intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm phần mắt: Mắt và các dụng cụ quang học

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
202
lượt xem
48
download

Bài tập trắc nghiệm phần mắt: Mắt và các dụng cụ quang học

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bài tập trắc nghiệm phần mắt: mắt và các dụng cụ quang học', tài liệu phổ thông, ôn thi đh-cđ phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm phần mắt: Mắt và các dụng cụ quang học

  1. b. M t vi n đeo kính phân kỳ thì đi m CC m i lùi ra Bài t p v m t xa m t Câu 1: Khi quan sát v t xa vô cùng, nh c a v t c. Góc trông v t tăng khi đưa v t l i g n m t hi n rõ trên võng m c, đó là lo i m t nào? d. M t có kho ng nhìn rõ cách m t 40 (cm) đ n vô a. M t t t b. M t lão c. M t vi n d. C 3 lo i cùng là m t vi n th m t trên Câu 8: Đ t v t trư c th u kính , th u kính cho nh Câu 2: M t c n đeo kính D = - 1(dp) thì nhìn rõ v t c a v t b ng 1/2 v t. Th u kính này là lo i nào? xa vô cùng tr ng thái không đi u ti t. (b qua a. h i t b. phân kỳ c. c 2 lo i kho ng OKOM). N u b kính đeo, m t s nhìn rõ trên. v t xa nh t cách m t bao nhiêu? d. Không có lo i th u kính nào a. 200 (cm) b. 100 (cm) c. 50 (cm) d. K t Câu 9: Khi đ c các ch nh g n , m t ph i đi u qu khác ti t c c đ i thì m t nhìn tinh hơn là m t lo i nào? Câu 3: M t vi n đeo kính D = 1 (dp) thì đ c sách a. M t t t b. M t c n c. M t vi n như m t t t (Coi OMOK = 0, Đ = 25 (cm) ). Khi d. Không có m t nào tinh hơn không đeo kính thì kho ng nhìn rõ c a m t này Câu 10: M t đeo kính D = 1 (dp) thì nhìn rõ v t g n k t qu nào là đúng? nh t cách m t 20 (cm) thì đi m CC cách m t a. 100 (cm) đ n ∞ b. 100/3 (cm) đ n ∞ kho ng Đ nào? Coi kính đeo sát m t. c. 25 (cm) đ n ∞ d. K t qu a. Đ = 20 (cm) b. Đ = 25 (cm) c. Đ = khác 30 (cm) Câu 4: M t t t (Đ = 25 (cm) )đeo kính D = - d. K t qu khác 0,5(dp) sát m t thì nhìn rõ dòng ch nh trên trang Câu 11: Câu nào sai? sách g n m t nh t cách m t kho ng nào là đúng? a. M t t t thì tiêu c c a m t f ≤ OMV a. 50 (cm) b. 35 (cm) c. 200/7 (cm) d. K t b. M t c n thì tiêu c c a m t f < OMV qu khác c. M t vi n thì tiêu c c a m t f ≥OMV ho c f < Câu 5: Ngư i c n th có CC cách m t 16 (cm) , soi OMV m t mình trong m t gương ph ng tr ng thái đi u d. Các câu trên đ u sai ti t c c đ i thì ph i đ t gương cách m t bao nhiêu Câu 12: M t nhìn rõ v t cách m t 50 (cm) mà là đúng? không ph i đi u ti t đó là lo i m t nào? a. 32 (cm) b. 16 (cm) c. 8 (cm) d. K t a. M t vi n b. M t lão qu khác c. M t c n d. C 3 lo i m t trên Câu 6: Đ c cùng m t hàng ch thông báo tr ng Câu 13: M t c n có kho ng nhìn rõ cách m t 10 thái m t ph i đi u ti t c c đ i thì m t nào nhìn ch (cm) đ n 50 (cm) . Đeo kính v i góc trông l n nh t? D = -2,5 (dp) thì m t nhìn rõ v t đ t cách m t trong a. M t t t b. M t c n c. M t vi n kho ng nào? d. Các lo i m t trên có cùng góc trông a. 40/3 (cm) đ n vô cùng b. 15 (cm) đ n Câu 7: Câu nào sau đây n i không đúng? vô cùng a. M t t t đeo kính D = - 1 (dp) thì v n nhìn rõ v t xa vô cùng
  2. b. 40/3 (cm) đ n 200 (cm) d. K t qu m t. Khi quan s t như v y, đ b i gi c c a nh bi n khác thi n trong kho ng nào? Câu 14: M t vi n th có CC cách m t 40 (cm), quan A. 2,5 ≤ G ≤ ∞ B. 2,5 ≤ G ≤ 3, 5 sát m t v t nh b ng Kính lúp C. 2,5 ≤ G ≤ 3,1 D. 2,1 ≤ G ≤ 3,5 D = 10 (dp) trong cách ng m ch ng vô cùng. Đ Câu 20. b i giác nh là bao nhiêu? Hai ngư i m t c n, m t vi n b kính ra và l n a. G = 3 b. G = 4 c. G = 5 d. G dư i nư c, h i ngư i nào có kh năng nhìn nư c không xác đ nh t t hơn Câu 15: M t t t (Đ = 25 (cm) ) đ t sát Kính lúp D A. Ngư i c n B. Ngư i vi n = 25(dp) quan sát m t v t nh trong cách ng m C. nhìn như nhau D. không th k t lu n ch ng CC vơi đ b i giác nh G = 29/4 thì v t ph Câu 21. M t m t ngư i có 1,4 ≤ f ≤ 1,5 cm, cho OV đ t cách Kính lúp bao nhiêu? = 1,52 cm. H i ngư i đó m c t t a. 3 (cm) b. 100/29 (cm) A. C n th B. Vi n th C. Lo n th D. Măt c. 100/21 (cm) d. K t qu khác lão Câu 16: M t t t nhìn rõ v t cách m t 25 (cm) đ n Câu 22. M t m t ngư i có 1,4 ≤ f ≤ 1,5 cm, cho OV vô cùng. Khi đi u ti t đ t c a m t bi n đ i m t = 1,52 cm. H i ngư i đó nhìn rõ trong ph m vi nào lư ng t i đa b ng bao nhiêu? A. 25 cm đ n144 cm B. 17,7cm đ n 114 cm a. 4 (dp) b. 5 (dp) c. 6 (dp) d. K t qu D. 17cm đ n 144 cm C. 17,7 => vô cùng khác Câu 23. M t ngư i đ ng tu i khi v già có OCC = Cõu h i 17: 40 cm, OCV = 80 cm. H i ngư i đó đeo kính có đ M t ngư i c n th có đi m c c vi n c ch m t 60cm t bao nhiêu đ nhìn v t xa vô cùng không đi u ti t và đi m c c c n c ch m t 12cm. Khi đeo kính cõu A. 1,25 dp B. – 1,25 dp C. – 2,5 dp C. - tr n, ngư i y nh n r đi m g n nh t c ch m t bao 1,5dp. nhi u? Câu 26 M t ngư i đ ng tu i khi v già có OCC = A. 15cm B. 17cm C. 18,4cm D. 20cm 40 cm, OCV = 80 cm. H i ngư i đó đeo kính có đ Cõu h i 18: t bao nhiêu đ nhìn v t đ t g n nh t như m t M t ngư i có đi m c c c n c ch m t 25cm và đi m thư ng kho ng cách 25 cm. c c vi n v c c, quan s t m t v t nh qua m t A. 1,25 dp B. – 1,5 dp C. – 2 dp k nh lỳp cú ti u c 12cm. Xem như kính đ t s t D. 1,5 dp m t. V t ph i n m trong kho ng nào trư c k nh? Câu 27 M t ngư i đ ng tu i khi v già có OCC = A. 15cm ≤ d ≤ ∞ B. 10,12cm ≤ d ≤ 40 cm, OCV = 80 cm. Ngư i đó đeo kính có đ t 50cm Dx đ nhìn v t xa vô cùng không đi u ti t, đeo kính C. 9,25cm ≤ d ≤ 25cm D. 8,11cm ≤ d ≤ 12cm có đ kt Dg đ nhìn v t g n nh t như m t thư ng Cõu h i 19: kh ng cách 25 cm, h i đang nhìn xa mu n nhìn g n M t ngư i có đi m c c c n c ch m t 25cm và đi m mà không ph i tháo kính ra thì ngư i đó ph i dán c c vi n v c c, quan s t m t v t nh qua m t thêm m t kính có đ t là bao nhiêu? k nh lỳp cú ti u c 12cm. Xem như kính đ t s t
  3. A. 2,5 dp B. – 2,75 dp C. 2,75 dp D. A. V t là v t th t B. V t o 0,25dp C. nh c a v t là th t D. nh c a v t là o Câu 33. M t c n khi nhìn t i đi m c c c n thì bán Câu 28 kính cong c a th y tinh th là M t ngư i c n th có đi m c c vi n c ch m t 60cm A. C c đ i B. C c ti u và đi m c c c n c ch m t 12cm. N u ngư i y C. vô cùng D. R không thay đ i mu n nh n r m t v t xa v c c mà kh ng ph i Câu 34. M t ngư i ra c a hàng mua đư c m t chi c đi u ti t th ph i đeo sát m t m t th u kính có đ t kính bi t r ng khi đeo kính trên thì ngư i đó có th bao nhi u? nhìn các v t xa vô cùng. H i m t ngư i đó b t t gì, A. -2,52 điôp B. 2,52 điôp C. -2 điôp D. 2 mua kính gì điôp A. C n th , mua kính phân kỳ B. Vi n th , mua kính Câu 29: Câu nào sai? h it a.M t c n khi đeo kính phù h p sát m t thì tiêu c C. M t thư ng, mua kính c n nh D. Không th c a kính đeo ph i b ng kho ng OMCV k t lu n gì b. M t c n v già thì kho ng nhìn rõ thu h p l i Câu 35. M t t t là m t … c. Kho ng nhìn rõ c a m t vi n khi đeo kính phù A. không còn kh năng đi u ti t B. kh năng h p s r ng hơn khi không đeo kính đi u ti t kém d. Gi i h n nhìn rõ c a M t vi n l n hơn M t c n C. th y tinh th b đ c D. T t c các phương án trên Câu 30: Cách ng m ch ng nào qua kính lúp thì góc Câu 36. M t ngư i c n th dùng m t gương ph ng đ trông nh không ph thu c v trí đ t m t sau kính soi, bi t gương đ t cách m t t 8 đ n 20 cm thì m t lúp? có th quan sát đư c hình nh trong gương. H i a. Ng m ch ng CC b. Ng m ch ng kho ng nhìn c a ngư i đó là? CV A. 12 cm B. 4 cm C. 24 cm c. Ng m ch ng ∞ d. c a và b đúng D. 18cm Câu 31: Câu nào đúng? Câu 37. M t cháu nh cao 110 cm, m t cách đ nh a. Ng m ch ng ∞ qua kính lúp có đ b i giác đ u 10 cm, đ ng soi qua m t vũng nư c ngay dư i nh nh hơn khi ng m ch ng CC chân cháu đ nhìn m t mình, m t không đi u ti t. b. Ng m ch ng ∞ qua kính lúp thì đ b i giác H i cháu bé ph i dùng kính có đ t nào đ s a t t nh không ph thu c v trí đ t m t sau kính lúp và cho m t. có th quan sát lâu mà không m i m t. A. Kính c n, D = 0,5 dp B. kính c n, D c. Ng m ch ng CV qua kính hi n vi rõ hơn khi = - 0,5 dp ng m ch ng CC C. Kính vi n, D = 1 dp D. kính c n D d. Ng m ch ng ∞ qua kính thiên văn nh thì = 2 dp kho ng cách v t kính đ n th kính là Câu 38. M t khác v i máy nh ch O1O2 = f1 + f2 A. M t có th phân bi t đư c màu s c còn máy Câu 32. M t v t đ t trư c m t, m t có th nhìn đư c nh thì không v t h i k t lu n nào sau đây là đúng
  4. B. M t có đi m c c c n còn máy nh thì không nào đ có th ch p đư c m t vùng có di n tích là có 2x2km. C. M t có con ngươi, máy nh không có A. 2,5km B.5km C. 7,5km D. Th y tinh th thì thay đ i đư c đ t , máy D. 10km nh không th Câu 46. V t kính c a máy nh phim có kích thư c là Câu 39. B ph n nh y c m nh t c a m t là 24x36mm, f = 5m. Đ ch p toàn thân m t ngư i có A. Giác m c B. Võng m c chi u cao là 1,8m thì máy ph i cách ngư i là bao C. Th y tinh th D. D ch th y tinh nhiêu? Câu 40. Kh năng thay đ i tiêu c c a th y tinh th A. 2m B.2,5m C.3m D. 4m đ nhìn các v t rõ nét là A. Đi u ti t B. Đi u hòa C. đi u ch nh D. Ng m ch ng Câu 41. M t có CC cách m t 24 (cm). Soi m t mình vào gương ph ng đ t song song v i m t tr ng thái quan sát m t đi u ti t c c đ i thì m t cách gương kho ng nào? a. 24 (cm) b. 16 (cm) c. 12,5(cm) d. K t qu khác Câu 42. V t kính c a máy nh có f = 12 cm, đ ch p nh rõ nét c a m t v t cách máy 3 m thì phim ph i đ t cách máy bao nhiêu? A. 12cm B. 12,2cm C. 12,3cm D. 12,5cm Câu 43. v t kính c a máy nh có f = 5cm, phim có kích thư c 24x36mm, ch p nh c a m t ngôi nhà cao 180m. H i ph i ch p kho ng cách là bao nhiêu? A. 300m B. 350m C. 375m D. 400m Câu 44. V t kính c a máy nh trên máy bay có f = 1m, phim có kích thư c là 40x40cm, bay đ cao 8 km h i máy có th ch p đư c m t vùng có di n tích là bao nhiêu? A. 32x3,2km B. 3x3km C. 3,5x3,5km D. 4x4km Câu 45. V t kính c a máy nh trên máy bay có f = 1m, phim có kích thư c là 40x40cm, bay đ cao
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản