intTypePromotion=1

Bài giảng Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:12

0
77
lượt xem
1
download

Bài giảng Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Bài giảng Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng" trình bày cách nhập dữ liệu như thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xóa bản ghi; sắp xếp, tìm kiếm và lọc bản; in dữ liệu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tin học 12 - Bài 5: Các thao tác cơ bản trên bảng

 1. BÀI GIẢNG ĐIỆN TỬ TIN HỌC 12
 2. 1. CẬP NHẬT DỮ LIỆU Là thay đổi dữ liệu trong bảng gồm: Thêm bản ghi mới, chỉnh sửa, xoá các bản ghi. Chế độ trang dữ liệu của bảng
 3.  Thao tác thêm, xoá, chỉnh sửa các bản ghi B1: Chọn tên bảng CSDL cần B2: Chọn nút hiển thị bảng cập nhật dữ liệu. ở chế độ trang dữ liệu.
 4. B3: Thực hiện thao tác Thao t¸c Nót B¶ng c hän lÖnh Thªm Ins e rt\Ne w re c ord Chän b¶n ghi\nh¸y c hué t Xo¸ ph¶i \De le te Nh¸y c hué t vµo « c høa d÷ ChØnh s öa liÖu thùc hiÖn c ¸c thay ®æ i c Çn thiÕt
 5. 2. SẮP XẾP, TÌM KIẾM VÀ LỌC BẢN GHI a. Sắp xếp, tìm kiếm B1: Chọn tên bảng CSDL cần B2: Chọn nút hiển thị bảng cập nhật dữ liệu. ở chế độ trang dữ liệu. B3: Thực hiện các thao tác Thao t¸c Nót B¶ng c hän lÖnh Chän b¶n ghi c Çn s ¾p S¾p xÕp xÕp Re c ord\Sort T×m kiÕm Edit\Find
 6. b. Lọc bản ghi Lọc là một công cụ của hệ QTCSDL cho phép tìm ra những bản ghi thoả mãn một số điều kiện nào đó. Ví dụ: tìm tất cả học sinh có họ Nguyễn
 7. CÁC CÁCH THỰC HIỆN LỌC BẢN GHI: Cách 1: Lọc theo ô dữ liệu đang chọn B1: Chọn ô dữ liệu Ví dụ: Chọn giá trị Nguyễn trong cột HOTEN B2: Nháy nút B3: Huỷ bỏ lọc nháy nút
 8. Cách 2: Lọc theo mẫu, điều kiện được trình bày dưới dạng mẫu B1: Nháy nút B2: Trong hộp thoại Filter by Form nhập điều kiện lọc. Lọc ra màn hình những học sinh có B3: Nháy nút ệnểm để thực hiđi lọctoán từ 8 trở lên.
 9. * Ví dụ 2: Lọc để tìm những học sinh nữ là đoàn viên  ếtềqu KĐi uảkiện
 10. Các nút lệnh lọc bản ghi Läc the o « d÷ liÖu ®ang c hän Läc the o mÉu, ®iÒu kiÖn Läc / Huû bá läc
 11. 3. IN DỮ LIỆU B1: Thiết đặt trang in B2 : Xem trước khi in File → File → Page setup Print Preview B3: In dữ liệu
 12. CÁC THAO TÁC TRÊN BẢNG 1. CẬP NHẬT DỮ LIỆU - Thêm bản ghi mới - Chỉnh sửa - Xoá bản ghi 2. SẮP XẾP VÀ TÌM KIẾM VÀ LỌC BẢN GHI 3. IN DỮ LIỆU
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2