intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng vật lý : Hiện tượng tán sắc ánh sáng part 1

Chia sẻ: Ashfjshd Askfaj | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

116
lượt xem
8
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Kết luận : Chùm sáng trắng sau khi qua lăng kính không những bị khúc xạ về phía đáy lăng kính mà còn bị tách ra làm nhiều chùm sáng có màu khác nhau. Đó là hiện tượng tán sắc ánh sáng . Dải có màu như cầu vồng này gọi là quang phổ của ánh sáng trắng

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng vật lý : Hiện tượng tán sắc ánh sáng part 1

  1. Tiết Tiết 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Trường Trường THPT Ba Vì
  2. Tiết Tiết 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Trường Trường THPT Ba Vì THÍ NGHIEÄM VEÀ TAÙN SAÉC AÙNH SAÙNG CUÛA NEWTON (Thöïc hieän naêm 1672)
  3. Tiết Tiết 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Trường Trường THPT Ba Vì 1. Thí nghieäm veà söï taùn saéc aùnh saùng. Thí nghieäm Keát luaän : Chuøm saùng traéng sau khi qua laêng kính khoâng nhöõng bò khuùc xaï veà phía ñaùy laêng kính maø coøn bò taùch ra laøm nhieàu chuøm saùng coù maøu khaùc nhau. Ñoù laø hieän töôïng taùn saéc aùnh saùng . Daûi coù maøu nhö caàu voàng naøy goïi laø quang phoå cuûa aùnh saùng traéng.
  4. Tiết Tiết 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Trường Trường THPT Ba Vì 2. Thí nghieäm veà aùnh saùng ñôn saéc. Thí nghieäm KÕt luËn: + Laêng kÝnh chØ cã t¸c dông lµm lÖch ®­êng ®i cña chïm tia s¸ng, nã kh«ng lµm ®æi mµu s¾c cña ¸nh s¸ng. + Gãc lÖch cña chïm tia cã mµu kh¸c nhau lµ kh¸c nhau. + ¸nh s¸ng ®¬n s¾c lµ ¸nh s¸ng kh«ng bÞ t¸n s¾c khi qua laêng kÝnh. Mçi ¸nh s¸ng ®¬n s¾c cã mét mµu s¾c x¸c ®Þnh gäi lµ mµu ®¬n s¾c.
  5. Tiết Tiết 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Trường Trường THPT Ba Vì 3. 3. Tæng hîp ¸nh s¸ng tr¾ng Laêng kính Laêng kính Thaáu kính Vaäy: AÙnh saùng traéng laø taäp hôïp cuûa voâ soá aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau coù maøu bieán ñoåi lieân tuïc töø ñoû ñeán tím .
  6. Tiết Tiết 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Trường Trường THPT Ba Vì 4. Söï phuï thuoäc cuûa chieát suaát cuûa moâi tröôøng trong suoát vaøo maøu saéc aùnh saùng Vaäy: Chieát suaát cuûa chaát laøm laêng kính ñoái vôùi caùc aùnh saùng ñôn saéc khaùc nhau thì khaùc nhau. Chieát suaát ñoái vôùi aùnh saùng ñoû thì nhoû nhaát vaø ñoái vôùi aùnh saùng tím thì lôùn nhaát.
  7. Tiết Tiết 63: HIỆN TƯỢNG TÁN SẮC ÁNH SÁNG Trường Trường THPT Ba Vì D min  A A  nsin sin 2 2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2