intTypePromotion=1

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4

Chia sẻ: Nguyen Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
148
lượt xem
61
download

Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Các ví dụ tính toán thiết kế mạng phân phối sơ cấp Ví dụ 1.10: A 1,609 km Phụ tải hình vuông, mỗi cạnh 2 nhánh mile = 3,218km. D = 2000 B kVA/mi2 = 772,5kVA/km2, hệ tuyến chính số nhu cầu trung bình 0,6; hệ nhánh số phân tán 1,2; cos? = 0,9 trễ. 1,609 km 3,218 km Có 2 phương pháp đặt : đặt tại A và B. Udây = 13,2/7,62 kV, 3 Hình 1.41 pha, 4 dây.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thiết kế hệ thống điện ( ĐH Sư phạm kỹ thuật Tp HCM ) - Phần 4

  1. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.10: A Phuï taûi hình vuoâng, moãi caïnh 2 1,609 km nhaùnh mile = 3,218km. D = 2000 B 3,128 km kVA/mi2 = 772,5kVA/km2, heä tuyeán chính soá nhu caàu trung bình 0,6; heä nhaùnh soá phaân taùn 1,2; cosφ = 0,9 treã. Coù 2 phöông phaùp ñaët : ñaët taïi 1,609 km 3,218 km A vaø B. Udaây = 13,2/7,62 kV, 3 Hình 1.41 pha, 4 daây. Phaùt tuyeán chính duøng daây ñoàng #2/0 AWG = 67,4 mm2 Phaùt tuyeán nhaùnh duøng daây ñoàng #4 AWG = 21,2 mm2. Dm = 37 inch = 0.93 m. Choïn phöông aùn ñaët traïm naøo? 95 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  2. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.10 : - Maät ñoä phuï taûi toång theo yeâu caàu DΣ Heä soá nhu caàu x maät ñoä phuï taûi DΣ = Heä soá phaân taùn 0,6 x 772,5 kVA/km2 = = 386 kVA/km2 1,2 - Dieän tích phuï taûi: A = 3,218 x 3,128 = 10,335 km2 - Phuï taûi toång cuûa traïm cung caáp: SΣ = DΣ . A = 386 .10 ,335 ≈ 4000 kVA = Schính 96 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  3. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.10 : Ñaët taïi A: l l ∆U % = K chính %.S chính + K nhaùnh %.S nhaùnh = 1,84% 2 2 3,2 3,2 4000 = ⋅ 0, 0002486 + ⋅ 0,0005904 ⋅ = 1,84% 2 2 16 Ñaët taïi B 3,2  1,6 4000  ∆U% = 1,6 +  ⋅ 0,0002486⋅ 4000 + ⋅ 0,0005904⋅ = 3,26% 2 2 32  Choïn phöông aùn ñaët traïm A 97 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  4. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.11 : 3 km Moät phaùt tuyeán 3 pha 4 daây, ñieän aùp 15/8,66 kV daøi 4 km, cung caáp cho 10 5 nhaùnh 4 km nhaùnh, beân traùi 5 nhaùnh, beân phaûi 5 nhaùnh. Daây nhaùnh daøi 3 km. Duøng daây nhoâm Dm = 1m. 1 5/8 ,66 k V Moãi nhaùnh cung caáp cho 300 khaùch haøng, moãi khaùch haøng tieâu thuï 4 kVA, cosφ = 0,9 treã qua MBA phaân phoái. Ñieän aùp trong nhaø thay ñoåi töø 220 V – 250 V, choïn ñieän aùp thaáp nhaát taïi khaùch haøng laø 230 V. Yeâu caàu ñieän aùp taïi khaùch haøng: Vmax = 250 V, Vmin = 230 V. ∆UcpSC = 4%, ∆UcpT C = 3,5% a. Côõ daây chính vaø daây nhaùnh b. Neáu vöôït quaù 4%, keát hôïp daây chính vaø daây nhaùnh coù tieát dieän lôùn hôn 98 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  5. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.11 : Coâng suaát toång treân ñöôøng daây nhaùnh: Snhaùnh = 1200kVA 1200 S nhaùnh I nhaùnh = = = 46,18 A choïn A-16, Icp = 105A 3U ñm 3 .15 I chính = 46,18 .10 = 461,8 A choïn A-185, Icp = 500A Daây A-16 K% = 0,00008678%/kVA.km Daây A-185 K% = 0,0001284%/kVA.km l nhaùnh 3 ∆U nhaùnh % = K nhaùnh %S nhaùnh = ⋅ 0 ,0008678 .1200 = 1,562 % 2 2 99 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n
  6. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.11 : 4 lchính ∆U chính % = K chính %S chính = ⋅ 0,0001284 .1200 . 10 = 3,08% 2 2 → ∆U%Σ = ∆U%nhaùnh + ∆U %chính = 4,642 % > 4% Choïn laïi daây chính vaø daây nhaùnh Daây A-25 K% = 0,0001117%/kVA.km Daây A-240 K% = 0,0005847%/kVA.km ∆U nhaùnh % = 1,05 %; ∆U chính % = 2 ,68% → ∆U % Σ = 3,72 % < 4% Ñaït yeâu caàu Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n100 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM
  7. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp 3 km 3 km Ví duï 1.12 : 6 n ha n h ù Moät maïng sô caáp 15/8,66 kV goàm hai 4 km ñöôøng daây treân khoâng daøi 4 km töø hai traïm A vaø B, moãi ñöôøng daây cung caáp 6 nhaùnh reõ duøng caùp ngaàm XLPE daøi 3 km, phuï taûi moãi nhaùnh 1200 kVA/3 pha, cosφ = 0,8 phaân boá ñeàu Hình 1.43 Trong trình traïng bình thöôøng caùc ñöôøng nhaùnh hôû ôû giöõa, caû hai ñöôøng chính ñeàu vaän haønh. Trong trình traïng söï coá moät ñöôøng chính, ñöôøng chính coøn laïi hoaït ñoäng. ∆Ucp = 4% a. Choïn côõ daây chính vaø daây nhaùnh b. Tính % suït aùp ñeán ñaàu cuoái cuûa ñöôøng nhaùnh xa nhaát trong tình traïng bình thöôøng c. Tính % suït aùp ñeán nhaùnh reõ xa nhaát trong tình traïng söï coá. Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n101 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM
  8. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.12 : SΣ = 2.1200 . 6 = 14400 kVA a) Coâng suaát toång : 14400 AC-240, Icp=610A I chính = = 554, 25A 3 .15 (r0=0,132 /km, x0=0,315 /km) Caùp ngaàm XLPE 1/0 2 .1200 = = 92,37 A I nhaùnh AWG (53,5mm2), Icp = 155A. 3 .15 (r0=0,682 /km, x0=0,075 /km) I chính l b) (r0 cosϕ + x 0 sin ϕ ) chính ∆U chính % = 2 2 = 1,88 % U thöùcaáp Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n102 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM
  9. 1.3. Caùc ví duï tính toaùn thieát keá maïng phaân phoái sô caáp Ví duï 1.12 : I nhaùnh l (r0 cos ϕ + x 0 sin ϕ ) nhaùnh ∆U nhaùnh % = 2 2 = 0,47 % U thöùcaáp ∆U %Σ = 1,88 + 0,47 = 2,35% c) ∆U chính % = 2. 1,88% = 3,76% l nhaùnh I nhaùnh (r0 cos ϕ + x 0 sin ϕ ) 2 ∆U nhaùnh % = = 1,88% U thöùcaáp ∆U %Σ = 3,76 + 1,88 = 5,64% Baø i giaû ng Thieá t keá heä thoá ng ñieä n103 Tröôø ng ÑH Sö phaï m Kyõ thuaä t Tp.HCM
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2