intTypePromotion=3

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 9: The post office (Listening)

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:11

0
39
lượt xem
0
download

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 9: The post office (Listening)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 9: The post office (Listening) với mục tiêu hướng dẫn học sinh nghe và trả lời câu hỏi về sự phát triển của mạng lưới điện thoại Việt Nam; tóm tắt lại bài bằng nghe kỹ năng viết và nói.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tiếng Anh 11 - Unit 9: The post office (Listening)

  1. UNIT 9: THE POST OFFICE LISTENING
  2. A. Pre-Listening: • Pictures • Question-Answer: 1/ Is your family on the phone? What is your phone number? 2/ Does any member of your family have a cellphone? What make is it? 3/ What do you think are the advantages and disadvantages of a cellphones? (talk to everyone at almost anytime anywhere, never miss any important information…, be annoyed at calling when sleeping or having a meeting…)
  3. New words & difficult words • Commune (n)/ 'kɔmju:n / • Communal growth / 'kɔmjunl grəuθ / • Digit subscriber/ 'didʒit səb'skraibə/ • Rural network/ 'ru:rəl 'netwə:k / • Capacity (n) / kə'pæsəti/ • upgrade (v) / ʌp'greid /
  4. While-Listening: • Introduce the listening. Let Ss have a look at Task1 & Task2. • Ss listen to the tape: 1 or 2 times  Do Task1, Listen again  Do Task 2 • Conduct the correction.
  5. Task1: 1/ According to the passage, Vietnam ranks ______ for growth in the number of telephone subscribers? A. 6th B.2nd C. 30th D. 8th 2/ Vietnam is among the ________ countries in the world that have more than two million telephones. A. 6 B. 140 C. 13 D. 30 3/ In 1996, Vietnam began upgrading its ______ networks. A. mobile phone C. fixed telephone B. subscriber D. post office    
  6. 4/ According to the passage, at present, ______ percent of communes across Vietnam have telephone services. A. 90 B. 80 C. 14 D. 93 5/Which aspect of development in VN’s telecommunication is not mentioned in the listening passage? A. The increase in the number of telephone B. The growth in the capacity of the mobile phone system C. The change of the international telephone system D. The reduction in monthly telephone fee.    
  7. Task 2: Questions: 1/ According to the passage, which country has the highest growth in the number of telephone subscribers? 2/ How many telephones were there in Vietnam in the early 1990s? 3/ How were the fixed telephone numbers changed in 1996? 4/ When did the change of mobile telephone numbers take place? 5/ According to the passage, how many communal post offices are there in Vietnam?    
  8. Post-Listening: • Group Work. Summarise the main ideas of the listening passage with some points: - Vietnam’s rapid growth in telephone numbers - The addition of digits to existing telephone numbers to meet the increasing demands. - The reduction in monthly telephone fees - The expansion of the telephone networks to Vietnam’s rural areas. * Give Ss some cues relating to the listening passage. (for lower students)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản