intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Vai trò của cán bộ đoàn trong việc tham gia giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông - TS. Nguyễn Tùng Lâm

Chia sẻ: Nhân Sinh ảo ảnh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:51

99
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Vai trò của cán bộ đoàn trong việc tham gia giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông" trình bày các nội dung: Vai trò người cán bộ đoàn (cố vấn) trong nhà trường phổ thông, vấn đề giáo dục đạo đức cho học sinh phổ thông, phương pháp giải quyết một số vấn đề yếu kém của học sinh phổ thông hiện nay. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Vai trò của cán bộ đoàn trong việc tham gia giáo dục đạo đức, lối sống cho học sinh phổ thông - TS. Nguyễn Tùng Lâm

 1. VAI TRÕ CỦA CÁN BỘ ĐOÀN TRONG VIỆC THAM GIA GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC, LỐI SỐNG CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 2. XIN CHÀO CÁC BẠN! CÁC BẠN QUAN TÂM VÀ MONG MUỐN TÔI GIÖP ĐỠ GIẢI QUYẾT NHỮNG VẤN ĐỀ GÌ TRONG CÔNG TÁC CỦA CÁC BẠN HIỆN NAY? TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 3. TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 4. NỘI DUNG CHÍNH I. VAI TRÕ NGƢỜI CÁN BỘ ĐOÀN (CỐ VẤN) TRONG NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG II. VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG III. PHƢƠNG PHÁP GIẢI QUYẾT MỘT SỐ VẤN ĐỀ YẾU KÉM CỦA HỌC SINH PHỔ THÔNG HIỆN NAY TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 5. I. VAI TRÕ NGƢỜI CÁN BỘ ĐOÀN TRONG NHÀ TRƢỜNG PHỔ THÔNG 1. NGƢỜI ĐỨNG ĐẦU MỘT TỔ CHỨC → NHÀ LÃNH ĐẠO – NHÀ QUẢN LÝ 2. THAM GIA CÁC HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC → NGƢỜI THẦY GIÁO – NHÀ SƢ PHẠM 3. NGƢỜI VẬN ĐỘNG THANH NIÊN VÀ CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI GIÁO DỤC THANH NIÊN → NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 6. NHÀ LÃNH ĐẠO – NHÀ QUẢN LÝ NHÀ LÃNH ĐẠO: • TẦM NHÌN – HOẠCH ĐỊNH CHIẾN LƢỢC, CHÍNH SÁCH • THUYẾT PHỤC, TẬP HỢP, DẪN DẮT NHÀ QUẢN LÝ: • TỔ CHỨC THỰC HIỆN, XÂY DỰNG KẾ HOẠCH, BỐ TRÍ LỰC LƢỢNG, KIỂM TRA ĐÔN ĐỐC, ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ, KHẮC PHỤC CẢI TIẾN TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 7. NHÀ LÃNH ĐẠO – NHÀ QUẢN LÝ Dám đãi Chọn đúng ngộ Việc Làm đúng cách Dám sử dụng nhiệm vụ ngƣời có tài đã chọn QL QL Tính đếm đến hao phí Dám quyết CÔNG NHIỆM VIỆC VỤ Kinh tế của nhiệm vụ QL D QL MÔI Xây dựng tinh thần thiện chí Biết chớp thời cơ TRƢỜNG TẬP THỂ Xây dựng tinh Biết cạnh tranh thần đồng đội Xây dựng quy chế Biết tự vệ nội quy tập thể TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 8. NGƢỜI THẦY GIÁO – NHÀ SƢ PHẠM - NẮM, TÔN TRỌNG QUY LUẬT PHÁT TRIỂN TÂM LÝ, TÍNH CÁCH, CÁ TÍNH CON NGƢỜI - DỰA VÀO QUY LUẬT PHÁT TRIỂN NHẬN THỨC, PHÁT TRIỂN TÍNH CÁCH TÌM RA NHỮNG PHƢƠNG PHÁP GIÁO DỤC CÓ HIỆU QUẢ - XÂY DỰNG UY TÍN KHÔNG PHẢI BẰNG QUYỀN UY MÀ TRÊN CƠ SỞ TRI THỨC, LÒNG NHÂN ÁI TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 9. NHÀ HOẠT ĐỘNG XÃ HỘI • GẮN KẾT VỚI CỘNG ĐỒNG • HUY ĐỘNG CÁC NGUỒN LỰC XÃ HỘI • LÔI KÉO, THUYẾT PHỤC CÁC LỰC LƢỢNG XÃ HỘI THAM GIA CÔNG TÁC GIÁO DỤC THANH THIẾU NIÊN TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 10. II. VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG Bản BẢNthân THÂN + Lành mạnh + Lành + Ổnmạnh định + TíchỔn + định cực + Tích cực a MỌI MÔI NGƢỜI TRƢỜNG + Nhân ái +Tôn trọng + Hữu nghị + Hợp tác + Bảo vệ + Tạo sự cân bằng hài hòa CÔNG VIỆC – SỰ NGHIỆP + Say mê + Thích ứng + Sáng tạo + Hiệu quả MÔ HÌNH NHÂN CÁCH TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 11. VẤN ĐỀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH PHỔ THÔNG 1. BIẾT DỰA VÀO NHU CẦU, HỨNG THÖ ĐỂ TẠO ĐỘNG LỰC THÁP NHU CẦU MASLOW NHU CẦU ĐƢỢC THỎA MÃN Esteem Nhu cầu đƣợc tôn trọng Love/belonging Đƣợc giao tiếp/ đƣợc yêu thƣơng Safety Nhu cầu an toàn PHISIOLOGICAL Nhu cầu vật chất TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 12. MÔ HÌNH TẠO HỨNG THÖ CÁ NHÂN Nhu cầu hứng thú cá nhân đƣợc tác động trở thành nhân tố nội sinh tích cực (1) Mong muốn Mong muốn (4) của nhà của học sinh giáo dục (2) (1) (3) (3) Mong muốn của GIA ĐÌNH (2) TRẠNG THÁI PHỐI HỢP GIÁO DỤC TRẠNG THÁI KHI CHƢA PHỐI HỢP GD CẦN CÓ ĐỂ ĐẠT HIỆU QUẢ TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 13. 2. MÔI TRƢỜNG GIÁO DỤC HIỆN ĐẠI ĐỘNG CƠ HS ĐƢỢC HOẠT ĐỘNG HS PHÁT HIỆN SÁNG TẠO ĐIỀU MỚI MẺ BIỂU HIỆN NỘI TÂM ĐỘC ĐÁO HS ĐƢỢC ĐỐI CHIẾU SỰ TÔN TRỌNG TRÌNH BÀY NHỮNG Ý TƢỞNG, THÁI ĐỘ, MONG CÁ NHÂN MÔI TRƢỜNG MUỐN CỦA BẢN THÂN HÔM NAY LÀ HS ĐƢỢC KHOAN HS CÓ QUYỀN SỰ TIẾN BỘ DUNG NẾU Ý KIẾN ĐƢỢC SAI LẦM NGÀY MAI KHÔNG CHẮC CHẮN SỰ PHÁT TRIỂN NIỀM HS ĐƢỢC ĐỐI TIN TRONG BẢN THÂN THOẠI TỰ DO HS VÀ CÁC NGUỒN HỖ TRỢ SỰ THI ĐUA TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 14. 3. TẠO THÓI QUEN RÈN HÀNH VI ỨNG XỬ HỢP CHUẨN MỰC TRI THỨC (LÀM CÁI GÌ, TẠI SAO) THÓI QUEN KỸ NĂNG ĐỘNG CƠ (LÀM THẾ NÀO) (MONG MUỐN LÀM CÁI GÌ) TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 15. TẠO THÓI QUEN RÈN HÀNH VI ỨNG XỬ HỢP CHUẨN MỰC “GIEO – GẶT”: Gieo một tư tưởng, gặt một hành động; Gieo một hành động, gặt một thói quen; Gieo một thói quen, gặt một tính cách; Gieo một tính cách, gặt một số phận. TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 16. 4. GIÁO DỤC HƢỚNG NGHIỆP NHÀ TRƢỜNG PHỐI HỢP CÁC PHƢƠNG PHÁP GD HỌC SINH “HỌC ĐI ĐÔI VỚI HÀNH” “NỖ LỰC HÀNH ĐỘNG CÁ NHÂN” BIẾT TỰ HỌC XÁC ĐỊNH LÝ -Có ý thức học TƢỞNG -Có quyết tâm học -Có phƣơng pháp học NGHỀ NGHIỆP ĐỘNG LỰC HỌC VÀ SỐNG * CÓ Ý CHÍ LẬP THÂN LẬP NGHIỆP * CÓ TRÁCH NHIỆM VỚI: BẢN THÂN – GIA ĐÌNH – XÃ HỘI TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 17. 5. GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG Giá Trị Sống TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 18. GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG “NGUỒN GỐC” ☞ Ban Giáo dục của UNICEF, New York. ☞ Haimƣơi nhà giáo dục đại diện năm Châu Lục cùng Hội thảo tại trụ sở của UNICEF ở New York tháng 8 năm 1996 ☞ Hội nghị quyền trẻ em 18 TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 19. Khám phá và phát triển các giá trị toàn cầu cho một thế giới tốt đẹp hơn HÒA BÌNH Tôn Trọng Yêu Thƣơng Hạnh phúc TỰ DO TRUNG THỰC Khiêm tốn Khoan dung Hợp tác Trách nhiệm Giản dị Đoàn Kết 19 TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
 20. GIÁO DỤC GIÁ TRỊ SỐNG, KỸ NĂNG SỐNG Khích lệ, động viên • Tìm ra điều trẻ làm “đúng” thay vì tập trung vào điều trẻ làm “sai”. • Chú ý vào một hành vi nào đó, thì hành vi đó tăng lên. 20 TS. NGUYỄN TÙNG LÂM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2