Bài hát bài hát cho người kỹ nữ - Nhật Ngân & Duy Trung (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

2
1.098
lượt xem
141
download

Bài hát bài hát cho người kỹ nữ - Nhật Ngân & Duy Trung (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát bài hát cho người kỹ nữ - nhật ngân & duy trung (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát bài hát cho người kỹ nữ - Nhật Ngân & Duy Trung (lời bài hát có nốt)

  1. Baøi haùt cho ngöôøi kyõ nöõ. « «£ « Nhaät Ngaân & Duy Trung #4 « « « 4 »œ »œ œ »» »»» »»» œ. »»» ====================== & ll « « «. ˆ « « « « ˆ ˆ « l « ˆ « «=l « « « « ˆ « « ˆ « _ _ ˆ j ˙ « «. « £ £ Ta tieác cho em trong cuoäc ñôøi laøm ngöôøi Ta xoùt xa # « «. « « « « « « « « « « «£ « ˆ « « « j ˆ ˆ « « « « « l «. « ˆ « ˆ ˙ « « « « ======================== l & « ˆ « « ˆ « « _ _ ˆ = « « « ˆ £ « Ngöôøi ñôøi voâ « «£ « « « «£ « « « « thay em laø moät caùnh hoa rôi # « « « »» « ˆ « œ « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ « « « « « « « l « « « ˆ ˆ ======================== l & « _ ˆ « ˆ « ˆ « ˆ « ˆ » « « œ œ »»œ= »»» »»» » ˆ « £ tình daãm naùt thaân em Ngöôøi ñôøi voâ tình daøy xeùo leân em Ngöôøi ñôøi voâ # ˙ #œ œ œ »»» »»» »»» w œ œ »»»œ œ »»» »»» œ »»»œ »»»œ »»» »»» ======================== l & Œ »»» » £ l ll £ » £ = tình gieát cheát tình em Ta tieác cho em £ Ta tieác cho # œ.»»» »J œ œ »»» »œ œ œ »» »» »» «. « « « « « « « ˆ « ˆ « « « « « « »» ======================== l & » l ˆ « ˆ « j « ˆ ˆ « «= £ £ « «£ « em Nhìn em trong loøng moïi ngöôøi Quay cuoàng theo tieáng nhaïc # . « « « « « ˆ « « « « « « « « « ˆ œ »»» « ˆ ˆ « « l «. « ˆ « « « « «= ˆ « ======================== l & j « « ˆ « « « _ « ˆ « ˆ ˆ « _ _ « « « « « ˆ ˆ « « ñöa Nhìn em tay naâng ly röôïu Moâi cöôøi maø leä nhö # « « « «£ « «. ˆ « « « ˆ _ j ˆ « « « « ˆ l « « _ « ======================== l l & « « « ˙ Œ œ »œ œ = »»» »» »»» « _ « « « ˆ ˆ « « » £ « «£ « « « «£ « rôi Moâi cöôøi maø leä nhö rôi Trong xoùt xa # œ. « « « « « « ˆ. « « »»» « « «. ˆ « « « « ˆ ======================== & ˆ « l _. « ˆ « « l « « ˆ « « « ˆ « « « « =l ˆ « « « « « ˆ « ˆ « j « « ˆ « _ ˆ j ˙ « « « ˆ « «£ « « « «£ « ñöa theo töøng ngaøy laïnh luøng Khi saéc höông phai mai naøy ñôøi seõ ra # « « «£ « « « ˆ « « ˆ « « « «. ˙ « « « ˆ l « « _ « « « « « « ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « « « « « =========================l & _ « ˆ ˆ « « « _ ˆ « « _ ˆ « sao £ « ng muøa xuaân buoàn loøng coù coâ ñôn Töøng muøa ñoâng « « « Töø # « « « « »» « ˆ « œ « ˆ »»» »»» »» œ œ œ ˙ #œ œ œ »»» »»» »»» w « ˆ « « ˆ « » ========================= & » l »»» l ” £ £ laïnh tình vaãn xa xaêm Ngöôøi ñôøi voâ tình Em seõ veà ñaâu.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản