intTypePromotion=1

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.5: Công ty chứng khoán

Chia sẻ: Trịnh Phương Hoài | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

0
90
lượt xem
14
download

Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.5: Công ty chứng khoán

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nhằm giúp các bạn sinh viên có thêm tài liệu tham khảo để học tập và giảng viên có thêm tư liệu giúp ích cho quá trình giảng dạy. Dưới đây là Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4 (5): Công ty chứng khoán trình bày các kiến thức về chức năng công ty chứng khoán, vai trò công ty chứng khoán, mô hình hoạt động công ty chứng khoán, cơ cấu tổ chức công ty chứng khoán, các nghiệp vụ công ty chứng khoán.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thị trường tài chính - Chương 4.5: Công ty chứng khoán

444444444<br /> <br /> l      <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> <br />       <br /> <br />   <br /> <br />     <br /> <br /> l% %% % %<br />  % %    <br /> %<br />  l  <br />  %%    %%  %%        ::::: ::   <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> 4<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> %<br />  %%<br /> <br />   <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> l     <br /> <br />    <br /> <br />  <br />     <br /> :..:: :: l     <br />   <br /> <br />  l       ::::: l <br /> ;   <br /> <br /> <br /> ;    %<br />      % <br /> <br />  l ;  ;         <br /> <br /> <br /> ¡ ¡<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> l% <br /> <br />  <br />   l<br />    ;  <br /> <br />  ; <br /> l<br />    <br /> <br /> <br /> %    <br /> <br /> <br />   <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> l  # ## ## l  # ## ##  # # l  # ## ##  # ## # l  ## ## l  # # # #<br /> <br /> <br /> <br /> 4<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> ; ; ; nnnnn<br /> <br /> ##<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> l ;  #; ;   l   <br /> <br />    <br />    <br /> <br />  <br />      ;      <br />   <br /> <br /> <br /> <br />    l <br />  <br /> <br /> ¡  <br /> <br />     ¡% %<br />  %%  <br /> <br /> <br /> <br />   <br /> <br /> <br /> <br /> l;  #  ;  #*   l           <br /> <br />    ;  <br /> <br /> %  l  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> ¡W <br /> W      <br />  <br /> <br />  <br /> <br /> ;  ;     <br />  ¡W <br /> W      <br /> <br />  <br /> <br /> ; <br />  <br /> <br /> % <br /> <br /> l<br />  <br /> ¡%   <br /> <br />    %<br />   <br /> <br />   ; <br /> <br />    <br /> <br /> <br /> ¡%  <br />    %  <br /> <br />        <br />  %<br /> <br />  <br /> <br />  <br /> W <br /> :.:.<br /> <br /> l <br /> ¡   <br />   <br />  % <br /> ¡%<br />   <br /> <br /> %%  ;     <br /> <br /> % <br />  <br /> <br />   <br />   ;  .:.::<br /> £<br /> <br /> ¢<br /> <br /> £<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> <br /> <br /> ##  <br /> <br />  <br /> <br /> <br /> <br /> # ##<br /> <br />  # # # - <br /> <br />  # # # - <br /> <br /> l     <br />  W  <br /> <br /> <br /> 4    4        ;  l^ ^ ^^<br />  ^^ %^  <br /> <br />  <br /> <br />  <br /> <br />   ^ <br /> .:..: :.:. l  4   <br /> <br />     %  4    l ^ ^^ ^<br /> ^^ %^    <br />  ^ l         <br /> W    <br />      <br />  <br />  %<br /> <br /> %<br />  <br /> ¡<br /> <br /> <br /> <br /> # #-  <br /> <br /> <br /> <br /> l ;    l # W   <br />   <br />     <br /> <br />   %<br /> <br />   <br /> <br />  <br />  <br /> <br /> <br />  <br />  %  <br />   ; <br /> <br />  <br /> %<br /> ;  <br />  <br /> <br />  <br />  %  <br /> 4 %%<br /> <br /> ¥§©¥<br /> <br /> ¥§¦¥<br /> <br /> ¤<br /> <br /> . ; <br /> <br /> . ;<br /> <br /> #*<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> . .n n ##<br /> <br /> . F# FF hnnh<br /> <br /> . # I # I<br /> <br /> .  nhnn<br /> <br /> ¦ ¥©¨ ¤<br /> <br /> ¤<br /> <br /> 4<br /> <br /> 444444444<br /> <br /> lKL<br /> l l<br /> <br /> <br /> <br /> <br />  ##<br /> <br /> # M<br /> <br /> ¡ <br />  <br /> <br />  q   ^ ^ q <br /> <br /> <br />   ^ <br /> <br /> ^<br /> <br /> ¡  <br /> <br />  <br />   ¡ s  <br />  t ; %<br /> ¡ % <br />    <br /> <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> lL M<br /> <br /> # <br /> <br /> <br /> <br /> #<br /> <br /> ¡ W<br />     <br />   ¡     <br />    <br />    ¡ %   %<br />       <br /> <br /> <br />  <br /> <br /> l;<br /> <br /> F<br /> <br /> * #  <br /> <br />  M<br /> <br /> ¡  ¡  ¡  ¡  ¡% <br /> <br /> <br />   <br /> <br /> <br />   <br />   ^ <br />   4 ^<br /> ^  <br /> <br /> <br /> <br /> <br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản