intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Thực vật dược: Sinh sản thực vật

Chia sẻ: Thanh Hoa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:14

116
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Thực vật dược: Sinh sản thực vật" cung cấp các kiến thức giúp người đọc có thể mô tả được 3 cách sinh sản ở thực vật, mô tả được 4 kiểu sinh sản hữu tính, mô tả được 3 kiểu chu trình sống của thực vật. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Thực vật dược: Sinh sản thực vật

 1. SÖÏ SINH SAÛN CUÛA THÖÏC VAÄT • Muïc tieâu hoïc taäp • 1. Moâ taû ñöôïc 3 caùch sinh saûn ôû thöïc vaät. • 2. Moâ taû ñöôïc 4 kieåu sinh saûn höõu tính. • 3. Moâ taû ñöôïc 3 kieåu chu trình soáng cuûa thöïc vaät.
 2. 1. Sinh saûn sinh döôõng • Cô theå meï phaân thaønh töøng khuùc, moãi khuùc ® caù theå ñoäc laäp. ¨Sinh saûn sinh döôõng töï nhieân • * Thaân reã: Coû tranh • * Thaân haønh: cuû Toûi. • * Thaân cuû, reã cuû: Khoai taây. • * Thaân boø: Rau maù. • * Choài phuï: Laù caây tröôøng sinh. ¨Sinh saûn sinh döôõng nhaân taïo • * Caønh giaâm • * Chieát caønh • * Gheùp
 3. 2. Sinh saûn voâ tính • = baøo töû, ñöôïc taïo thaønh trong tuùi baøo töû (baøo töû nang). • Baøo töû coù theå baát ñoäng hoaëc di ñoäng nhôø chieân mao. 3. Sinh saûn höõu tính • giao töû ñöïc + giao töû caùi ®hôïp töû (tröùng)® cô theå môùi. Caùc loái sinh saûn höõu tính ¨ Ñaúng giao (ñoàng giao phoái) • giao töû ñöïc vaø caùi di ñoäng, gioáng nhau hình daïng, kích thöôùc. • thöïc vaät baäc thaáp: Taûo. ¨ Dò giao (dò giao phoái): • Giao töû ñöïc vaø caùi di ñoäng, khaùc nhau hình daïng, kích thöôùc. • Giao töû ñöïc > caùi ®di ñoäng nhanh hôn.
 4. 3. Sinh saûn höõu tính ¨ Noaõn giao (noaõn phoái) • Gt ñöïc # tinh truøng: nhoû vaø di ñoäng • Gt. caùi # noaõn caàu: lôùn & baát ñoäng trong noaõn cô. • Phoái hôïp trong noaõn cô ® noaõn phoái. • Gaêp ôû ña soá thöïc vaät baäc cao. ¨ Giao töû phoøng phoái • Giao töû ñöïc & caùi khoâng phoùng thích khoûi giao töû phoøng. • Keát hôïp xaûy ra giöõa 2 giao töû phoøng. • Ñoàng hay dò giao töû phoøng phoái. • Gaëp ôû 1 soá thöïc vaät baäc thaáp nhö Naám
 5. 3.2. Söï xen keõ theá heä ¨ Chu trình löôõng tính sinh: * sinh vaät löôõng töôùng (2n) giaûm nhieãm ® giao töû * giao töû ñöïc + giao töû caùi ®hôïp töû 2n® sinh vaät môùi löôõng tính. ¨ Chu trình ñôn tính sinh * Hôïp töû ®giaûm nhieãm ®Sinh vaät ñôn töôùng ®taïo giao töû. * giao töû ñöïc + giao töû caùi ®hôïp töû 2n ¨ Chu trình ñôn löôõng tính sinh: • thôøi kyø ñôn töôùng & thôøi kyø löôõng töôùng * hôïp töû 2n ®sinh vaät 2n coù nhöõng TB giaûm nhieãm ® baøo töû ñôn töôùng (n). * baøo töû ñôn töôùng ®sinh vaät ñôn töôùng®giao töû. * giao töû ñöïc + giao töû caùi ®hôïp töû 2n
 6. 3.2. Söï xen keõ theá heä * Thöïc vaät taïo baøo töû: baøo töû thöïc vaät (baøo töû theå). * Thöïc vaät taïo giao töû: giao töû thöïc vaät (giao töû theå). • ÔÛ thöïc vaät thöôïng ñaúng: Chu trình ñôn löôõng töôùng sinh nhöng giao töû thöïc vaät coù xu höôùng giaûm. • ÔÛ Reâu: Giao töû thöïc vaät chieám öu theá coøn baøo töû thöïc vaät soáng nhôø treân giao töû thöïc vaät. • ÔÛ Quyeát: Baøo töû thöïc vaät chieám öu theá vaø giao töû thöïc vaät giaûm. • ÔÛ Thöïc vaät coù hoa: Giao töû thöïc vaät thu heïp, vaø soáng nhôø treân baøo töû thöïc vaät.
 7. Cô quan sinh saûn HOA • Muïc tieâu hoïc taäp 1. Neâu ñöôïc ñònh nghóa & veõ hình caùc kieåu saép xeáp cuûa hoa treân caønh. 2. Trình baøy & veõ ñöôïc caùc kieåu tieàn khai hoa. 3. Moâ taû ñöôïc caùc phaàn cuûa hoa: cuoáng hoa, ñeá hoa, bao hoa, boä nhò, boä nhuïy. 4. Neâu ñöôïc ñònh nghóa vaø veõ hình caùc kieåu ñính noaõn. 5. Moâ taû ñöôïc caáu taïo noaõn & caùch thaønh laäp tuùi phoâi. 6. Moâ taû ñöôïc caùch vieát hoa thöùc vaø veõ hoa ñoà. 7. Moâ taû ñöôïc söï thuï phaán, söï thuï tinh vaø söï taïo maàm maø khoâng coù söï thuï tinh. •
 8. Ñònh nghóa • ¨ cô quan sinh saûn höõu tính cuûa caây haït kín • ¨ caáu taïo bôûi nhöõng laù bieán ñoåi ñaëc bieät ñeå laøm nhieäm vuï sinh saûn. Hoa töï • caùch saép xeáp cuûa hoa treân caønh. ¨ Hoa rieâng leû (hoa ñôn ñoäc): • Hoa moïc rieâng leû treân cuoáng khoâng phaân nhaùnh • ôû ngoïn caønh hay ôû naùch moät laù = laù baéc. ¨ Cuïm hoa: Nhieàu hoa taäp trung laïi treân moät caønh § Cuïm hoa ñôn • Truïc cuïm hoa khoâng phaân nhaùnh • Goàm cuïm hoa ñôn khoâng haïn vaø cuïm hoa ñôn coù haïn.
 9. Hoa töï * Cuïm hoa ñôn khoâng haïn • Söï phaùt trieån cuûa caønh khoâng bò haïn cheáù. - Chuøm: - Boâng (gieù): • + Gieù- hoa: ÔÛ hoï Luùa, hoï Coùi. • + Ñuoâi soùc: mang hoaøn toaøn hoa ñôn phaùi vaø moïc thoøng • xuoáng. Ví du: caây Tai töôïng ñuoâi choàn. • + Boâng mo: truïc cuïm hoa naïc vaø coù mo.Ví du: Raùy. • + Buoàng: boâng mo phaân nhaùnh. Ví duï: buoàng Cau. • - Nguø = taûn phoøng • - Taùn • - Ñaàu: laù baéc moûng goïi laø vaåy. Toång bao laù baéc
 10. Hoa töï * Cuïm hoa ñôn coù haïn • truïc chính khoâng moïc daøi ñöôïc® ñaâm nhaùnh phía döôùi. - Xim 1 ngaû: chæ moïc 1 nhaùnh phía döôùi hoa treân cuøng • Xim 1 ngaû hình ñinh oác • Xim 1 ngaû hình boø caïp: - Xim 2 ngaû: 2 nhaùnh ôû döôùi hoa treân cuøng. • xim ba hoa, xim hai hoa. - Xim nhieàu ngaû: choài beân hình thaønh > 2 - Xim co: caùc hoa moïc saùt vaøo nhau § Cuïm hoa keùp • truïc chính mang cuïm hoa cuøng kieåu: • Chuøm keùp: Chuøm mang chuøm. • Taùn keùp: taùn mang taùn
 11. § Cuïm hoa hoãn hôïp • mang moät cuïm hoa khaùc kieåu • - Chuøm xim • - Chuøm taùn • - Nguø ñaàu •
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2