intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng: Siêu âm gan

Chia sẻ: Nguyen Lan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:24

473
lượt xem
73
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Siêu âm là một trong những phương pháp thăm khám hình ảnh phổ biến nhất được áp dụng đánh giá tình trạng gan và đường mật, có độ chính xác và tin cậy cao. Có thể áp dụng được với mọi đối tượng, không ảnh hưởng đến sức khỏe. Đây là kĩ thuật chẩn đoán hình ảnh nhằm đánh giá các tổn thương, bệnh lí thuộc gan, mật hoặc các tạng liên quan (lách, tụy...). Siêu âm gan mật có thể được tiến hành riêng biệt hoặc chung trong kĩ thuật siêu âm bụng tổng quát. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng: Siêu âm gan

 1. Siêu âm gan BS CK2 L i Văn Nông Trư ng HYD C n Thơ SIÊU ÂM GAN M T • Chu n b b nh nhân: nh n ói 4-6h trư c khi siêu âm • Tư th : n m ng a, n m nghiêng • u dò: 3.5MHz 1
 2. Gan bình thư ng • Chi u cao gan ph i
 3. Phân chia phân thuỳ gan theo COUINAUD 3
 4. GAN BÌNH THƯ NG Nguyên nhân gây gan sáng • Gan nhi m m • Xơ gan • Viêm gan mãn • Viêm gan do rư u 4
 5. Nguyên nhân gây gan t i • Viêm gan c p • Suy tim huy t (gan tim) • H i ch ng shock nhi m trùng • AIDS VIÊM GAN C P 5
 6. • Ch mô gan có h i âm kém hơn bình thư ng • Có hi n tư ng dày thành tĩnh m ch c a • Lưu ý trư ng h p gan rư u: do ch mô dày hơn bình thư ng nên trong viêm gan c p s d b sót t n thương • Tuy nhiên có 32 % hình nh bình thư ng trong lúc ã có ch n oán xác nh Gan th m m • Là tình tr ng l ng ng các phân t tryglicerit trong t bào gan • HÌnh nh thay i nhanh theo hàng tu n do m trong gan thay i nhanh hàng ngày • Có th khu trú hay lan t a. Do ó c n làm thêm CT hay sinh thi t gan ch n oán xác nh 6
 7. GAN THAÁM MÔÕ GAN TH M M M c t nh t i n ng 7
 8. • NGUYÊN NHÂN GÂY GAN SÁNG GI NG HÌNH nh gan th m m : – Ti u ư ng – Hoá tr – T n ng glycogen trong gan – Tăng galacto – Tăng fructo – Gan rư u TRI U CH NG SIÊU ÂM gan th m m • Gan to, bình thu ng • ch mô dày sáng • Gi m âm vùng th p • Các c u trúc hình ng trong gan b xóa m 8
 9. GAN THAÁM MÔÕ VUØNG XÔ GAN • Gan to / teo • Chuû moâ haït thoâ • Bôø gan khoâng ñeàu • Tónh maïch cöûa daõn • Dòch oå buïng • Laùch to • N t o ư c tư 3- 5mm 9
 10. XÔ GAN XÔ GAN 10
 11. ABCESS GAN • Giai ñoaïn chöa hoaïi töû caàn chaån ñoaùn phaân bieät u gan • Echo hoãn hôïp • Choïc huùt döôùi höôõng daãn cuûa sieâu aâm ( sieâu aâm can thieäp) Ch c ap xe dư i hư ng d n siêu âm 11
 12. Sau ch c hút VI ABCESS GAN • Thöôøng do vi khuaån • Nhieàu khoái echo hoãn hôïp raûi raùc trong gan 12
 13. AP-XE LACH GAN ÑA OÅ1 HEMANGIOMA GAN 13
 14. Th i n hình • Echo daøy ñoàng nhaát • Hình troøn , baàu duïc • Có tăng âm sau u • D< 3cm chaån ñoaùn (+) baèng sieâu aâm • D>3cm chæ ñònh CT coù tieâm caûn quang: b t thu c thì tĩnh m ch ch m và r t ch m, ki u Mottess (hình cái x ng) Th không i n hình • Kh i echo kém ho c echo tr ng • Có tăng âm sau u • Dúng CT ch n oán phân bi t u ác tính 14
 15. HEMANGIOMA GAN Hemangioma kh ng l 15
 16. CT: b t thu c ch m theo ki u cái x ng Theo dõi hemangioma gan 16
 17. U GAN • Coù nhieàu daïng hoài aâm • Ñaåy leäch maïch maùu hoaëc ñöôøng maät • Moâ taû: kích thöôùc, vò trí, bôø , giôùi haïn, aâm trong u, aâm sau u, caáu truùc, huyeát khoái tónh maïch cöûa... 17
 18. HCC HCC 18
 19. BENDING’S SIGN (+)/HCC HCC CÓ BÓNG LƯNG 19
 20. Di căn gan t k bu ng tr ng Di căn gan t i tràng có calci hoa trong u 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2