intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thông liên thất

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:33

281
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thông liên thất (tiếng Anh: ventricular septal defect, thường đươc viết tắt là VSD) là một khiếm khuyết của vách liên thất, tức là vách ngăn giữa hai buồng tâm thất của tim. Vách liên thất là một cấu trúc phức tạp gồm: phần cơ, phần màng, phần phễu, phần buồng nhận. Thông thường khi trẻ sinh ra, vách này không có lỗ thông vì vậy không cho phép máu của hai tâm thất hòa trộn với nhau. Trong vách liên thất là nơi có phần đầu quan trọng của hệ thống thần kinh dẫn truyền xung động từ nhĩ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thông liên thất

 1. THOÂNG LIEÂN THAÁT (TLT) BS. Ñaøo Höõu Trung
 2. °Ñònh nghóa: Khieám khuyeát taïi VLT -> thoâng thöôøng TH HT - Phoåi °Taàn suaát: 20% caùc beänh TBS 2
 3. PHOÂI THAI HOÏC - GIAÛI PHAÃU BEÄNH °Quaù trình hình thaønh VLT °Vò trí: - 85% phaàn maøng ( lan treân, sau, döôùi) - 15% coøn laïi phaàn pheãu, phaàn cô, phaàn nhaän 3
 4. 4
 5. 5
 6. 6
 7. 7
 8. 8
 9. 9
 10. 10
 11. Conditions that may mimic large VSD a. Single (common) ventricle without pulmonary stenosis b. Double-outlet right ventricle without pulmonary stenosis.Note that defect is remote from both semilunar valves c. Persistent truncus arteriosus 11
 12. SINH LYÙ BEÄNH HOÏC Yeáu toá: Kích thöôùc loã thoâng Tyû leä khaùng löïc Heä thoáng tuaàn hoaøn phoåi / Heä thoáng Phaân loaïi huyeát ñoäng hoïc: Theå beänh (Tyùp) I ab - II ab - III - IV 12
 13. THOÂNG LIEÂN THAÁT BAÛNG PHAÂN LOAÏI HUYEÁT ÑOÄNG -------------------------------------------------------------------------------------- Theå beänh Kích thöôùc PAP/Ps RP/RS QP/QS Gr VD/AP --------------------------------------------------------------------------------------- Ia nhoû < 0,3 < 0,3 1 - 1,5 0 Ib nhoû < 0,3 < 0,3 1,5 - 2 0 --------------------------------------------------------------------------------------- IIa lôùn 0,3 - 0,7 < 0,5 >2 < 25 IIb lôùn 0,7 - 1 < 0,8 >2 < 25 --------------------------------------------------------------------------------------- III lôùn >1 >1 2 > 25 13 heïp pheãu ÑMP
 14. BEÄNH CAÛNH LAÂM SAØNG 1. TLT loã nhoû - Beänh Roger 2. TLT trung bình 3. TLT vôùi taêng aùp ÑMP 4. TLT vôùi heïp ÑMP 14
 15. TIEÁN TRIEÅN VAØ TIEÂN LÖÔÏNG VAI TROØ CUÛA SIEÂU AÂM TRONG BEÄNH TLT CHÆ ÑÒNH PHAÃU THUAÄT - NGUY CÔ VAØ KEÁT QUAÛ 15
 16. MUÏC ÑÍCH TRONG SIEÂU AÂM THOÂNG LIEÂN THAÁT (1) I. CHAÅN ÑOAÙN Kích thöôùc °Vò trí khuyeát taät: treân - Phaàn quanh maøng (lan tröôùc) sau - Vaùch lieân thaát phaàn “nhaän” - Vaùch lieân thaát phaàn cô beø - Vaùch lieân thaát phaàn pheãu °Chieàu höôùng luoàng thoâng 16
 17. MUÏC ÑÍCH TRONG SIEÂU AÂM THOÂNG LIEÂN THAÁT (2) II. LÖÔÏNG GIAÙ HUYEÁT ÑOÄNG HOÏC - Φ thaát T, nhó T, thaát P, ÑMP - QP - QS - ALÑMP taâm thu (PAPS) - ALÑMP trung bình (PAPM) *Doøng maùu hôû 3 laù, hôû ÑMP * Doøng maùu luoàng thoâng * Hình daïng vaùch lieân thaát - Δ P TT/TP = 4V2 (vaän toác doøng maùu luoàng thoâng) - ALTP taâm thu = HA taâm thu - ΔP (neáu khoâng coù heïp ñoäng maïch phoåi) 17
 18. MUÏC ÑÍCH TRONG SIEÂU AÂM THOÂNG LIEÂN THAÁT III. PHAÙT HIEÄN BIEÁN CHÖÙNG - Hoäi chöùng EISENMENGER - Hôû van ÑMC - Heïp döôùi van ÑMC - Heïp pheãu ÑMP - Vieâm noäi taâm maïc... IV. THEO DOÕI HAÄU PHAÃU - Shunt toàn taïi - AL ñoäng maïch phoåi 18
 19. 19
 20. 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2