intTypePromotion=1

Bài giảng thủy lực đại cương - Chương 8

Chia sẻ: Vũ Văn Thoán | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:11

0
276
lượt xem
55
download

Bài giảng thủy lực đại cương - Chương 8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'bài giảng thủy lực đại cương - chương 8', kỹ thuật - công nghệ, kiến trúc - xây dựng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng thủy lực đại cương - Chương 8

 1. I Y C C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG TRƯ NG ðTH H L BÁCH KHOA TP. HCM Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Khoa KTXD - B môn KTTNN N I DUNG MÔN H C Chöông 1. Ñaëc tính chaát loûng. Chöông 2. Thuûy tænh hoïc. Chöông 3. Cô sôû ñoäng löïc hoïc chaát loûng. Chöông 4. Ño ñaïc doøng chaûy. Chöông 5. Toån thaát naêng löôïng. Chöông 6. Doøng chaûy coù aùp trong maïng löôùi oáng. Chöông 7. Löïc taùc duïng leân vaät caûn. Chöông 8. Doøng chaûy oån ñònh & ñeàu trong keânh. Gi ng viên: PGS. TS. NGUY N TH NG Chöông 9(*). Ñaäp traøn. Chöông 10(*). Traïm thuûy ñieän. E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr (*) : Thuûy löïc cô sôû môû roäng Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ 1 2 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng Tél. (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h NOÄI DUNG Maët thoaùng 1 (aùp suaát khí trôøi) Nghieân cöùu hieän töôïng thuûy h0 löïc doøng chaûy khoâng aùp oån V (Q) Ñaùy keânh α ñònh vaø ñeàu trong keânh hình i%=tg(α) thang. 1 A DOØNG CHAÛY Tính toaùn kích thöôùc keânh D h0 OÅN ÑÒNH ÑEÀU m= ctg(β) β (b,h) trong tröôøng hôïp doøng TRONG KEÂNH B C b HÌNH THANG chaûy oån ñònh vaø ñeàu. 1-1 3 4 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h ÑAËC TRÖNG HÌNH HOÏC KEÂNH HÌNH THANG COÂNG THÖÙC CHEZY DOØNG CHAÛY OÅN ÑÒNH - Dieän tích öôùt: ω = (b + mh) h V = C RJ - Chi vi öôùt: Xeùt maët caét öôùt Chieàu daøi tieáp V (m/s): vaän toác trung bình maët caét. xuùc giöõa nöôùc vaø loøng daãn. 1 C = R1/ 6 : theo Manning. L ABCD ≡ χ = b + 2h 1 + m 2 n n: heä soá nhaùm (0,01 0,1: ñaëc tính loøng daãn). R =ω/χ - Baùn kính thuûy löïc R: J: ñoä doác thuûy löïc (-dE/dl). V = C Ri (b: chieàu roäng ñaùy keânh, h: chieàu saâu nöôùc, m: Tröôøng hôïp doøng chaûy ñeàu: heä soá maùi doác keânh). R 2 / 3i1 / 2 ⇒V = 5 6 n PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 1
 2. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h MAËT CAÉT COÙ LÔÏI NHAÁT VEÀ THUÛY LÖÏC LÖU LÖÔÏNG Q Ñònh nghóa: Laø maët caét daãn ñöôïc löu löôïng lôùn nhaát ωR i 2 / 3 1/ 2 khi caùc yeáu toá: heä soá nhaùm, ñoä doác ñaùy vaø dieän tích Q = ωV = (m 3 / s ) maët caét öôùt cuûa keânh ñaõ xaùc ñònh tröôùc. n Baøi taäp 1: Xaùc ñònh löu löôïng Q doøng chaûy oån ñònh ñeàu qua keânh ωR 2 / 3i í / 2 hình thang coù b=10m, heä soá maùi doác m=1,75, ñoä doác ñaùy Q = ωV = (m 3 / s ) ⇒ Max i=2.10-4, heä soá nhaùm n=0,02 vaø chieàu saâu doøng chaûy h=3m. n Baøi taäp 2: Thieát laäp p/t xaùc ñònh chieàu saâu h chaûy ñeàu trong keânh Q cöïc ñaïi R=ω/χ cöïc ñaïi. hình thang coù chieàu roäng b=3 m, m=2, ñoä doác i=10-4. Loøng keânh baèng ñaát seùt ôû traïng thaùi bình thöôøng (n=0.0225). Keânh Vì ω giaû thieát cho tröôùc khoâng ñoåi ñeå R cöïc ñaïi daãn löu löôïng Q=10 m3/s (phöông trình phi tuyeán theo h χ cöïc tieåu. giaûi ñuùng daàn !!!). ÑS. h=2.38m 7 8 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Ta coù: χ = b + 2h 1 + m 2 ⇒ Min Töø ñoù, ñeå keânh coù lôïi nhaát veà maët thuûy löïc tyû leä b vaø h phaûi thoûa maõn ñieàu kieän: Töø ω=(b+mh)h b vaø thay vaøo p/t treân: ω χ = − mh + 2h 1 + m 2 ⇒ Min (1) b β ln ≡ = 2 1 + m 2 − 2m h h Vôùi ω, m cho tröôùc χ laø haøm 1 bieán theo h. Nhaän xeùt: Khi keânh daãn laø hình chöõ nhaät (m=0), maët Min: dχ = 0 ⇒ − ω − m + 2 1 + m 2 = 0 Ñeå (1) caét coù lôïi nhaát veà maët thuûy löïc khi b=2h. h2 dh Chuù yù: Maët caét coù lôïi nhaát veà maët THUÛY LÖÏC khoái b + mh löôïng ñaøo maët caét beù KINH TEÁ , NHÖNG chöa b ⇒ = 2 1 + m 2 − 2m − m + 2 1+ m2 = ñaûm baûo TOÁT NHAÁT veà maët KYÕ THUAÄT. h h 9 10 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h TÍNH KEÂNH THEO PHÖÔNG PHAÙP KÝ HI U ÑOÁI CHIEÁU VÔÙI MAËT CAÉT COÙ LÔÏI NHAÁT ωln VEÀ THUÛY LÖÏC (A-GÔ-ROÁT-SKIN) di n tích ư t c a m/c có l i Ñaët vaán ñeà: nh t v m t th y l c. Söû duïng quan heä Manning & lyù thuyeát Rln bán kính th y l c c a m/c có Chezy trong thieát keá xaùc ñònh maët caét l i nh t v m t th y l c. keânh (b,h) daãn ñeán giaûi baøi toaùn phi chi u r ng ñáy & chi u sâu bln, hln tuyeán giaûi ñuùng daàn. nư c c a m/c có l i nh t v m t Phöông phaùp tra baûng Ageroskin tìm th y l c. lôøi giaûi tröïc tieáp. 11 12 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 2
 3. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Cô sôû lyù thuyeát phöông phaùp Ageroskin: Ta coù: ω m0 h h h = (1 + σ )R σ = R= = Töø quan heä giöõa caùc thoâng soá cuûa keânh caàn χ 1+ σ b thieát keá vaø keânh coù lôïi nhaát veà maët thuûy löïc. MOÄT SOÁ QUAN HEÄ CÔ BAÛN m0 h m0 b = b − mh = − mh = ( − m) h ω = (b + mh)h = b h vôùi b = (b + mh) σ σ Ñaët: χ = b + m0 h vôùi m0 = 2 1 + m 2 − m m0 − m)(1 + σ ) R b=( σ 13 14 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Ta coù: MAËT CAÉT COÙ LÔïI NHAÁT VEÀ THUÛY LÖÏC b b b − mh m0 m0 β ln ≡ = 2( 1 + m 2 − m ) −m σ = β= = = h m+β σ h h χ ln = b + 2h 1 + m 2 = 4h 1 + m 2 − 2mh = 2m0 h ωh m0 h m0 Rln/ 6 (h / 2)1/ 6 1 ω = bh = (1 + σ ) 2 R 2 Rln = = h= Cln = = χ ln 2 σ σ n n m0 m0 σ ln = = =1 β ln + m 2( 1 + m 2 − m) + m 15 16 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h QUAN HEÄ GIUÕA MAËT CAÉT COÙ LÔÏI Ta coù: m0 ωln = (1 + σ ln ) R = 4m0 R THUÛY LÖÏC & MAËT CAÉT THIEÁT KEÁ 2 2 2 σ ln ln ln Chuù yù: Hai maët caét ñeàu daãn löu löôïng Q. Chuù yù: ω R 2 / 3i í / 2 Q = ωC Ri = m0 = 2 1 + m − m 2 n AÙp duïng cho maët caét coù lôïi thuûy löïc: 3/ 2  nQ  nQ Rln/ 3 = ⇒ Rln =   ω ií / 2  2  ωln i í /2  ln  17 18 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 3
 4. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h QUAN HEÄ GIUÕA MAËT CAÉT COÙ LÔÏI QUAN HEÄ GIUÕA MAËT CAÉT COÙ LÔÏI THUÛY LÖÏC & MAËT CAÉT THIEÁT KEÁ THUÛY LÖÏC & MAËT CAÉT THIEÁT KEÁ AÙp duïng cho maët caét coù lôïi thuûy löïc: Q = ωC Ri = ωln Cln Rln i nQ nQ R= = 2/ 3 ω ωln ωln i ln í /2 (4m0 Rln )i í / 2 2 R2/3 = Rln/ 3 2 n n 3/8  nQ  nQ Rln = ⇒ Rln =   4m i í / 2  8/3 m0  m0 (1 + σ ln ) 2 Rln 2 (1 + σ ) 2 R 2 4m0i í / 2 0 σ ln σ R2/3 = Rln/ 3 2 3/8  nQ  R ln =   n n [0]  4m i   19 20 0 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h QUAN HEÄ GIUÕA MAËT CAÉT COÙ LÔÏI QUAN HEÄ GIUÕA MAËT CAÉT COÙ LÔÏI THUÛY LÖÏC & MAËT CAÉT THIEÁT KEÁ THUÛY LÖÏC & MAËT CAÉT THIEÁT KEÁ Chuù yù: Theo keát quaû tröôùc: σ ln = 1 3/ 8 4σ  4σ  R8/ 3 h R R h = (1 + σ ) R ⇒ = (1 + σ ) = =  ⇒ Rln  (1 + σ ) 2  (1 + σ ) Rln Rln 8/ 3 2   Rln Ta thaáy: Hay: h R 3/ 8  4σ  = (1 + σ) = f 2 ( σ ) [ 2] R = = f1 (σ) [1]  R ln  (1 + σ) 2  R ln R ln   21 22 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h TÓM T T QUAN HEÄ GIUÕA MAËT CAÉT COÙ LÔÏI THUÛY LÖÏC & MAËT CAÉT THIEÁT KEÁ Rhb = f i (σ, m) Theo keát quaû tröôùc: ; ; R ln R ln R ln m b m R b = ( 0 − m)(1 + σ ) R ⇒ = ( 0 − m)(1 + σ ) σ σ Rln Rln Hàm phi tuy n theo σ Do ñoù: L p b ng v i các gia tr σ cho b m R = ( 0 − m)(1 + σ) = f 3 (σ, m) [3] trư c các ty sô R/Rln, h/Rln,… σ R ln R ln m0 σ= β +m 23 24 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 4
 5. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h B NG L P S N BI U TH QUAN m= 0 => 3 b/Rln H GI A σ VÀ CÁC GIÁ TR : σ 0.5 0.75 1 1.25 1.5 1.75 2 2.5 m=3 R/Rln h/Rln m=0 Rh b 0.050 0.527 0.554 22.14 18.94 18.96 19.69 20.92 22.48 24.29 26.26 30.56 35.15 ; & R ln R ln R ln 0.055 0.544 0.574 20.89 17.84 17.85 18.52 19.66 21.13 22.82 24.67 28.70 33.00 0.060 0.561 0.594 19.81 16.89 16.88 17.51 18.58 19.96 21.55 23.29 27.09 31.14 0.065 0.576 0.613 18.86 16.07 16.04 16.63 17.64 18.94 20.44 22.09 25.68 29.51 0.070 0.590 0.631 18.03 15.33 15.30 15.85 16.80 18.03 19.46 21.02 24.43 28.08 Xem Phuï luïc 10-2 trong taøi lieäu 25 26 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h THIEÁT KEÁ KEÂNH XÁC ð NH m0 T m Loaïi 1: Xaùc ñònh h. Bieát Q, b, m, n, i. m 0 0.25 0.5 0.75 1 1.25 Giaûi: 3/ 8   Böôùc 1: Xaùc ñònh Rln R =  nQ  m0 2.00 1.81 1.74 1.75 1.83 1.95  4m i  ln m 1.5 1.75 2 2.25 2.5 2.75 0 Böôùc 2: Laäp tyû soá b/Rln. m0 2.11 2.28 2.47 2.67 2.89 3.10 Böôùc 3: Tra phuï luïc tìm h/Rln vôùi giaù trò ôû böôùc 2 & m töông öùng, töø ñoù xaùc ñònh h. m0 = 2 1 + m 2 − m 27 28 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Giaûi: Baøi 1. Xaùc ñònh chieàu saâu chaûy ñeàu Duøng phöông phaùp ñoái chieáu vôùi maët caét coù lôïi nhaát veà maët thuûy löïc. trong keânh hình thang coù chieàu m0 = 2 1 + m 2 − m = 2,472 Ta coù: roäng b=3 m, m=2, ñoä doác i=10-4. Vaø: 3/8 3/ 8  0,0225.10   nQ  Loøng keânh baèng ñaát seùt ôû traïng =  R ln =   = 1,361(m)  4m i  4.2,472 10 − 4      thaùi bình thöôøng (n=0.0225.) Keânh 0 Ta coù: daãn löu löôïng Q=10 m3/s. b 3 = = 2,204 ⇒Tra baûng ta coù vôùi m=2 coù: Rln 1,361 h = 1,748 Töø ñoù chieàu saâu nöôùc chaûy ñeàu trong keânh: Rln h = 1.748Rln = 2.38 m 29 30 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 5
 6. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Bài tâp 2bis. Xác ñ nh chi u sâu Baøi taäp 2. Xaùc ñònh chieàu saâu chaûy ñeàu trong keânh hình thang coù chieàu roäng b=2 m, m=1, ñoä doác h kênh ch nh t có b=15m, ñ i=8.10-4. Loøng keânh baèng beâtoâng ôû traïng thaùi d c i=2.10-4, n=0.02. Kênh d n trung bình (n=0.014) Keânh daãn löu löôïng lưu lư ng Q=45m3/s. Q=3m3/s. • Ñaùp soá: h=0.8 m Baøi taäp 3: Töông töï nhö treân, tính h cho caùc keânh coù caùc thoâng soá sau: a. n=0,025; b=10m; i=3.10-4, m=1,5 vaø Q=40m3/s. b. n=0,02; b=8m; i=2.10-4, m=1,5 vaø Q=20m3/s. 31 32 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Loaïi 2: Xaùc ñònh b. Bieát Q, h, m, n, i. Baøi taäp 4. Xaùc ñònh chieàu roäng b cuûa moät keânh hình thang bieát raèng chieàu saâu Giaûi: 3/8  nQ  nöôùc chaûy ñeàu trong keânh h=2m. Keânh • Xaùc ñònh Rln Rln =    4m i  coù heä soá maùi doác m=2, ñoä doác i=10-4. 0 Loøng keânh baèng ñaát seùt coù heä soá nhaùm • Laäp tyû soá h/Rln. n=0.025. Keânh daãn löu löôïng Q=12 m3/s. Baøi taäp 5: Töông töï nhö treân, tính b cho • Tra phuï luïc tìm b/Rlntöông öùng vôùi giaù keânh coù caùc thoâng soá sau: n=0,025; trò m, töø ñoù xaùc ñònh b. h=2,5m; i=2.10-4; m=1,5 vaø Q=40m3/s. 33 34 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Bài tâp 5bis. Xác ñ nh chi u r ng Loaïi 3: Xaùc ñònh b, h. Bieát Q, m, n, i, vaø β=b/h. Giaûi: b kênh ch nh t có h=2m, ñ m0 • Tính σ = d c i=2.10-4, n=0.02. Kênh d n β +m lưu lư ng Q=28m3/s. • Xaùc ñònh Rln 3/8  nQ  Rln =    4m i 0  • Coù σ tra phuï luïc xaùc ñònh b/Rln töông öùng vôùi gía trò m & h/Rln. Töø ñoù xaùc ñònh b vaø h. 35 36 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 6
 7. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Bài tâp 6bis. Xác ñ nh (b,h) kênh Baøi taäp 6: Tính (b,h) cuûa keânh daãn nh t có b/h=5, ñ d c ch coù caùc thoâng soá sau: i=2.10-4, n=0.02. Kênh d n lưu a. Q=25m3/s; n=0,02; m=1,5 vaø lư ng Q=50m3/s. b/h=4, i=2*10-4. b. Q=40m3/s; n=0,02; m=1,5 vaø b/h=6, i=2*10-4. 37 38 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Baøi taäp 7: Keânh hình thang daãn löu Loaïi 4: Xaùc ñònh b, h. Bieát Q, m, n, i, vaø v. löôïng Q=30m3/s coù m=1,5; n=0,02; Giaûi: 3/ 8   • Xaùc ñònh Rln R =  nQ  i=2.10-4. Keânh ñöôïc thieát keá coù vaän  4m i  ln toác V=1,2m/s. Tính b & h cuûa keânh. 0 Baøi taäp 8. Keânh hình thang daãn löu • Xaùc ñònh R töø quan heä: V = R i 2 / 3 1/ 2 /n löôïng Q=40m3/s coù m=1,5; n=0,02; • Laäp tyû soá R/Rln i=2.10-4. Keânh ñöôïc thieát keá coù vaän • Tra phuï luïc xaùc ñònh b/Rln töông öùng vôùi toác V=1,0m/s. Tính b & h cuûa keânh. giaù trò m & h/Rln. Töø ñoù xaùc ñònh b vaø h. 39 40 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Baøi taäp 9: Keânh hình thang daãn löu Bài tâp 11. Xác ñ nh (b,h) kênh löôïng Q=50m3/s coù m=1,75; n=0,02; ch nh t, ñ d c i=2.10-4, v n i=2.10-4. Keânh ñöôïc thieát keá coù vaän t c v=1m/s, n=0.02. Kênh d n toác V=1,0m/s. Tính b & h cuûa keânh. lưu lư ng Q=25m3/s. Baøi taäp 10: Keânh hình thang daãn löu löôïng Q=40m3/s coù m=2; n=0,025; i=2.10-4. Keânh ñöôïc thieát keá coù vaän toác V=0,8m/s. Tính b & h cuûa keânh. 41 42 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 7
 8. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h B NG TRA THI T K KÊNH B NG TRA THI T K KÊNH 0 3 b/Rln m= σ R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.050 0.527 0.554 22.48 24.29 26.26 30.56 35.15 0.050 0.527 0.554 22.14 18.94 18.96 19.69 20.92 0.055 0.544 0.574 21.13 22.82 24.67 28.70 33.00 0.055 0.544 0.574 20.89 17.84 17.85 18.52 19.66 0.060 0.561 0.594 19.96 21.55 23.29 27.09 31.14 0.060 0.561 0.594 19.81 16.89 16.88 17.51 18.58 0.065 0.576 0.613 18.94 20.44 22.09 25.68 29.51 0.065 0.576 0.613 18.86 16.07 16.04 16.63 17.64 0.070 0.590 0.631 18.03 19.46 21.02 24.43 28.08 0.070 0.590 0.631 18.03 15.33 15.30 15.85 16.80 0.075 0.603 0.648 17.23 18.58 20.07 23.32 26.79 0.075 0.603 0.648 17.29 14.68 14.64 15.16 16.06 0.080 0.616 0.665 16.50 17.80 19.22 22.32 25.64 0.080 0.616 0.665 16.62 14.10 14.05 14.53 15.39 0.085 0.628 0.681 15.85 17.08 18.44 21.41 24.59 0.085 0.628 0.681 16.02 13.57 13.51 13.97 14.78 0.090 0.639 0.697 15.25 16.44 17.74 20.59 23.64 0.090 0.639 0.697 15.48 13.09 13.02 13.46 14.23 43 44 0.095 0.650 0.712 14.71 15.84 17.10 19.83 22.77 PGS. TS. Nguy n Th0.712 14.98 12.65 12.58 12.99 13.73 ng PGS. TS. Nguy n Th ng 0.095 0.650 TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h B NG TRA THI T K KÊNH B NG TRA THI T K KÊNH σ R/Rln h/Rln b/Rln m= 0 3 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.10 0.660 0.726 14.20 15.30 16.50 19.14 21.97 0.10 0.660 0.726 14.53 12.25 12.17 12.55 13.27 0.11 0.680 0.754 13.31 14.32 15.45 17.90 20.54 0.11 0.680 0.754 13.72 11.53 11.44 11.79 12.44 0.12 0.698 0.781 12.54 13.48 14.53 16.83 19.30 0.12 0.698 0.781 13.02 10.91 10.81 11.12 11.73 0.13 0.714 0.807 11.86 12.75 13.73 15.89 18.21 0.13 0.714 0.807 12.41 10.37 10.26 10.54 11.10 0.14 0.729 0.831 11.26 12.09 13.02 15.05 17.25 0.14 0.729 0.831 11.88 9.89 9.77 10.03 10.55 0.15 0.744 0.855 10.72 11.51 12.38 14.31 16.39 0.15 0.744 0.855 11.40 9.47 9.33 9.57 10.06 0.16 0.757 0.878 10.24 10.98 11.81 13.64 15.61 0.16 0.757 0.878 10.97 9.09 8.94 9.15 9.61 0.17 0.769 0.900 9.80 10.50 11.29 13.02 14.90 0.17 0.769 0.900 10.59 8.74 8.59 8.78 9.21 0.18 0.781 0.921 9.40 10.06 10.81 12.47 14.25 0.18 0.781 0.921 10.24 8.43 8.27 8.44 8.84 45 46 0.19 0.792 0.942 9.03 9.66 10.38 11.95 13.66 0.19 0.792 0.942 9.92 8.14 7.97 8.13 8.50 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h b/Rln m= 0 3 σ R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.20 0.802 0.963 8.69 9.29 9.97 11.48 13.11 0.20 0.802 0.963 9.63 7.87 7.70 7.84 8.19 0.21 0.812 0.982 8.38 8.95 9.60 11.04 12.61 0.21 0.812 0.982 9.36 7.63 7.45 7.57 7.90 0.22 0.821 1.002 8.09 8.63 9.25 10.63 12.13 0.22 0.821 1.002 9.11 7.40 7.22 7.32 7.63 0.23 0.830 1.021 7.81 8.34 8.93 10.25 11.69 0.23 0.830 1.021 8.88 7.19 7.00 7.09 7.38 0.24 0.838 1.039 7.56 8.06 8.63 9.89 11.28 0.24 0.838 1.039 8.66 7.00 6.80 6.88 7.15 0.25 0.846 1.057 7.32 7.80 8.34 9.56 10.89 0.25 0.846 1.057 8.46 6.81 6.61 6.68 6.93 0.26 0.853 1.075 7.09 7.55 8.07 9.24 10.52 0.26 0.853 1.075 8.27 6.64 6.43 6.49 6.73 0.27 0.860 1.093 6.88 7.32 7.82 8.94 10.18 0.27 0.860 1.093 8.09 6.48 6.26 6.31 6.53 0.28 0.867 1.110 6.68 7.10 7.58 8.66 9.85 0.28 0.867 1.110 7.93 6.33 6.10 6.14 6.35 0.29 0.873 1.127 6.49 6.89 7.35 8.39 9.54 47 48 0.29 0.873 1.127 7.77 6.18 5.95 5.98 6.17 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 8
 9. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h b/Rln m= 0 3 σ R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.30 0.879 1.143 6.31 6.69 7.14 8.14 9.24 0.30 0.879 1.143 7.62 6.04 5.81 5.83 6.01 0.31 0.885 1.160 6.14 6.50 6.93 7.89 8.96 0.31 0.885 1.160 7.48 5.91 5.68 5.68 5.85 0.32 0.891 1.176 5.97 6.32 6.73 7.66 8.69 0.32 0.891 1.176 7.35 5.79 5.55 5.54 5.70 0.33 0.896 1.192 5.82 6.15 6.54 7.44 8.43 0.33 0.896 1.192 7.22 5.67 5.43 5.41 5.56 0.34 0.901 1.207 5.67 5.99 6.36 7.23 8.18 0.34 0.901 1.207 7.10 5.56 5.31 5.29 5.42 0.35 0.906 1.223 5.52 5.83 6.19 7.02 7.95 0.35 0.906 1.223 6.99 5.45 5.20 5.17 5.29 0.36 0.910 1.238 5.38 5.68 6.03 6.83 7.72 0.36 0.910 1.238 6.88 5.35 5.09 5.05 5.16 0.37 0.915 1.253 5.25 5.53 5.87 6.64 7.50 0.37 0.915 1.253 6.77 5.25 4.99 4.94 5.04 0.38 0.919 1.268 5.12 5.39 5.71 6.46 7.29 0.38 0.919 1.268 6.67 5.16 4.89 4.83 4.93 0.39 0.923 1.283 5.00 5.26 5.57 6.28 7.09 49 50 0.39 0.923 1.283 6.58 5.07 4.79 4.73 4.82 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h b/Rln m= 0 3 σ R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.40 0.927 1.297 4.88 5.13 5.42 6.11 6.89 0.40 0.927 1.297 6.49 4.98 4.70 4.63 4.71 0.41 0.930 1.312 4.77 5.00 5.29 5.95 6.70 0.41 0.930 1.312 6.40 4.90 4.62 4.54 4.60 0.42 0.934 1.326 4.66 4.88 5.15 5.79 6.52 0.42 0.934 1.326 6.31 4.82 4.53 4.45 4.50 0.43 0.937 1.340 4.55 4.76 5.02 5.64 6.34 0.43 0.937 1.340 6.23 4.74 4.45 4.36 4.41 0.44 0.940 1.354 4.45 4.65 4.90 5.49 6.17 0.44 0.940 1.354 6.16 4.67 4.37 4.27 4.31 0.45 0.943 1.368 4.35 4.54 4.78 5.35 6.00 0.45 0.943 1.368 6.08 4.59 4.29 4.19 4.22 0.46 0.946 1.382 4.25 4.43 4.66 5.21 5.84 0.46 0.946 1.382 6.01 4.52 4.22 4.11 4.13 0.47 0.949 1.395 4.16 4.33 4.55 5.08 5.68 0.47 0.949 1.395 5.94 4.46 4.15 4.03 4.05 0.48 0.952 1.409 4.07 4.23 4.44 4.95 5.53 0.48 0.952 1.409 5.87 4.39 4.08 3.96 3.97 0.49 0.954 1.422 3.98 4.13 4.33 4.82 5.38 51 52 PGS. TS. Nguy n Th 1.422 0.49 0.954 ng 5.80 4.33 4.01 3.88 3.89 PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h b/Rln m= 0 3 σ R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.50 0.957 1.435 3.89 4.04 4.23 4.69 5.24 0.50 0.957 1.435 5.74 4.27 3.95 3.81 3.81 0.52 0.961 1.461 3.73 3.85 4.02 4.45 4.96 0.52 0.961 1.461 5.62 4.15 3.82 3.68 3.66 0.54 0.966 1.487 3.57 3.68 3.83 4.23 4.69 0.54 0.966 1.487 5.51 4.04 3.70 3.55 3.52 0.56 0.969 1.512 3.42 3.51 3.65 4.01 4.44 0.56 0.969 1.512 5.40 3.93 3.59 3.43 3.38 0.58 0.973 1.537 5.30 3.83 3.49 3.31 3.25 0.58 0.973 1.537 3.27 3.36 3.48 3.80 4.20 53 54 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng 9
 10. TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h σ R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 b/Rln m= 0 3 σ 0.60 0.976 1.562 3.14 3.20 3.31 3.61 3.97 R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.60 0.976 1.562 5.21 3.74 3.38 3.20 3.13 0.62 0.979 1.586 3.01 3.06 3.15 3.42 3.75 0.62 0.979 1.586 5.12 3.65 3.29 3.09 3.01 0.64 0.982 1.610 2.88 2.92 3.00 3.23 3.53 0.64 0.982 1.610 5.03 3.56 3.19 2.99 2.90 0.66 0.984 1.634 2.76 2.79 2.85 3.06 3.33 0.66 0.984 1.634 4.95 3.48 3.11 2.89 2.79 0.68 0.986 1.657 2.65 2.66 2.71 2.89 3.13 0.68 0.986 1.657 4.87 3.40 3.02 2.80 2.68 55 56 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h σ b/Rln m= 0 3 R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 0.70 0.988 1.680 2.53 2.53 2.57 2.72 2.94 0.70 0.988 1.680 4.80 3.33 2.94 2.71 2.58 0.72 0.990 1.703 2.43 2.41 2.44 2.57 2.75 0.72 0.990 1.703 4.73 3.25 2.86 2.62 2.49 0.74 0.992 1.725 2.32 2.30 2.31 2.41 2.58 0.74 0.992 1.725 4.66 3.19 2.79 2.54 2.39 0.76 0.993 1.748 2.22 2.19 2.19 2.27 2.40 0.76 0.993 1.748 4.60 3.12 2.71 2.46 2.30 0.78 0.994 1.770 2.12 2.08 2.07 2.12 2.23 0.78 0.994 1.770 4.54 3.05 2.64 2.38 2.22 0.80 0.995 1.792 2.03 1.97 1.95 1.98 2.07 0.80 0.995 1.792 4.48 2.99 2.58 2.30 2.13 0.85 0.998 1.845 1.80 1.72 1.68 1.65 1.68 0.85 0.998 1.845 4.34 2.85 2.42 2.12 1.93 0.90 0.999 1.898 1.59 1.49 1.42 1.34 1.32 0.90 0.999 1.898 4.22 2.71 2.27 1.96 1.74 0.95 1.000 1.950 1.40 1.27 1.17 1.05 0.97 0.95 1.000 1.950 4.10 2.59 2.13 1.80 1.5757 58 PGS. TS. Nguy n Th ng PGS. TS. Nguy n Th ng TH Y L C ð I CƯƠNG TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h b/Rln m= 0 3 σ R/Rln h/Rln 1.5 1.75 2 2.5 3 σ R/Rln h/Rln 0 0.5 0.75 1 1.25 1.00 1.000 2.000 1.21 1.06 0.94 0.77 0.65 1.00 1.000 2.000 4.00 2.47 2.00 1.66 1.40 1.05 1.000 2.050 1.04 0.87 0.73 0.51 0.34 1.05 1.000 2.050 3.90 2.36 1.88 1.52 1.25 1.10 0.999 2.098 0.87 0.68 0.52 0.26 0.05 1.10 0.999 2.098 3.81 2.26 1.76 1.39 1.10 1.15 0.998 2.146 0.71 0.50 0.32 0.02 1.15 0.998 2.146 3.73 2.17 1.66 1.27 0.96 1.20 0.997 2.193 0.56 0.33 0.13 1.20 0.997 2.193 3.66 2.08 1.55 1.15 0.83 1.25 0.995 2.240 0.41 0.17 1.25 0.995 2.240 3.58 1.99 1.46 1.04 0.70 1.30 0.994 2.285 0.27 0.01 1.30 0.994 2.285 3.52 1.91 1.36 0.93 0.57 1.35 0.992 2.330 0.14 1.35 0.992 2.330 3.45 1.83 1.27 0.83 0.46 1.40 0.989 2.375 0.01 1.40 0.989 2.375 3.39 1.76 1.19 0.73 0.34 1.45 0.987 2.419 59 60 PGS. TS. Nguy n Th 2.419 1.45 0.987 ng 3.34 1.69 1.11 0.63 0.23 PGS. TS. Nguy n Th ng 10
 11. TH Y L C ð I CƯƠNG Chương 8: Dòng ch y n ñ nh ñ u trong kênh h HEÁT CHÖÔNG 61 PGS. TS. Nguy n Th ng 11
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2