intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương II : Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

Chia sẻ: Roong KLoi | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:32

0
90
lượt xem
15
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương II : Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung của bài giảng trình bày về chủ trương đấu tranh từ năm 1930 đến năm 1939, chủ trương đấu tranh từ năm 1939 đến năm 1945, những luận cương về chính trị, chủ trương và nhận thức mới của Đảng, hoàn cảnh lịch sử và sự chuyển hướng chỉ đạo chiến lược của Đảng, chủ trương phát động Tổng khởi nghĩa giành chính quyền.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam - chương II : Đường lối đấu tranh giành chính quyền (1930 – 1945)

 1. I. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ NĂM  1930 ĐẾN NĂM 1939 1. Trong những năm 1930 – 1935 a) Luận cương chính trị tháng 10/1930
 2. HNTW1 (14-30/10/1930) 1 2 3 Bầu  Đổi tên Thông  BCHTW  ĐCSVN mới.  qua thành  Bầu  ĐCSĐD  LCCT Trần Phú  là TBT
 3. Luận cương chính trị tháng 10/1930 Phương pháp Lãnh đạo Qhệ qtế LCCT tháng 10 Lực lượng PHCL Nhiệm vụ
 4. b) Chủ trương khôi phục tổ chức đảng và phong  trào cách mạng  Phong trào cách mạng giai đoạn 1930 ­1931   Nguyên nhân Nguyên nhân  Nguyên nhân  quốc tế trong nước CNTB  CNXH ở  ĐCSVN  khủng  Mâu thuẫn  LXô phát  ra đời  hoảng  KT chính  triển  và  nghiêm  trị sâu sắc mạnh lãnh đạo trọng
 5. Diễn biến Mức độ Đỉnh cao Cao trào P.trào 1/1930 5/1930 9/1930 1/1931 Thời gian
 6.  Khôi phục tổ chức Đảng và phong trào  cách mạng (1932 – 1935) Đầu năm 1932, trước tình hình hầu hết  ủy  viên BCHTW Đảng và  ủy viên các xứ  ủy bị  bắt  và  hy  sinh,  theo  chỉ  thị  của  QTCS,  Ban  lãnh  đạo  TW  của  Đảng  được  thành  lập  do  đồng chí Lê Hồng Phong lãnh đạo và đã công  bố  Chương  trình  hành  động  của  ĐCSĐD  (15/6/1932).
 7. Khẳng định  Chương trình Phát triển  chiến lược CM   hành động  Đảng và  Đông Dương quần chúng Yêu cầu  chung  trước mắt
 8.  Đại hội đại biểu lần I của Đảng (3/1935) Đại hội I  (3/1935) B ầu BCHTW.  Bầ u BCHTW.  Phân tích đánh  Đề ra nhiệm vụ Lê H Lê Hồ ồng Phong  ng Phong  giá tình hình là TBT là TBT CCủủng c ng cốố t tổổ   Ch Chốống chi ng chiếến  n  CCủủng c ng cốố t tổổ   ch chứức qu c quầần  n  tranh đ tranh đếế   ch chứức Đ c Đảảng  ng  chúng chúng qu quốốcc
 9. Ý nghĩa của ĐH I Đảng Thể hiện   tích lũy Đánh  bản lĩnh   nhiều dấu  chính   kinh  sự phục  trị của  nghiệm hồi của  Đảng  Đảng 
 10. 2. Trong những năm 1936 – 1939 a) Hoàn c a) Hoàn cảảnh l nh lịịch s ch sửử Tình hình thế giới Tình hình  trong nước Mâu  CM  H.quả H.quả C.nghĩa  C.nghĩa  ĐH VII  ĐH VII  thuẫn  dần k.ho k.hoảảng  ng  phátxít phátxít QTCS  QTCS  XH   hồi  1929 – 1933  1929 – 1933  xu xuấất hi t hiệệnn (7/1935) (7/1935) sâu sắc phục
 11. b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng    Các văn kiện
 12. b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng   P/h chiến lược H/thức và biện pháp Y/c trước mắt đấu tranh Chủ Chủ trương trương Kẻ thù  Đ/k quốc tế N/v trước mắt 
 13. b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng   Nhận thức mới của Đảng về mối quan hệ  giữa hai nhiệm vụ dân tộc và dân chủ
 14. b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng   Nhận thức  Dân tộc  mới  về MQH Dân chủ Phản đế Điền địa “Cuộc  dân  tộc  giải  phóng  không  nhất  định  phải  kết chặt với cuộc c.m điền địa. Nghĩa là không thể  nói  rằng:  muốn  đánh  đổ  đế  quốc  cần  phải  phát  triển c.m điền địa, muốn giải quyết vấn đề điền địa  thì  cần  phải  xác  định  đánh  đổ  đế  quốc.  Lý  thuyết  ấy có chỗ không xác đáng”.
 15. b) Chủ trương và nhận thức mới của Đảng   Nhận thức  Dân tộc  mới  về MQH Dân chủ Phản đế Điền địa “Nói  tóm  lại,  nếu  phát  triển  cuộc  tranh  đấu  chia  đất mà ngăn trở cuộc tranh đấu phản đế thì phải lựa  chọn  vấn  đề  nào  quan  trọng  hơn  mà  giải  quyết  trước.  Nghĩa  là  chọn  địch  nhân  chính,  nguy  hiểm  nhất,  để  tập  trung  lực  lượng  của  một  dân  tộc  mà  đánh cho được toàn thắng”.
 16. II. CHỦ TRƯƠNG ĐẤU TRANH TỪ  NĂM 1939 ĐẾN NĂM 1945 1. Hoàn c 1. Hoàn cả ảnh l nh lịịch s ch sửử và s ự chuy  và sự  chuyểển  n  hhướ ướng ch ng chỉỉ đ ạo chi  đạ o chiếến l ược c n lượ c củủa Đ a Đảảng ng a) Tình hình th a) Tình hình thếế gi ới và trong n  giớ ướcc i và trong nướ
 17. Tình hình  Tình hình  thế giới trong nuớc Toàn  Thi  CTTG 2  Đức  quyền  hành  Pháp  Nhật  tấn  ĐD cấm  bùng  mất  tuyên  chính  nhảy  công  sách  n ổ  nước  truyền  vào ĐD  (6/1940) LX  thời  (9/1940) (1/9/1939) (22/6/1941) cộng sản  (28/9/1939) chiến
 18. b) Nội dung chuyển hướng chỉ  đạo chiến lược của Đảng Nêu cao Nêu cao HNTW 6 HNTW 6  nhi  nhiệệm v m vụụ (11/1939) (11/1939)  GPDT  GPDT HNTW 7 HNTW 7 (11/1940) (11/1940) Hoàn thi Hoàn thiệệnn  đ ường l  đườ ng lốốii  GPDT  GPDT HNTW 8 HNTW 8 (5/1941) (5/1941)
 19. HNTW6 (11/1939) Nhận định tình hình Thành lập Mặt trận Nhiệm vụ cụ thể
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2