intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản trị & nghiên cứu kinh tế - Đinh Thái Hoàng

Chia sẻ: Nguyễn Thị Huyền | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:22

77
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giới thiệu môn học; thu thập & trình bày dữ liệu; các đặc trưng đo lường độ tập trung & độ phân tán; phân phối chuẩn;... là những nội dung chính mà "Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản trị & nghiên cứu kinh tế" hướng đến trình bày.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thống kê ứng dụng trong quản trị & nghiên cứu kinh tế - Đinh Thái Hoàng

 1. THỐNG KÊ ỨNG DỤNG TRONG QUẢN TRỊ & NGHIÊN CỨU KINH TẾ Người trình bày: Đinh Thái Hoàng
 2. Chöông 1 GIÔÙI THIEÄU MOÂN HOÏC Chöông 2 THU THAÄP & TRÌNH BAØY DÖÕ LIEÄU Chöông 3 CAÙC ÑAËC TRÖNG ÑO LÖÔØNG ÑOÄ TAÄP TRUNG & ÑOÄ PHAÂN TAÙN Chöông 4 PHAÂN PHOÁI CHUẨN Chöông 5 PHAÂN PHOÁI MAÃU Chöông 6 ÖÔÙC LÖÔÏNG & KIEÅM ÑÒNH GIAÛ THUYEÁT Chöông 7 PHAÂN TÍCH PHÖÔNG SAI Chöông 8 DAÕY SỐ THỜI GIAN Chương 9 CHỈ SỐ
 3. THOÁNG KEÂ LAØ GÌ?
 4. Thu thập Xử lý Đưa ra dữ liệu dữ liệu kết luận
 5. At least one person’s opinion of statistics is: There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics. Benjamin Disraeli However, applied correctly, statistical analyses provide objective measures of the confidence that one can have in the conclusions being drawn. Lou
 6. “When you can measure what you are speaking about and express it in numbers, you know something about it” Lord Kelvin
 7. “Statistics are like a bikini. What they reveal is suggestive, but what they conceal is vital.” Aaron Levenstein
 8. THOÁNG KEÂ LAØ MOÄT KHOA HOÏC BAO GOÀM MOÄT HEÄ THOÁNG CAÙC PHÖÔNG PHAÙP TỪ VIỆC THU THAÄP, TRÌNH BAØY, TOÙM TAÉT DÖÕ LIEÄU ÑEÁN CAÙC PHÖÔNG PHAÙP PHAÂN TÍCH VAØ DÖÏ ÑOAÙN GIUÙP CAÙC NHAØ QUAÛN LYÙ RA QUYEÁT ÑÒNH.
 9. Vì sao phải học THOÁNG KEÂ?
 10. To live is to choose. But to choose well, you must know who you are and what you stand for, where you want to go and why you want to get there. Kofi Annan
 11. THOÁNG KEÂ MOÂ TAÛ Caùc phöông phaùp thu thaäp, trình baøy döõ lieäu, vaø tính toaùn caùc ñaëc tröng nhaèm moâ taû ñoái töôïng nghieân cöùu. n  X i 1 i X n
 12. THOÁNG KEÂ SUY DIEÃN Caùc phöông phaùp giuùp ta coù nhöõng hieåu bieát veà toång theå döïa treân keát quaû khaûo saùt cuûa maãu.
 13. MOÄT SOÁ KHAÙI NIEÄM THÖÔØNG SÖÛ DUÏNG 1. TOÅNG THEÅ 2. MAÃU Choïn ngaãu nhieân TOÅNG THEÅ MAÃU Öôùc löôïng & kieåm ñònh
 14. 3. BIEÁN Bieán Ñònh tính Ñònh löôïng Rôøi raïc Lieân tuïc Nhaõn hieäu Soá ngöôøi trong Chieàu cao cuûa Giôùi tính hoä gia ñình thanh nieân Maøu saéc saûn Soá loã cuûa moät Troïng löôïng phaåm saân golf saûn phaåm … … …
 15. 4. DÖÕ LIEÄU Laø keát quaû quan saùt cuûa caùc bieán, giaù trò nhaän ñöôïc coù theå thay ñoåi töø ñôn vò naøy sang ñôn vò khaùc.  Döõ lieäu ñònh tính  Döõ lieäu ñònh löôïng
 16. 4. THANG ÑO 4.1. THANG ÑO ÑÒNH DANH 4.2. THANG ÑO THÖÙ BAÄC 4.3. THANG ÑO KHOAÛNG 4.4. THANG ÑO TYÛ LEÄ
 17. Khoâng Döõ lieäu coù thöù baäc hoaëc ñöôïc xeáp haïng Thang ño danh nghóa Coù Khoâng Khoaûng caùch laø Thang ño thöù baäc baèng nhau Coù Khoâng Thang ño khoaûng Zero laø coù yù nghóa Coù Thang ño tæ leä
 18. Anh (Chò) coù thích uoáng Coca-cola khoâng? coù khoâng Xin vui loøng ñaùnh daáu vaøo caùc nhaõn hieäu nöôùc giaûi khaùt maø Anh (Chò) thích uoáng: (coù theå choïn nhieàu hôn 1) Coca-cola Pepsi Sprite 7-Up Chöông Döông
 19. Xin vui loøng xeáp haïng caùc nhaõn hieäu nöôùc giaûi khaùt sau ñaây tuøy theo söï öa thích cuûa caùc Anh (Chò): (1: thích nhaát, 2: thích keá tieáp,…) Coca-cola Pepsi Sprite 7-Up Chöông Döông
 20. Xin vui loøng cho bieát sôû thích cuûa caùc Anh (Chò) - döïa vaøo thang ñaùnh giaù sau - veà caùc nhaõn hieäu nöôùc giaûi khaùt: Raát khoâng öa thích Raát öa thích Coca-cola 1 2 3 4 5 6 7 Pepsi 1 2 3 4 5 6 7 7-Up 1 2 3 4 5 6 7 Sprite 1 2 3 4 5 6 7 Chöông Döông1 2 3 4 5 6 7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=77

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2