BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Chia sẻ: HANG NGA | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

0
821
lượt xem
304
download

BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ
Lưu

Nội dung Text: BÀI TẬP TÌNH HUỐNG MARKETING

  1. • Chili luqng va h lnh a nh cua san phiim ph3.i t uang Ung v&i muc gia cao. • P hai co dil s 6 luqng ngum m ua Ung v6i m6i muc gia. • G ia t Mnh c ho m oi d an vi s an philm de sim xuat s 6 luqng I t khOng cao h an q ua nhi~u s o v6i gia thanh san xuat s 6 l uqng 100. (Trong t ruang hqp nay, s61uqng 100 h an s e co t M m ang l;;ti nhi~u lqi nhu~n h an, m ¥: d u muc gia thap han). San philm phi\.i d ¢c dao de d6i thi! q uill tranh k hong t M d e dang xilm nh~p vao • thi truang v6i muc g ia t Mp han. B AI T ~ THVC HANH 3 Neu b a s an phiim a p dl,mg chi€n luQ'c g ia h at vang sUa. a ) _ ____________________________________________ b ) _ __________________________________________ c ) _ ______________________________________________ .G ia hOt v ang s ua c hi c o hie dl,mg k hi s an phlirn rn6i co nhiIng di{jc t inh v a feh lQi d(lc d ao v a k hi d ol thiI c~nh t ranh k hong t he M t chuOc. nh~p a inh gia tham thi trltdng D6i I~p v6i chien luqc gia h at vang sua la chien luqc gia tham nh~p thj w ang. Ml,lc d ich c ua chien luge nay la tham nh~p thj t ruang nhanh c hong va chiem Hnh thj pharr 100. D oanh nghi~p tung s an pham fa v6i gia t Mp di! khach hang chap nh~ n gay va eo t M phan ph6i r¢ng rai tren thi truang d:;Ji chUng. Gia tham nh~p chi cao h an gia thanh san pham chUt It de doanh nghi~p c o the nhanh c hong co e M dUng tren thi truang va co the ban duqc s 6 luqng 100. s an va Chien IUfjC Ria 18 GUi
  2. ph:i1n m m t ung ra ! huang di kern voi nhling hOl!t d ¢ng quang cao va khuech t ruang 6 l!t, nhling dqt ban hlmg va giam gia d~e bi?t. Chi'ing hl!n, nhieu nha m ay nh~n m ay d ong ph~c hQe s inh voi m ue e henh l~ch lqi nhu~n r at thap. HQ lam the voi h y vQng g ia t Mp se giup hQ gianh duqe nhieu hqp dong tll cae t Nang p h6 thong. M ¢t s 6 doanh n ghi?p t hea du6i chien l uqt g ia tMm nh~p hOi. s o luqng ban IOn c ho p hep hQ cilt giam han nua c hi phi tfen d an vj san ph:i1n. Cac doi thil cl!flh tranh k hong ban duqc s 61uqng IOn n hu v~y s e khong thi! g iam duqc chi phi vll sOm bj IOl!i ra khOi thj t ruang. M~c dich cila djnh gia t Mm nh~p thi truiJng III d~ ki~m s oat thi t Nang thOng qua cl!nh tranh ve gia!chi p hi va d uy tfl thj p Mn IOn nhat. Chien luqc gia !hilm nh~p k hong phlli luc nao d Ing a p d~ng d uqc va kh6ng pMi luc nao ciing l a hay. Chien luqc nay chi c o y n ghia khi thoa m an m.,t s o dieu ki~n n Mt dinh: C hien luqe gia thilm nh~p chi c o tac d~g neu k Mch hang rat nhl.lY c am ve gia • ca. Neu hQ khOng nhl!Y c am lfun voi gia ca, gia thap c6 th~ khOng thu hUt dil k Mch hang. Chien luqc gia thilm nh~p chi thanh cong neu g ia t hanh san xuat va phan phoi • c ho m6i dan vi san pham giam nhieu khi tang luqng ban. Neu gia thanh c ho m 6i d an vi s an phAm k hong giiim thi doi t M cl!flh tranh c6 the d e d ang b:it k ip va ap d~g cling m¢t muc gia tMp. Gia t Mp phili hl!n c M cl!nh tranh m.,t cach hi~u qua. • c ac d oanh nghi~p vi'ra v a n ho phai nh~n thUc d ng d inh gia tMm nh~p thi t Nang la mQt chien luqc dai hoi va m uc lqi nhu~n s e k h6ng IOn c ho tm k hi k Mch hang chap n Mn s an phlim. C hiln hrQ"e g ia thfim nh~p bul}e ph3i k hong n gitng giam c hi p hi d~ h~n e h., e~h t ranh. 19 G ia va Chien iuqc gia
  3. BAI T~ T V K lEM T RA 6 B ien vii.o c h8 t rang t rong nhil'ng cAu sau dAy. M\lc dich c ua c hien luqc gia t Mm nhi).p Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n. I. M\lC d ich e ua chien luqc gia h at vang sua Iii. _ _ _ _ _ _ _ I6n. 2. 3. C hien luqc gia thAm nhi).p chi c o tac dl.mg khi gia thap _ _ _ _ _ __ mQt c ach hi~u qua. vii. 4. G ia h at vang s ua chi c 6 tac d\lng k hi san phfun m m c o _ _ _ _ _ __ dQc d ao mii. khOng the bitt chuoc. BAI T~P THVC HANH 4 N eu b a s an ph:im ap d\lng chien lugc gia t Mm nhi).p. ~-------------------------------------------- b) _ _______________________________ _ ______ ~ c ) _ ______________________ _ __________________ ~ 20 GiG va C hien luqc giG
  4. ) \ -L ~7 ,- . ~ ./, A' HAl T ~ TINH HUONG 1 C ()NG T Y THANH l)~T (F) Lttu y: Bai ~p d nh hu6ng ve cong ty Thanh D
  5. a TCri n am 1995, bil N gqc N ga thoi vi~ c ong t y n ha nuOc vii t hanh I~p c ong ty T hanh Dl).t Iii m~t c ong t y t u n Mn c 6 g iay phep chfnh t hue mil b a Iii c hu s a hii'u vii hOl).t d('mg t heo Lu~t C ong t y han h anh n am 1993. COng t y T hanh Dl).t d a p Mt tricin Thanh e o s o s an xuat b ao bi then y eu c liucua k hach hang c 6 q uy m o IOn n hatmien BAc. COng t y ehi€m khoang 50% thi p Mn . m ien Blie. Sau m ¢t viii nam p Mt tricin tCri t 6e d~ 18-20%, d oanh thu d uqc b ao c ao n am 1997 e ua c ong ty l en tCri khoang 2 ty d6ng (150.000 do l a My). Ni1rn 1 9971qi nhu~ sau t hu€ bAng 4 % d oanh thu We Iii k hoang hon 80 tri~u d6ng (6.000 d o l a M y). Vito e u6i narn 1997 c ong ty e6 t hem m~t s 6 k haeh hang mCri v a dl! kie'n eae e hi t ieu ella nllm 1998 se tang tCri 300%. COng t y T hanh Dl).t hOl).t d~ng he't e ong suat va c()ng nhan lam m oi t uau lam 1,5 ea. S an phAm v a K Mch h ang c ae s an phAro c ua c ong t y Thanh Dl).t l a b ao h i m~t, h ai va h a lap. Bao b i cling duqe p han t heo n guyen li~u k Mc nhau I a b ao h i milng (PE) duqc san xuat t ir nhJ!ll tOng h gp va b ao b i d uqe san xuru tft mang phuc hgp (BOPP). Cong ty T hanh Dl).t trong nhiIng n am dliu c hi l am b ang PE, n hung b a Ngqc N ga n 6i b a Iuon c 6 y d jnh rna r/)ng s ang lam hang c Mt Jugng c ao hang BOPP. san x uat bao h i tft c Mt li~u BOPP bitt dAu narn 1993 va g io dfly, b ao h i til' e hat li~u m ang phll'c hgp d a chie'm 25% tOng s an lugng cua c ong ty. Chi€n luqc clla c()ng t y T hanh Dl).t vCri k hach hang Vi~t N am l a tim kie'm cae a a d oanh nghi~p vfta va nh6 k hu VJ!c H a N~i, c on nhiIng viing W e t hi c hi giCri hl).O ac ac W ch h ang l a d oanh nghi~p o ba nude. Cong ty T hanh Dl).t d a d ap ling . duqc n hu c an bi q uen lang clla k hu VJ!c d oanh nghi~p vira va nh6 b bi c ac d oanh nghi~p h ao bi k hac hi€m k hi quan tflm M n nhiIng don hang nh6 clla cac c6ng ty t u n han nay. C6ng ty T hanh Dl).t c on cO th~ d~t r a nhiIng dieu kie.n b6 s ung d6i vCri c ac khach h ang t u n han d o vi the' d~c q uyen c ua m lnh t ren thi truang h ao bi cao c ap c lla d .c c ong ty t u nhan. D o k h6 k han t rong vi~ d oi tien cac c ong t y i ll n han nen cong ty T hanh Dl).t yeu d u pbiii c 6 ~t cqc (thuang l a 3 0% t dng g ia tri d on h ang) va tra toan ~ khi giao hang. N hung ngoiii viing Hil N~i r a thi nhiIng d on hang n h6 n hu v~y th~ c hi v6i c()ng ty T hanh Dl).t r ung k hong kha thi ltun, d o d6 c ong t y bu~ phili tim ki€m cac hgp d 6ng IOn h on vCri c ae d oanh nghi~ n ha nuOc. Hgp d 6ng IOn nhilt clla c ong ty T hanh Dl).t Ia vCri d oanh nghi~ c he K im N ga clla nhil nu6c. Dt! k ien d oanh thu tft hgp d 6ng nay l en tCri k hoang 2 tY d 6ng m ¢t n am, M u n hu gilp d6i s o vCri m uc d oanh t hu n am 1997 l a 2 tY d 6ng vii chie'm m~t nita phau g ia t ang trong doanh thu clla n am 1998. Vie.c san xuilt b ao bi c ho thuong hi~u K im N ga niSi ti€ng d a g iup c{)ng t yco t hem m~t viii khach h ang mCri. Chang hl).O, c{)ng t y c he M ¢c Chflu da lien h~ v m cong t y T hanh Dl).t n ho t hay dja c hi c ua r ong t y t ren hao hi c M K im Nga. 22 G ia wi C hien Ill
  6. C~nh tranh T m n ay c()ng ty ThAnh D
  7. 'r\~ ..L i;:;2' 7 PHAN TICH UAI T !P T INH H U6NG 1 •- • Tra loinhfing cau hOi s audva vao nhfing thOng t in cUa bai ~p tinh hu6ng: c~ 1. Phuong phap djnh gill cua c6ng ty I a theo gia thanh, theo tranh hay theo gia tri? 2. Neu chien luqc gia cua c6ng ty d6i vm cac khach hang (thi w ang rn\lc tieu) k Mc nhau. ali ap d\lng chfnh sach va chien luqc dinh gia nao. 3. X ac djnh xern c 6ng ty 0 Giiun giii cho s61UQI1g rnua lim. 0 Giiun gia cho d~ 19. Phiri 011)1 C QC k hi d~t hang. 0 0 Thanh toan ngay khi giao hang. I fu dlii d~c bi¢t. 0 0 Dung the t in d\lng. sec. 0 O le chlnh sach khac. Neu C\I thi. 0 24 Ghi va Chien luqc giti
  8. T 6ng ket Cuon sach H ay di~m l
  9. K if ho~ch l ing dl:lng K e ho~ch Li'ng dl:lng la g i? K e ho~ch ling dl,mg l a rnQt c ong Cl! g iup b~n a p dl!ng nhUng dieu d a hQc hOi " ao thl!c t e c ong vi~c. H ay str dl!ng k e ho~ch n ay n hu rn¢t biin htr6ng d an d e g iup b;;m: I . X ac d inh d uqc c ac y eu t 6 iinh hu6ng M n vi~c d jnh g ia c ua d oanh nghi~p b~n. N~u nghi~p 2. du
Đồng bộ tài khoản