intTypePromotion=3

Bài giảng Thiết kế nghiên cứu trong khoa học sức khỏe - PGS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

Chia sẻ: Lavie Lavie | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:32

0
76
lượt xem
19
download

Bài giảng Thiết kế nghiên cứu trong khoa học sức khỏe - PGS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu bài giảng Thiết kế nghiên cứu trong khoa học sức khỏe của PGS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh dưới đây là nhằm giúp cho các bạn biết cách phân biệt các loại thiết kế trong nghiên cứu Y học; liệt kê đúng các thành phần cốt lõi của từng loại thiết kế; chọn lựa đúng thiết kế phù hợp với câu hỏi, mục tiêu nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thiết kế nghiên cứu trong khoa học sức khỏe - PGS.TS.BS. Lê Hoàng Ninh

 1. P.G.S, TS, BS LEÂ HOAØNG NINH
 2. MUÏC TIEÂU BAØI HOÏC y Phaân bieät caùc loaïi thieát keá nghieân cöùu trong y hoïc y Lieät keâ ñuùng caùc thaønh phaàn coát loõi cuûa töøng loaïi thieát keáá y Choïn löïa ñuùng thieát keá phuø hôïp vôùi caâu hoûi, muïc tieâu nghieân cöù nghien cöu u
 3. CAÙC LOAÏI THIEÁT KEÁ CÔ BAÛN y A. MOÂ TAÛ: 1. Baùo caùo töøng ca, haøng loaït ca ( case, case series report) 2. Töông quan/ sinh thaùi ( correlational studies) 3. C ét ngang ( Cross- Caé C sectional i l studies) di )
 4. CAÙC LOAÏI THIEÁT KEÁ CÔ BAÛN(TT) y B Phaân tích: Phaân tích quan saùt: 4. Beänh Chöùng ( case- control studies) 5. Ñoaøn heä ( Cohort studies) 5.1. Ñoaøn heä tieân cöùu 5.2. Ñoaøn heä hoài cöùu
 5. CAÙC LOAÏI THIEÁT KEÁ CÔ BAÛN(TT) y B.Phaân tích: Phaân tích can thieäp 6. Thöû nghieäm laâm saøng coù nhoùm chöùng ngaãu nhieân ( Randomized controlled clinical trials) 7. Thöû nghieäm thöïc ñòa( Field trials) 8. Thöû nghieäm coäng ñoàng( Community trials) 9. Giaù trò test chaån ñoaùn ( Validating diagnostic tests)
 6. 4 BÖÔÙC QUAN TRONG TRONG LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TRIEÅN KHAI MOÄT THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU y Baát kyø loaïi thieát keá nghieân cöùu caàn theo 4 böôùc coát loõi sau ñaây: 1. Choïn daân soáá laááy maããu/ daân soáá muïc tieâu 2 Lay 2. Laáy maã mau u 3. Ñaùnh giaù, ño luôøng caùc bieán soá 4 Xö 4. Xöû ly lyù va vaø phan phaân tích döõ dö lieäu
 7. 4 BÖÔÙC QUAN TRONG TRONG LAÄP KEÁ HOAÏCH VAØ TRIEÅN KHAI MOÄT THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU(TT) y Böôùc 1: Choïn daân soá laáy maãu/ daân soá muïc tieâu y Dann so Daâ soâ muï mucc tieu: tieâu: daâ dann soá so ngoaï ngoaii suy ( höông höôûng lôi) lôïi) keá kett qua quaû nghieân nghien cöùu y Daân soá laáy maãu: daân soá maø maãu töø ñoù caù theå ñöôïc laáy ra y Böôc Böôùc 2: Chon Choïn maã mau u y Ruùt ra caùc caù theå cho ñuû côõ maãu baèng caùc kyõ thuaät laáy maãu khoa hoïc( löu yù: khoâng coù nhoùm chöùng hay nhoùm so saùnh trong nghieân cöùu moâ taû) y Böôc Böôùc 3: Thu thaäp, ño caù cacc bien bieán soá so tren treân caù cacc ca caù the theå cuûa maãu ( ñaùnh giaù caùc bieán soá) y Böôùc 4: Keá hoach ï xöõ lyù y vaø pphaân tích döõ lieääu
 8. BAÙO CAO BAO CAÙO CA& HANG HAØNG LOAÏ LOAT T CA (CASE &CASE SERIES REPORT) y Case : nghieân cöùu caùc tính chaát, ñaëc tröng baát thöôøng cuûa beänh, neàn taûng ñeå phaùt hieän beänh môùi y Case series: nghien nghieân cöu cöùu ñeå ñe xac xaùc ñònh cai hay gaëp, phoå pho bieán laøm neàmn taûng ra caùc quyeát ñònh treân laâm saøng y Ñoái töôïng cuûa 2 loaïi nghieâ g n cöùu naày laø beänh nhaân noäi, ngoaïi truù beänh vieän, clinic, coäng ñoàng
 9. BAÙO CAO BAO CAÙO HAØ HANGNG LOAÏ LOAT T CA (CASE SERIES REPORT) y Thöôøng duøng vaøo caùc muïc ñích sau ñaây: y 1.Xaây döïng caùc tieâu chuaån chaån ñoaùn y 2 Xay 2. X â döï dö ng cacù chæ hæ ñònh ñò h ñi ñieuà trò tò y 3. Xaùc ñònh caùc yeáu toá tieân luôïng y 4.Xaùc ñònh tyû suaát coøn soáng ( survival rates) y Thieát keá töông ñoái ñôn giaûn: y Choïn löïa ñoái töôïng y Thu thaäp döõ dö lieäu y Phaân tích döõ lieäu y Khoâng coù nhoùm so saùnh hay nhoùm chöùng
 10. THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU HAØNG LOAÏT CA y 1. Choïn daân soá nghieân cöùu: y Beänh nhaân môùi y B änh nhan Beä h â cuõ y . Tuyø thuoäc vaøo nhaäp vaø saún coù? y . Beänh nhaân cuõ: tin caäy? Hoaøn chænh? y Thöôøng khoâng caàn xaùc ñònh côõ maãu y Tuy nhieân söï xuaát hieän bieán soá phuï thuoäc vaøo taàn soá bieán soá khaûo saùt, neáu bieán soá hieám gaëp, thì bieán soá ñoù chæ xuaát hieän khi côõ maãu lôùn y
 11. THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU HAØNG LOAÏTCA(tt) y 2. Choïn löïa ñoái töôïng: y Ñoái töôïng ñöôïc choïn tuyø thuoäc vaøo chaån ñoaùn y Coù theå taát caû caùc ñoái töôïng nhaäp vieän, clinic trong moät thôøi khoaûng naøo ñoù thoaû caùc ñònh nghóa hay tieâu chuaån chaån ñoan chan ñoaùn ñeu ñeàu ñöôï ñöôcc ñöa vao vaøo nghien nghieân cöu cöùu y 3. Ñaùnh giaù caùc bieán soá y Co Coù the theå tö töø khôi khôûi phat phaùt cho ñen ñeán keá kett thuc thuùc tien tieán trình beänh y Neáu quan saùt trong thôøi gian daøi, seõ raát höûu ích trong nghieân cöùu caùc dieãn bieán laâm saøng caùc ca beänh
 12. THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU HAØNG LOAÏT CA y 4. Phaân tích döõ lieäu: y Muïc ñích chính cuûa cases series laø moâ taû dieãn bieán beänh/ caùc khía caï canhnh lam laâm sang saøng coù co the theå phan phaân tích döôù döôii daï dangng ñònh luôï luôngng. Tham soá thoáng keâ thöôøng duøng: y Caùc soá ño trung taâm y Caù C ùc soáá ñ ño phaâ h ân taùùn y Phaân phoái taàn soá/ group/ class y .Whole group: age/sex/outcome y .Subgroup: smoker/men,women,outcome/subgroup
 13. THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU HAØNG LOAÏT CA(TT) y Haïn Cheá cuûa thieát keá y Bias group y Khoâng xaùc ñònh/ khoâng bieát daân soá nguy cô y Thieáu nhoùm so saùnh ñöôïc
 14. CAÙC BÖÔÙ CAC BÖÔC C THIET THIEÁT KE KEÁ (Cases series report) y Böôùc 1: y Quyeát ñònh choïn beänh nhaân cuõ/ môùi Xaùc ñònh thôø Xac thôii khoaû khoangng thu nhaän beänh nhaâ nhann sao cho ñaùp öùng ñöôïc muïc tieâu nghieân cöùu y Böôùc 2: y Choïn caùc ñoái töôïng döïa treân ñònh nghóa ca beänh /tieâu chuaåån nhaän vaøo nghieân cöùu y Böôùc 3: y Ño, quan saùt caùc bieåu hieän laâm saøng, heä quaû quan taâm treân caùc caùc theå y Böôc Böôùc 4: y Tính caùc chæ soá caàn thieát
 15. NGHIEÂN CÖÙU CAÉT NGANG y Cross sectional survey ( Ñieàu tra caét ngang) y Prevalence P l study d (N(Nghieâ hi ân cöùùu tyûû suaáát/ leä l ä hieän maéc) y La Laø moät dang daïng cuû cuaa nghieâ nghienn cöu cöùu moâ mo ta taû y Giuùp xaùc ñònh tyû suaát( tyû leä) hieän maéc y Giup Giuùp xac xaùc ñònh nhoù nhom m daâ dann soá so nguy cô y Giuùp hình thaønh giaû thuyeát giöõa 2 bieán soá ( nhaân- quaû) y Khoâng xaùc ñònh ñöôïc moái quan heä thôøi gian giöõa nhaân vaø quaû,thöôøng khoâng theå keát luaän veà moái quan h ä à
 16. THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU CAÉT NGANG y 1. Choïn daân soá muïc tieâu y 2. Choïn daân soá nghieân cöùu ( laáy maãu ñaïi dieään) di y 3. Ño ñaïc/ ñaùnh giaù caùc bieán soá: ño cuøng luùc: y “nhaâ nhan n va vaø qua quaû”, y “ yeáu toá nguy cô vaø beänh taät” y “yeá y u toá taùc ñoäng vaø heä qquaû( out come)” y 4. Xöû lyù vaø phaân tích döõ lieäu y Tyû leä hieän maéc y Nhoùm daân soáá nguy cô y Soá ño moái quan heä giöõa yeáu toá coù theå nguy cô vaø beänh taät
 17. CAÙC BÖÔÙC THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU CAÉT NGANG y Böôùc 1: y Choïn daân soá muïc tieâu: ( daân soá maø taùc giaû muoán ngoaïi suy keát quaû nghieân cöùu ) y Böôùc 2: y Choïn daân soá nghieân cöùu ( maãu) y Duøng phuông phaù Dung phapp choï chon n mau maãu ngau ngaãu nhieâ nhien,n nham nhaèm ñaï ñaii dieän döôï döôcc cho dan daân soá muïc tieâu. y Böôùc 3: y Ño cac caùc bien bieán soá so tren treân taá tatt ca caû cac caùc ñoi ñoái tuôï tuôngng treâ tren n maã mau u y Ño trò soá bieán quan taâm nghieân cöùu/ caùc bieán “ nhaân, quaû, neáu coù” y Coâng cuï ño luôøng ñaûm baûo tính giaù trò vaø tính tin caäy y Böôc Böôùc 4: y xöõ lyù vaø phaân tích döõ lieäu y Xaùc tònh tyû leä hieän maéc y Xaùc dònh caùc nhoùm daân soá nguy cô
 18. NGHIEÂN CÖU NGHIEN CÖÙU BEÄNH- H CHÖNG CHÖÙNG ( CASE-CONTROL STUDIES) y Coù 2 nhoùm: beänh vaø chöùng, y Ñaùnh giaù nhieàu yeáu toá nguy cô y Nghieân cöùu caùc beänh hieám, caùc beänh coù thôøi kyø tieàm aån daøi y Reû R û vaøø nhanh h h so vôùùi ñoaø ñ øn heä h ä
 19. THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU BEÄNH CHÖÙNG 1. Choïn daân soá laáy maãu: ♦ Beänh vieän, coäng ñoàng ♦ Ñuû soá cho p pheùp kieåm ñònh ò ggiaû thuyeá y t 2. Choïn daân soá nghieân cöùu: ca beänh, ca chöùng ♦ Ca beänh: tieâu chuaåån nhaän vaøo, loaïi ra. ♦ Ca beänh: ca môùi, ca cuõ ♦ Ñuû côû maãu ♦ Ca chöùng: tieâu chuaån nhaän vaøo, loaïi ra ♦ Ca chöùng cuøng nguoàn vôùi ca beänh: beänh vieän, hoï haøng, laùng gieàng… ♦ Ñuû côõ maããu ♦ Chöùng/ beänh: 1/1-4/1 ♦ Matching(y/n)
 20. THIEÁT KEÁ NGHIEÂN CÖÙU BEÄNH CHÖÙNG(tt) 3. Ño löôøng/ ñaùnh giaù yeáu toá nguy cô: y Coâng cuï ño luôøng coù tình giaù trò vaø tin caäy cao y Ño bieán soá nguy cô vaø gaây nhieãu treân caû 2 nhoùm beänh vaø chöùng y ÑoÑ cuøøng moäät coââng cuï, cuøøng theå h å caùùch ñ ño, cuøøng khoâ kh âng vaø thôøi gian

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản