Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương I - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

Chia sẻ: Minh Minh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

0
193
lượt xem
40
download

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương I - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục: Chương I - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học giúp học viên nắm được những nội dung chính sau: Khái niệm, cơ sở khoa học, vị trí; vai trò, chức năng, nhiệm vụ, đối tượng, nội dung, phương pháp, hình thức và nguyên tắc chỉ đạo về kiểm tra nội bộ trường học.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thanh tra Kiểm tra Giáo dục - Chương I - Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học

 1. BÀI GIẢNG THANH TRA KIỂM TRA GIÁO DỤC Chương I Một số vấn đề chung về kiểm tra nội bộ trường học
 2. LOGO Những nội dung chính 1 Khái niệm 6 Đối tượng 2 Cơ sở khoa học 7 Nội dung 3 Vị trí, vai trò 8 Phương pháp 4 Chức năng 9 Hình thức 5 Nhiệm vụ 10 Nguyên tắc chỉ đạo
 3. LOGO 1. Khái niệm KTNBTH Kiểm tra nội bộ trường học là hoạt động xem xét và đánh giá:  Các hoạt động giáo dục  Điều kiện dạy – học, giáo dục trong phạm vi nội bộ nhà trường Nhằm mục đích:  Phát triển sự nghiệp giáo dục nói chung  Phát triển nhà trường  Phát triển người giáo viên và học sinh
 4. LOGO 1. Khái niệm KTNBTH (tt) KTNBTH là kiểm tra tác nghiệp, gồm hai hoạt động:  Hiệu trưởng tiến hành kiểm tra tất cả các thành tố cấu thành hệ thống nhà trường (công việc, mối quan hệ, điều kiện, phương tiện phục vụ hoạt động đào tạo…)  Tự kiểm tra trong nội bộ nhà trường
 5. LOGO 1. Khái niệm KTNBTH (tt) Công tác KTNB gồm:  Lập kế hoạch  Tổ chức thực hiện: • Quyết định thành lập lực lượng KT • Xây dựng chế độ/quy chế KT • Cung cấp phương tiện, trang thiết bị và tạo những điều kiện thuận lợi cho hoạt động KT • Chỉ đạo kiểm tra • Tổng kết, điều chỉnh
 6. LOGO 2. Cơ sở khoa học của KTNBTH a. Cơ sở lý luận:  Điều khiển học -> QL là một quá trình điều khiển và điều chỉnh bao gồm những mối thông tin thuận, nghịch a Hệ QL Hệ bị QL (chủ thể) (đối tượng) b b’
 7. LOGO 2. Cơ sở khoa học của KTNBTH (tt) a. Cơ sở lý luận (tt):  Lý thuyết thông tin
 8. LOGO 2. Cơ sở khoa học của KTNBTH (tt) a. Cơ sở lý luận (tt):  Lý thuyết thông tin -> QL là một quá trình thu nhận, xử lý, truyền đạt và lưu trữ thông tin So sánh kết quả Xác định Đo lường Kết quả đo thực tại với các các sai lệch k.quả thực tế thực tế tiêu chuẩn Phân tích Chương trình Thực hiện Kết quả các nguyên hoạt động điều khiển điều chỉnh mong muốn nhân sai lệch
 9. LOGO 2. Cơ sở khoa học của KTNBTH (tt) b. Cơ sở thực tiễn của KTNBTH Các HĐGD, dạy học trong trường học phức tạp nhưng GDĐT con người không được phép có phế phẩm Do đó, Hiệu trưởng nhà trường thường xuyên (hay định kỳ) phải kiểm tra toàn bộ các công việc, các hoạt động -> Rút kinh nghiệm, cải tiến và hoàn thiện chu trình quản lý
 10. LOGO 2. Cơ sở khoa học của KTNBTH (tt) c. Cơ sở pháp lý - Luật giáo dục - NĐ của chính phủ hướng dẫn thi hành Luật GD - Mục tiêu, kế hoạch giáo dục của nhà trường - Điều lệ nhà trường - Chỉ thị năm học (hàng năm) của Bộ trưởng Bộ giáo dục và đào tạo - Chỉ đạo của Sở Giáo dục và đào tạo, Phòng Giáo dục và đào tạo ở địa phương - Kế hoạch năm học của nhà trường - …
 11. LOGO Câu hỏi thảo luận nhóm Hãy xác định và phân tích vai trò của KTNB đối với đơn vị giáo dục đào tạo?
 12. LOGO 3. Vị trí, vai trò của KTNBTH KTNBTH là một khâu đặc biệt quan trọng trong chu trình quản lý -> đảm bảo cho thông tin ngược kịp thời -> điều chỉnh hành vi hệ thống (hướng đích) Là một công cụ sắc bén góp phần tăng cường hiệu lực quản lý trường học KTNBTH có tác động đến ý thức, hành vi và hoạt động của con người trong hệ thống
 13. LOGO 4. Chức năng của KTNBTH Tạo lập kênh thông tin phản hồi vững chắc, cung cấp thông tin đã được xử lý để hoạt động QL của H.trưởng có hiệu quả Kiểm soát, phát hiện và phòng ngừa Động viên, phê phán, uốn nắn, điều chỉnh, giúp đỡ Đánh giá và xử lý cần thiết
 14. LOGO 5. Nhiệm vụ của KTNBTH Xem xét việc thực hiện nhiệm vụ của đối Kiểm tra tượng kiểm tra so với các qui định Xác định mức độ đạt được trong việc thực hiện các nhiệm vụ theo qui định Đánh giá Nêu được những nhận xét, gợi ý giúp cho đối tượng KT thực hiện ngày càng tốt hơn nhiệm Tư vấn vụ của mình Kích thích, phát hiện, phổ biến các kinh nghiệm tốt, những định hướng mới và kiến Thúc đẩy nghị với các cấp quản lý nhằm hoàn thiện dần hoạt động của đối tượng kiểm tra
 15. LOGO 6. Đối tượng của KTNBTH Đối tượng chủ yếu của KTNBTH gồm: Hoạt động sư phạm của GV, CBCNV Hoạt động học tập và rèn luyện của HS (về các mặt giáo dục: đạo đức, văn hóa, thể chất, thẩm mỹ…) CSVC, kỹ thuật, TBDH, tài chính Mối quan hệ giữa các thành tố để tạo ra kết quả GD
 16. LOGO 6. Đối tượng của KTNBTH (tt) Sơ đồ hệ thống sư phạm nhà trường M N P KQ GV HS CSVC-TBDH
 17. LOGO 7. Nội dung của KTNBTH  Thực hiện kế hoạch phát triển nhà trường • Chuyên môn:  Thực hiện các nhiệm vụ – Thực hiện nd chương trình của kế hoạch đào tạo – Kế hoạch dạy học  Công tác xây dựng đội ngũ – Thực hiện nề nếp, kỷ – tập thể sư phạm nhà cương trong dạy và học trường • Công tác quản lý:  Xây dựng, sử dụng và bảo – Quản lý đào tạo quản CSVC, TBDH – QL tài sản, tài chính  Tự kiểm tra công tác quản – Chấp hành các quy định, quy chế.. lý của hiệu trưởng
 18. LOGO 8. Phương pháp KTNBTH a. Quan sát : Các đối tượng quan sát thường là:  CSVC - kỹ thuật (sân chơi, bãi tập,lớp học, phòng làm việc, bàn ghế, thư viện, thiết bị, đồ dùng dạy học…): độ bền, vệ sinh, tính thẩm mỹ, sự hợp lý trong bố trí, sắp xếp, tính ngăn nắp, việc sử dụng, bảo quản…  HĐ dạy của GV, HĐ học của HS, HĐ phục vụ dạy - học của CB, NV; mối quan hệ của họ: tinh thần, thái độ trong thực hiện nhiệm vụ, năng lực trong giải quyết công việc…  Hồ sơ, tài liệu: trình tự, logic…
 19. LOGO 8. Phương pháp KTNBTH b. Phân tích tài liệu sản phẩm  Giúp hình dung lại quá trình HĐ của đối tượng kiểm tra.  Nội dung phân tích : Các loại kế hoạch, giáo án, sổ chủ nhiệm  Các loại biên bản, sổ giao ban, các bản sơ kết, tổng kết, vở ghi của học sinh, sổ điểm, bài kiểm tra của học sinh Đồ dùng dạy học tự làm của giáo viên .v.v.
 20. LOGO 8. Phương pháp KTNBTH c. Các phương pháp tác động trực tiếp đối tượng  Điều tra bằng phiếu  Phỏng vấn  Trao đổi  Nghe báo cáo

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản