intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài hát phúc âm buồn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

Chia sẻ: Mi Sa | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

223
lượt xem
51
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài hát phúc âm buồn - trịnh công sơn (lời bài hát có nốt)', văn hoá - nghệ thuật, âm nhạc phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài hát phúc âm buồn - Trịnh Công Sơn (lời bài hát có nốt)

  1. Phuùc aâm buoàn. Trònh coâng Sôn bbb 4 Ó Œ ‰ « « « . 4 « « “{ « ˆ « « «. «« ˆ «ˆ « ˆ« « « « « « ˆ « ˆ ˙ « ˆ l « « « « « « «« Œ «= _ ˆ « ˆ « « « ====================== l & « « j «« _« ˆˆ « Ngöôøi naèm co nhö loaøi thuù khi muøa ñoâng veà Ngöôøi naèm ...maõi theo töøng chuyeán xe ngöïa qua roài Ngöôøi nhìn bbb « . « ˆ « œ œ œ. »»» »»» »»» »»» »» »J « œ œ œ « ========================= l & » l »» ˙ « Œ « «l « « « « « « ˆ. « ˆ « ˆ « « « Œ « « « « «_ ˆ ˆ ˆ « « = co khoâng keâu than buoát xöông da mình Töøng tieángngöôøi nhieàu tieáng ngöôøi daáu xe laên ñi daáu laên treân ñôøi Ngöïa xa roài ngöôøi vaãn ngoài bb £ « « b « « « «. « « «. « « l « « « «. « «« «« « ˆ« ˆ «ˆ l « Œ « « « ˆ ˆ « « n_ _ ˆ ˆ « « « « « _ « ˆ ˆ ˆ « «ˆ « ˆ ˆ « ========================= l & « « j « «« « « ˙ « « « _= « « « ˆ ˆ goïi hoaøi giöõa ñeâm Ngöôøi naèm co nhö loaøi thuù trong röøng söông muø Ngöôøi naèm buïi veà vôùi maây Ngöôøi coøn ñoù gieo haït luùa treân ruoäng ñaát naøy Ngöôøi coøn bbb « . « ˆ « œ »œ œ . »»» »» »»» »»» œ »»œ œ « » l »J « »» ˙ « Œ « « l « « « « « « ˆ. « « « Œ « « « ========================= l & « ˆ « ˆ « «_ « ˆ ˆ ˆ « = yeân khoâng keâu than cheát treân caên phaàn Moät goùc trôøi ngöôøi vaãn ngoài £ ñoù nhöng bô vô maét chong ñeâm daøi Ngöïa xa roài ngöïa xa roài & bbb « « « « . « « ˆ ˆ « « « « «. « « l « ˆ « « « «. « «« ˆ «ˆ « «« ========================= l « ˆ ˆ «« « « ˆ« ˆ ˙ «ˆ l « « «« « « « j Œ « « « « « ˆ ˆ « _ n_ « « « _ « ˆ _= « « ˆ ˆ « moät ñôøi nhoû nhen Ngöôøi coøn ñöùng nhö töôïng ñaù trong röøng caây giaø Ngöôøi coøn treân ngaøy thaùng vôi Ngöôøi coøn ñoù nhöng lôøi noùi rôi veà chaân ñoài ngöôøi coøn bbb « . « ˆ « œ »œ œ . »»» »» »»» »»» »» »J « œœ œ « » l »» ˙ « Œ «« l « «« « « « ˆ. ˆ « «« « « « « « « « « « ˆ= « « _ _ n_ « ========================= l & « ˆ «ˆ « « « « ˆ ˆ ˆ « ˆ ñöùng nhö traêm naêm veát thöông chöa môø Töøng ñeâm veà töøng ñeâm veà mang ñôøi ngaån «« » « « ñoù nhöng trong tim maùu tuoân ra ngoaøi Nhuoäm ñaát naøy nhuoäm cho hoànghaït maàm troùt.. bb ‰ « « œ. « « »» ˆ œ »œ »œ »»œ » »»»œ »»» »» »» ˙ »»» ‰ « « « « « ˆ &b _ « Œ « l ˆ « ========================= l « ˙ « » œ » l » Œ «= ˆ »œ œ »œ œ »œ œ « »» »»» »» »»» » »» ngô Coøn bao laâu cho thaân thoâi löu ñaøy choán ñaây Coøn bao bbb œ . »»» ========================= l & ˙ « «« « » » l « Œ ‰ ˆ ˆ l «. «« ˆ «« « œ »œ »œ »»œ « « »»» »» »» « « » « ˆ= ˆ « « « laâu »»»œ U cho thieân thu xuoáng treân thaân ˙ »»» naøy % Coøn bao laâu cho maâyñen tan treân hoàn bbb « « Œ ‰ « « l «. «« « «« ˆ œ œ »œ œ »œ » »»» »»» »» »»» » Œ ‰ « ˆ” «« _ = ˙ « « ˆ ˆ « ========================= l & l «« _« w « ˆ ngöôøi Coøn bao laâu toâi xa em xa anh xa toâi Ngöôøi nhìn... ...vay.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2