intTypePromotion=1

Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:17

0
63
lượt xem
9
download

Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung bài giảng trình bày chiến lược phát triển kinh tế xã hội 2011-2020, Nghị quyết số 14/NQ-CP (02/11/2005) về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020, chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 - 2020 (dự thảo); Quyết định số 759/QĐ-TTg (19/4/2011) phê duyệt chiến lược phát triển nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Từ chiến lược phát triển giáo dục đến chính sách phát triển nguồn nhân lực

 1. TỪ CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  GIÁO DỤC ĐẾN  CHÍNH SÁCH PHÁT TRIỂN  NGUỒN NHÂN LỰC
 2. PHẦN TỔNG QUAN VỀ XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC PHẦN I: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 2011-2020 PHẦN II: NGHỊ QUYẾT SỐ 14/NQ-CP (02/11/2005) Về đổi mới cơ bản và toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 – 2020 PHẦN III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC VIỆT NAM 2009-2020 (Dự thảo) PHẦN IV: QUYẾT ĐỊNH SỐ 759/QĐ-TTg (19/4/2011) PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM THỜI KỲ 2011-2020
 3. I. TÌNH HÌNH ĐẤT NƯỚC VÀ BỐI CẢNH  QUỐC TẾ  1. Tình hình đất nước 2. Bối cảnh quốc tế II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN 1. Phát triển nhanh gắn liền với phát triển bền  vững, phát triển bền vững là yêu cầu xuyên suốt  trong Chiến lược 2. Đổi mới đồng bộ, phù hợp về kinh tế và chính  trị vì mục tiêu xây dựng nước Việt Nam xã hội  chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công  bằng, văn minh
 4. II. QUAN ĐIỂM PHÁT TRIỂN (tt) 3. Mở rộng dân chủ, phát huy tối đa nhân tố con  người; coi con người là chủ thể, nguồn lực chủ  yếu và là mục tiêu của sự phát triển 4. Phát triển mạnh mẽ lực lượng sản xuất với trình  độ khoa học, công nghệ ngày càng cao; đồng thời  hoàn thiện quan hệ sản xuất trong nền kinh tế thị  trường định hướng xã hội chủ nghĩa 5. Xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ ngày càng  cao trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng  sâu rộng
 5. III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC VÀ KHÂU ĐỘT PHÁ  1. Mục tiêu tổng quát 2. Mục tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội  và môi trường 3. Các đột phá chiến lược  IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XàHỘI,  ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU  LẠI NỀN KINH TẾ 1. Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội  chủ nghĩa; bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô; huy động và  sử dụng có hiệu quả các nguồn lực 3. Phát triển nông nghiệp toàn diện theo hướng hiện đại,  hiệu quả, bền vững
 6. IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XàHỘI,  ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU LẠI  NỀN KINH TẾ (tt) 4. Phát triển mạnh các ngành dịch vụ, nhất là các dịch vụ có  giá trị cao, tiềm năng lớn và có sức cạnh tranh 5. Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông 6. Phát triển hài hoà, bền vững các vùng, xây dựng đô thị và  nông thôn mới 7. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội hài hoà với  phát triển kinh tế 8. Phát triển mạnh sự nghiệp y tế, nâng cao chất lượng công  tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân
 7. IV. ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH TẾ ­ XàHỘI,  ĐỔI MỚI MÔ HÌNH TĂNG TRƯỞNG, CƠ CẤU LẠI  NỀN KINH TẾ (tt) 9. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đổi mới toàn  diện và phát triển nhanh giáo dục và đào tạo 10. Phát triển khoa học và công nghệ thực sự là động  lực then chốt của quá trình phát triển nhanh và bền  vững 11. Bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường, chủ  động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí hậu,  phòng, chống thiên tai 12. Giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất và toàn  vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh chính trị và trật tự, an  toàn xã hội; mở rộng quan hệ đối ngoại, chủ động 
 8. V. NÂNG CAO HIỆU LỰC, HIỆU QUẢ QUẢN LÝ  NHÀ NƯỚC BẢO ĐẢM THỰC HIỆN THẮNG LỢI  CHIẾN LƯỢC 1. Thực hiện tốt chức năng của Nhà nước, giải quyết đúng  đắn mối quan hệ giữa Nhà nước với thị trường 2. Hoàn thiện bộ máy nhà nước, tạo bước chuyển mạnh  về cải cách hành chính 3. Đẩy mạnh cuộc đấu tranh phòng, chống tham nhũng,  lãng phí 4. Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy quyền làm  chủ của nhân dân trong việc xây dựng bộ máy nhà nước  VI. TỔ CHỨC THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC
 9. PHẦN II: NGHỊ QUYẾT SỐ: 14/2005/NQ­ CP VỀ ĐỔI MỚI CƠ BẢN VÀ TOÀN  DIỆN GIÁO DỤC ĐẠI HỌC VIỆT NAM  GIAI ĐOẠN 2006 ­ 2020 1. Quan điểm chỉ đạo   2. Mục tiêu 3. Nhiệm vụ và giải pháp đổi mới 4. Tổ chức thực hiện
 10. PHẦN III: CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN  GIÁO DỤC VIỆT NAM 2009­2020 (Dự  thảo) I. TÌNH HÌNH GIÁO DỤC VIỆT NAM TRONG NHỮNG NĂM ĐẦU THẾ KỶ XXI 1. Những thành tựu 2. Những yếu kém II. BỐI CẢNH QUỐC TẾ VÀ TRONG NƯỚC TRONG NHỮNG THẬP NIÊN ĐẦU THẾ KỶ XXI 1. Bối cảnh quốc tế 2. Bối cảnh trong nước 3. Cơ hội và thách thức
 11. III. CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 1. Giáo dục và đào tạo có sứ mạng đào tạo con người Việt Nam phát triển toàn diện, góp phần xây dựng nền văn hóa tiên tiến của đất nước trong bối cảnh toàn cầu hóa, đồng thời tạo lập nền tảng và động lực công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước 2. Phát triển nền giáo dục của dân, do dân và vì dân là quốc sách hàng đầu 3. Giáo dục vừa đáp ứng yêu cầu xã hội, vừa thỏa mãn nhu cầu phát triển của mỗi cá nhân, mang đến niềm vui học tập cho mỗi người và tiến tới một xã hội học tập
 12. III. CÁC QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO  PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC 1.Đẩy mạnh hội nhập quốc tế về giáo dục phải dựa trên cơ sở bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, góp phần xây dựng nền giáo dục giàu tính nhân văn, tiên tiến, hiện đại 2.Phát triển dịch vụ giáo dục và tăng cường yếu tố cạnh tranh trong hệ thống giáo dục là một trong những động lực phát triển giáo dục 3.Giáo dục phải đảm bảo chất lượng tốt nhất trong điều kiện chi phí còn hạn hẹp
 13. IV. CÁC MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC GIAI ĐOẠN 2009-2020 1. Quy mô giáo dục được phát triển hợp lý, chuẩn bị nguồn nhân lực cho đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và tạo cơ hội học tập suốt đời cho mỗi người dân 2. Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng cao, tiếp cận được với chất lượng giáo dục của khu vực và quốc tế 3. Các nguồn lực cho giáo dục được huy động đủ, phân bổ và sử dụng có hiệu quả để đảm bảo điều kiện phát triển giáo dục
 14. V. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC VI. CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
 15. PHẦN IV: QUYẾT ĐỊNH SỐ: 579/QĐ­TTg  PHÊ DUYỆT CHIẾN LƯỢC PHÁT  TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM THỜI KỲ  2011­2020 I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM THỜI KỲ 2011-2020 1. Mục tiêu tổng quát 2. Mục tiêu cụ thể3. Các chỉ tiêu cụ thể
 16. II. QUAN ĐIỂM CHỈ ĐẠO THỰC HIỆN MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC THỜI KỲ 2011-2020 III. NHỮNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC • Những giải pháp đột phá • Những giải pháp khác CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG: THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NHÂN LỰC VIỆT NAM THỜI KỲ 2011-2020

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản