Bài hát lời buồn thánh - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

0
162
lượt xem
70
download

Bài hát lời buồn thánh - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát lời buồn thánh - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát lời buồn thánh - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Lôøi buoàn thaùnh. 3 « « «« « ‰ « « »œ »»»œ »»»œ ˙ . = Trònh coâng Sôn « « « « #˙ » 4 4 “{ ˙ « j kj ˆ ˆˆ l « « «« « « l « ====================== & ˆ j « ˙ « »» » l »» l4 £ Chieàu chuû nhaät buoàn naèm trong caên gaùc ñìu hiu « Chieàu chuû nhaät buoàn naèm trong caên gaùc ñìu hiu »J »J »J »J « 4 œ œ œ œ « « « « »» »» »» »» ˆ « « j « « ˆ « « « « « « l « ˆ j « &4 « ˆ ˆ « l «. ========================= j j « j ˆ « « « « ˆ j j j j ˆ ˆ ˆ « « « « OÂi tieáng haùt xanh xao cuûa moät buoåi chieàu Trôøi möa trôøi möa khoâng Nghe tieáng haùt xanh xao cuûa moät buoåi chieàu Baïn beø rôøi xa chaên œ. »»» »J »J »J »J »J œ œ œ œ œ w »» »» »» »» »» l 1. 2. 3 « « « « « « « « ˆ ˆ= j k« « « ˆ =========================l & ”w { ll 4 ˙ « k döùt oâ hay mình vaãn coâ lieâu Chieàu chuû nhaät chieáu bô vô con ñeán bao... ...giôø. « « ‰ « « « ˙ « »œ »»»œ œ l ˙ »» » »»» »»» »J »»œ »J »J »J »J »J ‰ œ »J œ œ œ œ œ »» »» »» »» »» » & #˙ « « l =========================l ˆ j « l »= £ buoàn naèm trong caên gaùc ñìu hiu Toâi xin naêm ngoùn tay em thieân « «£ « « « ˆ ˙ « « « »» « «£ « ˙ « ˆ « »» »œ œ »»»œ œ œ « « « « »J »J « « « « « « « » ˆ « « »» »»» » ˆ « ˆ « j j j « « ˆ « « ˆ ˆ l =========================l & ˙ « « l » £ l » »» « #ˆ « ˆ « j thaàn treân vuøng aên naên qua côn hôøn doãi Toâi xin naêm ngoùn tay em ñöa vaøo coâ «. « ˙ « « ˙ « « « « ‰ « « « « « #˙ j ˆ ˆ ˆ « kk « « l« « « « « «. « « « #˙ ˆ ˆ ˆ l « j kk « « « « « « « « l ˙ « =========================l & l ˆ j « ñôn Chieàu chuû nhaät buoàn Laëng nghe gioù ñi veà « « « « « « ‰« « ‰ «« « « « « #˙ « « « #˙ . « «. « « & ˙ « ˆ ˆ ˆ l« « k« « j « k «l ˆ j « ˙ « ˆˆ « k« « « kl ========================= l ˙ « l ˙. « ” Chieàu chuû nhaät buoàn laëng nghe gioù ñi veà... chieàu... chieàu...

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản