Bài giảng Tế bào học - ThS. Đỗ Thị Trường

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:99

1
311
lượt xem
106
download

Bài giảng Tế bào học - ThS. Đỗ Thị Trường

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tế bào học gồm 2 phần, phần đầu giới thiệu về đối tượng, nhiệm vụ của sinh học tế bào; phần hai trình bày cấu trúc và chức năng của tế bào. Nội dung phần 2 được chia làm có 7 chương, đề cập đến cấu trúc và chức năng của tế bào, tế bào nhân sơ và tế bào nhân chuẩn, màng nguyên sinh chất...Mời bạn đọc cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tế bào học - ThS. Đỗ Thị Trường

 1. 01245607898 012456 41
 2.     72 2 8 7!456 " $%& # ""
 3. 01426 2 57 89
 4.   ./1345 6 0 0 789:;? AB CDEFGH=@@IE:JKLM =@9 9 N:PQS 5 1VX Z[ZZ Q1Z^_ ab O RT U WY / U \ ] `_1 c fgi 61kl nkp qest6n 61u6 nkp qe 6 u k6 gk de hj e em oem mr2s 1 e v7 oem mwx6 yz7 f mmk1ek|6e} m|n d0mx62|616e} m|k ƒ u…n n†6ˆ { e6 l 726 ~ € e e 726 ~  m „ 1 1 ‡ ‚ iŠc‰ju ‹Œemk|fk† ‰‰iŠ |kp e…kf 1Ž c 2|7 vt6 ‘d0ru6n”6  6Œ—’ nkm~ m 6mxkk5m k˜”6 1 ’ “•7 – eku6 “z em ’ 5 € Œm ’e •7 ‘dŒm m k˜”6 uš m|k†7ˆˆve 62|d0Ž mŸdd žn t k5 ™e •7 ‚ m Œ › œ k†m e ž{ 12 k| u|t¡ k 6 d0 …6 26 x 7 † ‘d0uš ”6 kd0m k‚m ‚ m2e x¢ ™ƒ £7aX 1? /§ ¨1/© Z Z^_1 /ZXQS O ¤¥¦ b1 ¤3V b ¤1 [6 ] ¤/ ª P R «­ ®¯± ´ ´¶· º ¬ °²³ µ µ °´ ¸¹ c †c’ nkm~ m 6mxm k˜”6 n m|k mm~ 66 n t df 1 u6 “z e m ’ 5 € ’e •7 Œ  —em ‡7 1 2 » k| …6 «« ¼¶½ À´¶· ¬ °¾¿ µ°´ ¸¹ c ek26m|k» n m~ 66 mxmmk1eÃÄ mxk†Åmmˆ~ u Á{e x Œ m 1 em ‡7 € { e6 e6 € f 1 { m v g{ 6x em e| c e} m|ˆ•Æx e 7Ç m|k mn m~ 66 mxmmk1eÃÄ k† 726 ~ 2|6  2x Œ  1 em ‡7 € { e6 e6} 1 » c e} m|~7t6 n k†ÃÈ n m†u2•7mxm66‚ 26 mm 726 ~ 6 È7 f 1 em È e ɔ6 € † 7Ék 7 { † renm em—‚ mem66 rˆ—7‚6e—6 m6 6e ”6 emm6 Ê l … p uš p—Ë7„ 6e 72Ãk 7 Ë7 7 2e p—Ë7 6 † 6e ˆËk‚6Ì 7 2É7 ÍÎ¥¦ _ Ð 5 ¤RÒ Ó X¤1Z^_1 /ZXQS O Z Ï ^ Ñ V /XÐÔ ] ¤/ ª P R c †uš Նsk † Ã{e r6u|k6n†6ˆi× 6Ég6 e˜ nk df 1 ‚ m Ö†g ek26Ä Ä 2 1 ‡ ×Ø e Ùe 26 2‚ } k†n2vÙ7u2Úr6 › ƒu e6 ›Š Ď c x u ێ r2en Ž sÜ×i 6e} m‚k} mmˆËkl nkem6x— q| ™ ÛxÃ721 4‚iÝÞ 726 ~ 6 { em og{ e| u ‹mu6 k†rmmk2†6 uš 7ƒe62e6 ‹6|† y { “ef 1 1 { »— x7 ‚ m 22› Å k1e srrŽ ‹     ! "$! % &' (* # ! ) + ,! -
 5. 01426 2 57 89
 6.   . 0623 457619;=? @96 8B 7C E GD7E2= K6E NO0 /612 6 6585: 72A8 26 2D F 86 HIJL M 5 CC0R1E6 70 0R1NPT280 6 P Q 1 F7 S:Q 1 60 U 7 6 V . 2Q 0Q9 ; 610Z 70[ W\K^_6:``7 61E6 70[ WME68 X Y 8 8C S8C ]5 5 ;-?1 8 F7 S8C a\Cb36;-? c U8C06Q0R1\ ]8 6:`YE 33 [ 8^0Q 1 . C06Q0R1eC6S U6ghC C 0Bj6 70k0R1E6E6 70 d[ 8^0Q 1 P 86 f7005 i8 28 S0 Q 1 Q F7 ST 0Z 70l C C6010R1 8C SE6 D h H Q 1\ . 26nP0o8j6 Kn3 0 6 C30R1Er 68s C6KNC j C1j m8l 6 U 28p 66U 7 q Q 1 c C 726 t 1 i u 8 Z 6 [ GP026C3_0 ^68CT28K8C7 GOj6 8CuCv0Q9 ; E60Q9 80UB q 2U l [ j6 p [ 1 8228 [ 628 X Y L 8 X 6 I 6c j Gw R19O70: 0jj_ x5 U;>T86R1C 0: 0jj J 8g Z 86 1 86 i/N2 2? 1 N39 `;Gw 1 Di W2 2? 1 1 _ y5 6 7 ]UjRU5: ``;`? 726C6y5 6 E GP8z UC6 1 KNN27 1 03j67U;=.`J68s t KNN27 M 8026 3 h 0{ C362NjC0B2@8z 0r7Gw R1x\2C1 E 06 900050R1 UC q 8| } 8\ 226c6 86 1 7U87 M~7 QghC Q 1 E6Er j6 U0 0R1C 0 @ : 2CKK5C5KK? l c C28 3k Q 1 DU CN6j5K 3 5K 3\ c 6 6 . z 0r7Gw R175 8| N512?j 01018080 6 7 0 6 C6 d26c6 86 1 2N62N: 2jjTZ H 86 2 U 7 1U 7 €7 6 V t 6c8z 0i7008E Er : 60555T d5Ub2T 0152. 8 26c 6 8 2 M c C23 6_6\ 5U 7a\ 7U5 6 ;=T`‚;`? 726C{KC j 0R1C1CCn2602U^6C3 `J;=T`- 68s c 1 i uQ 1 8 P 6KS_06l q W5_K;
 7. 01426 2 57 89
 8.   . 13646189:6 < 16 < >2146 >@>>112CD EB 6@ /02 25 7 1 ;7 3=7 5 27?@7 A B 26 26 2> 24 197189 F6 7 1G . >CH 25 2J7K6 M< 1 6 12M>1R@PQ 6S2MG /B 266461I6 L71 NF 7O PQ FC6M> 1RG 4 6 G . 6 26 18961 6R6I 2@1I 6 K6 >>R41V1O:>66P T22 U27 1 7R @ 7J 1 2J7 L7 B 7 ; WM Y 07 X >R412B2>@>M>>6422 92^7@2@`2G Z7[2PB 7 ; 9 ]XM9PB ;E6M[66P_1_1 G >\ . ?@ :1 @ E2b226 >6>1 776Z1126d7M1 6 V2 T3 46 Ba0:4 2>>f61 1O22C >9 1:4 0 25 e7 B 21 42> g . 976d76676 13Ch 12>41 >>@a06J6B V aF6 26 = D h 7J 1 02 26O f F A 2 R 2 > i Ch 127i 1> 13?@ :1I >26 52>>6j V1F661 522k2 26O P2C@ 02 46 B ?@72^ >Q 26 >i71` 86C2 aF6 l 23 V 2C U2 26 F6 5 26G 97 l 26 226n 7J1 L7 >>>L 2:6 8o :6 V >6 6c 66< C07 07 Z L7 76 ` 5 26 [>@ 4 W @ 16 p.q 626M6 =7 qrq 7U D tv xyz u w 9
 9. . l6R7i _>@>>>f1 6 a V 6241 J72C l 1 2C B b2 bF1CF6 A B 21F 7 8 1 2{ F 6 g 9 I > 13K22Mg7 2 R 46 2 ^ 21 . 97>>CI6 CB 2Ba01Ul23 V2k2?@7> V2F26>G aF6 B 2~7 2C 9 2l 26 246 46 0 @1 ~ 5 /B l 6R7i 1f f2B2>197a0:6 >I 8161I 6 > l 1 2C2R I > 1; 219 ] F6 ;7 2@ b} 2~7 t€ ‚x „… †‰Š†yz u yƒy ƒ‡ˆ 9
 10. . 6d766@l  2^ a0 FEN> 1386 E141Z1 6 7R6OA l 6Z 9> I >B2 @ 22~2 e7 Ž2WV F 7 L V R1976Z1I6 6Z6h 19o>> 42f F6 2FJ7 4226[V2B 24 26 422> g . 6 l 6Z>R6ZV E1g V2B l 2m XE141@a0PŽ 0e7 l 42f 1 72C o>> l 26 [EB Ž2WM2 E 141B2K486 2k2?@7E141 B12CE1412R676 2W43 S 6h 86V 12E141B2>212686V 751U21‘’>>6162` 26 5 ZO PŽ2W1> 276h 5 1 22F6 “ B 2 726 6 >4< CB2m 624> >7Ch 1>@•a:6 6I1286C266”K> 6” Y ” 2126 2{ ~ 2 26n A ;7 2 B 5P2` Pb2 P ?B1U21@ fPB •aaT/V 66 Mg7 4 F F9 }>fV 26 2 4 6 22 21>> 6 6 1 =7I6 197a0– F6 . l6R l 1 I >n Q757”1 7 ] 9     ! "$! % &' (* # ! ) + ,! -
 11. 01426 2 57 89
 12.   . 1224571222 7;277 6 @0262?4B CD 2E22422 /0 3 268 3 9: :=6 5 7 A : 22 26 : 3 FG6 ? HI74 2>7J6 :6 1 :6 B: . L22@0677M7N G2C6 22P; J6 677M666724 = =6 K623 6 : 2H 3 O: 3 26 B: 6 :Q7R > 1S 2: 7M6 2V2N75::T72V228W762P3 6V C6= =6 7 T72V 5T7 U :6Q6 M 6 U 3 ?2:> :2 :6 E S 2:5 6 U M 2N7 :6 . L21@0C 8X76J6KZ [C G2C6 C] J KZ _:7M 6 :1 K620 ;1 2 5 @7 \ 3 O: M 2 ^ @J6 :`7 V Y J7_:7M6 0J6 :`7 aa cdeghf ei b f ij k . l612?Hm 72 5Y776 8WJ?nV 2V@0C 7 26267 24 l 1 : :H3: 26 [7?21 66 U ;_ ; 0 5 1 X: N 2o 66 X1PL78XJE C2_:7;26 6MPL78XJE C2:266 :2 F7 :6 1 26 p:6 : q7 : :6 1 26 p2o F7 =6 8 2:r s . 7 ?2v2 6:D XL7 6 827M6 86:67 6 826M 2V2 7; tu@0:u O: 726 5 7S 5`7w 9 5 7S 7`7 \: ? x 8X7V C2O52271:HA 7 6 7J?7y7z 77 6 2V2271:HA 1 :1 p47r3 :6 :65 7E 1 6 :? :2@072 9:¼1 :6 @02M JB:32N72 7X 66 H~ J?4 JB:3 :V 27?Q:6 \2 F7 :6 1 1 27?s D     ! "$! % &' (* # ! ) + ,! -
 13. 01426 2 57 89
 14.   ./02664 57809;7 7 > 7 A CE =06 : ? .G= 6 80/57=?7;H=I6 7K76I0M=64 D206D2PBQ > 7 6 >6 2>J7 26 0 L N 06OM4 O=22= : 0P6I64 570M=< 0 76576 D20O@6 =R @6 5I6 =W0MP : 0 06 6 L N 1 Q R 6 SO :=T70: U7 0V7> 0=6 =26X 5564 =57=?7@Y Z26 >3 : P 06K 6 >6 21 03 [06B6\]^5 < _ I 27@ =1056 Z2E 64 = 80MHbJ @2c 45 S U [7`= A06 H7 0D2 06a 0256 K\706 0ZH705 26 I 5 efghi ! l ### j k m n K D 6o7805 Z566 q < BQ0P5:>5580BQ0P[7` 80751 06 S 0 p7 q 1 2=: 0 7 P 2=:F I 2 =M4 BQ558075MH< 8075=I6 =10 7 06 2=P K 021 K >\706F n K MHD 6o78075Z22=: 96 >5580= \7=10155 8075 021 06 K 0BQ0P 20 7 P > 6 06< P I 80BQ0P574]MP=26MH=7 2=: 6 0=>3 0202 n K = \7=10D6o78075575 =3=I6 =105 Z566 q 8075> 6 06 1 06 K 6 V0 >\706 S 0 p7 q I < BQ0P>6o780BQ0P57;H56=7 =s 1 2=: 7 06 2=: 6 r 020 n 7X6 56 60 8075=:7205D;D1MP 80=7 =s5580 t6 u7 H7 7Q K >6 v 1 2 0M 020 P Q 06bCx =I6 56=7 =sy21MP 8 K ;\>=263 v7 07>621 B6 6I_6 =IB6 b72:b |R;Rb06=I6 =}96bT~= Q0 0 170bw7 zZ96{D02 >5E 0V71 K7@=1 2 ; ;O0=1@`7=M€6 Sƒ 3 ef„hi "‡‰‹Œ ŠŽ# m)**Š)• ### …† ˆŠ  ‘ ’ )““+ – ) ” n P7=3@6X6 DZP7=35 =0@6 6E< 51= 5< =05E9 —06 0 V J71 06 0 S˜ ™7 0=Y E > 1˜ 0=N 6 U 6 X6 = 6 ;26X5 05@ 6› X6 < M4 =055ZP761 @5=‚9 u7> 7 š C0 v 3 06 O7 1 06˜ P 06 726 œ 0bN : 5 X6 = 6 Z=1=E 7ž ;H< 5 ~7b>6 5Ÿ @P 17=IX6X=0K u7> 7 0›52 0M 1 V 16= 7 06 :6 6 0b  ¡=15 : : @662r @65o =CP B6 62;= 6b0 ;26X5ƒ s V 56 sb07>55 Q0 0š > 7=N š C0 ‚ ¢¤ ¥¦¨§© 8 «¬­« ££ § ¨ ª © ® n 6 60 6     ! "$! % &' (* # ! ) + ,! -
 15. 01426 2 57 89
 16.   ./13 03 4567894:;4?>@4AB7CD;E 4/ 1 IJ FG H 7
 17. \ \] ` b]e f 9
 18. iiiijk mo plmp)pt) ### l nq r o s  w7x z 6|~ €€ƒƒ|w66† ˆƒƒ61Šw €ƒŒ ƒ uv6 y { 7}6y w ‚ „ … ~ ‡v2„‰ € €‹ ‚  €ƒ Šw6 { 6|~ ƒ62€ x x6 ”| – x —˜7ƒ‹6 ƒ 6 ƒ Ž  €57  7}6 ‘ €’ƒw “ y7u •€w yŒ6 ™  v 7 š 6 w ›x6 6Œ 2‹ƒ21€6 € y7 7œ €‹€6 €žŸ   6|~ ˆ —˜7Ÿ 2žŠy—˜7—6 6 Šy—˜7Š¢ƒ‹  €žƒƒ 7}6y ‹Œ6 ¡€’ €2Œ 6  v 7 €2Œ 6 € ™ w ƒ ›7žƒƒ6|~ Ÿ ¤‰  ‰‰ ¨¡‹ ‹” š€‰£  7}6y ¡‰ ¥‰ ¦ §‰‰ ‰ ‰ ”  €žƒƒ6|~ †—˜7Ÿ ‰ 6¡|©w0‰   7}6y 2Œ 6 ©6ª ‰ ‰ ‰ ¡w  €žƒƒ6|~ x~ †—˜7«|«7¬   7}6y 2| 2Œ 6Ÿ ‰ ‰ ­ 2v ƒ‹ƒƒ6|~ Ÿ ®‹¯ ™  7}6y °®‹¯ƒ| ƒŸ ¤‰ ¨¥‰ ‹ 2ƒ|w66ƒƒ€²ƒ„€|ƒ ´6 2v „ v ¡‰  ‰‰ ¦ €ž7‹ „ … ~  ˜ €³ š 5 ± ƒ‹ƒ„6|~ x6 6Œ¦‰ µ ‹¶|—2¬ ™ €7}6 2€ € v4‰ ‰ 26ƒ~ƒ °®‹¯ˆ· ¢7¸‹5€€¹7ˆ6€ƒ„—€ƒ‹ƒ„6|~ x6‰ 2v 2|2 Ÿ€6 | 6 Œ6 ’ Ž €Žw ™ €7}6 2€ ’ 6 1€²‘ ƒ‹–ºž‰2ž2‰wƒ 6 €6 €6 ™ 62 † 6€wž¢ ‹ iii»jk lr¼ l #### l p½ ¾ 4£ ¡ ž|2¢ƒ † 6 žŸ ƒ y† š 1 Œƒ ¿¿¿{¿©|2¢ƒ ”””” y† š ¡ ž|2¢ƒ 6 ƒ ›62Œ 2 À6 ƒ y† š v 7 š€ £ …À{ …7 w ­ 6 €16 6 6‰€œ7ƒ w7ž¢ƒ6 6Œ¶š7† y” —ƒƒ Á…7 w ‹ v 7 Œ ƒŒ6 v6 Â7 € Œ6‰‡ ƒÃ1  w ž|2€€‹¶‰‹´6‹¶‰ yž‹2 y²¢²ƒ62ƒƒ¢‹ƒ62ž|2 7~ ­ 6 ƒƒ266Œƒ6 ‹‰ ‰ °©7 ”† ƒƒ‹266Œ¡µ­¨ ­” Á…7  w € ‹2 ° §° ¡‹‰ °”1  6w € ‰¥Ä” w ” ”     ! "$! % &' (* # ! ) + ,! -
 19. 01426 2 57 89
 20.   ./6 135 323/ /896 4 4 3@3< 244D5 E7> 07 246/647 73:7 ; 6 1 1 ?/A/B7< C /6 6 1 46=6 62 2 F G7 :BH IIIKKLM 4 JJJJJ N O P30 /C/4> 943//CT4 DS7W371DF 36N 4 3/DF 44 26U 1 7 22 6=Y7]/ ` /< Z 8 < /6U M 4 aS /6 b 7 X 6 TB4744DF 36N 4 Y566 T6Y3N6< 371B87TN6Nd 6 1 / C /6U M 4 a / c72 X>2/P8 < 6 M2M 4.7 X 6] 6N 4 3@96 > 48 9e 3X BR6Nf /6 M 4 a/ E7 1 /W M 416 3M 4 O 6 T6Y3; 6Nh 3/DF 446644i M 44 3@T6Y3N gS/2 64< M 4\7S /6 b X C g6N a/ 2 6>2 X 6 X 6< 6jT6Y3W1 /P / 2 6/9H X O 6 9` /1623:4

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản