intTypePromotion=1

Bài giảng tham khảo Tín dụng ngân hàng

Chia sẻ: Bfvhgfff Bfvhgfff | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:60

0
66
lượt xem
13
download

Bài giảng tham khảo Tín dụng ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng tham khảo Tín dụng ngân hàng trình bày định nghĩa về ngân hàng thương mại, lịch sử ra đời và phát triển của ngân hàng thương mại, gắn liền với quan hệ cho vay nặng lãi đã từng tồn tại trong thời kỳ công xã nguyên thủy.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng tham khảo Tín dụng ngân hàng

 1. BÀI GIẢNG THAM KHẢO
 2. CHÖÔNG I: 1.1 HEÄ THOÁNG NGAÂN HAØNG THÖÔNG CHÖÔNG I MAÏI VIEÄT NAM 1.1.1 Ñònh nghóa veà ngaân haøng thöông maïi (NHTM) a.Lòch söû ra ñôøi vaø phaùt trieån cuûa NHTM - Gaén lieàn vôùi quan heä cho vay naëng laõi ñaõ TOÅNG QUAN VEÀ töøng toàn taïi trong thôøi kyø coâng xaõ nguyeân thuûy NGAÂN HAØNG - Khi CNTB hình thaønh vaø phaùt trieån, trong quaù trình ñaáu tranh choáng boïn cho vay naëng THÖÔNG MAÏI laõi, caùc nhaø TB ñaõ lieân keát laïi thaønh caùc hoäi tín duïng cho vay laãn nhau vôùi laõi suaát vöøa phaûi  hoäi tín duïng phaùt trieån thaønh NHTM coå phaàn 1 2 a. Söï ra ñôøi vaø phaùt trieån NHTM (tt) - ÔÛ Vieät Nam: b. Khaùi nieäm: CHÖÔNG I: + Tröôùc CMT8 naêm 1945, coù NH “NH laø loaïi hình toå chöùc tín duïng ñöôïc Ñoâng Döông do Phaùp thaønh laäp thöïc hieän toaøn boä hoaït ñoäng NH vaø caùc +Saéc leänh 15/SL ngaøy 6/5/1951 cuûa hoaït ñoäng kinh doanh khaùc coù lieân quan. Chuû tòch nöôùc VN quyeát ñònh thaønh Theo tính chaát vaø muïc tieâu hoaït ñoäng, caùc laäp NH Quoác gia VN ñaàu tieân loaïi hình NH goàm NHTM, NH phaùt trieån, + Nghò ñònh 53/HÑBT ngaøy NH ñaàu tö, NH chính saùch, NH hôïp taùc vaø 26/03/1988 cuûa Hoäi ñoàng Boä tröôûng caùc loaïi hình NH khaùc.” chuyeån NH sang hoaït ñoäng kinh doanh (Ñieàu 20 Luaät caùc toå chöùc tín duïng - teä tieàn, chuyeån phöông thöùc tín duïng luaät soá 02/1997/QH10 ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå bao caáp sang phöông thöùc boå sung voán ngaén haïn (tröôùc goïi laø voán löu ñoäng) xung naêm 2004) ) + Ngaøy 23/5/1990, Hoäi ñoàng NN ban  NHTM laø ñònh cheá taøi chính trung gian haønh 2 Phaùp leänh NH. Theo ñoù, caùc quan troïng vaøo loaïi baäc nhaát trong neàn KT NH chuyeân doanh quoác doanh ñöôïc thò tröôøng chuyeån thaønh NHTM quoác doanh 3 4 CHÖÔNG I: c. Baûn chaát cuûa NHTM: d. Heä thoáng NHTM Vieät Nam: - Laø heä thoáng NH ña naêng, kinh doanh • Laø moät toå chöùc kinh teá. toång hôïp, goàm caùc loaïi hình: • Hoaït ñoäng mang tính chaát kinh d.1 NHTM quoác doanh: laø NHTM ñöôïc thaønh laäp baèng 100% voán NSNN, goàm: doanh. • Ngaân haøng Noâng nghieäp vaø Phaùt trieån • Hoaït ñoäng kinh doanh trong lónh Noâng thoân Vieät Nam. • Ngaân haøng Coâng thöông Vieät Nam. vöïc tieàn teä tín duïng vaø dòch vuï • Ngaân haøng Ñaàu tö vaø Phaùt trieån Vieät ngaân haøng. Nam. • Ngaân haøng Ngoaïi thöông Vieät Nam. • Ngaân haøng Phaùt trieån Nhaø ñoàng baèng 5 soâng Cöûu Long. 6 1
 3. d. Heä thoáng NHTM Vieät Nam (tt) 1.1.2 Cô caáu toå chöùc boä maùy NHTM HOÄI ÑOÀNG QUAÛN TRÒ d.2 NHTM coå phaàn: laø NHTM ñöôïc thaønh laäp döôùi hình thöùc coâng ty coå phaàn. Trong ñoù, moät caù nhaân hay phaùp nhaân chæ ñöôïc Ban giaùm ñoác Ban kieåm soaùt sôû höõu moät soá coå phaàn nhaát ñònh theo quy ñònh cuûa NHNN Vieät Nam. d.3 NH lieân doanh: laø NH ñöôïc thaønh laäp Phoøng Phoøn Keá Tín Than Kinh Keá baèng voán lieân doanh giöõa moät beân laø NH toå chöùc g toaùn taøi duïng h toaùn doanh hoaïch haønh ngaân vuï vaø quoác ngoaïi phaùp Vieät Nam vaø moät beân khaùc laø NH nöôùc chính quyõ vi tính kinh teá teä vaøng cheá doanh ngoaøi coù truï sôû taïi VN, hoaït ñoäng theo phaùp luaät VN. d.4 Chi nhaùnh ngaân haøng nöôùc ngoaøi: laø Sôû giao Chi nhaùnh Chi nhaùnh Chi Chi Sôû NH ñöôïc thaønh laäp theo phaùp luaät nöôùc dòch taïi tænh, thaønh phoá taïi quaän huyeän, thò nhaùnh taïi thò nhaùnh taïi ñòa giao dòch ngoaøi, ñöôïc pheùp môû chi nhaùnh taïi VN, tröïc thuoäc TW (neáu xaõ tröïc thuoäc tænh traán (neáu ñieåm khaùc hoaït ñoäng theo phaùp luaät VN. 7 coù) (neáu coù) coù) (neáu coù) 8 1.2 HOAÏT ÑOÄNG CUÛA NHTM 1.2.1 Nghieäp vuï nguoàn voán vaø TRONG NEÀN KTTT. taøi saûn nôï cuûa NHTM (tt) 1.2.1 Nghieäp vuï nguoàn voán vaø taøi saûn - Thaønh phaàn nguoàn voán cuûa nôï cuûa NHTM NHTM goàm: - Laø nghieä p vuï maø NHTM ñöôïc söû duï ng nhöõng bieän phaù p vaø coâng cuï caàn + Voán ñieàu leä (Statutory Capital). thieát, phaùp luaät cho pheù p ñeå huy ñoäng + Caùc quyõ döï tröõ (Reserve Funds) caùc nguoà n tieàn nhaøn roãi trong XH, laøm +Voán huy ñoäng (Mobilized nguoà n voá n tín duï ng ñeå cho vay ñoái vôùi Capital) neàn KT. + Voán ñi vay (Borrowed Capital) - Nghieä p vuï nguoà n voán coøn ñöôïc goïi laø nghieä p vuï nôï vì caùc nguoà n voán naøy + Voán tieáp nhaän (Trust Capital) naè m beân taøi saûn nôï cuûa baûng caân ñoái + Voán khaùc (Other Capital) keá toaùn cuûa NHTM. 9 10 a. Voán ñieàu leä: theo NÑ 141/2006/NĐ-CP ngày 22.11. 2006 của CP 1.2.1 Nghieäp vuï nguoàn voán vaø Mức vốn pháp định áp dụng cho đến taøi saûn nôï cuûa NHTM (tt) STT Loại hình tổ chức tín dụng 2008 năm 2010 1.2.1.1. Voán ñieàu leä vaø caùc quyõ: ñöôïc I 1 Ngân hàng Ngân hàng thương mại goïi laø voán cuûa NH laø nguoàn voán a Ngân hàng thương mại Nhà nước 3.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng khôûi ñaàu vaø ñöôïc boå sung trong quaù b c Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng liên doanh 1.000 tỷ đồng 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng trình hoaït ñoäng. d Ngân hàng 100% vốn nước ngoài 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng đ Chi nhánh Ngân hàng nước ngoài 15 triệu USD 15 triệu USD a. Voán ñieàu leä: laø voán ban ñaàu khi 2 Ngân hàng chính sách 5.000 tỷ đồng 5.000 tỷ đồng thaønh laäp NH ñöôïc ghi vaøo ñieàu leä 3 4 Ngân hàng đầu tư Ngân hàng phát triển 3.000 tỷ đồng 5.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng 5.000 tỷ đồng cuûa NH. Voán ñieàu leä ít nhaát phaûi 5 Ngân hàng hợp tác 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng baèng möùc voán phaùp ñònh do Chính 6 Quỹ tín dụng nhân dân a Quỹ tín dụng nhân dân TW 1.000 tỷ đồng 3.000 tỷ đồng phuû quy ñònh b Quỹ tín dụng nhân dân cơ sở 0,1 tỷ đồng 0,1 tỷ đồng II Tổ chức tín dụng phi ngân hàng 1 Công ty tài chính 300 tỷ đồng 500 tỷ đồng 11 12 2 Công ty cho thuê tài chính 100 tỷ đồng 150 tỷ đồng 2
 4. 1.2.1.1. Voán ñieàu leä vaø caùc quyõ (tt) 1.2.1.2 Voán huy ñoäng b. Caùc quyõ cuûa NH: • Laø nguoàn voán chuû yeáu cuûa NHTM, thöïc chaát laø taøi saûn baèng tieàn cuûa caùc chuû sôû + Quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä. höõu maø NH taïm thôøi quaûn lyù vaø söû duïng + Quyõ ñaàu tö phaùt trieån. nhöng coù nghóa vuï hoaøn traû kòp thôøi vaø + Quyõ döï phoøng taøi chính. ñaày ñuû khi khaùch haøng coù yeâu caàu • Nguoàn voán tieàn göûi goàm coù: + Quyõ döï phoøng trôï caáp maát vieäc + Tieàn göûi khoâng kyø haïn. laøm. + Tieàn göûi tieát kieäm khoâng kyø haïn. + Quyõ khen thöôûng phuùc lôïi. + Tieàn göûi tieát kieäm coù kyø haïn. + Quyõ khaùc. + Tieàn göûi phaùt haønh kyø phieáu, traùi phieáu. 13 + Caùc khoaûn tieàn göûi khaùc. 14 1.2.1.2 Voán huy ñoäng 1.2.1.2 Voán huy ñoäng b. Tieàn göûi coù kyø haïn a. Tieàn göûi khoâng kyø haïn - Laø loaïi tieàn göûi chæ ñöôïc ruùt ra khi tôùi - Laø loaïi tieàn göûi maø ngöôøi sôû höõu haïn hoaëc muoán ruùt ra phaûi baùo tröôùc noù coù theå ruùt ra ñeå söû duïng baát kyø - Goàm tieàn göûi cuûa caùc toå chöùc KT, tieàn luùc naøo göûi tieát kieäm cuûa caùc taàng lôùp daân cö… - Goàm tieàn göûi taïm thôøi cuûa caùc toå maø ngöôøi göûi tieàn nhaèm muïc ñích kieám chöùc KT, tieàn göûi tieát kieäm khoâng lôøi kyø haïn cuûa daân cö - Laø nguoàn voá n töông ñoái oån ñònh neân - NH seõ khoâng traû laõi hoaëc traû laõi NH coù theå söû duï ng chuù ng ñeå cho vay thaáp. ngaén, trung vaø daøi haïn. - Laõi suaát cao hôn tieàn göûi khoâng kyø haïn 15 16 1.2.1.3 Voán ñi vay 1.2.1.4 Voán tieáp nhaän * Voán vay trong nöôùc: + Vay Ngaân haøng trung öông: • Ñaây laø nguoàn voán tieáp nhaän töø caùc toå  NHTW seõ tieáp voán cho NHTM thoâng chöùc taøi chính NH, töø NSNN… ñeå taøi trôï qua: theo caùc chöông trình, döï aùn veà phaùt - Nghieäp vuïï chieát khaáu cuûa NHTW cho trieån kinh teá xaõ hoäi….. NHTM (laø nghieäp vuï NHTW mua thương phiếu và giấy tờ có giá khác của NHTM trước • Nguoàn voán naøy chæ ñöôïc söû duïng theo khi đến hạn thanh toán) - Taùi chieát khaáu khaáu cuûa NHTW cho ñuùng ñoái töôïng vaø muïc tieâu ñaõ ñöôïc xaùc NHTM (laø nghieäp vuï NHTW mua lại ñònh. thương phiếu và giấy tờ có giá khác cuûa NHTM đã được chieát khaáu trước khi đến hạn 1.2.1.5. Voán khaùc thanh toán). Nhö vaäy NHTW seõ laø ngöôøi cho vay cuoái • Laø nguoàn voán phaùt sinh trong quaù trình cuøng ñoái vôùi NHTM. hoaït ñoäng cuûa NH (ñaïi lyù, chuyeån tieàn, + Vay caùc NHTM khaùc: thoâng qua thò caùc hình thöùc dòch vuï khaùc…) tröôøng lieân NH. 17 18 3
 5. 1.2.2 Nghieäp vuï söû duïng voán cuûa NHTM 1.2.2.1 Döï tröõ (tt) 1.2.2.1 Döï tröõ - Tieàn döï tröõ baét buoäc tính - Caùc NH phaûi ñeå daønh moät phaàn nguoàn voán khoâng söû duïng ñeå ñaùp öùng nhu caàu theo thaùng ñöôïc tính theo saün saøng chi traû cho khaùch haøng. Phaàn coâng thöùc: voán naøy ñöôc goïi laø döï tröõ - “NHNN quy ñònh tyû leä döï tröõ baét buoäc Tiền dự trữ bắt buộc thaùng ñoái vôùi töøng loaïi hình toå chöùc tín duïng naøy = (Soá dö tieàn göûi ñaàu vaø töøng loaïi tieàn göûi vôùi möùc töø 0% ñeán 20% toång soá dö tieàn göûi taïi moãi toå chöùc thaùng tröôùc + Soá dö tieàn göûi TD trong töøng thôøi kyø” cuoái thaùng tröôùc)/2 x Tyû leä (Luaät NHNN Vieät Nam soá 01/1997/QH10 ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå xung döï tröõ baét buoäc kyø naøy naêm 2003 khoaûn 1 ñieàu 20) 19 20 1.2.2.1 Döï tröõ (tt) 1.2.2.1 Döï tröõ (tt) b. Döï tröõ thöù caáp: laø caùc loaïi döï tröõ chæ ñöôïc söû û a. Döï tröõ sô caáp: duïng khi caùc khoaûn muïc döï tröõ sô caáp bò caïn - Laø khoaûn döï tröõ baèng tieàn maët vaø tieàn kieät. Laø döï tröõ khoâng toàn taïi baèng tieàn maët vaø baèng tieàn göûi maø baèng chöùng khoaùn nghóa laø göûi ñöôïc söû duïng ñeå döï tröõ theo quy ñònh nhöõng chöùng khoaùn ngaén haïn coù theå chuyeån cuûa NHNN vaø ñaùp öùng nhu caàu bình thaønh tieàn moät caùch thuaän lôïi. Thuoäc loaïi naøy thöôøng veà tieàn maët cuûa khaùch haøng hoaëc goàm coù: + Tín phieáu kho baïc (là loại trái phiếu ngắn hạn < ñeå thöïc hieän caùc khoaûn thanh toaùn cho 1 nămbù thiếu hụt tạm thời của NSNN). caùc NH khaùc trong thanh toaùn giöõa caùc + Hoái phieáu ñaõ chaáp nhaän (Là chứng chỉ có giá do NH, gồm: người bán chịu lập ra ghi rõ thanh toán vào một ngày nhất định trong tương lai và được một NH ký + Tieàn maët, caùc khoaûn coi nhö tieàn maët. chấp nhận thực hiện việc thanh tóan nói trên vào + Tieàn göûi taïi NHTW (tieàn göûi khoâng ngày đó để ra lệnh cho người mua chịu trả tiền cho kyø haïn). chính mình hoặc trả cho một người thứ ba nào đó qua NH – là nơi hối phiếu được trả tiền). + Tieàn göûi taïi caùc ngaân haøng khaùc. + Caùc giaáy nôï ngaén haïn khaùc. + Caùc khoaûn khaùc (ngaân quyõ ñang thu…) 21 22 1.2.2.2 Caáp tín duïng: 1.2.2.1 Döï tröõ (tt) a. Cho vay: laø hình thöùc caáp tín duïng theo ñoù toå chöùc c. Phương phaùp quaûn lyù döï tröõ baét buoäc TD giao cho khaùch haøng söû duïng moät khoaûn tieàn ñeå c.1 Phöông phaùp phong toûa: toaøn boä söû duïng vaøo moät muïc ñích vaø thôøi gian nhaát ñònh theo thoûa thuaän vôùi nguyeân taéc coù hoaøn traû caû goác vaø laõi. möùc döï tröõ baét buoäc phaûi göûi vaøo moät taøi b. Hình thöùc baûo ñaûm tieàn vay caên cöù vaøo tieâu chí: khoaûn taïi NHTW seõ ñöôïc phong toûa ñeå b.1 Tieâu chí ñaûm baûo tieàn vay: goàm • Cho vay coù ñaûm baûo baèng taøi saûn caàm coá, theá chaáp ñaûm baûo thöïc hieän ñuùng möùc döï tröõ. cuûa khaùch haøng vay, baûo laõ nh cuûa beân thöù 3 (khoâng c.2 Phöông phaùp baùn phong toûa: moät ñöôïc cho vay treân cô sôû caàm coá baèng coå phieáu cuûa chính toå chöùc tín duïng cho vay). phaàn möùc döï tröõ baét buoäc seõ ñöôïc quaûn • Cho vay khoâng coù taøi saûn ñaûm baûo lyù vaø phong toûa taïi moät taøi khoaûn rieâng Vieäc cho vay theo caû hai hình thöùc treân ñaây ñöôïc thöïc ôû NHTW. hieän theo quy ñònh cuûa chính phuû b.2 Tieâu chí phöông phaùp caáp tieàn vay: goàm c.3 Phöông phaùp khoâng phong toûa: tieàn • Cho vay luaân chuyeån döï tröõ ñöôïc tính vaø thöïc hieän haøng ngaøy • Cho vay töøng laàn treân cô sôû soá dö thöïc teá veà tieàn göûi Duø cho vay baèng phöông phaùp naøo thì möùc ñoä ruûi ro laø khá lôùn, do chuû quan vaø khaùch quan nhưng noùi khoâng kyø haïn vaø tieàn göûi coù kyø haïn. 23 chung khaùch quan nhieàu hôn. 24 4
 6. 1.2.2.2 Caáp tín duïng: cuûa caùc NHTM 1.2.2.2 Caáp tín duïng: c. Chieát khaáu (Discount): d. Cho thueâ taøi chính (Financial leasing): -Laø nghieäp vuï cho vay (giaùn tieáp) maø - Laø loaïi hình tín duïng trung, daøi haïn. NH seõ cung öùng voán tín duïng cho moät - Caùc coâng ty cho thueâ taøi chính duøng chuû theå vaø moät chuû theå khaùc thöïc hieän voán cuûa mình hay duøng voán do phaùt vieäc traû nôï cho NH (Trong nghieäp vuï haønh traùi phieáu ñeå mua taøi saûn thieát bò naøy NHTM seõ ñöùng ra traû tieàn tröôùc cho theo yeâu caàu cuûa ngöôøi ñi thueâ vaø cho chöùng töø coù giaù chöa ñeán haïn thanh thueâ trong moät thôøi gian nhaát ñònh. toùan theo yeâu caàu cuûa ngöôøi thuï höôûng Ngöôøi ñi thueâ phaûi traû cho Coâng ty cho baèng caùch khaáu tröø ngay moät soá tieàn thueâ taøi chính tieàn thueâ moãi quyù hay moãi thaùng moät laàn. nhaát ñònh goïi laø tieàn chieát khaáu). -Khi keát thuùc hôïp ñoàng cho thueâ taøi - Caùc chöùng töø coù giaù goàm: hoái phieáu, chính, ngöôøi ñi thueâ ñöôïc quyeàn mua kyø phieáu, traùi phieáu vaø caùc giaáy Nôï coù hoaëc keùo daøi thôøi haïn thueâ hoaëc traû laïi giaù khaùc. 25 thieát bò cho Coâng ty cho thueâ taøi chính. 26 1.2.2.2 Caáp tín duïng: 1.2.2.3 . Ñaàu tö e.Baûo laõnh Ngaân haøng • Khoaûn ñaàu tö coù vò trí quan troïng thöù - Khaùch haøng ñöôïc NH caáp baûo laõnh nhôø hai sau khoaûn muïc cho vay, goàm: ñoù khaùch haøng seõ ñöôïc vay voán NH + Huøn voán mua coå phaàn, coå phieáu caùc coâng khaùc hoaëc thöïc hieän hôïp ñoàng kinh teá ñaõ ty, xí nghieäp, vieäc huøn voán mua coå phaàn chæ kyù keát. ñöôïc pheùp thöïc hieän baèng voán cuûa NH. f. Caùc hình thöùc khaùc: + Mua traùi phieáu cuûa CP, chính quyeàn ñòa - Söï chuyeån hoaù töø voán tieàn göûi thaønh phöông, coâng ty, DN … voán tín duïng coù yù nghóa vôùi neàn KTXH • Taát caû moïi haønh ñoäng ñaàu tö nhaèm: vaø caû baûn thaân NHTM bôûi vì nhôø cho + Taêng thu nhaäp. vay taïo ra nguoàn thu nhaäp chuû yeáu cho + Phaân taùn ruûi ro NH ñeå töø ñoù boài hoaøn laïi tieàn göûi cho khaùch haøng, buø ñaép caùc chi phí kinh  Caùc NHTM coù xu höôùng söû duïng nguoàn doanh vaø taïo ra lôïi nhuaän cho NH. voán ngaøy caøng taêng cho vieäc ñaàu tö, nhaát laø 27 ñaàu tö vaøo traùi phieáu Chính phuû. 28 1.2.2.4. Taøi saûn Co ùkhaùc: 1.2.3 Caùc hoaït ñoäng khaùc cuûa NHTM: - Taøi saûn ngaén haïn (tröôùc ñaây goïi laø taøi saûn löu ñoäng) – cô sôû vaät chaát ñeå • Caùc dòch vuï thanh toaùn, thu chi hoä tieán haønh hoaït ñoäng ngaân haøng. cho khaùch haøng (chuyeån tieàn, thu hoä + Xaây döïng hoaëc mua theâm nhaø cöûa seùc, dòch vuï cung caáp theû…) ñeå laøm truï sôû vaên phoøng. • Nhaän baûo quaûn caùc taøi saûn quyù giaù, + Mua saém trang thieát bò, maùy moùc caùc giaáy tôø chöùng thö quan troïng. duïng cuï laøm vieäc. • Baûo quaûn, mua baùn hoä chöùng khoaùn + Mua saém caùc phöông tieän vaän theo uyû nhieäm cuûa khaùch haøng. chuyeån. • Kinh doanh mua baùn ngoaïi teä, vaøng, + Xaây döïng heä thoáng kho quyõ…. baïc, ñaù quyù. + Caùc khoaûn phaûi thu, caùc khoaûn khaùc… • Tö vaán taøi chính, giuùp ñôõ caùc Coâng 29 ty phaùt haønh coå phieáu, traùi phieáu … 30 5
 7. 1.2.3 Thu nhaäp, chi phí vaø lôïi nhuaän cuûa 1.2.4.2 Chi phí cuûa ngaân haøng: NHTM: • Chi veà hoaït ñoäng huy ñoäng voán: goàm chi 1.2.4.1. Thu nhaäp cuûa NHTM: traû laõi tieàn göûi, traû laõi tieát kieäm, traû laõi tieàn a. Thu veà hoaït ñoäng tín duïng (Thu laõi cho vay, traû laõi traùi phieáu, kyø phieáu… vay; Chieát khaáu; Phí cho thueâ taøi chính; Phí baûo laõnh). • Chi veà dòch vuï thanh toaùn vaø ngaân quyõ: b. Thu veà dòch vuï thanh toaùn vaø ngaân quyõ chi veà dòch vuï thanh toaùn, chi veà ngaân quyõ (Thu laõi tieàn göûi, Dòch vuï thanh toaùn, (vaän chuyeån, kieåm ñeám, baûo veä..), cöôùc phí Dòch vuï ngaân quy)õ böu ñieän veà maïng vieãn thoâng, chi veà dòch c. Thu töø caùc hoaït ñoäng khaùc nhö: Thu laõi vuï khaùc. goùp voán, mua coå phaàn; Thu veà mua baùn • Chi veà hoaït ñoäng khaùc nhö chi veà mua chöùng khoaùn, Thu veà kinh doanh ngoaïi baùn chöùng khoaùn, chi veà kinh doanh ngoaïi teä, vaøng, ñaù quyù, Thu dòch vuï tö vaán, Thu teä, vaøng baïc, ñaù quyù. dòch vuï baûo hieåm, Thu dòch vuï ngaân haøng • Chi noäp thueá, caùc khoaûn phí, leä phí… khaùc (baûo quaûn cho thueâ tuû keùt saét, caàm ñoà..). • Chi cho nhaân vieân: löông, phuï caáp cho d. Caùc khoaûn thu baát thöôøng khaùc. caùn boä, nhaân vieân, trang phuïc, baûo hieåm XH, BHYT, trôï caáp khoù khaên, trôï caáp thoâi 31 vieäc cho nhaân vieân, chi veà coâng taùc XH. 32 1.2.4.3 Lôïi nhuaän cuûa NHTM: b. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHTM: a. Lôïi nhaän cuûa NHTM goàm 2 chæ tieâu: * Chæ tieâu 2 : So saùnh giöõa lôïi nhuaän thuaàn vôùi voán töï coù • Lôïi nhuaän tröôùc thueá = Toång thu nhaäp bình quaân cuûa ngaân haøng – toång chi phí. Lôïi nhuaän thuaàn • Lôïi nhuaän sau thueá = Lôïi nhuaän tröôùc H (ROE) = ------------------------------ thueá – thueá thu nhaäp. Voán töï Coù bình quaân b. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng hoaït * YÙ nghóa: phaûn aùnh moät ñoàng voá n chuû sôû höõu taïo ñoäng kinh doanh cuûa NHTM: ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. * Chæ tieâu 3: Tyû suaát doanh lôïi laø chæ tieâu so saùnh * Chæ tieâu 1: so saùnh giöõa lôïi nhuaän (laõi giöõa lôïi nhuaän roøng vôùi soá Taøi saûn Coù sinh lôøi (Caùc roøng) vôùi toång Taøi saûn Coù trung bình khoaûn cho vay, Ñaàu tö chöùng khoaùn, Taøi saûn Co ùsinh lôøi khaùc) Lôïi nhuaän thuaàn Lôïi nhuaän thuaàn H(ROA) = ------------------------ P’ = ---------------------------------- Taøi saûn Coù bình quaân Toång Taøi saûn Coù sinh lôøi * YÙ nghóa: phaûn aùnh moät ñoàng Taøi saûn Coù * YÙ nghóa: hieäu suaát sinh lôøi cuûa Taøi saûn Coùsinh lôøi. taïo ra bao nhieâu ñoàng lôïi nhuaän. Tyû suaát naøy caøng gaà n H(ROA) thì hieäu suaát söû 33 34 duïng taøi saûn cuûa ngaân haøng caøng lôùn 1.2.4.3 Lôïi nhuaän cuûa NHTM: CAÂU HOÛI CHƯƠNG I b. Caùc chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng hoaït ñoäng kinh doanh cuûa NHTM: Câu 1: Hệ thống Ngân hàng một cấp là: • Chæ tieâu 4: Heä soá an toaøn voán töï coù a. Các NH laøm chöùc naêng quaûn lyù nhaø (Heä soá Cooke) nöôùc veà tieàn teä, tín duïng vaø thanh toaùn, Voán töï coù b. Các NH laøm nhieäm vuï kinh doanh, H = --------------------------------- c. Toaøn boä hoaït ñoäng cuûa ngaønh ngaân Toång Taøi saûn Coù quy ñoåi haøng ñaët döôùi söï chæ ñaïo cuûa Ngaân haøng Trong ñoù: Nhaø nöôùc vaø thöïc hieän haïch toaùn kinh teá + Voán töï coù goàm : thöïc coù voán ñieàu leä, toaøn ngaønh quyõ döï tröõ boå sung voán ñieàu leä. d. Cả a, b và c đều đúng + Toång Taøi saûn Coùù quy ñoåi: laø toång Taøi Đáp án: saûn Coù ùñöôïc tính toaùn quy ñoåi theo tyû leä ruûi ro theo quy ñònh cuûa NHTW. 35 36 6
 8. CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Câu 2: Hệ thống Ngân hàng 2 cấp là: Câu 3: Từ năm 1951 đến trước khi có a.Ngân hàng Trung Ương đảm nhiệm ND 53/HĐBT ngày 26/03/1988 hệ công tác quản lý Nhà nước về lưu thống NH ở VN là: thông tiền tệ và phát hành tiền. a.Hệ thống NH hai cấp b.Ngân hàng thương mại làm nhiệm vụ kinh doanh tiền tệ b.Hệ thống NH một cấp c.Cả a và b đều đúng c.Hệ thống NH vừa một cấp vừa hai cấp d.Cả a và b đều sai d.Cả a, b và c đều sai Đáp án: Đáp án: 37 38 CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Câu 4: Bản chất của NHTM là: Câu 5: NHTM quốc doanh là NH: a. Là một tổ chức kinh tế a. Được thành lập bằng tòan bộ b. Hoaït ñoäng mang tính chaát kinh nguồn vốn của doanh nghiệp doanh. b. Được thành lập bằng tòan bộ nguồn vốn của các cổ đông đóng c. Hoaït ñoäng kinh doanh trong lónh góp vöïc tieàn teä tín duïng vaø dòch vuï c. Được thành lập bằng tòan bộ ngaân haøng. nguồn vốn của ngân sách Nhà nước d. Cả a, b vaø c ñeàu ñuùng d. Cả a, b và c đều sai Ñaùp aùn: Đáp án: 39 40 CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Câu 6: NHTM cổ phần là: Câu 7: NH lieân doanh laø: a. Được thành lập bằng tòan bộ nguồn a. Ngaân haø ng ñöôïc thaø nh laäp baèng voán vốn của doanh nghiệp lieân doanh giöõa Ngaân haøng VN vaø Ngaân haøng nöôùc ngoøai b. Được thành lập dưới hình thức công ty cổ phần. Trong ñoù, moät caù nhaân b. Ngaân haø ng ñöôïc thaø nh laäp baèng voán lieân doanh giöõa caùc NHTM vôùi nhau hay phaùp nhaân chæ ñöôïc sôû höõu moät soá coå phaàn nhaát ñònh theo c. Ngaân haø ng ñöôïc thaø nh laäp baèng voán quy ñònh cuûa ngaân haøng nhaø nöôùc lieân doanh giöõa ngaân haøng quoác Vieät Nam doanh vaø ngaân haøng ngoøai quoác doanh c. Cả a, b đều đúng d. Caû a, b vaø c ñeàu ñuùng d. Cả a, b đều sai Ñaùp aùn: Đáp án: 41 42 7
 9. CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Câu 8: Chi nhaùnh NH nöôùc ngoøai: Câu 9: Theo Nghị định số 141/2006/NĐ- a. Ñöôïc thaønh laäp theo phaùp luaät Vieät CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của Nam, hoaït ñoäng theo phaùp luaät nöôùc CP, möùc voán phaùp ñònh cuûa NHTM ngoøai. quoác doanh töø naêm 2008 – 2010 laø: b. Ñöôïc thaønh laäp theo phaùp luaät nöôùc a. 1.000 tyû ñoàng VN ngoøai, hoaït ñoäng theo phaù p luaät nöôùc Vieät Nam. b. 2.000 tyû ñoàng VN c. Ñöôïc thaønh laäp theo phaùp luaät nöôùc c. 3.000 tyû ñoàng VN ngoøai, hoaït ñoäng theo phaù p luaät nöôùc Ñaùp aùn: ngoøai. d. Caû a, b vaø c ñeàu ñuùng Ñaùp aùn: 43 44 CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Câu 10: Theo Nghị định số 141/2006/NĐ- Câu 12: Theo Nghị định số 141/2006/NĐ- CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của CP, CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của CP, möùc voán phaùp ñònh cuûa NHTM coå phaàn möùc voán phaùp ñònh cuûa coâng ty taøi chính naêm 2008 laø: töø naêm 2008 – 2010 laø: a.1.000 tyû ñoàng VN a. Töø 300 tyû ñoàng VN leân 500 tyû ñoàng VN b.2.000 tyû ñoàng VN b. Töø 1000 tyû ñoàng VN leân 3.000 tyû ñoàng c.3.000 tyû ñoàng VN VN Ñaùp aùn: c. Töø 3.000 tyû ñoàng VN leân 5.000 tyû ñoàng VN d. Caû a, b vaø c ñeàu sai Ñaùp aùn: 45 46 CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Câu 13: Theo Nghị định số 141/2006/NĐ- Câu 14: Ngaâ n haø ng coù ….. Quyõ (keå teân CP ngày 22 tháng 11 năm 2006 của CP, töøng quyõ) möùc voán phaùp ñònh cuûa coâng ty cho thueâ a. Ba taøi chính töø naêm 2008 – 2010 laø: a. Töø 100 tyû ñoàng VN leân 150 tyû ñoàng VN b. Boán b. Töø 1000 tyû ñoàng VN leân 1.500 tyû ñoàng c. Naêm VN d. Saùu c. Töø 5.000 tyû ñoàng VN leân 7.000 tyû ñoàng Ñaùp aùn: VN d. Caû a, b vaø c ñeàu sai Ñaùp aùn: 47 48 8
 10. CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Câu 15: Coù ……. nguoàn voán huy ñoäng cuûa NH Câu 16: Nguoàn voán ñi vay trong (Keå teân): nöôùc cuûa NH bao goàm: a. Ba b. Boán a. Vay NH trung öông c. Naêm b. Vay caùc NHTM khaùc qua thò d. Saùu tröôøng lieân ngaân haøng Ñaùp aùn: c. Vay ngaân haøng nöôùc ngoøai d. Caû a, b ñeàu ñuùng Ñaùp aùn: 49 50 CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Caâu 17: Coù ……..loïai voán döï tröõ cuûa Caâu 18: NH quaûn lyù döï tröõ theo ngaân haøng (Keå teân töøng loïai) phöông phaùp naøo sau ñaây: a. Moät a. Phöông phaùp phong toûa b. Hai b. Phöông phaùp baùn phong toûa c. Ba c. Phöông phaùp khoâng phong toûa d. Boán d. Moät trong 3 phöông phaùp treân Ñaùp aùn: Ñaùp aùn: 51 52 CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Caâu 19: Theo tieâu chí ñaûm baûo tieàn Caâu 20: Chiết khấu NHTW ñoái vôùi NHTM coùù …. hình thöùc ñaûm baûo NHTM là: tieàn vay (Keå teân caùc hình thöùc) a. Laø nghieäp vuï NHTW baùn thương phiếu và giấy tờ có giá khác của a. Moät NHTM trước khi đến hạn thanh toán b. Hai b. Laø nghieäp vuï NHTW mua thương c. Ba phiếu và giấy tờ có giá khác của NHTM trước khi đến hạn thanh toán d. Boán c. Cả a và b đều đúng Ñaùp aùn: d. Cả a và b đều sai Đáp án: 53 54 9
 11. CAÂU HOÛI CHƯƠNG I CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Caâu 21: NHTM coù …….. Nguoàn thu Caâu 22: NHTM coù……. khoûan chi phí (Keå teân caùc nguoàn thu): (Keå teân) a. Ba a. Ba b. Boán b. Boán c. Naêm c. Naêm d. Saùu d. Saùu Ñaùp aùn: Ñaùp aùn: 55 56 CAÂU HOÛI CHƯƠNG I Caâu 23: Coù……. Chæ tieâu ñaùnh giaù chaát löôïng hoïat ñoäng cuûa NHTM (Neâu coâng thöùc, yù nghóa töøng chæ tieâu) Chöông 2 a. Ba b. Boán TÍN DUÏNG NGAÉN HAÏN TAØI c. Naêm TRÔÏ TRONG KINH DOANH d. Saùu Ñaùp aùn: 57 58 Chöông 2 2.1.2. Phaïm vi aùp duïng: 2.1. NHÖÕNG VAÁN ÑEÀ CHUNG VEÀ TÍN a/ Beân cho vay: DUÏNG NGAÉN HAÏN TAÏI VIEÄT NAM Caùc toå chöùc tín duïng (NH, coâng ty taøi 2.1.1. Khaùi nieäm tín duïng ngaén haïn: chính,..) ñöôï c thaønh laäp vaø thöïc hieän nghieäp vuï cho vay theo quy ñònh cuûa Luaät caùc toå - Tín duïng ngaén haïn laø vieäc toå chöùc tín duïng chöùc tín duïng (ñaõ ñöôïc söûa ñoåi boå sung naêm söû duïng nguoàn voán töï coù, nguoàn voán huy 2004), ñaõ ñöôïc caáp giaáy pheùp hoaït ñoäng ñoäng ñeå cho caùc chuû theå coù nhu caàu voán vay treân toaøn laõnh thoå VN vaø thu hoài voán goác vaø laõi vôùi thôøi haïn döôùi 12 Tröôøng hôïp cho vay baèng ngoaïi teä phaûi ñöôïc pheùp hoaït ñoäng ngoaïi hoái. thaùng. Cho vay voán töï coù, huy ñoängù Toå chöùc TD Chuû theå vay 59 60 Traû voán goác vaø laõi 10
 12. 2.1.2. Phaïm vi aùp duïng: 2.1.3 Đối tượng cho vay b/ Beân ñi vay: •- Caùc phaùp nhaân vaø caù nhaân Vieät Nam goàm: - Giá trị vật tư, hàng hóa (kể cả thuế GTGT) và + Caùc phaùp nhaân laø: Doanh nghieäp Nhaø nöôùc, hôïp taùc các khoản chi phí để thực hiện các phương án xaõ, coâng ty TNHH, coâng ty coå phaàn, doanh nghieäp coù sản xuất kinh doanh, phục vụ đời sống… voán ñaàu tö nöôùc ngoaøi vaø caùc toå chöùc khaùc coù ñuû caùc ñieàu kieän quy ñònh taïi ñieàu 94 Boä luaät daân söï. - Các nhu cầu tài chính hợp lý: + Caù nhaân + Hoä gia ñình VD: Thuế Xuất nhập khẩu đề làm thủ tục xuất + Toå hôïp taùc nhập khẩu, nếu giá trị lô hàng xuất nhập khẩu + Doanh nghieäp tö nhaân. đó được hình thành bằng vốn vay cuûa ngaân + Coâng ty hôïp danh haøng •- Caùc phaùp nhaân vaø caù nhaân nöôùc ngoaøi. 61 62 Các đối tượng không cho vay gồm: 2.1.4 Nguyeân taéc vaø ñieàu kieän a. Số tiền thuế phải nộp trực tiếp cho NSNN (trừ thuế cuûa tín duïng ngaén haïn xuất nhập khẩu nói ở trên). • a/ Nguyeân taéc cuûa tín duïng: Khaùch haøng vay voán cuûa toå chöùc tín duïng phaûi ñaûm baûo : b. Số tiền để trả gốc và lãi cho tổ chức tín dụng khác. c. Số lãi vay phải trả cho chính tổ chức tín dụng cho vay 1 Söû duïng voán vay ñuùng muïc ñích vốn. Theo thoûa d. Lãi suất cho vay do NH cho vay và khách hàng vay Voán huy ñoäng (moät boä phaän taøi saûn cuûa caùc thuaän trong vốn thỏa thuận và ghi vào hợp đồng tín dụng. chuû sôû höõu maø ngaân haøng taïm thôøi quaûn lyù hôïp ñoàng vaø söû duïng  phaûi hoaøn traû cho KH tín duïng. Chuù yù: Hoaøn traû nôï goác vaø laõi voán vay Tổng Giám đốc (Giám đốc) NH cho vay phaûi xác định 2 ñuùng thôøi haïn và công bố công khai lãi suất cho vay theo từng loại khách hàng, từng đối tượng cho vay. 63 64 b/ Ñieàu kieän vay voán: b/ Ñieàu kieän vay voán: ÑIEÀU KIEÄN 1: Phaûi coù naêng löïc phaùp luaät vaø naêng ÑIEÀU KIEÄN 1: (tt) löïc haønh vi daân söï. * Ñoái vôùi khaùch haøng laø phaùp nhaân vaø caù nhaân * Ñoái vôùi khaùch haøng laø phaùp nhaân vaø caù nhaân Vieät Nam nöôùc ngoaøi 1 Phaùp nhaân - Phaûi coù naêng löïc phaùp luaät daân söï vaø naêng löïc haønh vi daân söï theo quy ñònh cuûa ñaát nöôùc maø 2 Caù nhaân vaø chuû DNTN phaùp nhaân ñoù coù quoác tòch hoaëc caù nhaân ñoù laø coâng daân, neáu phaùp luaät nöôùc ngoaøi ñoù ñöôïc Boä 3 Ñaïi dieän cuûa hoä gia ñình Luaät Daân söï nöôùc Coäng hoaø XHCN Vieät Nam, caùc vaê n baû n phaùp luaät khaùc cuûa Vieät Nam quy ñònh 4 Ñaïi dieän cuûa toå hôïp taùc hoaëc ñieàu öôùc quoác teá maø Coä ng hoaø XHCN Vieät Nam kyù keát hoaëc tham gia quy ñònh. 5 Thaønh vieân hôïp danh cuûa CT hôïp danh 66 65 11
 13. b/ Ñieàu kieän vay voán: 2.1.5. Nhöõng nhu caàu voán khoâng ñöôïc ÑIEÀU KIEÄN 2: cho vay Muïc ñích söû duïng voán vay hôïp phaùp Nhu caàu voán ñeå mua saém caùc taøi saûn vaø caùc chi 1 phí hình thaønh neân taøi saûn maø phaùp luaät caám ÑIEÀU KIEÄN 3: mua baùn, chuyeån nhöôïng, chuyeån ñoåi. Coù khaû naêng taøi chính ñaûm baûo traû nôï trong thôøi gian cam keát Nhu caàu voán ñeå thanh toaùn caùc chi phí cho ÑIEÀU KIEÄN 4: 2 vieäc thöïc hieän caùc giao dòch maø phaùp luaät Coù döï aùn ñaàu tö, phöông aùn saûn xuaát kinh doanh, dòch vuï khaû caám. thi vaø coù hieäu quaû, hoaëc coù döï aùn ñaàu tö, phöông aùn phuïc vuï ñôøi soáng khaû thi vaø phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät 3 Nhu caàu voán ñeå ñaùp öùng caùc nhu caàu taøi chính cuûa caùc giao dòch maø phaùp luaät caám ÑIEÀU KIEÄN 5: Chuù yù: Thöïc hieän caùc quy ñònh veà ñaûm baûo tieàn vay theo Vieäc ñaûo nôï, caùc toå chöùc tín duïng thöïc hieän theo vaên baûn hieän haønh 67 quy ñònh rieâng cuûa NHNN. 68 2.1.6. Nhöõng tröôøng hôïp khoâng 2.1.6. Nhöõng tröôøng hôïp khoâng ñöôïc cho vay vaø haïn cheá cho vay (tt) ñöôïc cho vay vaø haïn cheá cho vay b/Nhöõng ñoái töôïng haïn cheá cho vay khoâng a/ Nhöõng tröôøng hôïp toå chöùc tín duïng coù ñaûm baûo, cho vay vôùi nhöõng ñieàu kieän öu ñaõi veà laõi suaát, veà möùc cho vay: gồm khoâng ñöôïc cho vay: Thaønh vieân Hoäi ñoàng quaûn trò, Ban kieåm soaùt, Toång - Toå chöùc kieåm toaùn, kieåm toaùn vieân coù traùch nhieäm kieåm toaùn taïi toå 1 chöùc tín duïng cho vay, thanh tra ñang thöïc hieän thanh tra taïi toå chöùc GÑ (GÑ), Phoù TGÑ (Phoù GÑ) cuûa toå chöùc tín duïng. tín duïng cho vay, keá toaùn tröôûng cuûa toå chöùc tín duïng cho vay 2 Caùn boä, nhaân vieân cuûa chính toå chöùc tín duïng ñoù thöïc hieän nhieäm vuï thaåm ñònh, quyeát ñònh cho vay. - Caùc coå ñoâng lôùn cuûa toå chöùc tín duïng 3 Boá, meï, vôï, choàng, con thaønh vieân HÑQT, Ban kieåm DN coù moät trong nhöõng quy ñònh neâu taïi phaàn a cuûa muïc naøy soaùt, Toång GÑ (GÑ), Phoù TGÑ (Phoù GÑ) Möùc haïn cheá (Theo ñieåm 1 ñieàu 77 Luaät caùc toå chöùc Tín Haïn cheá veà toâång dö nôï cho vay ñoái vôùi caùc ñoái duïng ñaõ ñöôïc söûa ñoåi , boå xung naêm 2004) 69 töôïng quy ñònh treân ñaây khoâng ñöôïc vöôït quaù 5% 70 voán töï coù cuûa toå chöùc tín duïng 2.1.7. Thôøi haïn cho vay 2.1.7. Thôøi haïn cho vay a. Khái niệm c. Điều kiện - Laø khoaûng thôøi gian ñöôïc tính töø khi khaùch -Ñoái vôùi phaùp nhaân Vieät Nam vaø nöôùc ngoaøi: Thôøi haøng baét ñaàu nhaän voán vay cho ñeán thôøi ñieåm haïn cho vay =< thôøi haïn coøn laïi cuûa quyeát ñònh thaønh hoaøn traû nôï goác vaø laõi voán vay ñaõ thoûa thuaän laäp hoaëc giaáy pheùp hoaït ñoäng taïi VN, trong hôïp ñoàng TD giöõa toå chöùc TD vaø khaùch -Ñoái vôùi caù nhaân nöôùc ngoaøi: thôøi haïn cho vay =< haøng. thôøi haïn ñöôïc pheùp sinh soáng, hoaït ñoäng taïi VN. b. Caên cöù ñeå xaùc ñònh thôøi haïn d. Theå loại: - Chu kyø saûn xuaát kinh doanh, - Cho vay ngaén haïn: =< 12 thaùng - Thôøi haïn thu hoài voán cuûa döï aùn ñaàu tö - Cho vay trung haïn: töø 12 ñeán 60 thaùng - Khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng - Cho vay daøi haïn: > 60 thaùng - Nguoàn voán cho vay 71 72 12
 14. 2.1.8. Quy trình cho vay (quy trình 2.1.8. Quy trình cho vay tín dụng) b. Phân loại quy trình cấp tín dụng: 2 caùch a. Khái niệm Caùch 1: Theo tieâu chí caáp tín duïng: quy trình gồm - Laø toång hôïp caùc nguyeân taéc, quy ñònh cuûa caùc böôùc: NH trong vieäc caáp tín duïn g, Trong ñoù xaây döïng + Tröôùc khi caáp tín duïng, caùc böôùc ñi cuï theå theo moät trình töï nhaát ñònh + Trong khi caáp tín duïng keå töø khi chuaån bò hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng + Sau khi caáp tín duïng. cho ñeán khi chaám döùt quan heä tín duïng Caùch 2: Theo caùc hoaït ñoäng coù tính chaát nghieä p vuï - Laø 1 quaù trình nhieàu giai ñoaïn mang tính chaát cuûa ngaân haøng: quy trình gồm caùc böôùc: lieân hoaøn, theo moät traät töï nhaát ñònh, ñoàng thôøi + Laä p hoà sô yeâu caàu caáp tín duï ng, thaåm ñònh coù quan heä chaët cheõ vaø gaén boù vôùi nhau. (phaân tích tín duïng), quyeát ñònh tín duïng, giaûi ngaân, giaû m vaø thu hoài khoaû n tín duïng, thanh lyù hôï p ñoà ng 73 74 tín duïng... 2.1.8. Quy trình cho vay c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 1: (tt) c. Quy trình cho vay goàm caùc böôùc sau: Nhöõng thoâng tin maø KH thöôøng phaûi cung caáp goàm: Böôùc 1: Laäp hoà sô yeâu caàu caáp tín duïng, a. Nhöõng taøi lieäu chöùng minh naêng löïc phaùp lyù cuûa khaùch haøng. tieáp xuùc tìm hieåu khaùch + Ñoái vôùi phaùp nhaân: ñeà xuaát yeâu caàu vay voán - Giaáy pheùp thaønh laäp Khaùch haøng Tổ chức tín duïng Höôùng daãn cuï theå vaø ñaày ñuû veà ñieàu - Giaáy chöùng nhaän ñaêng kyù kinh doanh, kieän vay voán - Ñieàu leä hoaït ñoäng Hồ sơ cấp tín dụng Thẩm định - Bieân baûn goùp voán - Caùc taøi lieäu lieân quan ñeán quaûn lyù voán vaø taøi saûn, Chuù yù: - Giaáy pheùp kinh doanh xuaát nhaäp khaåu, - Hồ sơ cấp tín dụng phụ thuộc: - Quyeát ñònh boå nhieäm giaùm ñoác, keá toaùn tröôûng, • + Loaïi khaùch haøng. - Vaên baûn uyû quyeàn hay baûo laõnh vay voán cuûa cô quan caáp • + Loaïi vaø kyõ thuaät caáp tín duïng. treân coù thaåm quyeàn… • + Quy moâ nhu caàu caáp tín duïng. 75 + Ñoái vôùi theå nhaân: giaáy CMND, giaáy hoân thuùùø, soå hoä khaåu. 76 c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 1: (tt) Böôùc 1: (tt) Nhöõng thoâng tin maø KH thöôøng phaûi cung caáp goàm: Nhöõng thoâng tin maø KH thöôøng phaûi cung caáp goàm: b. Nhöõng taøi lieäu chöù ng minh khaû naêng haáp thuï c. Nhöõng taøi lieäu chöù ng minh khaû naêng taøi chính voán tín duïng: hoaøn traû voán tín duïng cuaû khaùch haøng. - Döï aùn ñaàu tö, phöông aùn SXKD, dòch vuï khaû + Ñoái vôùi phaùp nhaân: baùo caùo keá toaùn trong 3 thi, phuø hôïp vôùi quy ñònh cuûa phaùp luaät. kyø gaàn nhaát (baûng caân ñoái keá toaùn, baùo caùo keát - Ngöôøi vay voán caàn giaûi trình roõ muïc ñích söû quaû hoaït ñoäng kinh doanh, baùo caùo löu chuyeån duïng, caùc ñieàu kieän ñeå thöïc hieän phöông aùn, keá tieàn teä vaø moät soá baùo caùo keá toaùn khaùc) hoaïch söû duïng, tính toaùn hieäu quaû KT cuûa voán vay, nguoàn traû nôï, keá hoaïch traû nôï. Ñoái vôùi + Ñoái vôùi theå nhaân: caù theå, hoä gia ñình… khoâng khoaûn vay trung daøi haïn KH phaûi göûi cho NH caùc haïch toaùn keá toaùn nhöng cuõng coù moät baûn keâ veà vaên baûn ñöôïc caáp coù thaåm quyeàn duyeät… voán chuû sôû höõu, taøi saûn daøi haïn, taøi saûn ngaén haïn, 77 nôï phaûi thu…. 78 13
 15. c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 1: (tt) Böôùc 1: (tt) Nhöõng thoâng tin maø KH thöôøng phaûi cung caáp goàm: Nhöõng thoâng tin maø KH thöôøng phaûi cung caáp goàm: d. Nhöõng taøi lieäu lieân quan ñeán ñaûm baûo tieàn vay: tuyø e. Ngoaøi caùc giaáy tôø nhö treân trong hoà sô luoân phaûi coù giaáy ñeà nghò caáp tín duïng cuûa caùn boä ñeà nghò vôùi giaùm ñoác toå chöùc tín theo hình thöùc vay, KH phaûi xuaát trình nhöõng taøi lieäu: duïng quyeát ñònh keøm theo - Giaáy chöùng nhaän quyeàn sôû höõu TS, maùy moùc trang - Ñeå quyeát ñònh cho vay hay töø choái cho vay, caùn boä tín duïng thieát bò, giaáy chöùng nhaän quyeàn söû duïng ñaát, giaáy ñaêng phaûi ñieàu tra, thu thaäp, toång hôïp vaø phaân tích caùc nguoàn thoân g tin kyù kinh doanh vaø caùc giaáy tôø caàn thieát khaùc theo yeâu veà khaùch haøng. Cô sôû tìm hieåu khaùch haøng laø: caàu cuûa toå chöùc TD, caùc giaáy tôø naøy phaûi coù chöùng nhaän + Hoà sô ñeà nghò caáp tín duïng cuûa khaùch haøng. cuûa cô quan coâng chöùng NN vaø löu laïi ôû toå chöùc TD + Hoà sô löu tröõ taïi NH hoaëc töø caùc NH, toå chöùc TD khaùc, ñaëc trong thôøi gian caàm coá, theá chaáp vay voán. bieät laø töø trung taâm thoâng tin phoøng ngöøa vaø xöû lyù ruûi ro. (Theo Thoâng tö soá 07/2003/TT-NHNN ngaøy 19-5-2003 + Caùc cô quan chöùc naêng khaùc nhö thueá, phaùp luaät…. höôùng daãn thöïc hieän moät soá quy ñònh veà baûo ñaûm tieàn + Tröïc tieáp phoûng vaán KH cuõng nhö nhaân vieân cuûa coâng ty. vay cuûa caùc toå chöùc tín duïng) 79 + Ñieàu tra thöïc teá taïi nôi hoaït ñoäng SXKD cuûa KH. 80 c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 2: Thaåm ñònh (phaân tích tín duïng) khaùch Böôùc 2: (tt) haøng vaø phöông aùn vay voán c. Noäi dung cô baûn cuûa thaåm ñònh tín duïng taäp a.Khái niệm trung vaøo hai vaán ñeà chuû yeáu: -Phaân tích tín duïng laø phaân tích khaû naêng hieän taïi •- Phöông aùn vay voán phaûi ñaày ñuû caùc ñieàu kieän vaø tieàm naêng cuûa khaùch haøng veà söû duïng voán TD, cho vay, nguyeân taéc cho vay theo theå leä, quy trình cuõng nhö khaû naêng hoaøn traû voán vay NH. cuï theå ñoái vôùi loaïi cho vay ñoù, ñaûm baûo khaû naêng b. Mục tiêu cho vay thu ñöôïc nôï ñuùng thôøi haïn. - Tìm kieám nhöõng tình huoáng coù theå daãn ñeán ruûi •- Hoà sô, thuû tuïc vay voán phaûi ñaày ñuû, hôïp leä, hôïp ro cho NH vaø tieân löôïng khaû naêng kieåm soaùt cuûa phaùp theo ñuùng cheá ñoä quy ñònh. Neáu xaûy ra tranh NH nhöõng loaïi ruûi ro ñoù, cuõng nhö döï kieán caùc chaáp toá tuïng thì ñaûm baûo an toaøn veà phaùp lyù cho bieän phaùp phoøn g ngöøa vaø haïn cheá nhöõng thieät haïi ngaân haøng. coù theå xaûy ra. 81 82 c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 2: (tt) Böôùc 2: (tt) d. Caùc vaán ñeà caàn chuù troïng phaân tích tín duïng d. Caùc vaán ñeà caàn chuù troïng : khaùch haøng (tt) d.2 Tính caùch vaø uy tín cuûa khaùch haøng d.1 Naêng löïc phaùp lyù cuûa khaùch haøng d.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: coù raát nhieàu + Ñoái vôùi theå nhaân vay voán: ngöôøi vay phaûi ñuû chæ tieâu ñaùnh giaù nhö: naêng löïc phaùp luaät vaø naêng löïc haønh vi daân söï. - Heä thoá ng chæ tieâu phaûn aùnh tình hình hoaït ñoäng (voøng quay voá n ngaé n haïn, voøng quay haø ng toàn kho, kyø + Ñoái vôùi phaùp nhaân: phaûi coù naêng löïc phaùp luaät thu tieàn bình quaân, voøng quay khoaûn phaûi thu..), daân söï - Heä thoá ng chæ tieâu phaûn aùnh cô caáu vaø tình hình taøi Ngoaøi ra coøn thaåm ñònh xem khaùch haøng coù thuoäc chính (heä soá töï taøi trôï, heä soá nôï, heä soá taøi trôï ĐT…), ñoái töôïng ñöôïc vay voán theo quy ñònh cuï theå cuûa - Heä thoáng chæ tieâu phaûn aùnh khaû naêng thanh toaùn caùc cheá ñoä, theå leä cho vay khoâng? (khaû naê ng thanh toaùn ngaén haïn, khaû naê ng thanh toaùn nhanh..), - Heä thoáng chæ tieâu phaûn aùnh hieä u quaû kinh doanh 83 (lôïi nhuaän vaø toác ñoä taêng lôïi nhuaän…) 84 14
 16. c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 2: (tt) Böôùc 2: (tt) d. Caùc vaán ñeà caàn chuù troïng phaân tích tín duïng khaùch c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) haøng (tt) d.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) + Nhoùm 1: Nhoùm chæ soá thanh toaùn • Tình hình taøi chính cuûa ñôn vò vay voán theå hieän qua 1.2 Thanh toaùn nôï daøi haïn heä thoáng 4 nhoùm chæ tieâu chuû yeáu sau ñaây: Taøi saûn daøi haïn Khaû naêng thanh toaùn nôï daøi haïn = + Nhoùm 1: Nhoùm chæ soá thanh toaùn: 5 chæ tieâu Nôï daøi haïn 1.1 Thanh toaùn toång quaùt 1.3 Thanh toaùn hieän thôøi Toång taøi saûn Taøi saûn ngaén haïn Khaû naêng thanh toaùn toång quaùt = Tyû soá thanh toaùn hieän thôøi = Toång nôï phaûi traû Nôï ngaén haïn 85 86 c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 2: (tt) Böôùc 2: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) + Nhoùm 1: Nhoùm chæ soá thanh toaùn + Nhoùm 2: Nhoùm chæ soá cô caáu taøi chính: 4 chæ tieâu 1.4 Thanh toaùn nhanh 2.1 Tyû soá nôï Tieàn vaø caùc Ñaàu tö taøi Tyû soá nôï Toång nôï Khoaûn khoaûn töông + chính ngaén + phaûi thu = Toång taøi saûn ñöông tieàn haïn Khaû naêng thanh toaùn nhanh = Nôï ngaén haïn 2.2 Tyû soá ñaûm baûo nôï Toång nôï Tyû soá ñaûm baûo nôï = Voán chuû sôû höõu 1.5 Thanh toaùn baèng tieàn 2.3 Tyû soá töï taøi trôï Tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tiền Tyû soá thanh toaùn baèng tieàn vaø caùc khoaûn töông ñöông tieàn = Nguoàn voán chuû sôû höõu Nôï ngaén haïn Tyû soá töï taøi trôï = Toång nguoàn voán 87 88 c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 2: (tt) Böôùc 2: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) + Nhoùm 2: Nhoùm chæ soá cô caáu taøi chính (tt) + Nhoùm 3: Nhoùm chæ soá hoaït ñoäng 2.4 Khaû naêng thanh toaùn laõi vay 3.3 Voøng quay taøi saûn ngaén haïn Hieäu suaát söû duïng Doanh thu thuaàn Lôïi nhuaän tröôùc thueá + Laõi vay = x 100 Khaû naêng thanh toaùn laõi vay = taøi saûn ngắn hạn Taøi saûn ngaén haïn söû duïng bình quaân Laõi vay + Nhóm 3: Nhoùm chæ soá hoaït ñoäng: 10 chæ tieâu 3.4 Voøng quay khoaûn phaûi thu Doanh thu thuaàn Voøng quay khoaûn phaûi thu = 3.1 Voøng quay taøi saûn Haøng toàn kho luaân chuyeån bình quaân Doanh thu thuaàn Hieäu suaát söû duïng taøi saûn = x 100 Taøi saûn söû duïng bình quaân 3.5 Voøng quay haøng toàn kho 3.2 Voøng quay taøi saûn Doanh thu thuaàn Voøng quay haøng toàn = Haøng toàn kho luaân chuyeån bình Hieäu suaát söû duïng Doanh thu thuaàn kho taøi saûn daøi hạn = x 100 quaân Taøi saûn daøi hạn söû duïng bình quaân 89 90 15
 17. c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 2: (tt) Böôùc 2: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) + Nhoùm 3: Nhoùm chæ soá hoaït ñoäng + Nhoùm 3: Nhoùm chæ soá hoaït ñoäng 3.6 Soá ngaøy moät voøng quay toång taøi saûn 3.9 Kyø thu tieàn bình quaân Soá ngaøy cuûa moät voøng 360 Soá ngaøy moät voøng quay 360 = = quay toång taøi saûn Voøng quay toång taøi saûn khoaûn phaûi thu Voøng quay khoaûn phaûi thu 3.7 Soá ngaøy moät voøng quay taøi saûn daøi haïn 360 x khoaûn phaûi thu bình quaân Kyø thu tieàn bình quaân = Soá ngaøy cuûa moät voøng quay 360 Doanh thu thuaàn = taøi saûn daøi haïn 3.10 Soá ngaøy luaân chuyeån haøng toàn kho Voøng quay taøi saûn daøi haïn 3.8 Soá ngaøy moät voøng quay taøi saûn ngaén haïn Soá ngaøy moät voøng 360 = quay haøng toàn kho Voøng quay haøng toàn kho Soá ngaøy cuûa moät voøng 360 = Soá ngaøy moät voøng quay 360 quay taøi saûn ngaén haïn Voøng quay taøi saûn ngaén haïn 91 = 92 haøng toàn kho Voøng quay haøng toàn kho c. Quy trình tín dụng (tt) c. Quy trình tín dụng (tt) Böôùc 2: (tt) Böôùc 2: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) c.3 Naêng löïc taøi chính cuûa khaùch haøng: (tt) + Nhoùm 4: Nhoùm chæ soá sinh lôøi: 5 chæ tieâu + Nhoùm 4: Nhoùm chæ soá sinh lôøi 4.1 Tyû leä laõi goäp treân taøi saûn 4.4 Tyû suaát lôïi nhuaän treân taøi saûn Tyû leä laõi goäp treân taøi Laõi goäp Tyû suaát lôïi nhuaän treân Lôïi nhuaän tröôùc hoaëc sau thueá = taøi saûn (voán) = saûn Toång taøi saûn Toång taøi saûn (toång voán) 4.2 Tyû leä laõi goäp 4.5 Tyû suaát lôïi nhuaän treân voán chuû sôû höõu Laõi goäp Tyû leä laõi goäp = Tyû suaát lôïi nhuaän Lôïi nhuaän tröôùc hoaëc sau thueá Doanh thu thuaàn treân = 4.3 Tyû suaát lôïi nhuaän treân doanh thu voán chuû sôû höõu Voán chuû sôû höõu Tyû suaát lôïi nhuaän treân Lôïi nhuaän tröôùc hoaëc sau thueá = doanh thu Doanh thu thuaàn 93 94 Böôùc 2: (tt) Böôùc 2: (tt) e/ Phöông aùn vay voán vaø khaû naêng traû nôï e/ Phöông aùn vay voán vaø khaû naêng traû nôï (tt) -Thaåm ñònh hieäu quaû kinh teá vaø khaû naêng thöïc thi Chuù yù: Moät soá vaán ñeà caàn thaåm ñònh veà khaû naêng traû nôï cuûa khaùch haøng cuûa phöông aùn vay voán: + Đaùnh giaù, kieåm tra keá hoaïch saûn xuaát kinh 1 Ñaùnh giaù khaû naêng hieän thöïc cuûa keá hoaïch vaø ñieàu haønh keá hoaïch taøi chính, traû nôï cuûa khaùch haøng doanh, phöông aùn söû duïng voán vay,... Xaùc ñònh ñoä chính xaùc vaø hôïp lyù cuûa caùc soá lieäu keá hoaïch vaø soá -Tính toaùn xaùc ñònh nguoàn tieàn traû nôï: 2 lieäu döï baùo, loaïi tröø aûnh höôûng caùc yeáu toá beân trong, beân ngoaøi coù aûnh höôûng. KH Baûng caân ñoái Tính ra Xaùc ñònh nguoàn 3 Ñaùnh giaù nguoàn thu nhaäp vaø caùc chæ soá veà khaû naêng SXKD, nguoàn thu, chi cheânh traû nôï vay ngaén traû nôï trong thôøi gian vay voán taøi haïn vaø nguoàn traû TC cuûa khaùch leäch chính nôï vay trung daøi haøng trong moät nguoàn thu haïn theo töøng 4 Xaùc ñònh xem phöông aùn traû nôï coù khaû thi hay khoâng: caân cuûa thôøi gian nhaát ñoái caùc nguoàn thu töø döï aùn, phöông aùn vôùi keá hoaïch traû nôï. khaùch vaø nguoàn thôøi gian phuø hôïp ñònh chi 95 vôùi nguoàn thu 96 haøng 16
 18. Böôùc 2: (tt) Böôùc 3: Quyeát ñònh cho vay, phuï thuoäc: f/ Thaåm ñònh baûo ñaûm tieàn vay Thaåm ñònh veà maët Xaùc ñònh soá tieàn cho Nhöõng thoâng tin ñöôïc phaân phaùp lyù cuûa TS, vay toái ña so vôùi giaù 1 tích thaåm ñònh ôû giai ñoaïn Đồng Hoaøn tröôùc ñònh giaù TS ñoù trò TS ñaûm baûo TD. ý taát hoà Thoâng tin caäp nhaät töø thò cho sô g/ Phaân tích vaø döï baùo aûnh höôûng moâi tröôøng 2 tröôøng, caùc cô quan coù lieân vay vay kinh doanh ñeán phöông aùn vay voán – traû nôï cuûa quan. khaùch haøng: CB tín duïng phaûi toång hôïp vaø phaân tích caùc thoâng tin veà Chính saùch tín duïng Thöïc traïng veà caùc vaán ñeà ñang xaûy ra trong caùc ngaønh haøng, 3 cuûa ngaân haøng maët haøng, lónh vöïc kinh doanh maø NH cho vay. Không Vaên baûn Đồng ý thoâng baùo Caùc chæ soá kinh teá vó moâ cô baûn cuûa ñaát nöôùc trong thôøi gian Nguoàn voán vay cuûa NH khi 4 cho cho khaùch ñaàu tö voán nhö: toác ñoä taêng tröôûng kinh teá GDP… ra quyeát ñònh söû duïng voán vay haøng Söï thay ñoåi heä thoáng phaùp luaät, chính saùch vó moâ trong thôøi vay ñuùng muïc ñích gian cho vay. 97 98 Böôùc 5: Giaùm saùt tín duïng Böôùc 4: Giaûi ngaân a. Muïc tieâu: kieåm tra thöïc teá beân vay sau khi cho vay b. Hình thöùc: - Giaûi ngaân laø nghieäp vuï caáp tieàn cho khaùch b.1 Kieåm tra ñònh kyø: - Tieán haønh ñònh kyø haøng thaùng, quyù vôùi cho vay ngaén haøng treân côû sôû möùc tín duïn g ñaõ cam keát theo haïn. hôïp ñoàng. - Noäi dung kieåm tra : Tình hình söû duïng voán vay, SXKD, baûo ñaûm tieàn vay, thöïc hieän caùc cam keát, nguoàn thu vaø khaû - Giaûi ngaân phaûi ñaûm baûo theo nguyeân taéc vaän naêng traû nôï b.2 Kieåm tra ñoät xuaát: ñoäng cuûa tín duïng gaén lieàn vaän ñoäng cuûa - Thöïc hieän khi DN coù caùc daáu hieäu ñaùng ngôø trong quaù haøng hoaù. Hay noùi moät caùch khaùc, vieä c phaùt trình söû duïng voán vay hoaëc khi ngaân haøng thaáy caàn thieát. tieàn vay phaûi coù haøng hoaù ñoái öùng, phuø hôïp - Caùn boä TD laäp baùo caùo tình hình thöïc hieän khoaûn vay vaø laäp tôø trình ñeå xöû lyù trong caùc tröôøng hôïp: taïm ngöøng hoaëc vôùi muïc ñích vay cuûa hôïp ñoàng tín duïng. chaám döùt cho vay, thu hoài nôï tröôùc haïn moät phaàn hoaëc toaøn boä, gia haïn nôï, ñieàu chænh kyø haïn nôï, chuyeå n nôï quaù haïn, thay ñoåi TS baûo ñaûm tieàn vay... - Sau khi ñöôïc pheâ duyeät veà vieäc xöû lyù caùc khoaûn vay, thoâng baùo baèng vaên baûn cho khaùch haøng. 99 100 Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng - Mọi toå chöùc tín duï ng hoaït ñoä ng taïi VN tröø a.Vieäc phaân loaïi nôï cuûa caùc toå chöùc tín duïng (TCTD) NH Chính saùch Xaõ hoäi, phaûi thöïc hieän vieäc a.1 Nhoùm 1(Nôï ñuû tieâu chuaån) bao goàm: phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå - Caùc khoaûn nôï trong haïn maø toå chöùc TD ñaùnh giaù laø xöû lyù ruûi ro TD trong hoaït ñoäng NH. coù ñuû khaû naêng thu hoài ñaày ñuû caû goác vaø laõi ñuùng thôøi - Rieâng chi nhaùnh NH nöôùc ngoaøi taïi VN haïn; muoán thöïc hieän vieäc phaân loaïi nôï, trích laäp vaø - Caùc khoûan nôï: söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro TD theo quy + Khaùch haøng traû ñaày ñuû nôï goác vaø laõi theo kyø haïn ñònh cuûa NH nöôùc ngoaøi, phaûi trình NHNN ñaõ ñöôïc cô caáu laïi (toái thieåu trong voøng moät naêm ñoái chính saùch trích laäp döï phoøng cuûa NH nöôùc vôùi caùc khoaûn nôï trung vaø daøi haïn; ba thaùng ñoái vôùi ngoaøi ñeå xem xeùt, quyeát ñònh vaø chæ ñöôïc caùc khoaûn nôï ngaén haïn) vaø ñöôïc toå chöùc TD ñaùnh giaù laø pheùp thöïc hieän sau khi ñöôïc NHNNVN chaáp coù khaû naêng traû ñaày ñuû nôï goác vaø laõi ñuùng thôøi haïn theo hôïp ñoàng ñaõ ñöôïc cô caáu laïi. thuaän baèng vaên baûn 101 102 17
 19. Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro TD (tt) xöû lyù ruûi ro TD (tt) a.Vieäc phaân loaïi nôï cuûa caùc toå chöùc TD a.Vieäc phaân loaïi nôï cuûa caùc toå chöùc TD a.2 Nhoùm 2 (Nôï caàn chuù yù) bao goàm: - Caùc khoaûn nôï quaù haïn döôùi 90 ngaøy. * Chuù yù: - Caùc khoaû n nôï cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï trong haïn theo thôøi haïn • - Neáu moät khaùch haøng coù nhieàu hôn moät khoaûn nôï vôùi toå nôï ñaõ cô caáu laïi. chöùc TD maø coù baát kyø khoaûn nôï bò chuyeån sang nhoùm nôï ruûi ro a.3 Nhoùm 3 (Nôï döôùi tieâu chuaån) bao goàm: cao hôn thì toå chöùc TD baét buoäc phaûi phaân loaïi caùc khoaûn nôï - Caùc khoaûn nôï quaù haïn töø 90 ñeán 180 ngaøy. coøn laïi cuûa khaùch haøng ñoù vaøo caùc nhoùm nôï ruûi ro cao hôn - Caùc khoaûn nôï cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï quaù haïn döôùi 90 ngaøy töông öùng vôùi möùc ñoä ruûi ro. theo thôøi haïn ñaõ cô caáu laïi. • - Neáu caùc khoaûn nôï (keå caû caùc khoaûn nôï trong haïn vaø caùc a.4 Nhoùm 4 (Nôï nghi ngôø) bao goàm: khoaûn nôï cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï trong haïn theo thôøi haïn nôï - Caùc khoaûn nôï quaù haïn töø 181 ñeán 360 ngaøy. ñaõ cô caáu laïi) maø toå chöùc TD coù ñuû cô sôû ñeå ñaùnh giaù laø khaû - Caùc khoaûn nôï cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï quaù haïn töø 90 ngaøy ñeán naêng traû nôï cuûa khaùch haøng bò suy giaûm thì toå chöùc TD chuû 180 ngaøy theo thôøi haïn ñaõ cô caáu laïi. ñoäng töï quyeát ñònh phaân loaïi caùc khoaûn nôï ñoù vaøo caùc nhoùm a.5 Nhoùm 5 (Nôï coù khaû naêng maát voán) bao goàm: nôï ruûi ro cao hôn töông öùng vôùi möùc ñoä ruûi ro. - Caùc khoaûn nôï quaù haïn treân 360 ngaøy; - Caùc khoaûn nôï khoanh chôø Chính phuû xöû lyù. • Caû 2 tröôøng hôïp naøy tuyø theo möùc ñoä maø coù theå xeáp vaøo - Caùc khoaû n nôï ñaõ cô caáu laïi thôøi haïn traû nôï quaù haïn treân 180 nhoùm 2, nhoùm 3, nhoùm 4, nhoùm 5 cho phuø hôïp. 103 104 ngaøy theo thôøi haïn ñaõ ñöôïc cô caáu laïi; Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï xöû lyù ruûi ro tín duïng (tt) phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro tín duïng (tt) c. Soá tieàn döï phoøng cuï theå phaûi trích ñöôïc tính theo coâng thöùc b. Tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå ñoái vôùi caùc sau: R = max {0, (A - C)} x r nhoùm nôï nhö sau: Trong ñoù: - Nhoùm 1: 0% - R: soá tieàn döï phoøng cuï theå phaûi trích - A: giaù trò cuûa khoaûn nôï - Nhoùm 2: 5% - C: giaù trò cuûa taøi saûn baûo ñaûm: ñöôïc xaùc ñònh treân cô sôû tích soá giöõa tyû leä aùp duïng ñöôïc quy ñònh taïi bieåu 2 döôùi ñaây: - Nhoùm 3: 20% + Giaù trò thò tröôøng cuûa vaøng. - Nhoùm 4: 50% + Meänh giaù cuû a traùi phieáu Chính phuû, tín phieáu Kho baïc, vaø caùc loaïi giaáy tôø coù giaù cuûa caùc toå chöùc tín duïng. - Nhoùm 5: 100%. + Giaù trò thò tröôøng cuûa chöùng khoaùn cuûa doanh nghieäp vaø cuûa toå chöùc tín duïng khaùc. -Rieâ ng ñoái vôùi caùc khoaûn nôï khoanh chôø Chính + Giaù trò cuûa taøi saûn baûo ñaûm laø ñoäng saûn, baát ñoäng saûn vaø caùc phuû xöû lyù thì ñöôïc trích laäp döï phoøng cuï theå theo taøi saûn baûo ñaûm khaùc ghi treân hôïp ñoàng baûo ñaûm, hôïp ñoàng cho thueâ taøi chính. khaû naêng taøi chính cuûa toå chöùc tín duïng. - r: tyû leä trích laäp döï phoøng cuï theå 105 106 Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå Böôùc 6: Phaân loaïi nôï, trích laäp vaø söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù xöû lyù ruûi ro tín duïng (tt) ruûi ro tín duïng (tt) Bieåu 2: Quy ñònh tyû leää toái ña aùp duïng ñeå xaùc ñònh giaù d. Ñoái vôùi caùc khoaûn cho thueâ taøi chính: TS cho thueâ ñöôïc tính laø trò cuûa taøi saûn baûo ñaûm TS baûo ñaûm. e. Döï phoøng chung Loaïi taøi saûn baûo ñaûm (theo Quyeát ñònh 493/2005/QÑ-NHNN cuûa Tyû leä toái - Toå chöùc TD thöïc hieän trích laäp vaø duy trì döï phoøng chung baèng thoáng ñoác NHNNVN ban haønh ngaøy 22/4/2005) ña (%) 0,75 % toång giaù trò cuûa caùc khoaûn nôï töø nhoùm 1 ñeán nhoùm 4. Soá dö treân TK tieàn göûi, soå tieát kieäm baèng Ñoàng Vieät Nam taïi toå chöùc 100% - Trong thôøi haïn toái ña ñeán 2009 (5 naêm keå töø ngaøy Quyeát ñònh tín duïng 493/2005/QÑ-NHNN ban haønh ngaøy 22/4/2005 coù hieäu löïc thi haønh) Tín phieáu kho baïc, vaøng, soá dö treân TK tieàn göûi, soå tieát kieäm baèng 95% toå chöùc TD phaûi thöïc hieän trích laäp ñuû soá tieàn döï phoøng chung. ngoaïi teä taïi toå chöùc tín duïng f. Söû duïng döï phoøng Traùi phieáu Chính phuû: 95% Toå chöùc TD söû duïng döï phoøng ñeå xöû lyù ruûi ro cho vay ñoái vôùi caùc - Coù thôøi haïn coøn laïi töø 1 naêm trôû xuoáng 85% khoaûn nôï trong caùc tröôøng hôïp sau ñaây - Coù thôøi haïn coøn laïi töø 1 naêm ñeán 5 naêm 80% - Khaùch haøng laø toå chöùc, doanh nghieäp bò giaûi theå, phaù saûn theo quy - Coù thôøi haïn coøn laïi treân 5 naêm ñònh cuûa phaùp luaät; caù nhaân bò cheát hoaëc maát tích. - Caùc khoaûn nôï thuoäc nhoùm 5. Rieâng caùc khoaûn nôï khoanh chôø CP Thöông phieáu, giaáy tôø coù giaù cuûa toå chöùc tín duïng khaùc 75% xöû lyù, toå chöùc TD ñöôïc söû duïng döï phoøng (neáu coù) ñeå xöû lyù ruûi ro Chöùng khoaùn cuûa caùc toå chöùc tín duïng khaùc 70% TD. Chöùng khoaùn cuûa doanh nghieäp 65% Vieäc söû duïng cuï döï phoøng trong nhöõng tröôøng hôïp cuï theå theo quy ñònh hieän haønh cuûa Nhaø nöôùc Baát ñoäng saûn (goàm: nhaø ôû cuûa daân cö coù giaáy tôø hôïp phaùp vaø/hoaëc 50% baát ñoäng saûn gaén lieàn vôùi quyeàn söû duïng ñaát hôïp phaùp) 107 108 Caùc loaïi taøi saûn baûo ñaûm khaùc 30% 18
 20. Böôùc 7: Thanh lyù hôïp ñoàng tín duïng – löu tröõ Caâu hoûi oân taäp chöông 2: hoà sô tín duïng 1. Tín duïng ngaén haïn laø: Böôùc 1: a. Thôøi gian cho vay, thu hoài voán goác vaø laõi - Nhaân vieân giao dòch phoái hôïp vôùi nhaân vieân tín treân 12 thaùng duïng kieåm tra kyõ soá nôï coøn thieáu b. Thôøi gian cho vay, thu hoài voán goác vaø laõi - Sau ñoù thöïc hieän thu voán, laõi 12 thaùng Böôùc 2: c. Thôøi gian cho vay, thu hoài voán goác vaø laõi - Nhaân vieân tín duïng trình laõnh ñaïo kyù thanh lyù döôùi 12 thaùng - Thöïc hieän vieäc xoaù ñaêng kyù theá chaáp taøi saûn theá d. Caû a, b vaø c ñeàu ñuùng chaáp, caàm coá cho khaùch haøng theo ñuùng quy ñònh Ñaùp aùn: Böôùc 3: - Tieán haønh löu tröõ hoà sô tín duïng. 109 110 Caâu hoûi oân taäp chöông 2: Caâu hoûi oân taäp chöông 2: 2. Beân cho vay laø: 3. Beân ñi vay laø: a. Doanh nghieäp, coâng ty a. Caùc toå chöùc tín duïng b. Hôïp taùc xaõ b. Doanh nghieäp, coâng ty, caù nhaân c. Caù nhaân c. Caû a vaø b ñeàu sai d. Caùc toå chöùc tín duïng d. Caû a vaø b ñeàu ñuùng Ñaùp aùn: Ñaùp aùn: 111 112 Caâu hoûi oân taäp chöông 2: Caâu hoûi oân taäp chöông 2: 4. Trong caùc ñoái töôïng sau ñaâu ñoái töôïng naøo 5. Coù …….. ñieàu kieän vay voán. Keå teân töøng khoâng ñöôïc vay: ñieàu kieän a. Giaù trò vaät tö haøng hoùa (keå caû thueá GTGT) • Ba b. Caùc khoûan chi phí ñeå thöïc hieän phöông • Boán aùn SXKD phuïc vuï ñôøi soáng • Naêm c. Soá tieàn ñeå traû goác vaø laõi cho caùc toå chöùc • Saùu tín duïng khaùc. Ñaùp aùn: d. Caû a, b vaø c ñeàu ñuùng Ñaùp aùn: 113 114 19
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2