BÀI GIẢNG: THĂM KHÁM TỤY

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:45

0
139
lượt xem
46
download

BÀI GIẢNG: THĂM KHÁM TỤY

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tụy được cung cấp máu bởi các động mạch tá tụy, các động mạch này là nhánh của động mạch mạc treo tràng trên. Máu tĩnh mạch đổ về các tĩnh mạch lách rồi đổ vào tĩnh mạch cửa. Tĩnh mạch lách chạy sát sau tuyến tụy nhưng không dẫn lưu máu của tụy. Tĩnh mạch cửa được hợp thành bởi hợp thành của hai tĩnh mạch là tĩnh mạch mạc treo tràng trên và tĩnh mạch lách. Ở một số người thì tĩnh mạch mạc treo tràng dưới cũng đổ vào tĩnh mạch lách ở phía sau tuyến tụy....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI GIẢNG: THĂM KHÁM TỤY

 1. Th¨m kh¸m tuþ Schémas F.H. Netter
 2. • Tuþ n»m s©u, kh¸m S¢ khã C¸c tiÕn bé C§HA: CLVT, CHT, SANSoi
 3. Nh¾c l¹i gi¶i phÉu Tuþ n»m chÕch lªn trªn vμ ra tr−íc sang tr¸i §Çu; eo; th©n vμ ®u«i KT: dμi 16-20cm; cao 4-5cm; dμy 2-3cm C Q T I U
 4. Gi¶i phÉu èng tuþ èng tuþ chÝnh(Wirsung): nèi víi OMC ë bãng (Vater) èng tuþ phô(Santorini): §æ vμo nhó tuþ nhá riªng biÖt ë t¸ trμng hay vμo èng chÝnh
 5. Nh¾c l¹i gi¶i phÉu èng tuþ vμ chç nèi mËt tuþ Bãng gan-tuþ( Vater) Låi lªn ë mÆt d−íi D2 TT Nhó lín Van sphincters: OMC èng tuþ c A w
 6. C¸c biÕn thÓ gi¶i phÉu cña èng c w
 7. §éng m¹ch tuþ 3 1 1 3 2 2
 8. TÜnh m¹ch 3 2 4 1 1: Th©n TM d¹ dμy ®¹i trμng 2: TM l¸ch 3.TM cöa 4.TM MTTT
 9. HÖ thèng h¹ch b¹ch huyÕt tuþ
 10. H×nh tuþ b×nh th−êng Mãc tuþ Th©n TML §M MTTT §MCB OMC TMCD CS
 11. Tuþ b×nh th−êng c¾t däc TM MTTT §M l¸ch §M MTTT §MC
 12. §Çu tuþ Vïng thÊp ®Çu tuþ vμ mãc tuþ
 13. Eo tuþ A. Gastro duod. Th©n l¸ch m¹c treo
 14. Th©n vμ ®u«i tuþ D¹ dμy ThËn tr¸i
 15. èng tuþ chÝnh
 16. OMC
 17. §M th©n t¹ng §M gan §M l¸ch T¸ tr OMC
 18. MTTT §M gan §MC
 19. Doppler
 20. CLVT ChuÈn bÞ bÖnh nh©n: NhÞn ¨n Uèng 3 cèc n−íc( c¶n quang ©m tÝnh) Tiªm thuèc c¶n quang TM H¹n chÕ: Suy thËn DÞ øng NÝn thë khi chôp, NhiÔm x¹.
Đồng bộ tài khoản