intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài tập mẫu về Mô hình hóa chức năng với Biểu đồ Luồng dữ liệu (DFD)

Chia sẻ: Nguyen Ha | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:23

1.650
lượt xem
145
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để tin học hóa khâu quản lý điểm của Khoa A tại một Trường Đại học B với thông tin sau: - Khoa có Giáo vụ phụ trách nhập điểm sinh viên cho mỗi môn học; - Sinh viên thực hiện đăng ký môn học và xem điểm trên hệ thống này. Yêu cầu: Hãy mô hình hóa chức năng khâu quản lý điểm trên bằng biểu đồ luồng dữ liệu DFD.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập mẫu về Mô hình hóa chức năng với Biểu đồ Luồng dữ liệu (DFD)

 1. Bài tập mẫu về Mô hình hóa chức năng với Biểu đồ Luồng dữ liệu (DFD) GV: Bùi Thị Hạnh Tổ Công nghệ Thông tin – Khoa Công nghệ. 1
 2. Bài tập:  Để tin học hóa khâu quản lý điểm của Khoa A tại một Trường Đại học B với thông tin sau: - Khoa có Giáo vụ phụ trách nhập điểm sinh viên cho mỗi môn học; - Sinh viên thực hiện đăng ký môn học và xem điểm trên hệ thống này.  Yêu cầu: Hãy mô hình hóa chức năng khâu quản lý điểm trên bằng biểu đồ luồng dữ liệu DFD.
 3. Khái niệm Mô hình hóa chức năng với biểu đồ luồng dữ liệu (Data Flow Diagram - DFD)  Việc mô hình hóa chức năng của hệ thống tài liệu hóa giúp người phân tích ……………… hoạt động của hệ thống và trả lời cho câu hỏi: làm  Hệ thống ……..gì?  DFD là kỹ thuật nhằm xây dựng ………………tả tài liệu đặc thiết kế xử lý.
 4. Hướng dẫn: Để mô hình hóa chức năng hệ thống với biểu đồ luồng dữ liệu DFD cần: 1) Căn cứ tài liệu xác định yêu cầu hệ thống, vẽ biểu đồ ngữ cảnh (context diagram) mô tả tổng quát hoạt động của hệ thống. 2) Từ sơ đồ mức ngữ cảnh ở trên kết hợp với các chi tiết xác định yêu cầu về nghiệp vụ của hệ thống, vẽ biểu đồ mô tả chức năng và luồng dữ liệu tương tác của các thành phần: tác nhân, tiến trình, kho dữ liệu gọi là biểu đồ DFD (Data Flow Diagram) mức đỉnh (mức 0) 3) Để có được chi tiết mô tả các chức năng, tiến hành phân rã DFD mức 0 đến mức thứ i(i>=1)
 5. 1. Vẽ biểu đồ mức ngữ cảnh  Lưu ý về vẽ Biểu đồ mức ngữ cảnh: tổng quan - Biểu diễn ……………… hoạt động của hệ thống (từ tài liệu khảo sát hiện trạng và xác định yêu cầu) - Diễn tả toàn bộ hệ thống bằng ………… lý một ô xử kho dữ liệu - Không có …………………  Các chức năng của hệ thống: Sinh viên đăng ký môn học, SV xem điểm theo môn học. Giáo vụ Khoa nhập điểm SV theo môn học.  Đối tượng người sử dụng tham gia vào hệ thống: Sinh viên, Giáo vụ Khoa
 6. Biểu đồ mức ngữ cảnh (context diagram) : 0 Thông tin đăng ký MH HỆ THỐNG Nhập điểm SV GIÁO SINH QUẢN LÝ theo môn học Thông tin xác nhận VỤ VIÊN ĐIỂM TẠI KHOA KHOA A Thông tin xác nhận Điểm môn học
 7. 2. Vẽ biểu đồ DFD (Data Flow Diagram)  DFD gồm có: Luồng dữ liệu (data flow) Kho dữ liệu (data store) Tiến trình (process) Tác nhân (actor)  Điều kiện cần: có Biểu đồ mức ngữ cảnh và tài liệu khảo sát và xác định yêu cầu.  Biểu đồ ở mức ban đầu gọi là mức đỉnh (mức 0), khi thực hiện phân rã ở mức i (i>=1)
 8. Biểu đồ mức ngữ cảnh: 0 Thông tin đăng ký MH HỆ THỐNG Nhập điểm SV GIÁO SINH QUẢN LÝ theo môn học Thông tin xác nhận VỤ VIÊN ĐIỂM TẠI KHOA KHOA A Thông tin xác nhận Điểm môn học
 9. Tiếnnhân (actor) là mộtmộtlà các dữ số côngchuyển phận, một trí Luồng dữ liệu (data là người, một nhóm người, bộ từ một vị tổ Tác trình (process) flow) hay một liệu di việc hoặc hành Kho dữ liệu (data store) là vị trí lưu trữ dữ liệu động có vị1trí khác trong hệ thống trên mộtvi này và có lưuđó tác này đến tác hệ thống khác dữ liệu (di phạm vật mang nào trữ, chức hay động lên các nằm ngoài chuyển, thay đổi, tương phân phối. thông tin (nhận hay gởi dữ liệu) với nó về mặt  Xác định các thành phần của DFD(Gane/Sarson): Tác nhân • Sinh viên, Tên • GV Khoa KH Tiến trình • Đăng ký môn học • Nhập điểm Tên • Xem điểm • Thông tin sinh viên KH Tên Kho dữ liệu • Thông tin môn học • Thông tin đăng ký môn học • Thông tin giáo vụ • Điểm theo môn học Tên Từ tác nhân đến tiến trình Luồng dữ liệu • • Từ tiến trình đến tiến trình • Từ tiến trình đến kho dữ liệu • Từ kho dữ liệu đến tiến trình
 10. K1 Thông tin SViên K2 Thông tin MHọc 1.0 TT đăng ký Đăng ký môn học MHọc TT xác K3 Thông tin đăng ký MHọc nhận Thông tin SV đăng ký môn học SINH GIÁO VIÊN 2.0 TT giáo vụ, VỤ Điểm môn học Nhập điểm KHOA TT xác Theo môn học TT xác nhận nhận, Điểm SV Điểm theo K3 Thông tin giáo vụ Thông tin SV môn học 3.0 K1 Thông tin SViên Xem điểm Theo môn học K3 Bảng điểm Mhọc
 11. 3. Phân rã biểu đồ DFD mức 1  Nguyên tắc phân rã: Thay thế - ………………tiến trình được xét của biểu đồ luồng dữ liệu mức i-1 (i>=1) bằng các tiến trình con tương ứng - Giữ nguyên ……………….toàn bộ các tác nhân ngoài, các kho dữ liệu & các luồng dữ liệu vào – ra liên quan đến tiến trình được xét trong biểu đồ i-1 Thêm - …………vào các luồng dữ liệu giữa các tiến trình con, giữa tiến trình và kho dữ liệu
 12. K1 Thông tin SViên K2 Thông tin MHọc 1.0 TT đăng ký Đăng ký môn học MHọc TT xác K3 Thông tin đăng ký MHọc nhận Thông tin SV đăng ký môn học SINH GIÁO VIÊN 2.0 TT giáo vụ, VỤ Nhập điểm Điểm môn học KHOA Điểm SV Theo môn học TT xác nhận Điểm theo K3 Thông tin giáo vụ Thông tin SV môn học 3.0 K1 Thông tin SViên Xem điểm Theo môn học K3 Bảng điểm Mhọc
 13. Phân rã Tiến trình 1.0 Đăng ký môn học  Giữ nguyên Tác nhân: Sinh viên  Giữ nguyên Kho dữ liệu: Thông tin sinh viên, Thông tin môn học, Thông tin đăng ký môn học  Thay thế tiến trình Đăng ký môn học bằng các tiến trình con sau: - (1.1) Xác thực tài khoản - (1.2) Chọn môn học - (1.3) Chọn lớp học phần (nếu có nhiều lớp)  Thêm vào các luồng dữ liệu
 14. K1 Thông tin SViên 1.1 Xác thực Tài khoản TT sinh viên TT xác Thông tin sinh viên nhận SINH VIÊN 1.2 K2 Thông tin MHọc Chọn môn học Nếu có nhiều lớp học phần 1.3 Chọn lớp học phần K3 Thông tin đăng ký MHọc
 15. K1 Thông tin SViên K2 Thông tin MHọc 1.0 TT đăng ký Đăng ký môn học MHọc TT xác K3 Thông tin đăng ký MHọc nhận Thông tin SV đăng ký môn học SINH VIÊN 2.0 TT giáo vụ, GIÁO Điểm môn học VỤ Nhập điểm KHOA Điểm SV Theo môn học TT xác nhận Điểm theo K3 Thông tin giáo vụ Thông tin SV môn học 3.0 K1 Thông tin SViên Xem điểm Theo môn học K3 Bảng điểm Mhọc
 16. Phân rã Tiến trình 2.0 Nhập điểm  Giữ nguyên Tác nhân: Giáo vụ Khoa  Giữ nguyên Kho dữ liệu: Thông tin giáo vụ, Thông tin đăng ký môn học, Bảng điểm môn học  Thay thế tiến trình Nhập điểm bằng các tiến trình con sau: - (2.1) Xác thực tài khoản - (2.2) Chọn môn học sinh viên đã đăng ký học - (2.3) Nhập điểm  Thêm vào các luồng dữ liệu
 17. K3 Thông tin giáo vụ 2.1 Xác thực tài khoản GIÁO Thông tin giáo vụ VỤ KHOA K3 Thông tin đăng ký MHọc 2.2 Chọn môn Thông tin đk môn học, điểm MH 2.3 Nhập điểm K3 Bảng điểm Mhọc
 18. K1 Thông tin SViên K2 Thông tin MHọc 1.0 TT đăng ký Đăng ký môn học MHọc TT xác K3 Thông tin đăng ký MHọc nhận Thông tin SV đăng ký môn học SINH TT giáo vụ, GIÁO VIÊN 2.0 Điểm môn học VỤ Nhập điểm KHOA Điểm SV Theo môn học TT xác nhận Điểm theo K3 Thông tin giáo vụ Thông tin SV môn học 3.0 K1 Thông tin SViên Xem điểm Theo môn học K3 Bảng điểm Mhọc
 19. Phân rã Tiến trình 3.0 Xem điểm  Giữ nguyên Tác nhân: Sinh viên  Giữ nguyên Kho dữ liệu: Bảng điểm môn học, Thông tin sinh viên.  Thay thế tiến trình Xem điểm bằng các tiến trình con sau: - (3.1) Xác thực tài khoản - (3.2) Tính điểm tổng kết - (3.3) Xem điểm  Thêm vào các luồng dữ liệu
 20. K1 Thông tin SViên 3.1 Xác thực tài khoản TT sinh viên Thông tin sinh viên, K3 Bảng điểm Mhọc TT xác công thức tính điểm nhận SINH VIÊN 3.2 Tính điểm Tổng kết môn Bảng điểm SV K3 Bảng điểm Mhọc Điểm đã tổng kết , Thông tin SV 3.2 Xem điểm
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2