intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

Chia sẻ: Lê Na | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:16

231
lượt xem
50
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài 7 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa trình bày các nội dung chính sau đây: Hồ Chí Minh – nhà văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam; tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa; xây dựng nền văn hóa mới Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc theo TTHCM.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Tư tưởng Hồ Chí Minh - Bài 7: Tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa

 1. BÀI 7 TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ VĂN HÓA
 2. NỘI DUNG HỒ CHÍ MINH – NHÀ VĂN HÓA KIỆT I XUẤT CỦA DÂN TỘC VIỆT NAM TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH VỀ II VĂN HÓA XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI III VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC THEO TTHCM
 3. I. HỒI.CHÍ HCM - MINH NHÀNHÀVĂNVH KIỆT HÓA LỚN XUẤT CỦA DT VN 2. Cống hiến của 1. Khái niệm HCM – nhà văn hóa văn hóa kiệt xuất của dân tộc Việt Nam a. KN của a. Theo Nghị quyết UNESCO của Đại hội đồng b. KN của Hồ (UNESCO) Chí Minh b. Từ cuộc đời & sự nghiệp của HCM
 4. Khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh: “Vì lẽ sinh tồn cũng như mục đích của cuộc sống, loài người mới sáng tạo và phát minh ra ngôn ngữ, chữ viết, đạo đức, pháp luật, khoa học, tôn giáo, văn học, nghệ thuật, những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng. Toàn bộ những sáng tạo và phát minh đó tức là văn hóa. Văn hóa là sự tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó mà loài người đã sản sinh ra nhằm thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn”.
 5. Khái niệm văn hóa của Hồ Chí Minh: Sứ mệnh của văn hóa Nguồn gốc của văn hóa Biểu hiện của văn hóa
 6. Biểu hiện của văn hóa • Ngôn ngữ. • Chữ viết. • Đạo đức. • Pháp luật. • Khoa học. • Tôn giáo. • Văn học - nghệ thuật. • Những công cụ cho sinh hoạt hằng ngày về mặc, ăn, ở và các phương thức sử dụng.
 7. Nguồn gốc của văn hóa • Sáng tạo • Phát minh
 8. Sứ mệnh của văn hóa  Tổng hợp của mọi phương thức sinh hoạt cùng với biểu hiện của nó.  Thích ứng những nhu cầu đời sống và đòi hỏi của sự sinh tồn.
 9. 2. Cống hiến của nhà văn hóa Hồ Chí Minh a) Theo Nghị quyết của Đại hội đồng UNESCO: Người có sự đóng góp quan trọng về nhiều mặt trong các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, nghệ thuật…; hiện thân cho khát vọng trong việc khẳng định bản sắc dân tộc và thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau. b) Từ cuộc đời và sự nghiệp của Hồ Chí Minh: Người đã sáng tạo ra một nền văn hóa mới, một sức mạnh văn hóa mới – sức mạnh văn hóa thời đại Hồ Chí Minh, với một xung lực mới đưa tới thắng lợi trong sự nghiệp cách mạng, kháng chiến và xây dựng đất nước.
 10. Văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu của CM 1 Xây dựng Giữ gìn cốt nền văn 5 2 cách VH DT, hóa mới Việt Nam II. TT HCM tiếp thu tinh VỀ VĂN hoa VH nhân HÓA loại Văn hóa do 4 3 nhân dân, vì Về mặt trận nhân dân dưới văn hóa và sự lãnh đạo chiến sỹ của Đảng văn hóa
 11. 1. Văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng: Ba là, bồi a. Văn  Một là, bồi dưỡng những hóa là  dưỡng tư phẩm chất và động lực  tưởng đúng phong cách của CM đắn và tình tốt đẹp, cảm cao đẹp lành mạnh Hai là, nâng cao dân trí thông qua con đường văn hóa giáo dục.
 12. 1. Văn hóa vừa là động lực, vừa là mục tiêu của cách mạng: CNXH trong quan niệm HCM vừa là mục tiêu phát triển, vừa là phương thức thực hiện (KT-CT-XH-VH) b. Văn hóa là mục tiêu của cách mạng Nhân tố con người phản ánh tập trung nhất vai trò động lực, mục tiêu của văn hóa
 13. 2. Giữ gìn cốt cách văn hóa dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại b. Tiếp thu tinh hoa a. Giữ gìn cốt cách VHDT văn hóa nhân loại •Cầu thị, tiếp thu tinh •Trân trọng, giữ gìn, hoa. phát huy. •Không định kiến, •Từ bỏ những cũ kỹ chính trị hóa văn hóa. lạc hậu. •Tiếp biến thành nội •Bổ sung, phát triển sinh. các giá trị mới. •Không sùng ngoại, •Quảng bá, giới thiệ sính ngoại, vọng văn hóa VN ngoại
 14. 3. Về mặt trận văn hóa và chiến sỹ văn hóa a. a. Mặt Mặttrận trậnvăn văn hóa hóa b. b.Chiến Chiến sỹ sỹvăn văn hóa hóa •Văn hóa là một mặt trận ngang bằng các mặt trận •Trung thành, nhiệt khác. huyết, hy sinh. •Văn hóa là tiền đề cho các •Tài năng, đức độ. mặt trận. •Người chiến sỹ văn •Mặt trận văn hóa là cuộc đấu tranh quyết liệt trên lĩnh hóa của nhân dân. vực TT-VH, nền tảng tinh thần XH.
 15. 4. Văn hóa do nhân 5. Xây dựng nền dân, vì nhân dân văn hóa mới dưới sự lãnh đạo Việt Nam của Đảng HCM chủ trương xây dựng nền văn hóa có Nhân dân đóng vai trò là nội dung XHCN và chủ thể tinh thần dân tộc một cách toàn diện, có kế Nhân dân đóng vai trò là thừa và phát triển đối tượng phản ánh thành nền VH dân tộc, khoa học, tiến bộ, nhân văn
 16. III. XÂY DỰNG NỀN VĂN HÓA MỚI VIỆT NAM TIÊN TIẾN, ĐẬM ĐÀ BẢN SẮC DÂN TỘC THEO TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH 11 22 Thực trạng Xây dựng &  & những phát triển nền  vấn đề đặt VHVN tiên  ra với tiến, đậm đà  VHVN trong bản sắc DT  xu thế hội dưới ánh sáng  nhập TTHCM
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2