intTypePromotion=1

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)

Chia sẻ: Dat Dat | Ngày: | Loại File: PPTX | Số trang:86

0
348
lượt xem
90
download

Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Dưới đây là bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975) . Bài giảng này sẽ cung cấp cho các bạn những kiến thức về đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954); đường lối kháng chiến chống Mỹ, thống nhất đất nước (1954 – 1975) .

 

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam: Chương 3 - Đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược (1945 – 1975)

 1. Chương 3 ĐƯỜNG LỐI KHÁNG CHIẾN CHỐNG  THỰC DÂN PHÁP VÀ ĐẾ QUỐC MỸ XÂM LƯỢC (1945 – 1975)
 2. I. Đường lối xây dựng, bảo vệ chính quyền và kháng  chiến chống thực dân Pháp xâm lược (1945 – 1954) 1. Chủ trương xây dựng, bảo vệ chính quyền CM  (1945­1946) a. Hoàn cảnh lịch sử Việt Nam sau cách mạng Tháng  Tám     * Thuận lợi Trong nước
 3. Thế giới ü Thắng lợi của LX chống chủ nghĩa phát xít đã làm cho  uy tín của LX có ảnh hưởng sâu rộng đối với giai cấp  công nhân và nhân dân lao động trên toàn thế giới. ü Với sự giúp đỡ của LX một loạt các nước Đông Âu  được giải phóng và đi theo con đường XHCN Hệ  thống XHCN được hình thành.   ü Phong trào GPDT trên thế giới phát triển mạnh mẽ làm  lung lay hệ thống thuộc địa của CNĐQ. ü Phe ĐQCN với (Đức­Ý­Nhật) bị bại trận; Anh­Pháp  tuy thắng trận nhưng bị thiệt hại nặng nề về KT và  QS; Mỹ giàu lên nhờ chiến tranh, lôi kéo Anh+Pháp  thành lập mặt trận chống LX và phong trào cách mạng  thế giới trong đó có Việt Nam.
 4. * KHÓ KHĂN CHÍNH  QUÂN  NỘI  NGOẠI  KINH TẾ VH ­ XH TRỊ ­ NG  SỰ PHẢN XÂM TRUNG HOA DQ VIỆT QUỐC… VIỆT CÁCH ĐẠI VIỆT  PHÁP… ANH … NHẬT CHỐNG  … VẬN MỆNH CỦA DÂN TỘC  NHƯ NGÀN CÂN TREO SỢI TÓC 
 5. b. Chủ trương của Đảng Ngày 3/9/1945,Chính phủ lâm thời nêu:          + 6 việc cấp bách: ü   phát động chiến dịch tăng gia sản xuất để cứu đói ü   mở phong trào chống nạn mù chữ ü   sớm tổ chức tổng tuyển cử ü   mở phong trào giáo dục cần, kiệm, liêm chính ü   bỏ thuế thân, thuế chợ, thuế đò ü   tuyên bố tự do tín ngưỡng, lương giáo đoàn kết         + 3 nhiệm vụ lớn: Ø   Diệt giặc đói Ø   Diệt giặc dốt Ø   Diệt giặc ngoại xâm
 6. Ngày 25/11/1945, BCHTW chỉ thị “kháng chiến, kiến  quốc  • Tính chất của CM: • Kẻ thù chính: • Nhiệm vụ trước mắt:
 7. • Biện pháp thực hiện: ­ Chính trị: ­ Quân sự: ­ Kinh tế: ­ Ngoại giao:
 8. Ý NGHĨA Chỉ thị “kháng chiến kiến quốc” đã giải quyết  kịp thời những vấn đề quan trọng và chỉ đạo chiến  lược và sách lược CM khôn khéo trong tình thế vô  cùng hiểm nghèo của nước nhà. Tư tưởng kháng chiến, kiến quốc đã phát huy  sức mạnh DT, đẩy mạnh kháng chiến, bảo vệ và xây  dựng chế độ mới. 
 9. c. Xây dựng chế độ DCCH, đấu tranh chống ngoại xâm * Xây dựng chế độ DCND • Củng cố CQ – xây dựng nhà nước hợp hiến, hợp pháp,  thực sự của dân, do dân, vì dân • Xây dựng, phát triển công cụ bạo lực của CM, trấn áp  ọn phảỏn đ b­ Xóa b  toàn b ộ tữổ v ộng, gi ữứ  ch c bộ máy chính quy ng chính quy ền ND ền thuộc địa  giải tán các đảng phái phản động • Chủ tị­ Ngày 19/8/1945 thành l ch HCM đấu tranh nhằm xác l ập lực l ượịng công an ND ập v  trí pháp lý  c­ Ngày 6/1/1946 t ủa nhà n ển lổựng tuy ước ta trên tr ­ Phát tri ượể c lườ n cửố bc t ng qu ầu QH, HĐND các c ng vũ trang tế: ập trung về mọấ i  p  ặt, đHCM kêu g ến cuối năm 1946 có 8 v m­ Ngày 2/3/1946 QH h ọi Liên H ọp bầ ạn ng ười. ủướ ợu HCM làm Ch p Qu ốc và các n c Đồng   tịch chính  phMinh th ừa nh ­ Xây d ủ, trao quy ậ ng lềựn đ ựn n ền cho HCM lc lộ ược lậ ậng t ựủ p c  va VN.  ệ, cuủố chính th p chính ph i năm 1946 có 1  ức triệu ng Mườ ưa có kựếc hi i dân quân th ặc dù ch t quệản quân s ự hóa toàn dân  nhưng qua đó đã nói lên  ­ Ngày 9/11/1946 QH họp thông qua Hiến Pháp nước  tiếng nói chính nghĩa c ủa ta, kh ­ Tháng 3/1946 thành l ẳng đ ập tr ịnh nhà nước ta có  ường quân chính B ắc  VNDCCH vSịơ trí h n ợp hiến, hợp pháp. ­ Đảng chú tr ọng xây dựng nhà n ­ Tháng 6/1946 thành l ập trườướng trung h c “mạnh m ẽ, sáng  ọc l ục quân 
 10. • Mở rộng mặtv trận DT thống nhất, vận động, tập hợp  nhân dân phấn đấu vì sự nghiệp kháng chiến kiến  quốc • Động viên nhân dân xây dựng, phát triển nền kinh tế,  ­ Tháng 5/1946, TL “Hội liên hiệp quốc dân VN” tài chính độc lập • Xây d ­ Tháng 5/1946 TL “T ự­ Phát đ ng nền văn hóa m ớổi và đ ng liên đoàn lao đ ộng PT tăng gia SX “ t ời sốấng m ớiấột vàng”,  t đất t ng VN” thực hành ti­ Tháng 10/1945 thành l ết kiệm “hũ gả ­ Tháng 7/1946 TL “Đ o cậứp “Nha h ạng xã h u đói” ội VN” ọc đường”  và phát đ Vộớng phong trào bình dân h ếọ i những công việc trên chính quy ­ Ban hành chính sách khuy c vụ ền đượ n nông: chia ru c  ộng  ­ Tháng 10/1946 TL “Hội liên hiệp phụ nữ VN” đấcủ ng c­ Vốậ và ngày càng l t cho dân cày, gi ớn mạnh. Nhân dân ngày  n động nhân dân xóa b ảm tô 25%, b ỏỏ thu  tệế ạn, hủ tảụm thu  n thân, gi c  ế  ­ Tháng 12/1946 H lđiạcàng g ềc h n th ổắ 20% n bó, quy ậu, xây d ựng đ ời sội ngh ết tâm b ống m ị đớạ ảo v ệi i bi ểu các DT thi  chính quy ền, tin ểu số tưởng vào s ự lãnh đạo của Đả ­ Ngày 4/9/1945 chính ph ủng, vào HCM. Đó là   ký sắc lệnh xây dựng  qusỹứ đc m ộc lạnh  đ ể bổả ch ập và t o vứệc “tu  chính quy ền, bảo vệ quyền  ần lễ vàng” lãnh đ ạo của Đảng, để đấu tranh ch ­ Ngày 31/1/1946 phát hành ti ống ngoại xâm ền VN ­ Ngày 23/11/1946 lưu hành tiền VN 
 11. * đấu tranh chống ngoại xâm Giai đoạn từ tháng 9/1945 – 3/1946:  Thực hiện chính sách hoà hoãn, nhân nhượng có  nguyên tắc với Tưởng ở MB, tổ chức kháng chiến chống  Pháp ở MN … Giai đoạn từ tháng 3/1946 – 12/1946:  Thực hiện chủ trương hòa hoãn, dàn xếp với Pháp  nhằm: mượn tay Pháp đuổi Tưởng khỏi nước ta; tranh  thủ thời gian củng cố, chuẩn bị lực lượng cho kháng  chiến toàn quốc …
 12. KẾT QUẢ • Từ tháng 9 – 12/1946, Đảng lãnh đạo ND đ/t giữ vững  chính quyền, đẩy mạnh k/c ở MN, chuẩn bị mọi mặt  cho toàn quốc k/c Thời kỳ này để lại cho Đảng nhiều bài học - Dựa vào dân - Triệt để lợi dụng mâu thuẫn trong hàng ngũ của kẻ thù  thực hiện nhân nhượng có nguyên tắc, phân hóa không  cho kẻ thù liên kết với nhau chống chính quyền CM - Giữ vững vai trò lãnh đạo của Đảng
 13. • đưa DT vượt qua tình thế “ ngàn cân treo sợi tóc”  thực hiện thắng lợi nhiệm vụ CM đề ra. • Công cuộc xây dựng, bảo vệ chính quyền CM tạo  thế và lực mới cho Đảng – ND
 14. 2. đường lối kháng chiến chống thực dân Pháp xâm  lược và xây dựng chế độ DCND (1946­1954) a. Hoàn cảnh lịch sử
 15. Nguyên nhân ta phát động  kháng chiến toàn quốc  Thực dân Pháp bội ước 20/12/1946 Hà nội 20 giờ 19/12/1946 18/12/1946 Pháp  gửi tối hậu thư  20/12/1946 s e õ   ñaùnh Pháp gây chiến ở Hà Nội 17 - 12 - 1946 Pháp tấn công Hải Phòng 20 - 11 - 1946
 16. • Cuộc k/c của nhân dân ta diễn ra khi CNTB, đặc biệt là  Pháp bị suy yếu nghiêm trọng sau CTTG2; HT XHCN  phát triển; PTGPDT bùng nổ mạnh mẽ… đã cổ vũ,  giúp đỡ và tạo nhiều điều kiện thuận lợi để ta k/c. • Ta gặp nhiều khó khăn:  
 17. Löïc löôïng cuûa Phaùp coù:  10 vaïn quaân, vuõ khí hieän ñaïi, ñang chieám ñoùng nhieàu vò trí quan troïng Löïc löôïng cuûa ta coù: 8 vaïn quaân, vuõ khí thoâ sô, chöa ñöôïc huaán luyeän kyõ, kinh teá laïc haäu, keùm phaùt trieån chöa ñaùp öùng ñuû vaø kòp thôøi nhu caàu k/c 
 18. • Cuộc chiến tranh xâm lược VN lần thứ 2 của Pháp,  xuất phát từ chiến lược phản kích toàn cầu của CNĐQ  chống PTCS, PTGPDT Cuộc k/c bùng nổ trong điều kiện so sánh lực  lượng không có lợi cho ta.
 19. • Ngày 20/12/1946, “lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” • Ngày 22/12/1946, chỉ thị “KC toàn dân” • Tháng 9/1947, Tp “KC nhất định thắng lợi”  Mục tiêu b.  Đườn Tình chất g lối Kháng Nhiệm  Chiến vụ Phương  châm
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2