intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

Chia sẻ: Mộng Như | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:10

858
lượt xem
79
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng "Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc" trình bày các nội dung: Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc; tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam hiện đại; những nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc

  1. HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH VIỆN VĂN HÓA VÀ PHÁT TRIỂN XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC
  2. Nội dung bài giảng  Những vấn đề đặt ra đối với việc xây dựng nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc  Tính chất tiên tiến và đậm đà bản sắc dân tộc của nền văn hóa Việt Nam hiện đại  Những nhiệm vụ xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc  * Kết luận
  3. *Nhập bài * Cương lĩnh xây dựng đất nước… khẳng định: nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là một mục tiêu của xã hội xã hội chủ nghĩa mà Đảng lãnh đạo nhân dân ta xây dựng  * Phương hướng xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc  Phát huy truyền thống dân tộc  Tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại  Làm cho văn hóa thấm sâu vào đời sống xã hội  Xây dựng đời sống tinh thần cao đẹp phục vụ sự nghiệp xây dựng đất nước vì mục tiêu: dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh.
  4. I. NHỮNG VẤN ĐỀ ĐẶT RA TRƯỚC SỰ NGHIỆP XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA TIÊN TIẾN ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC * Sự nghiệp xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH: to lớn, lâu dài, phức tạp đòi hỏi phát huy vai trò của văn hóa Việt Nam, con người Việt Nam  * Việc mở cửa, hội nhập với thế giới để tiếp thu, tiếp biến các thành tựu văn hóa, văn minh của nhân loại vào công cuộc xây dựng đất nước  * Việc khắc phục sự suy thoái tư tưởng, đạo đức và lối sống là vấn đề cấp bách hiện nay.  * Khắc phục mặt trái của xu thế toàn cầu hoá, giao lưu quốc tế dẫn đến sự áp đặt văn hóa, “đế quốc chủ nghĩa trong văn hóa”
  5. II. TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN VÀ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 1.1. Tính chất tiên tiến của nền văn hóa  Đặc trưng thứ nhất: tiến bộ và yêu nước  Đặc trưng thứ hai: mang tinh thần nhân văn cách mạng  Đặc trưng thứ ba: thể hiện tinh thần dân chủ  Đặc trưng thứ tư: mang tính hiện đại  Đặc trưng thứ năm: hình thức thể hiện tiên tiến, phương tiện hiện đại để chuyển tải nội dung
  6. II. TÍNH CHẤT TIÊN TIẾN VÀ ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC CỦA NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM HIỆN ĐẠI 2.2. Bản sắc dân tộc của nền văn hóa mới  Thế nào là bản sắc văn hóa  Bản sắc dân tộc của văn hóa Việt Nam là gì?  “Bản sắc dân tộc bao gồm những giá trị bền vững, những tinh hoa của cộng đồng các dân tộc Việt Nam được vun đắp nên qua lịch sử hàng ngàn năm dựng nước và giữ nước” (NQ TW năm khoá VIII, tr.56)  Bản sắc của nền văn hóa mới chứa đựng tinh hoa của quá khứ kết hợp với cái tốt đẹp của hiện đại  Biện pháp xây dựng nền văn hóa mới mang đậm
  7. III. NHỮNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC 3.1.Những quan điểm chỉ đạo cơ bản  Văn hóa là nền tảng tinh thần, vừa là mục tiêu vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội.  Nền văn hóa mà chúng ta xây dựng là nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc  Nền văn hóa Việt Nam là nền văn hóa thống nhất mà đa dạng trong cộng đồng các dân tộc Việt Nam  Xây dựng và phát triển nền văn hóa là sự nghiệp của toàn dân do Đảng lãnh đạo trong đó đội ngũ trí thức giữ vai trò quan trọng  Văn hóa là mặt trận. Xây dựng và phát triển văn hóa là sự nghiệp cách mạng dài cần có ý chí cách mạng và sự kiên trì thận trọng
  8. III. NHỮNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA… (TIẾP) 3.2. Những nhiệm vụ cụ thể mà NQTW năm khoá VIII nhấn mạnh  Xây dựng con người Việt Nam trong giai đoạn cách mạng mới  Xây dựng môi trường văn hóa  Phát triển văn học nghệ thuật  Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa  Phát triển sự nghiệp giáo dục - đào tạo, khoa học và công nghệ  Phát triển và đi đôi với quản lý tốt các phương tiện thông tin đại chúng  Chính sách văn hóa với tôn giáo  Mở rộng hợp tác quốc tế về văn hóa  Củng cố, xây dựng và hoàn thiện thể chế văn hóa
  9. III. NHỮNG NHIỆM VỤ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NỀN VĂN HÓA… (TIẾP) 3.3. Các nhiệm vụ trung tâm mà Hội nghị BCH TW lần thứ mười khoá IX nêu ra:  Tiếp tục đặt lên hàng đầu nhiệm vụ xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống và đời sống tinh thần lành mạnh trong xã hội trước hết trong các tổ chức Đảng, Nhà nước…  Nâng cao chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ xây dựng con người Việt Nam theo 5 đức tính được xác định trong NQ TW năm khoá VIII  Chú trọng xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, nhất là cộng đồng dân cư, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tốt đẹp, phong phú.
  10. KET LUÂN Xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc là xây dựng nền tảng tinh thần của xã hội, vừa là mục tiêu, vừa là động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước.  Phải quán triệt sâu sắc các quan điểm chỉ đạo, tính chất, nhiệm vụ mà NQ TW năm khoá VIII và Hội nghị TW mười khoá IX đã nêu ra
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2