Bài giảng Tứ chứng Fallot

Chia sẻ: Than Kha Tu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:27

0
496
lượt xem
129
download

Bài giảng Tứ chứng Fallot

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- BTBS tím thường nhất - 5-9% / BTBS - 4 tổn thương: + Hẹp ĐMP + Thông liên thất + ĐMC cưỡi ngựa + Dầy thất phải

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tứ chứng Fallot

 1. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT PGS.TS. PHAÏM NGUYEÃN VINH ° Giaûi phaãu beänh vaø sinh lyù beänh ° Laâm saøng ° Caän laâm saøng : X Quang ngöïc , ECG, Sieâu AÂm Tim, Thoâng Tim ° Ñieàu trò 1
 2. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT ° BTBS tím thöôøng nhaát ° 5 - 9% / BTBS ° 4 toån thöông : • Heïp ÑMP • Thoâng lieân thaát • ÑMC cöôõi ngöïa • Daày thaát phaûi ° Nguõ chöùng Fallot : 4F + TLN ° Tam chöùng Fallot : TLN + Heïp ÑMP 2
 3. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT Töù chöùng Fallot vôùi heïp pheãu vaø van ÑMP. Muõi teân chæ höôùng doøng maùu, coù luoàng thoâng phaûi traùi ngang thoâng lieân thaát 3
 4. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT GIAÛI PHAÃU BEÄNH 1. Heïp ÑMP : - Van, pheãu, phoái hôïp - Khoâng loã van ÑMP (Pulmonary Atresia) - Khoâng van ÑMP - Heïp nhaùnh xa ÑMP 2. Thoâng lieân thaát : quanh maøng, cô beø 3. ÑMC cöôõi ngöïa : möùc ñoä 4. Daày thaát (P) 5. Toån thöông phoái hôïp : - Cung ÑMC beân phaûi (25%) - Coøn oáng ñoäng maïch (2%) - Baát thöôøng ñoäng maïch vaønh 4
 5. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SINH LYÙ BEÄNH ° Taêng gaùnh aùp löïc thaát phaûi : Daày TP -> Xô hoùa TP -> Suy TP ° Luoàng thoâng phaûi traùi (Right to Left Shunt): Tím naëng khi khoùc, gaéng söùc • 5
 6. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT TRIEÄU CHÖÙNG CÔ NAÊNG ° Tím ( cyanosis ) : thöôøng vöøa phaûi, tím nhieàu ôû ñaàu chi vaø nieâm maïc. Taêng nhieàu khi gaéng söùc hoaëc khi laïnh . ° Khoù thôû khi gaéng söùc. Coù khi thaønh côn . ° Ngoài xoåm ( squatting ) : thöôøng gaëp . Töông ñoái ñaëc hieäu cuûa töù chöùng Fallot. ° Côn tím kòch phaùt keøm ngöng thôû vaø ngaát . 6
 7. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT TRIEÄU CHÖÙNG THÖÏC THEÅ ° Chaäm phaùt trieån theå xaùc. ° Ngoùn tay duøi troáng. ° AÂm thoåi toaøn taâm thu ôû LS 3, 4 traùi saùt xöông öùc, cöôøng ñoä vöøa phaûi (3/ 6), lan moïi höôùng ôû ngöïc, nhieàu nhaát veà phía vai traùi. ° T2: nghe ñöôïc . Neáu coù T2 taùch ñoâi, loaïi tröø chaån ñoaùn khoâng loã van ÑMP (pulmonary atresia ), khoâng van ÑMP. ° Coù theå nghe aâm thoåi lieân tuïc döôùi ñoøn ( coøn toàn taïi oáng ñoäng maïch) hoaëc ôû vuøng löng ( tuaàn hoaøn pheá quaûn gia taêng ) 7
 8. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT CAÄN LAÂM SAØNG : X QUANG NGÖÏC ° Boùng tim : – Thöôøng khoâng lôùn – Hình guoác – Cung thöù 2 beân traùi (cung ÑMP) khoâng thaáy ° Nhaùnh ÑMP nhoû ° Pheá tröôøng saùng 8
 9. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT X QUANG NGÖÏC
 10. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT CAÄN LAÂM SAØNG : ECG ° Thöôøng coù nhòp xoang ° Truïc QRS leäch phaûi, + 150o ° Daày nhó phaûi ° Daày thaát phaûi keøm taêng gaùnh taâm thu thaát (P) 10
 11. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT CAÄN LAÂM SAØNG : ECG 11
 12. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM : MUÏC TIEÂU SIEÂU AÂM ° Xaùc ñònh vò trí vaø möùc ñoä TLT ° Xaùc ñònh ñaëc ñieåm vaø ñoä naëng cuûa ngheõn ñöôøng ra thaát (P) : van, pheãu, giöõa thaát phaûi ° Xaùc ñònh kích thöôùc vaø söï baát bình thöôøng cuûa caùc nhaùnh ÑMP ° Xaùc ñònh loä trình cuûa ÑMV ; töông quan ÑMV vôùi pheãu TP ° Vò trí cung ÑMC, caùc nhaùnh xuaát phaùt töø cung ÑMC ° Toån thöông phoái hôïp 12
 13. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 13
 14. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 14
 15. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 15
 16. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 16
 17. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 17
 18. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 18
 19. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 19
 20. TÖÙ CHÖÙNG FALLOT SIEÂU AÂM TIM 20
Đồng bộ tài khoản