intTypePromotion=1

Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 3 - Học viện Ngân hàng

Chia sẻ: Ngocnga Ngocnga | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

0
161
lượt xem
23
download

Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 3 - Học viện Ngân hàng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1 - Chương 3 trang bị cho người học những hiểu biết về bảo đảm tín dụng. Chương này trình bày các nội dung cụ thể như: Khái niệm và mục đích của bảo đảm tín dụng, hình thức bảo đảm tín dụng, quy trình bảo đảm tín dụng. Mời bạn tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tín dụng ngân hàng 1: Chương 3 - Học viện Ngân hàng

 1. Chương 3 BẢO ĐẢM TÍN DỤNG Khoa Ngân hàng Bộ môn NHTM
 2. NỘI DUNG 1 KHÁI NIỆM, MỤC ĐÍCH 2 H×nh thøc" 3 QUY TRÌNH
 3. B¶o ®¶m tÝn dông •  Kh¸i niÖm: thiÕt lËp c¸c c¬ së kinh tÕ vµ ph¸p lý t¹o ®iÒu kiÖn cho NH tháa m·n nhu cÇu thu håi tÝn dông ®· cÊp trong tr­êng hîp ng­êi vay kh«ng thùc hiÖn tr¶ nî theo quy ®Þnh
 4. Văn bản pháp lý về bảo đảm tín dụng tại Việt Nam v  Bộ luật dân sự 2005 v  Nghị định 163/2006 v  Luật các TCTD 2010 v  …
 5. Môc ®Ých sö dông b¶o ®¶m tÝn dông Gắn trách Giúp NH có nhiệm vật nguồn th u Ý nghĩa của chất của y nợ thứ 2 bảo đảm tín người đi va d trong QT s dụng vốn Bổ sung điều kiện để khách hàng được vay vốn
 6. H×nh thøc B¶o ®¶m tÝn dông Bảo đảm Bảo lãnh bằng tài sản ChuyÓn nh­îng ThÕ chÊp CÇm cè c¸c kho¶n ph¶i thu
 7. Điều  kiện  đối  với  tài  sản  bảo  đảm Bảo   đảm  bằng   Các  hình  thức  bảo  đảm  bằng  tài  sản   tài  sản Quy  trình  thực  hiện
 8. ThÕ chÊp Các   hình   thức Chuyển   Cầm nhượng   Bảo  đảm  bằng  tài  sản các  KPT cố
 9. ThÕ chÊp tµi s¶n •  ThÕ chÊp tµi s¶n lµ viÖc bªn thÕ chÊp dïng tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô d©n sù ®èi víi bªn nhËn thÕ chÊp vµ kh«ng chuyÓn giao tµi s¶n ®ã cho bªn nhËn thÕ chÊp. •  C¸c h×nh thøc thÕ chÊp (SGK) - ThÕ chÊp ph¸p lý vµ thÕ chÊp c«ng b»ng - ThÕ chÊp thø nhÊt vµ thÕ chÊp thø hai - ThÕ chÊp trùc tiÕp vµ thÕ chÊp gi¸n tiÕp - ThÕ chÊp toµn bé vµ thÕ chÊp mét phÇn bÊt ®éng s¶n Yªu cÇu: Ph©n biÖt c¸c h×nh thøc thÕ chÊp
 10. CÇm cè tµi s¶n •  CÇm cè tµi s¶n lµ viÖc bªn ®i vay giao tµi s¶n thuéc së h÷u cña m×nh cho bªn cho vay ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn nghÜa vô tr¶ nî •  Trong tr­êng hîp cÇm cè nhiÒu tµi s¶n ®Ó b¶o ®¶m thùc hiÖn mét nghÜa vô d©n sù th× mçi tµi s¶n ®­îc x¸c ®Þnh b¶o ®¶m thùc hiÖn toµn bé nghÜa vô. C¸c bªn còng cã thÓ tho¶ thuËn mçi tµi s¶n b¶o ®¶m thùc hiÖn mét phÇn nghÜa vô.
 11. Các hình thức cầm cố Cầm cố bằng Hàng hoá Cầm Chiết cố Cầm cố bằng khấu bằng giấy tờ Ký hoá có phiếu giá
 12. Quy trình thực hiện nghiệp vụ bảo đảm bằng tài sản Nhận và Thẩm định Định giá Xác định kiểm tra tài sản tài sản mức cho hồ sơ bảo bảo đảm bảo đảm vay đảm Tái định giá Lập hợp tài sản và đồng cầm Giải chấp xử lý sau cố thế tái định giá chấp
 13. thÈm ®Þnh tµi s¶n b¶o ®¶m ThÈm ®Þnh c¸c ®iÒu kiÖn cña tµi s¶n b¶o ®¶m trªn c¸c khÝa c¹nh: •  Thuéc quyÒn së h÷u hîp ph¸p cña bªn b¶o ®¶m •  §­îc phÐp giao dÞch vµ kh«ng cã tranh chÊp •  §­îc mua b¶o hiÓm ®èi víi nh÷ng tµi s¶n NN quy ®Þnh ph¶i mua b¶o hiÓm. •  Xem xÐt ®¸nh gi¸ tÝnh thÞ tr­êng cña tµi s¶n •  Đánh giá xu hướng biến động giá trị tài sản •  §¸nh gi¸ gi¸ trÞ tµi s¶n
 14. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ tµi s¶n B¶o §¶m •  TSB§ ®­îc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ t¹i thêi ®iÓm ký kÕt hîp ®ång b¶o ®¶m (lµm c¬ së x¸c ®Þnh møc cho vay cña NH) •  Gi¸ trÞ TSB§ do c¸c bªn tháa thuËn, hoÆc thuª tæ chøc chuyªn m«n x¸c ®Þnh trªn c¬ së gi¸ thÞ tr­êng •  Gi¸ trÞ quyÒn sö dông ®Êt: + §èi víi ®Êt giao, ®Êt nhËn chuyÓn nh­îng quyÒn sö dông hîp ph¸p: x¸c ®Þnh theo gi¸ thÞ tr­êng + §Êt thuª: gi¸ trÞ bao gåm tiÒn ®Òn bï, gi¶i phãng mÆt b»ng vµ tiÒn thuª ®Êt ®· tr¶ (trõ thêi gian sö dông)
 15. X¸c ®Þnh gi¸ trÞ QSD ®Êt kh«ng thêi h¹n B­íc 4 B­íc 2 B­íc 3 B­íc 1 •  TÝnh to¸n gi¸ Thu •  X ¸ c •  M« t¶ trÞ QSD thËp ®Þnh gi¸ QSD ®Êt ®Êt th«ng trÞ QSD cÇn ®Þnh tin vµ ®Êt ®­îc gi¸ xö lý so s¸nh sè liÖu
 16. XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM •  Các trường hợp xử lý tài sản bảo đảm •  Nguyên tắc xử lý tài sản bảo đảm (Điều 58 Nghị định 163) •  Phương thức xử lý tài sản bảo đảm theo thoả thuận •  Xử lý tài sản bảo đảm trong trường hợp bảo đảm thực hiện nhiều nghĩa vụ
 17. XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM •  Thời hạn xử lý tài sản bảo đảm •  Thu giữ tài sản bảo đảm để xử lý (Điều 63) •  Quyền và nghĩa vụ của bên nhận bảo đảm trong thời gian chờ xử lý tài sản bảo đảm (Điều 64) •  Xử lý tài sản bảo đảm là động sản trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý
 18. XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM •  Xử lý tài sản bảo đảm là quyền đòi nợ •  Xử lý tài sản bảo đảm là giấy tờ có giá, vận đơn, thẻ tiết kiệm •  Xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trong trường hợp không có thoả thuận về phương thức xử lý
 19. XỬ LÝ TÀI SẢN BẢO ĐẢM •  Xác định thứ tự ưu tiên thanh toán trong trường hợp bảo đảm thực hiện nghĩa vụ trong tương lai •  Chuyển quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản bảo đảm •  Quyền nhận lại tài sản bảo đảm
 20. B¶o l·nh •  Kh¸i niÖm •  §iÒu kiÖn ®èi víi ng­êi b¶o l·nh -  Cã n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù (ph¸p nh©n), n¨ng lùc ph¸p luËt d©n sù, n¨ng lùc hµnh vi d©n sù (c¸ nh©n) -  Cã kh¶ n¨ng vÒ vèn, tµi s¶n ®Ó thùc hiÖn ®­ îc nghÜa vô b¶o l·nh •  Néi dung thùc hiÖn
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2