intTypePromotion=3

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo - TS. Đào Anh Nam

Chia sẻ: Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:64

0
36
lượt xem
2
download

Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo - TS. Đào Anh Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo" cung cấp cho người học các kiến thức: Định nghĩa trí tuệ nhân tạo, các nền tảng của trí tuệ nhân tạo, lịch sử tóm tắt của trí tuệ nhân tạo. Mời các bạn cùng tham khảo nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Trí tuệ nhân tạo: Giới thiệu trí tuệ nhân tạo - TS. Đào Anh Nam

Artificial Intelligence<br /> Trí Tu Nhân t o<br /> TS. ào Nam Anh<br /> An Introductory Course<br /> Gi i thi u Trí Tu Nhân t o<br /> <br /> 1<br /> <br /> Tài li u<br /> Stuart Russell and Peter Norvig, Artificial Intelligence - A Modern Approach<br /> R. E. Bellman. An Introduction to Artificial Intelligence: Can Computers Think? Boyd<br /> & Fraser Publishing Company, San Francisco, 1978.<br /> E. Charniak and D. McDermott. Introduction to Artificial Intelligence. AddisonWesley,Reading, Massachusetts, 1985.<br /> J. Haugeland. Artificial Intelligence: The Very Idea. MIT Press, Cambridge,<br /> Massachusetts, 1985.<br /> R. Kurzweil. The Age of Intelligent Machines. MIT Press, Cambridge, Massachusetts,<br /> 1990.<br /> N. J. Nilsson. Artificial Intelligence: A New Synthesis. Morgan Kaufmann, San Mateo,<br /> California, 1998.<br /> D. Poole, A. K. Mackworth, and R. Goebel. Computational Intelligence: A Logical<br /> Approach. Oxford University Press, Oxford, UK, 1998.<br /> E. Rich and K. Knight. Artificial Intelligence (Second Edition). McGraw-Hill, New<br /> York, 1991.<br /> P. H. Winston. Artificial Intelligence (Third Edition). Addison-Wesley, Reading,<br /> Massachusetts, 1992.<br /> N.Q.Hoan, Nh p môn trí tu nhân t o<br /> inh M nh Tư ng, Giáo trình Trí tu Nhân t o<br /> Hoàng Ki m, inh Nguy n Anh Dũng, Giáo trình Nh p môn Trí tu Nhân t o<br /> 2<br /> <br /> N I DUNG<br /> I. NH NGHĨA<br /> II. CÁC N N T NG C A TTNT<br /> III. L CH S TÓM T T C A TTNT<br /> <br /> 3<br /> <br /> N I DUNG<br /> What is AI?<br /> <br /> nh nghĩa<br /> <br /> The foundations of AI<br /> <br /> Các n n t ng<br /> <br /> A brief history of AI<br /> <br /> L ch s tóm t t<br /> <br /> The state of the art<br /> <br /> Các thành t u quan tr ng<br /> <br /> Introductory problems<br /> <br /> M ts v n<br /> <br /> TTNT<br /> 4<br /> <br /> What is AI? TTNT là gì<br /> Trí tu nhân t o hay AI (Artificial Intelligence) là m t<br /> trong nh ng ngành tiên ti n nh t.<br /> Chính th c ư c b t u vào năm 1956, m c dù vi c<br /> này ã b t u t 5 năm trư c. Cùng v i ngành di<br /> truy n h c hi n i, ây là môn h c ư c nhi u nhà<br /> khoa h c ánh giá: “là lĩnh v c tôi thích nghiên c u<br /> nh t trong s nh ng môn tôi mu n theo u i”.<br /> M t sinh viên v t lý ã có lý khi nói r ng: t t c các ý<br /> tư ng hay ã ư c Galileo, Newton, Einstein tìm r i;<br /> m t s ý tư ng khác l i m t r t nhi u năm nghiên c u<br /> trư c khi có vai trò th c ti n. AI v n là v n<br /> tr ng t th i Einstein.<br /> 5<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản