intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - ThS. Lê Văn Tấn

Chia sẻ: Hấp Hấp | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

167
lượt xem
18
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thiết kế hệ thống thông tin - Chương 1: Đại cương về hệ thống thông tin" cung cấp cho người học các khái niệm về hệ thống thông tin, các cách tiếp cận phát triển hệ thống thông tin, vòng đời phát triển hệ thống thông tin, các phương pháp phát triển hệ thống thông tin,... Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế hệ thống thông tin: Chương 1 - ThS. Lê Văn Tấn

 1. Chương 1: ĐẠI CƢƠNG VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN  VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN  CÁC PHƢƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN  XÂY DỰNG HỆ THỐNG THÔNG TIN THÀNH CÔNG  SƠ ĐỒ TỔNG QUÁT PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG THÔNG TIN Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 2. 1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1.1. Các khái niệm và định nghĩa HTTT được xác định như một tập hợp các thành phần được tổ chức để thu thập, xử lý, lưu trữ, phân phối và biểu diễn thông tin, trợ giúp việc ra quyết định và kiểm soát hoạt động của một tổ chức. Một số khái niệm liên quan đến HTTT:  Dữ liệu (data) Mô tả sự kiện, con người thế giới thực  Thông tin (information) Hiểu biết từ dữ liệu  Các hoạt động thông tin (information activities) Là các hoạt động xảy ra trong một HTTT, bao gồm việc thu thập, xử lý, phân phối, lưu trữ, trình diễn dữ liệu và kiểm tra các hoạt động trong HTTT. Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 3. 1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  Xử lý dữ liệu (data processing) Xử lý dữ liệu là các hoạt động tác động lên dữ liệu như tính toán, so sánh, sắp xếp, phân loại, tổng hợp,...làm cho nó thay đổi về nội dung, vị trí hay cách thể hiện. Các phương thức xử lý thông tin: – Xử lý tương tác: Xử lý từng phần, xen kẽ giữa người và máy. – Xử lý theo mẻ: Thông tin được gom lại thành mẻ mới xử lý. – Xử lý trực tuyến: Thông tin đến xử lý ngay. – Xử lý thời gian thực: Hành vi của hệ thống phải thoả mãn các ràng buộc về thời gian – Xử lý phân tán: Xử lý trên nhiều trạm Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 4. 1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN  Giao diện Là chỗ mà tại đó hệ thống trao đổi dữ liệu với hệ thống khác hay môi trường. Ví dụ: màn hình, chuột, bàn phím, loa, micro,...  Môi trƣờng Là phần của thế giới không thuộc hệ thống mà có tương tác với hệ thống thông qua các giao diện của nó. Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 5. 1.1. KHÁI NIỆM VỀ HỆ THỐNG THÔNG TIN 1.1.2. Hệ thống thông tin quản lý Hệ thống thông tin quản lý là một hệ thống tích hợp Người - Máy nhằm cung cấp các thông tin cần thiết cho việc sản xuất, quản lý và điều hành của doanh nghiệp. Hệ thống thông tin quản lý sử dụng các thiết bị tin học, các phần mềm, cơ sở dữ liệu, các thủ tục thủ công, các mô hình để phân tích, lập kế hoạch và ra quyết định. Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 6. 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG (TIẾP) 1.1.3. Phân loại hệ thống thông tin  Theo lĩnh vực nghiệp vụ – Hệ thống tự động văn phòng (Office Automation System) – Hệ thống truyền thông (Communication System) – Hệ thống xử lí giao dịch (Transaction Processing System) – Hệ cung cấp thông tin thực hiện (Executive Information System) – Hệ thống thông tin quản lý (Management Information System) – Hệ trợ giúp quyết định (Decision Support System) – Hệ chuyên gia (Expert System) – Hệ trợ giúp điều hành (Execution Support System) – Hệ trợ giúp làm việc theo nhóm (Groupware System) Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 7. 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG (TIẾP) 1.1.3. Phân loại hệ thống thông tin  Theo đặc tính kỹ thuật – Hệ thống thông thường (General System) – Hệ thống thời gian thực (Real time System) – Hệ thống nhúng (Embedded System) Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 8. 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG (TIẾP) 1.1.4. Tại sao một tổ chức cần phát triển HTTT  Khắc phục hạn chế, khó khăn cản trở việc đạt mục tiêu hiện tại  Tạo ƣu thế để vƣợt qua thách thức và tận dụng cơ hội trong tƣơng lai  Để hợp tác với đối tác Xây dựng HTTT không đơn thuần chỉ là một giải pháp kỹ thuật. Nó là một phần quan trọng trong chiến lược phát triển của một tổ chức, tức là cần được tiến hành đồng thời, đồng bộ với nhiều giải pháp khác. Vì vậy cần có một lộ trình để chuyển đổi từ hệ thống hiện tại sang hệ thống mới. Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 9. 1.1. KHÁI NIỆM CHUNG VỀ HỆ THỐNG (TIẾP) 1.1.5. Những nội dung cơ bản của việc phát triển HTTT Có 3 nhân tố chính:  Các hoạt động và trình tự phát triển một HTTT (phương pháp luận phát triển hệ thống)  Các phương pháp, công nghệ và công cụ được sử dụng  Tổ chức và quản lý quá trình phát triển Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 10. 1.2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT 1.2.1. Tiếp cận định hƣớng tiến trình (process - oriented approach) DL học phí Chương trình quản lý học phí DL hồ sơ SV Trùng lặp DL hồ sơ SV Chương trình quản lý điểm DL điểm Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 11. 1.2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT(TIẾP) Một số hạn chế:  Dữ liệu của mỗi chương trình ứng dụng là độc lập nhau nên không thể sử dụng chung dữ liệu vì cấu trúc dữ liệu của mỗi chương trình là khác nhau;  Khi tiến trình thay đổi kéo theo phải tổ chức lại các tệp dữ liệu tương ứng; 1.2.2. Tiếp cận định hƣớng dữ liệu (data - oriented approach) Hai ý tưởng chính của các tiếp cận này là:  Tách dữ liệu ra khỏi các xử lý;  Tổ chức cơ sở dữ liệu chung cho các hệ ứng dụng. Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 12. 1.2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT Database DL học phí Chương trình học phí DL hồ sơ SV Chương trình quản lý điểm DL Điểm …. …… Chương trình khác Dữ liệu khác Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 13. 1.2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT(TIẾP) 1.2.3. Tiếp cận định hƣớng cấu trúc (structure - oriented approach)  Tiếp cận hướng cấu trúc như một bước tiếp theo của tiếp cận định hướng dữ liệu do vậy có thể gộp hai cách tiếp cận này làm một và gọi là tiếp cận theo hướng dữ liệu/ chức năng.  Cách tiếp cận này hướng vào việc cải tiến cấu trúc các chương trình theo hướng mô đun hoá để dễ theo dõi, quản lý và bảo trì. Phát triển hướng cấu trúc đề cập đến quá trình sử dụng một cách có hệ thống và tích hợp các công cụ và kỹ thuật để trợ giúp cho việc phân tích thiết kế hệ thống theo hướng mô đun hoá.  Các phương pháp luận hướng cấu trúc sử dụng một hay một số công cụ để xác định luồng thông tin và các quá trình xử lý. Việc xác định và chi tiết hoá dần các luồng dữ liệu và các tiến trình là ý tưởng cơ bản của phương pháp luận từ trên xuống (Top - Down). Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 14. 1.2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT(TIẾP) Với phương pháp tiếp cận hướng cấu trúc nó cho ta nhiều lợi ích so với các phương pháp trước đó:  Làm giảm sự phức tạp (nhờ chia nhỏ, mô đun hoá)  Tập trung vào ý tưởng (vào logic, kiến trúc trước khi thiết kế)  Chuẩn mực hoá (theo phương pháp, công cụ đã cho)  Hướng về tương lai (kiến trúc tốt, mô đun hoá dễ bảo trì)  Giảm bớt tính nghệ thuật trong thiết kế (phát triển hệ thống phải tuân thủ một tiến trình xác định với các quy tắc và phương pháp đã cho). Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 15. 1.2. CÁC CÁCH TIẾP CẬN PHÁT TRIỂN HTTT(TIẾP) 1.2.4. Tiếp cận hƣớng đối tƣợng (object - oriented approach)  Cách tiếp cận này dựa trên ý tưởng xây dựng một hệ thống gồm các đơn thể được gọi là đối tượng liên kết với nhau bằng mối quan hệ truyền thông (gửi, nhận các thông báo). Các đối tượng đóng gói trong nó cả dữ liệu và các xử lý.  Mục tiêu của cách tiếp cận này là làm cho các phần tử của hệ thống trở nên độc lập tương đối với nhau và có thể sử dụng lại. Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 16. 1.3. VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT HTTT Là quá trình phát triển một HTTT từ lúc nó sinh ra đến khi nó tàn lụi. Quá trình phát triển gồm các pha sau:  Khởi tạo và lập kế hoạch  Phân tích  Thiết kế  Mã hóa  Kiểm thử  Vận hành, bảo trì Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 17. 1.3. VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT HTTT  Khởi tạo và lập kế hoạch  Nghiên cứu hệ thống − Các chức năng chính − Phạm vi − Các ràng buộc chung  Phát triển dự án khả thi − Khả thi kỹ thuật − Khả thi kinh tế − Khả thi về thời gian − Khả thi pháp lý và hoạt động  Xây dựng kế hoạch dự án cơ sở Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 18. 1.3. VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT HTTT  Phân tích hệ thống Xác định yêu cầu thông tin của tổ chức, bao gồm các bƣớc: − Xác định yêu cầu − Nghiên cứu và cấu trúc các yêu cầu (đặc tả) − Tìm giải pháp cho các thiết kế ban đầu Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 19. 1.3. VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT HTTT  Thiết kế hệ thống  Tìm các giải pháp công nghệ thông tin cụ thể để đáp ứng yêu cầu đặt ra;  Chuyển đặc tả yêu cầu thành bản thiết kế mô tả hệ thống nhƣ nó sẽ tồn tại trong thế giới thực, bao gồm: − Thiết kế logic − Thiết kế vật lý Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
 20. 1.3. VÒNG ĐỜI PHÁT TRIỂN MỘT HTTT  Mã hóa  Chọn hệ thống nền (plaform) − Cấu hình phần cứng − Phần mềm hệ thống, ngôn ngữ lập trình, hệ quản trị CSDL  Chuyển thiết kế thành chƣơng trình  Kiểm thử đơn vị  Kiểm thử tích hợp − Các mô đun − Các hệ con Giáo viên: Ths Lê Văn Tấn – Khoa Công nghệ thông tin – Đai học Vinh Chapter 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2