàn trả Căn cứ vào mục đích hoạt động Căn cứ vào thời hạn luân chuyển Căn cứ vào phƣơng thức tổ chức 16 16
 17. THỊ TRƢỜNG TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP Sự khác nhau cơ bản giữa hai loại thị trƣờng này là gì? Có các loại trung gian tài chính nào? Tại sao sự tồn tại của các trung gian tài chính là đặc biệt quan trọng với nền kinh tế? Hoạt động của các trung gian tài chính nhƣ thế nào? 17 17
 18. THỊ TRƢỜNG TRỰC TIẾP VÀ GIÁN TIẾP NHÀ MÔI CÁC DÂN Vốn GiỚI Vốn CÔNG CHÚNG TY Chứng khoán (cổ phiếu, trái phiếu) Vốn TRUNG Vốn CÁC DÂN GIAN TÀI CÔNG CHÚNG CHÍNH TY CK thứ cấp CK sơ cấp -CDs -Cổ phiếu - Sổ TK -Trái phiếu - Kỳ phiếu - Tín dụng 18 18
 19. Tổ chức tài chính Tổ chức Tổ chức tín dụng tài chính khác Ngân Tổ chức tín Tổ chức tín dụng hàng dụng hợp tác phi ngân hàng NH hợp Quỹ tín HTX tín tác dụng ND dụng Công Công ty Công ty Công ty Công ty Công ty cho chứng đầu quản lý ty bảo tài thuê tài khoán tƣ CK quỹ hiểm Ngân hàng Ngân hàng chính chính thƣơng mại phát triển Quỹ đầu tƣ NHTM NHTM NHTM Tự doanh Bảo lãnh Quỹ Quỹ Bảo hiểm nhà nƣớc cổ phần nƣớc ngoài chứng phát đại thành nhân thọ khoán hành chúng viên Đô Nông 100% Liên Chi Quỹ Quỹ thị thôn NN doanh nhánh mở đóng Nguồn: Fetp (2014)
 20. TỔ CHỨC NHẬN TIỀN GỬI Là các trung gian tài chính huy động tiền nhàn rỗi thông qua cá dịch vụ nhận tiền gửi rồi cung cấp cho những chủ thể cần vốn chủ yếu dƣới hình thức các khoản cho vay trực tiếp. Bao gồm:  Ngân hàng thƣơng mại  Hiệp hội tiết kiệm và cho vay  Ngân hàng tiết kiệm  Quỹ tín dụng 20 20

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản