intTypePromotion=1

Bài giảng Thiết kế hệ thống vi xử lý: Chương 6 - Nguyễn Hồng Quang

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
93
lượt xem
6
download

Bài giảng Thiết kế hệ thống vi xử lý: Chương 6 - Nguyễn Hồng Quang

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương 6 của bài giảng Thiết kế hệ thống vi xử lý giới thiệu về các nhóm lệnh 8051 như: Nhóm lệnh chuyển dữ liệu, nhóm lệnh số học, nhóm lệnh logic, nhóm lệnh xử lý bit, nhóm lệnh rẽ nhánh. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế hệ thống vi xử lý: Chương 6 - Nguyễn Hồng Quang

 1. Các nhóm lệnh 8051 •Nhãm lÖnh chuyÓn d÷ liÖu •Nhãm lÖnh sè häc •Nhãm lÖnh logic •Nhãm lÖnh xö lý bit •Nhãm lÖnh rÏ nh¸nh 1 Electrical Engineering Nhóm lệnh chuyển dữ liệu 2 Electrical Engineering 1
 2. Truyền dữ liệu với RAM ngoài 3 Electrical Engineering Lệnh số học 4 Electrical Engineering 2
 3. Lệnh xử lý lôgic 5 Electrical Engineering Lệnh xử lý lôgic (tiếp) 6 Electrical Engineering 3
 4. Các lệnh nhảy không điều kiện 7 Electrical Engineering Lệnh nhảy có điều kiện 8 Electrical Engineering 4
 5. Lệnh nhảy với cờ 9 Electrical Engineering Lệnh làm việc với bit 10 Electrical Engineering 5
 6. Lệnh làm việc với bit (tiếp) 11 Electrical Engineering Lệnh làm việc với bảng dữ liệu MOVC, nghÜa lµ move constant 12 Electrical Engineering 6
 7. Ví dụ bảng tìm kiếm MOV A, Index CALL look_up ............... look_up: inc A movc A, @A + PC ret TABLE: DB data1, data2, ... 13 Electrical Engineering Lập trình có cấu trúc • Lập trình tuần tự (sequential programming) • Lập trình cấu trúc • Lập trình hướng đối tượng 14 Electrical Engineering 7
 8. Các đặc trưng lập trình cấu trúc • Dữ liệu + giải thuật = chương trình • Chương trình – Chương trình con – Có 3 loại cú pháp cơ bản • Lệnh gán • Lệnh if .... then • Lệnh do while 15 Electrical Engineering Phát biểu While/do • while [condition] Do • các lệnh chương trình • do • các lệnh chương trình • while (...) 16 Electrical Engineering 8
 9. Ví dụ tính tổng • Tính tổng dãy số • Chiều dài của dãy số chứa trong thanh ghi R7 • Địa chỉ bắt đầu dãy số trong thanh ghi R0 17 Electrical Engineering Ví dụ • [sum] = 0 • WHILE (length > 0) Do – [sum = sum + @pointer] – [pointer = pointer + 1] – [length = length – 1] • End 18 Electrical Engineering 9
 10. Phát biểu case case [ expression] of 0: do0 1: do1 ..... n: don default: do_default End_case 19 Electrical Engineering Ví dụ case • Yêu cầu, chương trình thực đơn, người sự dụng nhập vào giá trị 0, 1, 2, và chương trình sẽ nhập giá trị tương ứng 20 Electrical Engineering 10
 11. Ví dụ case (tiếp) Call InChar CJNE A, #’0’, Skip1 Act0: ................. JMP Exit Skip1: CJNE A, # ’1’, Skip2 Act1: .................. JMP Exit ....................................... Exit: DoN 21 Electrical Engineering Các định nghĩa phụ • Dấu ; dùng để chú thích – Mov @R0, A; Lưu giá trị vào vùng đệm • ORG – Org 100h, điểm xuất phát chương trình • Equ – ESC Equ 27h, lệnh gán giá trị 22 Electrical Engineering 11
 12. Các định nghĩa phụ • DB (define byte) • table:DB 0,1,2,4 • message: DB, ‘Login:’, 0 • DW (define word) – temp: DW ‘A’, 1342H, • DS (define storage) – Length EQU 25H – Buffer: DS Length 23 Electrical Engineering Chương trình mẫu • Chuyển đổi ký tự sang số Hex – ASCII – Hex • Bài tập về nhà – Hex -> ASCII 24 Electrical Engineering 12
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2