Bài tập kim loại nhóm A

Chia sẻ: Nguyen Van Duc | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:7

1
239
lượt xem
131
download

Bài tập kim loại nhóm A

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập kim loại nhóm a', tài liệu phổ thông, hóa học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập kim loại nhóm A

  1. ̣ ̣ ̣ ́ LUYÊN TÂP KIM LOAI NHOM A 1. Ion Na+ có tôn tai hay không nêu thưc hiên cac phan ưng sau ̀ ̣ ́ ̣ ́ ̉ a. Cho NaOH tac dung vơi dung dich HCL. ́ ̣ ̣ b. Nung nong NaHCO3 ́ c. Cho NaOH tac dung vơi dung dich MgSO4. ́ ̣ ̣ d. Điên phân nong chay NaOH ̣ ́ ̉ ̣ e. Điên phân dung dich NaOH ̣ f. Điên phân NaCl nong chay. ̣ ́ ̉ 2. A, B, C là cac hơp chât vô cơ cua cung môt kim loai, khi đôt nong ơ nhiêt độ cao cho ngon lưa mau ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ vang. A tac dung vơi B thanh C. Nung nong B ơ nhiêt độ cao ta thu đươc chât răn C, hơi nươc và chât khí D. ̀ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ́ Biêt D là môt hơp chât cua cacbon, D tac dung vơi A cho ta B hoăc C. Xac đinh cac chât A, B,C viêt cac ́ ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ́ ́ ́ phương trinh hoa hoc xay ra. ̀ ́ ̣ ̉ 3. Điên phân nong chay chât AX (A là kim loai kiêm, X là halogen), ta thu đươc chât răn A và khí B. ̣ ́ ̉ ́ ̣ ̀ ́ ́ Cho A tac dung vơi nươc đươc dung dich D và khí C. Cho C tac dung vơi B đươc khí E. Cho E tac dung vơi ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ dung dich D ta đươc dung dich F. Cho môt it quỳ tim vao dung dich F. Viêt cac phương trinh phan ưng xay ra ̣ ̣ ̣ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ ̉ và cho biêt mau quỳ tim trong dung dich F. ́ ̀ ́ ̣ 4. Môt loai muôi ăn bị lân tap chât là Na2SO4, NaBr, MgCl2, CaCl2 và CaSO4. Trinh bay phương phap ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̀ ̀ ́ thu muôi tinh khiêt. ́ ́ 5. Có 5 chât răn mau trăng đưng trong cac lọ riêng biêt: NaCl, Na2SO4, Na2Co3, BaCO3 và BaSO4. ́ ́ ̀ ́ ́ ̣ Lam thế nao để phân biêt tưng chât nêu chỉ có ̀ ̀ ̣ ́ ́ a. H2O và dung dich HCl ̣ b. CO2 và H2O c. Dung dich HCl ̣ 6. Có ba lọ mât nhan đưng 3 dung dich riêng biêt không mau la: BaCl2, NaHCO3 và NaCl. Chỉ dung ́ ̃ ̣ ̣ ̀ ̀ ̀ thêm dung dich cua môt chât, phân biêt 3 dung dich trên. ̣ ̉ ̣ ́ ̣ ̣ 7. Môt dung dich chưa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3. ̣ ̣ a. Khi thêm (a + b) mol CaCl2 hoăc (a + b) mol Ca(OH)2 vao dung dich trên thì khôi lương kêt tua thu đươc ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̉ trong 2 trương hơp trên có băng nhau không ? giai thich? ̀ ̉ ́ b. Tinh khôi lương kêt tua thu đươc trong trương hơp a = 0,1 mol và b = 0,2 mol ́ ́ ́ ̉ 8. Phân huy hoan toan a gam CaCO3 thu đươc V lit khí A. Điên phân b gam dd NaCl vơi điên cưc trơ ̉ ̀ ̀ ́ ̣ ̣ có mang ngăn, sau điên phân thu đươc dung dich B (hiêu suât điên phân đat 80%). Hâp thụ hoan toan V lit khí ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ A vao dung dich B, thu đươc dung dich C. Dung dich C vưa tac dung vơi NaOH, vưa tac dung đươc vơi ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ́ ̣ NaCl2. Xac đinh quan hệ giưa a và b? ́ ̣ 9. Cho môt mâu Na vao 500 ml dung dich HCl 1M, kêt thuc thí nghiêm thu đươc 4,48 lit khí ơ đktc. ̣ ̉ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ Tinh khôi lương cua mâu Na. ́ ́ ̉ ̃ 10. Điên phân muôi clorua kim loai kiêm nong chay thu đươc 1,792 lit khí (đktc) ơ anot và 6,24 gam ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ kim loai ơ catot. Xac đinh công thưc hoa hoc cua muôi đem điên phân. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̉ ́ ̣ 11. Hâp thụ hoan toan 0,1 mol CO2 vao 400 ml dung dich NaOH a% (D = 1,18 g/ml), sau đó thêm ́ ̀ ̀ ̀ ̣ lương dư BaCl2, thây tao ra 18, 715 gam kêt tua. Tinh giá trị cua a? ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ 12. Tinh thể tich CO2 ơ đktc cân hâp thụ vao 100 ml dung dich NaOH 0,5M để thu đươc 2,96 gam ́ ́ ̀ ́ ̀ ̣ muôi. ́ 13. Cho môt mâu hơp kim Na – K tac dung hêt vơi nươc, thu đươc A và 2, 24 lit khí hidro (đktc). ̣ ̃ ́ ̣ ́ ́ Trung hoa dung dich A băng dung dich HCl 0,5M, sau đó cô can dung dich thu đươc 13,30 gam hôn hơp muôi ̀ ̣ ̀ ̣ ̣ ̣ ̃ ́ khan. a. Xac đinh thanh phân % khôi lương cua cac kim loai trong hơp kim ́ ̣ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ̣ b. Tinh thể tich dung dich HCl cân dung để dung hoa dung dich A. ́ ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ 14. Môt mâu kim loai Na có lân Na2O và tap chât trơ. Lây 5 gam mâu nay cho tac dung vơi nươc, ̣ ̃ ̣ ̃ ̣ ́ ́ ̃ ̀ ́ ̣ đươc dung dich A và 1, 875 lit (đktc) khí B. Dung dich A đươc pha loang băng nươc cât đên 100 ml. 50ml ̣ ́ ̣ ̃ ̀ ́ ́ dung dich nay tac dung vưa đủ vơi 100ml dung dich HCl 1M. Xac đinh thanh phân cac chât trong mâu hơp kim ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̃ trên. 15. Hoa tan hoan toan 1, 47 gam hôn hơp 2 kim loai ơ 2 chu kì liên tiêp và cung thuôc phân nhom chinh ̀ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ nhom I vao nươc, thu đươc 0,56 lit khí (đktc). Cac đinh 2 kim loai ́ ̀ ́ ́ ̣ ̣ 17. Nêu hiên tương và viêt phương trinh hoa hoc để giai thich khi cho kim loai Ba đên dư vao: ̣ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̣ ́ ̀ a. dung dich (NH4)2SO4 ̣ b. dung dich NH4Cl ̣ c. dung dich MgSO4 ̣ d. dung dich Al (NO3) ̣
  2. 18. Có 3 dung dich trong suôt, môi dung dich chỉ chưa môt loai cation và 1 loai anion (không trung lăp ̣ ́ ̃ ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ̣ giưa cac dung dich) trong số cac loai ion sau: ́ ̣ ́ ̣ Ba2+, Mg2+, Na+, NO3-, SO42-, CO32- ̀ a. Tim 3 dung dich. ̣ b. Chon môt muôi lam thuôc thư để phân biêt cac dung dich trên. ̣ ̣ ́ ̀ ́ ̣ ́ ̣ 19. Khi nhung tư tư muôi đông đưng bôt Mg chay sang vao côc nươc thì có hiên tương gì xay ra? ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ̣ A- bôt magie tăt ngay ́ B- bôt magie tăt dân ̣ ́ ̀ C- bôt magie tiêp tuc chay binh thương ̣ ́ ̣ ́ ̀ D- bôt magie chay sang manh liêt ̣ ́ ́ ̃ ̣ 20. Chât nao sau đây có thể dung lam khô khí NH3? ́ ̀ ̀ ̀ A- H2SO4 đăc ̣ B- CaCl2 khan C- CaO D- CuSo4 21. Cho môt dung dich có chưa cac ion sau: Na , Ca2 , Mg , Ba , H+, Cl-. Muôn loai đươc nhiêu cation ̣ ̣ ́ + + 2+ 2+ ́ ̣ ̀ ra khoi dung dich, có thể cho tac dung vơi chât nao sau đây: ̉ ̣ ́ ̣ ́ ̀ A- dung dich K2CO3 ̣ B- dung dich NaOH ̣ C- dung dich Na2S04 ̣ D- dung dich Na2CO3 ̣ 22. Không găp kim loai kiêm và kiêm thổ ơ dang tư do trong thiên nhiên vì ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ A- thanh phân cua chung trong thiên nhiên rât nhỏ ̀ ̀ ̉ ́ ́ B- đây là nhưng kim loai hoat đông rât manh ̣ ̣ ̣ ́ C- đây là nhưng kim loai đươc điêu chế băng cach điên phân nong chay ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ D- đây là nhưng kim loai nhe. ̣ ̣ ̣ 23. Nhân xet nao sau đây không đung? ́ ̀ ́ Xet phan ưng nung vôi: CaCO3 ← ́ ̉  CaO + CO2 (phan ưng theo chiêu thuân là phan ưng thu nhiêt). →  ̉ ̀ ̣ ̉ ̣ Để thu đươc nhiêu CaO, ta phai ̀ ̉ A- hạ thâp nhiêt độ cua phan ưnǵ ̣ ̉ ̉ B- tăng nhiêt độ cua phan ưng ̣ ̉ ̉ C- đuôi bơt khí CO2. ̉ D- nghiên nhỏ CaCo3 ̀ 24. Công dung nao sau đây không phai cua CaCO3? ̣ ̀ ̉ ̉ A- Lam vôi quet tương ̀ ́ B- San xuât xi măng, đât đen. ̉ ́ ́ ̀ C- Lam vât liêu xây dưng. ̀ ̣ ̣ D- San xuât bôt nhẹ dung pha sơn. ̉ ́ ̣ ̀ 25. Vôi sông sau khi san xuât phai đươc bao quan trong bao kin, nêu không để lâu ngay vôi sẽ chêt. ́ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ́ ̀ ́ Phan ưng nao sau đây giai thich hiên tương vôi chêt? ̉ ̀ ̉ ́ ̣ ́ A- Ca(OH)2 + CO2 → CaCO3 + H2 B- Ca(OH)2 + Na2CO3 → CaCO3 + 2NaOH C- Ca(HCO3)2 → CaCO3 + CO2 + H2O D- CaO + CO2 → CaCO3 26. Cho dung dich chưa x mol Ca(HCO3)2 vao dung dich chưa 2x mol KHSO4 thì kêt luân nao sau đây ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ là đung? ́ A- Không có hiên tương gì ̣ B- Có hiên tương sui bot ̣ ̉ ̣ C- Có hiên tương sui bot khí và dung dich bị vân duc D- Dung dich sau phan ưng có PH < 7 ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ ̣ ̣ ̉ 27. Chât nao sau đây không phai là nguyên liêu cua công nghiêp san xuât xi măng? ́ ̀ ̉ ̣ ̉ ̣ ̉ ́ A- Đât set ́ ́ B- Đá vôi C- Cat ́ D- Thach cao ̣ 28. CaCO3 là thanh phân hoa hoc chinh cua khoang ̀ ̀ ́ ̣ ́ ̉ A- đolomit B- cacnalit C- pirit D- boxit 29. A, B, C, D là cac chât khac nhau cua cung môt nguyên tố kim loai, thoa man sơ đồ chuyên hoa sau:́ ́ ́ ̉ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ̉ ́ A → B → C  D → A H 2O → A, B, C, D có công thưc phan ưng la: ̉ ̀ A- KClO3; KCl; K; KOH B- KClO; KClO3; K; KOH C- KCl; K, KOH; KClO D- K; KCl; KClO; KClO3 30. A, B, C là cac chât khac nhau cua cung môt nguyên tố kim loai, thoa man sơ đồ chuyên hoa sau: ́ ́ ́ ̀ ̣ ̣ ̉ ̃ ̉ ́ A → B  C → A O2 → A, B, C có công thưc tương ưng la: ̀ A- MgCl2; Mg; MgO B- Mg(OH)2; MgO; Mg C- Ca(HCO3); CaCO3; CaO D- CaO; CaCO3; Ca(HCO3)2. 31. Có cac phan ưng: ́ ̉ ̣ 1. Điên phân nong chay MgCl2 ́ ̉ 2. Phân huy Mg(OH) ̉ 3. Mg(OH)2 tac dung vơi dung dich HCl ́ ̣ ̣ 4. MgCl2 tao thanh kêt tua MgCO3 ̣ ̀ ́ ̉ 32. Có 4 ông nghiêm đươc đanh số 1,2,3,4 (không tương ưng) là Na2CO3, CaCl2, HCl, NaOH. Ta co: ́ ̣ ́ ́
  3. Dung dich ơ ông nghiêm 1 tac dung vơi dung dich ơ ông nghiêm 3: tao kêt tua. ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̉ Dung dich ơ ông nghiêm 4 tac dung vơi dung dich ơ ông nghiêm 3: thoat khí ̣ ́ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ́ Cac dung dich 1,2,3,4 tương ưng la: ́ ̣ ̀ A- CaCl2, NaOH, Na2CO3, HCl B- HCl, Na2Co3, NaOH, CaCl2 C- Na2CO3, HCl, NaOh, CaCl2 D- NaOH, Na2CO3, HCl, CaCl2 33. Khi cho dd NaOH dư vao côc đưng dung dich Ca(HCO3)2 trong suôt, thì trong côc: ̀ ́ ̣ ́ ́ A- có kêt tua trăng xuât hiên ́ ̉ ́ ́ ̣ B- có sui bot khí ̉ ̣ C- không có hiên tương gì ̣ D- có kêt tua trăng và đông thơi thoat khí ́ ̉ ́ ̀ ́ 34. Loai khoang chât không chưa canxi cacbonat la: ̣ ́ ́ ̀ A- thach cao ̣ B- đá vôi C- đá hoa cương D- đá phân ́ 35. Đôt Mg trong không khí rôi đưa vao binh đưng khí SO2, nhân thây có 2 chât bôt đươc sinh ra: bôt ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ̣ A mau trăng và bôt B mau vang. Bôt B không tac dung vơi dung dich H2SO4 loang nhưng chay đươc trong ̀ ́ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̃ ́ không khí sinh ra khí C lam mât mau dung dich KMnO4. Cac chât A, B, C lân lươt la: ̀ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̀ A- MgO, S, SO2 B- Mg, S, SO2 C- MgO, SO3, H2S D- MgO, S, H2S 36. Để tach đươc 2 muôi ra khoi dung dich gôm NaCl và CaCl2 cân dung thêm hoa chât nao sau đây? ́ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ ̀ ́ ́ ̀ A- Na2SO4, HCl B- Na2CO3, HCl C- Na2SO4, Na2CO3 D- Ba(OH)2, HCl 37. Để phân biêt cac bôt riêng biêt: CaO, Na2CO3, Ba(HCO3)2, MgCl2, có thể dung thêm môt hoa chât ̣ ́ ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ́ A- dung dich Ba(OH)2 ̣ B- dung dich H2SO4 C- dung dich Ba(NO3)2 ̣ ̣ D- dung dich HCl ̣ 38. Để dâp tăt đam chay do cac kim loai K, Mg, Al thì nên dung ̣ ́ ́ ́ ́ ̣ ̀ A- cat ́ B- CO2 C- SO2 D- H2O 39. Hôn hơp A gôm (BaO, AlO3, Na2CO3, MgCO3). Hoa tan A vao nươc dư, đươc dung dich B và ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ́ ́ phân chât răn không tan C. C gôm: ̀ A. MgCO3 và Ca(OH)2 B. Mg(OH)2, AlO3 C. Al2O3, MgCO3 D. MgCO3 40. Trong cac chât: NaCl, Ca(OH)2, Na2CO3, HCl, chât có thể lam mêm nươc cưng tam thơi là ́ ́ ́ ̀ ̀ ̣ B- Na2CO3 và Ca(OH)2 A. NaCl và Na2CO3 D. Na2Co3 và HCl C. NaCl và HCl 41. Trong số cac chât: NaPO4, NaOH, Na2CO3, HCl, chât có thể lam mêm nươc vinh cưu là ́ ́ ́ ̀ ̀ ̃ A- Na2CO3 và HCl B. NaOh và HCl C. Na3PO4 và Na2CO3 D. Na2CO3 và NaOH 42. Dung dich X chưa cac muôi: NH4HCO3, Ca(HCO3)2, NaHCO3, CaCl2. Đun sôi X môt thơi gian ̣ ́ ́ ̣ để phan ưng xay ra hoan toan đươc dung dich Y. Trôn môt it dung dich Y vơi dung dich Ba(OH)2 thây tao ̉ ̉ ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̣ ̣ ́ ̣ thanh kêt tua và có khí bay ra. Dung dich Y chưa nhưng Ion nao? ̀ ́ ̉ ̣ ̀ A- NH4+, Ca2+, Na+, Cl-, HCO3- B- Na+, NH4+, CO32-, Cl- C- Na+ , Ca2+, Cl-, HCO3- D- NH4+, Ca2+, Cl-, CO32- 43. Môt binh đưng nươc vôi trong không đây năp để lâu ngay trong không khi, thì khôi lương binh ̣ ̀ ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ thay dôi như thế nao (lương nươc bay hơi không đang kê)? ̉ ̀ ́ ̉ A- Không thay đôi ̉ B- Giam xuông ̉ ́ C- Tăng lên D- Ban đâu tăng, sau giam xuông ̀ ̉ ́ 44. Suc khí CO2 vao 200 gam dung dich Ba(OH)2 17,1% thu đươc a gam kêt tua và dung dich X. Cho ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ Ca(OH)2 dư vao dung dich X thu đươc b gam kêt tua. Tông khôi lương kêt tua 2 lân là 49,4 gam. Tinh số mol ̀ ̣ ́ ̉ ̉ ́ ́ ̉ ̀ ́ CO2 đã dung. ̀ 45. Hoa tan hoan toa 4,68 gam hôn hơp muôi cacbonat cua 2 kim loat A, B thuôc phân nhom chinh ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̣ ́ ́ nhom II và thuôc 2 chu kì liên tiêp trong bang tuân hoan băng dung dich HCl thu đươc 1,12 lit CO2 (đktc). Xac ́ ̣ ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̣ đinh 2 kim loai A, B. ̣ 46. Cho 4,6 gam hôn hơp 2 kim loai thuôc 2 chu kì kế tiêp và thuôc cung phân nhom chinh nhom II tac̃ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ́ ́ ́ dung vơi dung dich H2SO4 loang dư thu đươc 4,48 lit H2 (đktc). Xac đinh 2 kim loai. ̣ ̣ ̃ ́ ́ ̣ ̣ 47. Hoa tan 28,1 gam hôn hơp gôm MgCO3 và BaCO3 có thanh phân khôi lương thay dôi (chưa a% ̀ ̃ ̀ ̀ ̀ ́ ̉ MgCO3) vao dung dich HCl dư thu khí A. Hâp thụ hoan toan A vao 100ml dung dich Ca(OH)2 2M thu kêt tua ̀ ̣ ́ ̀ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ B. Xac đinh a để lương kêt tua B nhỏ nhât? ́ ̣ ́ ̉ ́ 48. Hoa tan hoan toan 0,1 mol hôn hơp NaCO3 và KHCO3 vao dung dich HCl. Dân khí thu đươc vao ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̃ ̀ binh đưng dung dich Ca(OH)2 dư thu đươc m gam kêt tua. Tinh m? ̀ ̣ ́ ̉ ́ 49. Hoa tan hoan toan m gam hôn hơp gôm môt kim loai kiêm và 1 kim loai thổ vao nươc thu đươc ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̀ 2,24 lit khí (đktc) và dung dich X. Để trung hoa hoan toan dung dich X cân vưa đủ ml dung dich HCl 2M. Tinh ́ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ giá trị V?
  4. 50. Dung dich A gôm: amol ion Mg 2+, b mol Ba2+, c mol ion Ca2+, 0,1 mol Cl- và 0,2 mol ion NO3-. ̣ ̀ Thêm tư tư dung dich K2CO3 1 M vao dung dich A cho đên khi thu đươc lương kêt tua lơn nhât. Tinh thể tich ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ dung dich K2CO3 đã cho vao. ̣ ̀ 51.Cho 12 gam hôn hơp gôm MgO và Ca tac dung hêt vơi dung dich HCl thu đươc 2,24 lit khí (đktc). ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ Tinh thanh phân % về khôi lương cua cac chât trong hôn hơp đâu. ́ ̀ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̃ ̀ 52. Để tac dung hêt vơi 20 gam hôn hơp gôm Ca và MgO cân V ml dung dich HCl 2M. Tinh giá trị cua ́ ̣ ́ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ V. 53. Trong môt côc nươc có chưa a mol Ca 2+, b mol Mg2+, c mol HCO3-. ̣ ́ a. Nươc trong côc thuôc loai độ cưng gi? ́ ̣ ̣ ̀ b. Cho V ml dung dich Ca(OH)2 x mol/l vao côc nươc, nươc trong côc có độ cưng nhỏ nhât. Lâp biêu thưc ̣ ̀ ́ ́ ́ ̣ ̉ ́ tinh V theo a, b, x. 54. Dung dich A chưa cation Mg 2+, Ca2+, Ba2+ và 0,1 mol Cl-, 0,2 mol NO3-. Thêm V lit dung dich chưa ̣ ́ ̣ K2CO3 1M vao dung dich A đẻ thu đươc lương kêt tua lơn nhât. Tinh V ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ 55. Hoa tan 5,96 gam hôn hơp 2 muôi clorua cua 2 kim loai kiêm thổ vao nươc thu đươc 100 ml dung ̀ ̃ ́ ̉ ̣ ̀ ̀ dich X. Lam kêt tua hoan toan ion Cl băng dung dich AgNO3 thu đươc 17,22 gam kêt tua. Loc bỏ kêt tua thu ̣ ̀ ́ ̉ ̀ ̀ - ̀ ̣ ́ ̉ ̣ ́ ̉ đươc dung dich Y. Cô can dung dich Y thu đươc m gam muôi khan. Tinh m. ̣ ̣ ̣ ́ ́ 56. Cho V lit khí CO2 (đktc) hâp thụ hêt vao 100ml dung dich Ca(OH)2 0,7 M, kêt thuc thí nghiêm thu ́ ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ đươc 4 gam kêt tua. Xac đinh V. ́ ̉ ́ ̣ 57. Hoa tan hoan toan 23,8 gam hôn hơp muôi cacbonat kim loai hoa trị I và môt muôi cacbonat kim ̀ ̀ ̀ ̃ ́ ̣ ́ ̣ ́ loai hoa trị II vao dung dich HCl thu đươc 0,2 mol khi. Cô can dung dich sau phan ưng, số gam muôi khan thu ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ ̣ ̉ ́ đươc băng ̀ 58. Trong môt loai đa, ngoai CaCO3, MgCO3 con có Al2O3, trong đó khôi lương Al2O3 băng 1/8 khôi ̣ ̣ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ́ lương 2 muôi cacbonat. Nêu nung loai đá nay đên khôi lương không đôi thu đươc chât răn có khôi lương băng ́ ́ ̣ ̀ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ ̀ 6/10 khôi lương trươc khi nung. Tinh % về khôi lương cua MgCO3 trong loai đá đo. ́ ́ ́ ̉ ̣ ́ 59. Cho bôt nhôm vao dung dich NaOH đun nong đươc dung dich A và khí B. Thêm NH4Cl vao dung ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ dich A, đun nong, thây tao thanh kêt tua C và khí D thoat ra. Xac đinh A, B, C, D và viêt cac phương trinh hoa ̣ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ́ ̣ ́ ́ ̀ ́ hoc xay ra. ̣ ̉ 60. Cho nhôm tac dung vơi dung dich HNO3 rât loang, du thu đươc dung dich A. Cho A tac dung vơi ́ ̣ ̣ ́ ̃ ̣ ́ ̣ dung dich KOH đươc kêt tua B, dung dich C và khí D có mui khai. Cho tư tư dung dich HCl vao C lai thây ̣ ́ ̉ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ xuât hiên kêt tua B. Cho kêt tua B và khí D vao dung dich H2SO4 loang (vưa đu) thu đươc dung dich E. Cô ́ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ̀ ̣ ̃ ̉ ̣ can dung dich E ta thu đươc môt loai phen. Viêt phương trinh phan ưng giai thich thưc nghiêm trên. ̣ ̣ ̣ ̣ ̀ ́ ̀ ̉ ̉ ́ ̣ 61. Cho môt mâu Na vao dung dich chưa Al2(SO4)3 và CuSO4, thu đươc khí A, dung dich B và kêt ̣ ̉ ̀ ̣ ̣ ́ tua C. Nung kêt tua C đên khôi lương không đôi đươc chât răn D. Cho khí hidro dư qua D nung nong đươc ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ́ chât răn E. E hoan toan không tan trong dung dich HCl. Xac đinh A, B, C, D, E. Viêt phương trinh phan ưng. ́ ́ ̀ ̀ ̣ ́ ́ ̀ ̉ 62. Môt dung dich A có cac muôi: NH4HCO3, Ca(HCO3)2, CaCl2. Đun sôi A môt thơi gian để phan ̣ ̣ ́ ́ ̣ ̉ ưng xay ra hoan toan đươc dung dich B. Cho Ba(OH)2 vao dung dich B thây tao thanh kêt tua và có khí thoat ̉ ̀ ̀ ̣ ̀ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ ́ ra. a) So sanh pH cua A vơi 7. Nêu hiên tương và viêt phương trinh phan ưng xay ra khi đun sôi A. ́ ̉ ̣ ́ ̀ ̉ ̉ b) Trong B có nhưng ion nao? Viêt phương trinh xay ra khi trôn lân B vơi dung dich Ba(OH)2. ̀ ́ ̀ ̉ ̣ ̃ ̣ c) Nêu trôn lân B vơi dung dich MgSO4 có kêt tua tao ra không? ́ ̣ ̃ ̣ ́ ̉ ̣ d) Thôi tư tư SO2 vao B. Có phan ưng gì xay ra? ̉ ̀ ̉ ̉ 63. Phân biêt cac chât trong môi day sau băng it hoa chât nhât ̣ ́ ́ ̃ ̃ ̀ ́ ́ ́ ́ ́ a) Cac kim loai: Al, Mg, Ca, Na ̣ b) Cac muôi: CaCl2, AlCl3, NaCl ́ ́ ́ c) Cac oxit: Al2O3, CaO, MgO d) Cac hidroxit: Al(OH)3, Ca(OH)2 và NaOH ́ 64. Trinh bay phương phap hoa hoc để điêu chế cac kim loai riêng biêt tư hôn hơp gôm: MgCO3, NaCl, ̀ ̀ ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ̣ ̃ ̀ Al2O3. Viêt cac phương trinh phan ưng cân dung. ́ ́ ̀ ̉ ̀ ̀ 65. Nêu hiên tương xay ra khi cho dân đên dư cac chât sau vao dung dich AlCl3 ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ a) dung dich NaOH ̣ b) dung dich NH3 ̣ c) dung dich Na2CO3 ̣ 66. Nêu hiên tương xay ra khi cho dân đên dư cac chât sau vao dung dich NaAlO2. ̣ ̉ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̣ a) dung dich HCl ̣ b) dung dich NH4Cl ̣ c) khí CO2 67. Hôn hơp A gôm AlCl3, BaO, Na2CO3, MgCO3. Hoa tan A vao nươc dư thu đươc dung dich B và ̃ ̀ ̀ ̀ ̣ chât răn C. Cho Al vao dung dich B thây thoat khi. Cho tư tư dung dich HCl vao dung dich B thây xuât hiên kêt ́ ́ ̀ ̣ ́ ́ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́
  5. tua, sau đó kêt tua tan. Nung C đên khôi lương không đôi thu đươc chât răn D. Hoa tan D vao nươc dư, thu ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ ̀ ̀ đươc E và chât răn F. Viêt phương trinh hoa hoc cua cac phan ưng xay ra để giai thich thưc nghiêm trên. ́ ́ ́ ̀ ́ ̣ ̉ ́ ̉ ̉ ̉ ́ ̣ 68. Để tach AlO3 ra khoi hôn hơp bôt gôm Al2O3 và CuO mà không lam thay đôi khôi lương có thể ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ̉ ́ ̀ ́ dung cac hoa chât sau: ́ ́ A- axit HCl; dd NaOH B- dd NaOH; CO2 C- nươc D- dd NH3 69. Để thu đươc kêt tua Al(OH)3 ngươi ta dung cach nao sau đây ́ ̉ ̀ ́ ̀ A- Cho tư tư dd NaOH vao dung dich AlCl3 dư ̀ ̣ B- Cho nhanh dd NaOH vao dung dich AlCl3 dư. ̀ ̣ C- Cho tư tư dung dich AlCl3 vao dung dich NaOH dư ̣ ̀ ̣ D- Cho nhanh dung dich AlCl3 vao dung dich NaOH dư ̣ ̀ ̣ 70. Để kêt tua hoa toan có thể dung cach nao sau đây ́ ̉ ̀ ̀ ̀ ́ ̀ A- Cho dung dich AlCl3 phan ưng vơi dung dich Ba(OH)2 vưa đu. ̣ ̉ ̣ ̉ B- Cho dung dich Al2(SO4)3 phan ưng vơi dung dich Ba(OH)2 vưa đủ ̣ ̉ ̣ C- Cho dung dich Al2(SO4)3 phan ưng vơi dung dich NH3 dư. ̣ ̉ ̣ D- Cho dung dich NaAlO2 phan ưng vơi dung dich HCl dư. ̣ ̉ ̣ 71. Để tach nhanh Al ra khoi hôn hơp bôt gôm Mg, Al, Zn có thể dung hoa chât nao sau đây? ́ ̉ ̃ ̣ ̀ ̀ ́ ́ ̀ A- H2SO4 loang ̃ B- H2SO4 đăc nguôi C- dd NaOH, khí CO2 ̣ ̣ D- dd NH3 72. Al(OH)3 không tan trong dung dich nao sau đây? ̣ ̀ A- H2SO4 B- KHSO4 C- NH3 D- NaOH 73. Có 3 chât răn là Mg, Al, Al2O3 đưng trong 3 lọ riêng biêt. Dung duy nhât môt hoa chât để phân biêt ́ ́ ̣ ̀ ́ ̣ ́ ́ ̣ chung. Hoa chât không thể dung đươc là ́ ́ ́ ̀ A- dd HCl đăc ̣ B- H2SO4 đăc nguôi C- dd NaOH D- HNO3 đăc nguôi ̣ ̣ ̣ ̣ 74. Tinh bazơ cua hidroxit nao yêu nhât trong số cac hidroxit sau đây? ́ ̉ ̀ ́ ́ ́ A- Al()H)3 B- NaOH C- Mg(OH)2 D- Ba(OH)2 75. Phen chua không đươc dung để ̀ ̀ A- Lam trong nươc B- thuôc da C- khư trung nươc D- câm mau trong công nghiêp nhuôm ̀ ̣ ̀ ̀ ̀ ̣ ̣ 76. Thuôc thư nao sau đây dung để phân biêt cac dung dich MgCl2, CaCl2, AlCl3? ́ ̀ ̀ ̣ ́ ̣ A- dung dich Na2CO3 ̣ ̣ B- dung dich KOH C- dung dich AgNo3 D- dung dich H2SO4 ̣ ̣ 77. Nhưng ưng dung nao sau đây cua Al dưa trên tinh chât hoa hoc cua nhôm? ̣ ̀ ̉ ́ ́ ́ ̣ ̉ ̀ A- Lam dây dân điên ̃ ̣ B- Lam dung cụ đun nâu ̀ ̣ ́ C- Lam bao goi thưc phâm ̀ ́ ̉ D- Chế tao hôn hơp Tecmit để han kim loai ̣ ̃ ̀ ̣ 78. Tinh chât nao sau đây đã lam cho muôi nhôm đươc dung lam chât câm mau trong công nghiêp ́ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ́ ̀ ̀ ̣ ̣ nhuôm vai. ̉ A- CHung là nhưng hơp chât lương tinh ́ ́ ́ B- Chung dễ bị thuy phân tao ra kêt tua Al(OH)3 ́ ̉ ̣ ́ ̉ C- Chung hoa tan tôt trong nươc ́ ̀ ́ D- Tac dung đươc vơi dung dich bazơ tao ra kêt tua ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̉ Al(OH)3 79. Cho phan ưng M + HNO3→ M(NO3)n + NH4NO3 + H2O ̉ Kim loai M có thể là ̣ A-Al B- Cu C- Fe D- Ag 80. Cho luông khí H2 đi qua ông sư chưa bôt Al2O3, FeO, CuO, MgO đun nong đên khi phan ưng xay ̀ ́ ̣ ́ ́ ̉ ̉ ra hoan toan. Chât răn con lai trong ông là ̀ ̀ ́ ́ ̀ ̣ ́ A- Al, Cu, Fe, Ag B- Al, Cu, Fe, MgO C- Al2O3, MgO, Fe, Cu D- Al, Mg, CuO, FeO 81. Trong công nghiêp ngươi ta không điên phân nong chay AlCl3 để san xuât nhôm vì ̣ ̣ ́ ̉ ̉ ́ A- AlCl3 không tan trong nươc B- AlCl3 có nhiêt độ nong chay cao hơn Al2O3 ̣ ́ ̉ C- AlCl3 dễ bị phân huy ơ nhiêt độ cao D- AlCl3 dễ bị thăng hoa khi ơ nhiêt độ cao ̉ ̣ ̣ 82. Cho Al tac dung vơi dung dich X tao ra khí A nhẹ hơn khí CO. Dung dich X là ́ ̣ ̣ ̣ ̣ ̣ A- H2SO4 đăc nong B- HNO3 đăc nguôi C. HNO3 đăc nong D. H2SO4 loang ́ ̣ ̣ ̣ ́ ̃ 84. Môt hôn hơp bôt gôm Al, Mg, Zn. Hoa chât nao sau đây giup tach đươc nhôm ra khoi hôn hơp ̣ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ̀ ́ ́ ̉ ̃ không lam thay đôi khôi lương cua Al? ̀ ̉ ́ ̉ 85. Cho tư tư dung dich AlCl3 vao dung dich Na2CO3. Hiên tương xay ra là ̣ ̀ ̣ ̣ ̉ A- Có kêt tua trăng không tan tao thanh B- Có bot khí thoat ra sau đó xuât hiên kêt tua trăng không tan ́ ̉ ́ ̣ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ́ C- Xuât hiên kêt tua sau đó có bot khí thoat ra ́ ̣ ́ ̉ ̣ ́ D- Không có kêt tua chỉ có bot khí thoat ra ́ ̉ ̣ ́
  6. 87. Hoa tan môt miêng nhôm vao dung dich HNO3 loang thu đươc dung dich X (không có khí thoat ra). ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ̃ ̣ ́ Thêm NaOH dư vao dung dich Y thây thoat ra khí Z. Z là ̀ ̣ ́ ́ A- NH3 B- N2 C- NO D- NO2 88. Nguyên tố M đươc coi là thủ pham gây bênh mât trí nhơ. Trong cac hơp chât M chỉ thể thiên số oxi ̣ ̣ ́ ́ ́ ̣ hoa duy nhât là +3. M là ́ ́ A- Fe B- Al C- Cr D- Mn 89. Cho dung dich HCl vưa đu, khí CO2, dung dich AlCl3 lân lươt vao 3 côc đưng dung dich NaAlO2 ̣ ̉ ̣ ̀ ̀ ́ ̣ ̀ đêu thây ́ A- dung dich trong suôt ̣ ́ B- Có khí thoat ra ́ C- Có kêt tua sau đó tan dân D- Có kêt tua trăng không tan ́ ̉ ̀ ́ ̉ ́ 90. Nung hôn hơp A gôm bôt Al và bôt Fe2O3 trong điêu kiên không có không khí thu đươc hôn hơp ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ B. Hoa tan B trong dung dich HCl du thu đươc H2. Nêu hoa tan B trong dung dich NaOH thì thây B tan môt ̀ ̣ ́ ̀ ̣ ́ ̣ phân, có khí thoai ra thu đươc dung dich C. Cac phan ưng xay ra hoan toan. B gôm: ̀ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ A- AlO3, Al, Fe2O3 B- Fe, Al, Fe2O3 C- Fe, Fe2O3, Al2O3 D- Al, Al2O3, Fe ́ 91. Cho cac chât: HCl, NaOH, CO2, Mg(OH)2, Ba(OH)2, BaCl2. ́ NaHCO3 có thể tac dung đươc vơi cac chât: ́ ̣ ́ ́ A. HCl, CO2, BaCl2 B. HCl, NaOH; Ba(OH)2 C. NaOH; Ba(OH)2; BaCl2 D. NaOH; Ba(OH)2; Mg(OH)2 92. Có 4 ông nghiêm đươc đanh số 1, 2, 3, 4 chưa cac dung dich (không tương ưng) là NaOH, AlCl3, ́ ̣ ́ ́ ̣ HCl, NaAlO2 - Cho tư tư dung dich ơ ông 2 vao dung dich ơ ông 1: xuât hiên kêt tua, sau đó tan ra ̣ ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ - Dung dich ơ ông 2 không tac dung đươc vơi dung dich ơ ông 3 ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ - Dung dich ơ ông 3 tac dung vơi dung dich ơ ông 1 tao thanh kêt tua ̣ ́ ́ ̣ ̣ ́ ̣ ̀ ́ ̉ Dung dich chưa trong cac ông nghiêm 1, 2, 3, 4 tương ưng là ̣ ́ ́ ̣ A. NaOH, AlCl3, HCl, NaAlO2 B- NaOH, AlCl3, NaAlO2, HCl C- AlCl3, NaOH, NaAlO2, HCl D- NaAlO2, HCl, NaOH, AlCl3 94. Tât cả cac chât long trong day sau đây đêu không thể dung vât băng nhôm để đưng đươc: ́ ́ ́ ̉ ̃ ̀ ̀ ̣ ̀ A- dd NaOh, dd H2SO4, dd MgSO4, nươc nguyên chât ́ B- dd KOH, dd HCl, dd CuSO4, nươc nguyên chât ́ C- dd NaCl, dd Ba(NO3)2, dd Na2S04, nươc nguyên chât ́ D- dd KOH, dd HCl, dd CuSO4, dd Na2CO3 95. Nhôm và hơp kim nhôm đươc dung lam vât liêu chế tao may bay, ôtô, tên lưa, tau vũ trụ vi: ̀ ̀ ̣ ̣ ̣ ́ ̀ ̀ A. Chung nhẹ và bên vơi không khí và nươc ́ ̀ B. Chung dân nhiêt và điên tôt́ ̃ ̣ ̣ ́ C. Chung có tinh khư manh ́ ́ ̣ D. Chung có mau trăng bac ́ ̀ ́ ̣ 96. Khi suc tư tư đên dư khí CO2 vao dung dich NaAlO2 thi: ̣ ́ ̀ ̣ ̀ ́ A. xuât hiên kêt tua keo trăng ̣ ́ ̉ ́ B. Không có hiên tương gì xay ra ̣ ̉ C. xuât hiên kêt tua keo trăng, sau đó kêt tua bị tan ra môt phân ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ̣ ̀ D. luc đâu xuât hiên kêt tua keo trăng sau đó kêt tua bị tan ra hêt ́ ̀ ́ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ 97. Cho sơ đồ chuyên hoa ̉ ́ t0 + O2 A → AlCl3 → X  Y → Al2 ( SO4 )3 ← Z ← CuO ← T →    Cac chât X, Y, Z, T lân lươt là ́ ́ ̀ A- Al(OH)2, Al2O3, CuSO4, Cu B- Al2O3, AlCl3, Cu(OH)2, CuSO4 C- Cu, Al2(SO4)3, Cu(OH)2, Al2O3 D- Al(OH)3, Al2O3, Cu(OH)2, Cu 98. Cho m gam kim loai M (hoa trị n) tac dung vơi dung dich NaOH thì cân vưa đung 400ml dung dich ̣ ́ ́ ̣ ̣ ̀ ́ ̣ NaOH 1M. Măt khac nêu cho m gam tac dung hêt vơi dung dich HNO3 loang thì thu đươc 85,2 gam muôi và ̣ ́ ́ ́ ̣ ́ ̣ ̃ ́ khí nitơ (không có san phâm khư khac) ̉ ̉ ́ a) xac đinh M và tinh m ́ ̣ ́ b) Tinh thể tich khí nitơ tao thanh ơ đktc ́ ́ ̣ ̀ 99. Cho 13,2 gam hôn hơp X gôm Al và K tan hoan toan trong 112, 6 gam nươc, phan ưng xong thì thu ̃ ̀ ̀ ̀ ̉ đươc dung dich A chỉ chưa 1 muôi duy nhât ̣ ́ ́ a) Tinh % khôi lương cac kim loai trong hôn hơp ́ ́ ́ ̣ ̃ b) Tinh nông độ % cua cac chât trong dung dich A ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣
  7. 100. A là hơp kim cua Ba, Al, Mg ̉ - Lây m gam A cho tac dung vơi nươc dư thu đươc 0.896 lit khí hidro ́ ́ ̣ ́ - Lây m gam A cho tac dung vơi dung dich NaOh du thu đươc 6,944 lit khí hidro ́ ́ ̣ ̣ ́ - Lây m gam A cho tac dung vơi dung dich HCl thu đươc dung dich B và 9,184 lit khí hidro ́ ́ ̣ ̣ ́ Cac thể tich khí đêu đo ơ đktc ́ ́ ̀ a) Tinh m và % khôi lương cac kim loai trong A. b) Tinh nông độ % cua cac chât trong dung dich B. ́ ́ ́ ̣ ́ ̀ ̉ ́ ́ ̣ 101. Cho m gam Na vao 200 gam dung dich Al2(SO4)3 1,71%, phan ưng xong thu đươc 0,78 gam kêt ̀ ̣ ̉ ́ ̉ tua. Tinh m? ́ 102. Cho m gam Al vao 1 lit dung dich H2SO4 loang thì nhôm tan hêt và thu đươc 1 ltis dung dich A. ̀ ́ ̣ ̃ ́ ̣ Tiên hanh 2 thưc nghiêm ́ ̀ ̣ - Lây 100 ml dung dich A, thêm vao 88 ml dung dich NaOh 1M, kêt tua thu đươc đem nung nong toi khôi ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ ́ lương không đôi thu đươc 0,306 gam chât răn ̉ ́ ́ - Lây 100 ml dung dich A, thêm vao 120 ml dung dich NaOH 1M, kêt tua thu đươc đem nung nong tơi khôi ́ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ́ lương không đôi vân đươc 0,306 gam chât răn. ̉ ̃ ́ ́ Tinh m và nông độ mol/lit cua dung dich axit H2SO4 đã dung ́ ̀ ̉ ̣ ̀ 103. Dung dich A chưa m gam NaOh và 0,3 mol NaAl)2. Cho tư tư 1 mol HCl vao A thu đươc 15,6 ̣ ̀ gam kêt tua. Tinh m? ́ ̉ ́ 104. Oxi hoa hoan toan 14,3 gam hôn hơp bôt cac kim loai Mg, Al, Zn băng oxi thu đươc 22, 3 gam ́ ̀ ̀ ̃ ̣ ́ ̣ ̀ hôn hơp oxit. Cho lương oxit nay tac dung hêt vơi dung dich HCl thì thu đươc bao nhiêu gam muôi khan? ̃ ̀ ́ ̣ ́ ̣ ́ 105. Hôn hơp X gôm a mol Al và 0,2 mol Al2O3. Cho hôn hơp X tac dung vơi dung dich NaOH dư thu ̃ ̀ ̃ ́ ̣ ̣ đươc dung dich Y. Dân CO2 dư vao dung dich Y thu đươc kêt tua Z. Nung kêt tua Z đên khôi lương không đôi ̣ ̃ ̀ ̣ ́ ̉ ́ ̉ ́ ́ ̉ thu đươc 40,8 gam chât răn E. Tinh giá trị cua a? ́ ́ ́ ̉ 106. Hôn hơp X gôm có Al, Al4C3. Nêu cho hôn hơp X tac dung vơi H2O thu đươc 31,2 gam ̃ ̀ ́ ̃ ́ ̣ Al(OH)3. Nêu cho hôn hơp X tac dung vơi dung dich HCl, thu đươc 1 muôi duy nhât và 20,16 lit hôn hơp khí ́ ̃ ́ ̣ ̣ ́ ́ ́ ̃ (đktc). Tinh khôi lương cua môi chât có trong hôn hơp. ́ ́ ̉ ̃ ́ ̃ 107. Cho 31, 2 gam hôn hơp gôm bôt Al và Al2O3 tá dung vơi V ml dung dich NaOH 4M, thu đươc ̃ ̀ ̣ ̣ ̣ 13, 44 lit khí hidro (đktc). Biêt răng ngươi ta đã lây dư 10% so vơi lương thưc tế phan ưng. V có giá trị la: ́ ́ ̀ ́ ̉ ̀ A. 220ml B. 110ml C. 156ml D. 200ml 109. Trôn 2, 7 gam bôt Al vơi 9,28 gam bôt Fe3O4 rôi nung trong điêu kiên không có không khi, sau ̣ ̣ ̣ ̀ ̀ ̣ ́ môt thơi gian thu đươc chât răn X (giả sư chỉ xay ra phan ưng khư Fe3O4 thanh Fe). Hoa tan hoan toan chât ̣ ́ ́ ̉ ̉ ̀ ̀ ̀ ̀ ́ răn X băng dung dich HCl (dư), thu đươc 2,688 lit chât khí (đktc). Hiêu suât cua phan ưng nhiêt nhôm la: ́ ̀ ̣ ́ ́ ̣ ́ ̉ ̉ ̣ ̀ A. 80% B. 75% C. 100% D. 60% 110. Hoa tan hoan toan 9 gam hôn hơp X gôm bôt Al và bôt Mg băng dung dich H2SO4 loang dư thu ̀ ̀ ̀ ̃ ̀ ̣ ̣ ̀ ̣ ̃ đươc khí A và dung dich B. Thêm tư tư dung dich NaOH vao dung dich B sao cho kêt tua đat tơi lương lơn ̣ ̣ ̀ ̣ ́ ̉ ̣ nhât thì dưng lai. Loc kêt tua đem nung trong không khí đên khôi lương không đôi thu đươc 16,2 gam chât răn. ́ ̣ ̣ ́ ̉ ́ ́ ̉ ́ ́ Thể tich khí A thu đươc ơ đktc la: ́ ̀ A. 6,72 lit ́ B. 10,08 lit ́ C. 7,84 lit ́ D. 8,96 lit ́ 111. Hoa tan 12, 7 gam hôn hơp gôm Na và Al vao nươc dư. Sau khi phan ưng xong thu đươc dung ̀ ̃ ̀ ̀ ̉ dich A, V lit khí B (đktc) và con 2, 7 gam chât răn khôg tan. V có giá trị la: ̣ ́ ̀ ́ ́ ̀ A. 8,96 lit ́ B. 4,87 lit ́ C. 9,74 lit ́ D. 4,48 lit ́ 112. Trôn 10,8 gam bôt nhôm vơi hôn hơp bôt Fe2O3 và CuO rôi đôt nong để tiên hanh phan ưng nhiêt ̣ ̣ ̃ ̣ ̀ ́ ́ ́ ̀ ̉ ̣ nhôm môt thơi gian thu đươc hôn hơp X. Hoa tan X băng dung dich HNO3 đun nong thu đươc V lit khí No ̣ ̃ ̀ ̀ ̣ ́ ́ duy nhât (đktc) (không có san phâm khư khac). V có giá tri: ́ ̉ ̉ ́ ̣ A- 8,96 lit ́ B- 6,72 lit ́ C- 4,48 lit ́ D- 7,84 lit ́ 113. Hoa tan hoan toan 5,4 gam Al vao dung dich H2SO4 (vưa đu) thu đươc dung dich X. Thể tich ̀ ̀ ̀ ̀ ̣ ̉ ̣ ́ dung dich NaOh 0,8M cân cho vao dung dich X để thu đươc lương kêt tua lơn nhât là ̣ ̀ ̀ ̣ ́ ̉ ́ A- 0,75 lit ́ B- 0,50 lit ́ C- 0, 375 lit ́ D- 0,25 lit ́
Đồng bộ tài khoản