intTypePromotion=3

Bài tập trắc nghiệm vật lý cơ bản (full)

Chia sẻ: N T | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:110

0
349
lượt xem
136
download

Bài tập trắc nghiệm vật lý cơ bản (full)

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu luyện thi đại học dành cho học sinh hệ Trung học phổ thông ôn thi tốt nghiệp và ôn thi Đại học - Cao đẳng tham khảo ôn tập và củng cố lại kiến thức.Đây là một tài liệu ôn thi đại học cấp tốc, ôn thi TN khá hay, nội dung tài liệu bộ đề thi phong phú gồm: Dao động cơ học, sóng cơ học âm học, dao động điện, dòng điện xoay chiều, dao động điện từ, sóng điện từ, sự phản xạ khúc xạ ánh sáng, mắt và các dụng cụ quang học, tính...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập trắc nghiệm vật lý cơ bản (full)

 1. PH N 1. DAO Đ NG VÀ SÓNG CƠ 1.1 DAO Đ NG CƠ H C Câu 1. Gia t c trong dao đ ng đi u hoà c c đ i khi : A. v n t c dao đ ng c c đ i. B. v n t c dao đ ng b ng không. C. dao đ ng qua v trí cân b ng. D. t n s dao đ ng l n. Câu 2. Dao đ ng t t d n có đ c đi m : A. biên đ gi m d n theo th i gian. B. năng lư ng dao đ ng b o toàn. C. chu kì dao đ ng không đ i. D. v n t c bi n thiên đi u hoà theo th i gian. Câu 3. dao đ ng nào là dao đ ng t do : A. dao đ ng c a con l c lò xo. B. dao đ ng c a con l c đ ng h . C. dao đ ng c a cành cây trư c gió. D. dao đ ng c a dòng đi n xoay chi u. Câu 8. M t v t dao đ ng đi u hoà đư c là do : A. không b môi trư ng c n tr . B. quán tính và l c đi u hoà tác d ng vào v t. C. đư c cung c p năng lư ng đ u. D. Thư ng xuyên có ngo i l c tác d ng. Câu 9. Dao đ ng cơ cư ng b c là lo i dao đ ng : A.X y ra do tác d ng c a ngo i l c. B.T n s dao đ ng là t n s c a ngo i l c. C.Có biên đ ph thu c vào t n s ngo i l c. D.đi u hòa. Câu 10. t ng h p hai dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s , cùng biên đ là m t dao đ ng có biên đ a(th)=a 2 thì 2 dao đ ng thành ph n có đ l ch pha là: π π A. B. 2k π C. D. π . 2 4 Câu 11. Hai con l c đơn có chi u dài l1, l2 khác l1 dao đ ng v i chu kì T1=0.6 (s), T2=0.8(s) đư c cùng kéo l ch góc 0 và buông tay cho dao đ ng. Sau th i gian ng n nh t bao nhiêu thì 2 con l c l i tr ng tháI này. ( b qua m i c n tr ). A. 2(s). B 2.4(s). C. 2.5(s). D.4.8(s). Câu 12. con l c lò xo dao đ ng v i chu kì T= π (s), li đ x= 2 (cm) có v n t c v = 4(Cm/s) thì biên đ dao đ ng là : A. 2(cm) B. 2 2 (cm). 1
 2. C. 3(cm) D. không ph i các k t qu trên. Câu 13. dao đ ng đi u hoà có phương trình x=Asin(ωt + ϕ).v n t c c c đ i là vmax= 8π(cm/s) và gia t c c c đ i a(max)= 16π2(cm/s2), thì biên đ dao đ ng là: A. 2 (cm). B. 4 (cm). C. 4 (cm). D. không ph I k t qu trên. Câu 14. con l c lò xo dao đ ng theo phương th ng đ ng có năng lư ng toàn ph n E = 2.10-2 (J)l c đàn h i c c đ i c a lò xo F(max) = 2 (N).L c đàn h i c a lò xo khi v trí cân b ng là F = 2(N). Biên đ dao đ ng s là : A. 2(cm). B.3(cm). C.4(cm). D.không ph i các k t qu trên. π Câu 15. Dao đ ng có phương trình x = 8sin(2πt + ) (cm), nó ph i m t bao lau đ đi t v trí 2 biên v li đ x1 = 4 (cm) hư ng ngư c chi u dương c a tr c to d : A. 0,5 (s) B. 1/3 (s) C. 1/6 (s) D. K t qua khác. Câu 16. Câu nói nào không đúng v dao đ ng đi u hoà : A. Th i gian dao đ ng đi t v trí cân b ng ra biên b ng th i gian đi ngư c l i. B. Th i gian đi qua VTCB 2 l n liên ti p là 1 chu kì. C. T i m i li đ có 2 giá tr c a v n t c. D. Gia t c đ i d u thì v n t c c c đ i Câu 17. con l c lò so đang dao đ ng trên phương th ng đ ng thì cho giá treo con l c đi lên nhanh d n đ u theo phương th ng đ ng v i gia t c a khi đó : A.VTCB thay đ i. B. biên đ dao đ ng thay đ i. C. chu kì dao đ ng thay đ i. D. các y u t trên đ u không thay d i. Câu 18. Trong dao đ ng đi u hoà khi đ ng năng gi m đi 2 l n so v i đ ng năng max thì : A.th năng đ i v i v trí cân b ng tăng hai l n. B. li đ dao đ ng tăng 2 l n C. v n t c dao đ ng gi m 2 l n D. Gia t c dao đ ng tăng 2 l n. Câu 19. v n t c trung bình m t dao đ ng đi u hoà trong thoi gian dàI : A. 16cm/s B.20 cm/s. C. 30 cm/s D. không ph i k t qu trên. Bi t phương trình dao đ ng trên là : x=4.sin 2πt(cm). 2
 3. Câu 20. Hai sóng k t h p giao thoa v i nhau trong không khí : Vân c c đ i th nh t có ∆d=0.8(m) thì vân c c đ i th 11 có ∆d’= 1 (m).Bư c sóng là : A. 6 (cm). B. 4(cm) C. 2 (cm). D. không ph i các k t qu trên. Câu 21. trong quá trình dao đ ng đi u hoà thì : A. Gia t c luôn cùng hư ng v i v n t c. B. Gia t c luôn hư ng v VTCB và t l v i đ d i. C. Gia t c dao đ ng cùng pha v i li đ . D. Chuy n đ ng c a v t là bi n đ i đ u. Câu 22. Dao đ ng đi u hoà có phương trình x =8sin(10πt + π/6)(cm) thì g c th i gian : A. Lúc dao đ ng li đ x0=4(cm) B. Là tuỳ ch n. C. Lúc dao đ ng li đ x0=4(cm) và hư ng chuy n đ ng theo chi u dương. D. Lúc b t đ u dao đ ng. Câu 23. Hòn bi ve lăn trên máng cong là m t cung tròn nh r t nh n bán kính R. Máng đ t sao cho tâm máng trên cao và rơI vào trung đi m c a máng. B qua m i c n tr thì : A .Hai hòn bi dao đ ng đi u hoà. B. Hai hòn bi dao đ ng t do. C. Hai hòn bi dao đ ng t t d n. D. Không ph I các dao đ ng trên. π Câu 24. M t v t dao đ ng đi u hoà có phương trình x= 10sin( -2πt). Nh n đ nh nào không 2 đúng ? A. G c th i gian lúc v t li đ x=10 B. Biên đ A=10 C. Chu kì T=1(s) π D. Pha ban đ u ϕ=- . 2 Câu 25. Chu kì dao đ ng c a con l c lò xo ph thu c vào : A. Biên đ dao đ ng. B. Gia t c tr ng trư ng tác đ ng vào con l c. C. G c th i gian và tr c to đ không gian. D. Nh ng đ c tính c a con l c lò xo. Câu 26. Góc pha ban đ u c a dao đ ng đi u hoà ph thu c vào : A. G c th i gian. 3
 4. B. G c th i gian và h tr c to đ không gian. C. V n t c c c đ i c a dao đ ng. D.T n s c a dao đ ng. Câu 27. Bi u th c li đ và phương trình dao đ ng đi u hoà là : A. Gi ng nhau. B. Khác nhau. C.G c to đ v trí cân b ng thì gi ng nhau. D. G c th i gian VTCB thì gi ng nhau Câu 28. Con l c lò dao đ ng đi u hoà trên phương ngang thì : A. L c đi u hoà là l c đàn h i. B. L c đi u hoà là h p l c đàn h i và tr ng l c. C. L c đi u hoà là tr ng l c. D. Không ph i các ý trên. Câu 29. Hình chi u c a ch t đi m chuy n đ ng tròn đ u trên qu đ o bán kính R lên m t đư ng th ng trong m t ph ng qu đ o có phương trình d ng : A. x=Rsin(ωt+ϕ) B. x=Rcosωt. C. x=x0+Rsinωt D. Có th 1 trong các phương trình trên. Câu 30. Hai dao đ ng đi u hoà gi ng nhau khi : A. Cùng t n s . B. Cùng biên đ . C. Cùng pha. D. T t c các ý trên. Câu 31. Trong 1 dao đ ng đi u hoà : A. V n t c gi m d n thì gia t c gi m d n. B. Gia t c luôn ng ơc pha v i li đ . C. V n t c nhanh pha hơn li đ π/2 D. Gia t c, v n t c và li đ dao đ ng v i các t n s và pha khác nhau Câu 32. M t v t dao đ ng đi u hoà ph i m t ∆t=0.025 (s) đ đI t đi m có v n t c b ng không t i đi m ti p theo cũng như v y, hai đi m cách nhau 10(cm) thì bi t đư c : A. Chu kì dao đ ng là 0.025 (s) B. T n s dao đ ng là 20 (Hz) C. Biên đ dao đ ng là 10 (cm). D. Pha ban đ u là π/2 Câu 33. V t có kh i lư ng 0.4 kg treo vào lò xo có K=80(N/m). Dao đ ng theo phương th ng đ ng v i biên đ 10 (cm). Gia t c c c đ i c a v t là : A. 5 (m/s2) B. 10 (m/s2) 4
 5. C. 20 (m/s2) D. -20(m/s2) Câu 34. V t kh i lư ng m= 100(g) treo vào lò xo K= 40(N/m).Kéo v t xu ng dư i VTCB 1(cm) r i truy n cho v t v n t c 20 (cm/s) hư ng th ng lên đ v t dao đ ng thì biên đ dao đ ng c a v t là : A. 2 (cm) B. 2 (cm) C. 2 2 (cm) D. Không ph i các k t qu trên. Câu 35. con l c lò xo g m v t m, g n vào lò xo đ c ng K=40N/m dao đ ng đi u hoà theo phương ngang, lò xo bi n d ng c c đ i là 4 (cm). li đ x=2(cm) nó có đ ng năng là : A. 0.048 (J). B. 2.4 (J). C. 0.024 (J). D. M t k t qu khác. Câu 36. Biên đ dao đ ng cư ng b c không ph thu c vào : A. Pha ban đ u c a l c tu n hoàn tác d ng vào v t. B. Biên đ ngo i l c tu n hoàn. C. T n s ngo i l c tu n hoàn. D. L c c n môI trư ng tác d ng vào v t. Câu 37. Biên đ dao đ ng t ng h p c a 2 dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng t n s không ph thu c vào: A. Biên đ dao đ ng thành ph n th nh t. B. Biên đ dao đ ng thành ph n th 2. C. D l ch pha gi a 2 dao đ ng. D. T n s các dao đ ng thành ph n. Câu 38. trong m t dao đ ng đi u hoà thì ? ch n đáp án sai: A. Biên đ ph thu c vào năng lư ng kích thích ban đ u. 1 2 B. Th năng li đ x luôn b ng kx . 2 C. Pha ban đ u ph thu c vào g c th i gian và chi u dương tr c to đ . D. Li đ , v n t c, gia t c dao đ ng cùng t n s . Câu 39. Dao đ ng c a con l c đơn trong tr ng trư ng trái đ t thì , ch n đáp án sai: A. Biên đ không ph thu c vào kh i lư ng v t n ng. B. T n s không ph thu c biên đ . C. T n s ch ph thu c vào đ c tính c a con l c. D. B qua c n tr và biên đ nh thì dao đ ng đi u hoà. C©u 40 Phương trình dao đ ng c a m t v t dao đ ng đi u hòa có d ng x = Asin(ωt + π/2)) cm. G c th i gian đã đư c ch n t lúc nào? 5
 6. A. Lúc ch t đi m đi qua v trí cân b ng theo chi u dương. B. Lúc ch t đi m không đi qua v trí cân b ng theo chi u âm. C. Lúc ch t đi m có li đ x = + A D. Lúc ch t đi m có li đ x = - A Câu 41 Pha c a dao đ ng đư c dùng đ xác đ nh: A. Biên đ giao đ ng B. T n s dao đ ng C. Tr ng thái giao đ ng D. Chu kỳ dao đ ng Câu 42 M t v t giao đ ng đi u hòa, câu kh ng đ nh nào sau đây là đúng: A. Khi v t qua v trí cân b ng nó có v n t c c c đ i, gia t c b ng 0 B. Khi v t qua v trí cân b ng v n t c và gia t c đ u c c đ i C. Khi v t qua v trí biên v n t c c c đ i gia t c b ng 0 D. Khi v t qua v trí biên đ ng năng b ng th năng. Câu 43 Tìm phát bi u sai: A. Đ ng năng là m t d ng năng lư ng ph thu c vào v n t c B. Cơ năng c a h luôn luôn là m t h ng s C. Th năng là m t d ng năng lư ng ph thu c vào v trí D. Cơ năng c a h b ng t ng đ ng năng và th năng. Câu 44 Dao đ ng t do là dao đ ng có: A. Chu kỳ không ph thu c vào y u t bên ngoài B. Chu kỳ ph thu c vào đ c tính c a h C. Chu kỳ không ph thu c vào đ c tính c a h và không ph thu c vào y u t bên ngoài. Câu 45 Ch n câu sai Trong dao đ ng đi u hòa thì li đ , v n t c và gia t c là nh ng đ i lư ng bi n đ i theo hàm sin ho c cosin theo t và: A. Có cùng bi n đ B. Có cùng t n s C. Có cùng chu kỳ D. Có cùng pha dao đ ng Câu 46 Ch n câu đúng. Đ ng năng c a dao đ ng đi u hòa: A. Bi n đ i theo hàm cosin theo t B. Bi n đ i tu n hoàn v i chu kỳ T C. Luôn luôn không đ i T D. Bi n đ i tu n hoàn v i chu kỳ 2 6
 7. Câu 47 Chu kỳ dao đ ng c a con l c đơn ph thu c A. Kh i lư ng c a con l c B. V trí dao đ ng c a con l c C. Đi u ki n kích thích ban đ u cho con l c dao đ ng D. Biên đ dao đ ng c a con l c Câu 48 Dao đ ng t t d n là m t dao đ ng đi u hòa A. Biên đ gi m d n do ma sát B. Chu kỳ tăng t l v i th i gian C. Có ma sát c c đ i D. Biên đ thay đ i liên t c Câu 49 Gia t c trong dao đ ng đi u hòa A. Luôn luôn không đ i B. Đ t giá tr c c đ i khi qua v trí cân b ng C. Luôn luôn hư ng v v trí cân b ng và t l v i li đ T D. Bi n đ i theo hàm sin theo th i gian v i chu kỳ 2 Câu 50 M t ch t đi m kh i lư ng m=0,01 kg treo đ u m t lò xo có đ c ng k=4(N/m), dao đ ng đi u hòa quanh v trí cân b ng. Tính chu kỳ dao đ ng. A. 0,624s B. 0,314s C. 0,196s D. 0,157s Câu 51 M t con l c lò xo có đ dài l = 120 cm. Ngư i ta thay đ i đ dài c a nó sao cho chu kỳ dao đ ng m i ch b ng 90% chu kỳ dao đ ng ban đ u. Tính đ dài l' m i. A. 148,148cm B. 133,33cm C. 108cm D. 97,2cm Câu 52 M t ch t đi m có kh i lư ng m = 10g dao đ ng đi u hòa trên đo n th ng dài 4cm, t n s 5Hz. Lúc t = 0, ch t đi m v trí cân b ng và b t đ u đi theo hư ng dương c a qu đ o. Tìm bi u th c t a đ c a v t theo th i gian. A. x = 2sin10πt cm B. x = 2sin (10πt + π) cm C. x = 2sin (10πt + π/2) cm D. x = 4sin (10πt + π) cm Câu 53 M t con l c lò xo g m m t kh i c u nh g n vào đ u m t lò xo, dao đ ng đi u hòa v i biên đ 3 cm d c theo tr c Ox, v i chu kỳ 0,5s. Vào th i đi m t=0, kh i c u đi qua v trí cân b ng. 7
 8. H i kh i c u có ly đ x=+1,5cm vào th i đi m nào? A. t = 0,042s B. t = 0,176s C. t = 0,542s D. A và C đ u đúng Câu 54 Hai lò xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao đ ng v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lò xo đó v i nhau thành m t lò xo dài g p đôi r i treo v t n ng M vào thì M s giao đ ng v i chu kỳ bao nhiêu? A. T = 0,7s B. T = 0,6s C. T = 0,5s D. T = 0,35s Câu 55 M t đ u c a lò xo đư c treo vào đi m c đ nh O, đ u kia treo m t qu n ng m1 thì chu kỳ dao đ ng là T1 = 1,2s. Khi thay qu n ng m2 vào thì chu kỳ dao đ ng b ng T2 = 1,6s. Tính chu kỳ dao đ ng khi treo đ ng th i m1 và m2 vào lò xo. A. T = 2,8s B. T = 2,4s C. T = 2,0s D. T = 1,8s Câu 56 M t v t n ng treo vào m t đ u lò xo làm cho lò xo dãn ra 0,8cm. Đ u kia treo vào m t đi m c đ nh O. H dao đ ng đi u hòa (t do) theo phương th ng đ ng. Cho bi t g = 10 m/s2 .Tìm chu kỳ giao đ ng c a h . A. 1,8s B. 0,80s C. 0,50s D. 0,36s Câu 57 Tính biên đ dao đ ng A và pha φ c a dao đ ng t ng h p hai dao đ ng đi u hòa cùng phương: x1 = sin2t và x2 = 2,4cos2t A. A = 2,6; cosφ = 0,385 B. A = 2,6; tgφ = 0,385 C. A = 2,4; tgφ = 2,40 D. A = 2,2; cosφ = 0,385 Câu 58 Hai lò xo R1, R2, có cùng đ dài. M t v t n ng M kh i lư ng m = 200g khi treo vào lò xo R1 thì dao đ ng v i chu kỳ T1 = 0,3s, khi treo vào lò xo R2 thì dao đ ng v i chu kỳ T2 = 0,4s. N i hai lò xo v i nhau c hai đ u đ đư c m t lò xo cùng đ dài, r i treo v t n ng M vào thì chu kỳ dao đ ng c a v t b ng bao nhiêu? A. T = 0,12s B. T = 0,24s C. T = 0,36s D. T = 0,48s Câu 59 8
 9. Trong giao đ ng đi u hòa c a m t v t quanh v trí cân b ng phát bi u nào sau đây ĐÚNG đ i v i l c đàn h i tác d ng lên v t? A. Có giá tr không đ i. B. B ng s đo kho ng cách t v t t i v trí cân b ng. C. T l v i kho ng cách t v t đ n v trí cân b ng và hư ng ra xa v trí y. D. T l v i kho ng cách t v t đ n v trí cân b ng và hư ng v phía v trí y Câu 60 Hàm nào sau đây bi u th đư ng bi u di n th năng trong dao đ ng đi u hòa đơn gi n? A. U = C B. U = x + C C. U = Ax2 + C D. U = Ax2+ Bx + C Câu 61 M t v t M treo vào m t lò xo làm lò xo dãn 10 cm. N u l c đàn h i tác d ng lên v t là 1 N, tính đ c ng c a lò xo. A. 200 N/m B. 10 N/m C. 1 N/m D. 0,1 N/m Câu 62 M t v t có kh i lư ng 10 kg đư c treo vào đ u m t lò xo kh i lư ng không đáng k , có đ c ng 40 N/m. Tìm t n s góc ω và t n s f c a dao đ ng đi u hòa c a v t. A. ω = 2 rad/s; f = 0,32 Hz. B. ω = 2 rad/s; f = 2 Hz. C. ω = 0,32 rad/s; f = 2 Hz. D. ω=2 rad/s; f = 12,6 Hz. Câu 63 Bi u th c nào sau đây KHÔNG ph i là d ng t ng quát c a t a đ m t v t dao đ ng đi u hòa đơn gi n ? A. x = Acos(ωt + φ) (m) B. x = Asin(ωt + φ) (m) C. x = Acos(ωt) (m) D. x = Acos(ωt) + Bsin(ωt) (m) Câu 64 M t v t dao đ ng đi u hòa quanh đi m y = 0 v i t n s 1Hz. vào lúc t = 0, v t đư c kéo kh i v trí cân b ng đ n v trí y = -2m, và th ra không v n t c ban đ u. Tìm bi u th c to đ c a v t theo th i gian. A. y = 2cos(t + π) (m) B. y = 2cos (2πt) (m) C. y = 2sin(t - π/2) (m) D. y = 2sin(2πt - π/2) (m) Câu 65 Cho m t v t n ng M, kh i lư ng m = 1 kg treo vào m t lò xo th ng đ ng có đ c ng k = 400 N/m. G i Ox là tr c t a đ có phương trùng v i phương giao đ ng c a M, và có chi u hư ng lên trên, đi m g c O trùng v i v trí cân b ng. Khi M dao đ ng t do v i biên đ 5 cm, 9
 10. tính đ ng năng Ed1 và Ed2 c a qu c u khi nó đi ngang qua v trí x1 = 3 cm và x2 = -3 cm. A. Ed1 = 0,18J và Ed2 = - 0,18 J. B. Ed1 = 0,18J và Ed2 = 0,18 J. C. Ed1 = 0,32J và Ed2 = - 0,32 J. D. Ed1 = 0,32J và Ed2 = 0,32 J. Câu 66 Cho m t v t hình tr , kh i lư ng m = 400g, di n tích đáy S = 50 m2, n i trong nư c, tr c hình tr có phương th ng đ ng. n hình tr chìm vào nư c sao cho v t b l ch kh i v trí cân b ng m t đo n x theo phương th ng đ ng r i th ra. Tính chu kỳ dao đ ng đi u hòa c a kh i g . A. T = 1,6 s B. T = 1,2 s C. T = 0,80 s D. T = 0,56 s Câu 67 M t v t M dao đ ng đi u hòa d c theo tr c Ox. Chuy n đ ng c a v t đư c bi u th b ng phương trình x = 5 cos(2πt + 2)m. Tìm đ dài c c đ i c a M so v i v trí cân b ng. A. 2m B. 5m C. 10m D. 12m Câu 68 M t v t M dao đ ng đi u hòa có phương trình t a đ theo th i gian là x = 5 cos (10t + 2) m. Tìm v n t c vào th i đi m t. A. 5sin (10t + 2) m/s B. 5cos(10t + 2) m/s C. -10sin(10t + 2) m/s D. -50sin(10t + 2) m/s Câu 69 M t v t có kh i lư ng m = 1kg đư c treo vào đ u m t lò xo có đ c ng k = 10 N/m, dao đ ng v i đ d i t i đa so v i v trí cân b ng là 2m. Tìm v n t c c c đ i c a v t. A. 1 m/s B. 4,5 m/s C. 6,3 m/s D. 10 m/s Câu 70 Khi m t v t dao đ ng đi u hòa doc theo tr c x theo phương trình x = 5 cos (2t)m, hãy xác đ nh vào th i đi m nào thì Wd c a v t c c đ i. A. t = 0 B. t = π/4 C. t = π/2 D. t = π Câu 71 M t lò xo khi chưa treo v t gì vào thì có chhi u dài b ng 10 cm; Sau khi treo m t v t có kh i lư ng m = 1 kg, lò xo dài 20 cm. Kh i lư ng lò xo xem như không đáng k , g = 9,8 m/s2. Tìm đ c ng k c a lò xo. A. 9,8 N/m B. 10 N/m C. 49 N/m D. 98 N/m Câu 72 10
 11. Treo m t v t có kh i lư ng 1 kg vào m t lò xo có đ c ng k = 98 N/m. kéo v t ra kh i v trí cân b ng, v phía dư i, đ n v trí x = 5 cm r i th ra. Tìm gia t c c c đ i c a dao đ ng đi u hòa c a v t. A. 4,90 m/s2 B. 2,45 m/s2 C. 0,49 m/s2 D. 0,10 m/s2 Câu 73 Chuy n đ ng tròn đ u có th xem như t ng h p c a hai giao đ ng đi u hòa: m t theo phương x, và m t theo phương y. N u bán kính qu đ o c a chuy n đ ng tròn đ u b ng 1m, và thành ph n theo y c a chuy n đ ng đư c cho b i y = sin (5t), tìm d ng chuy n đ ng c a thành ph n theo x. A. x = 5cos(5t) B. x = 5cos(5t + π/2) C. x = cos(5t) D. x = sin(5t) Câu 74 M t v t có kh i lư ng 5kg, chuy n đ ng tròn đ u v i bán kính qu đ o b ng 2m, và chu kỳ b ng 10s. Phương trình nào sau đây mô t đúng chuy n đ ng c a v t? A. x = 2cos(πt/5); y = sin(πt/5) B. x = 2cos(10t); y = 2sin(10t) C. x = 2cos(πt/5); y = 2cos(πt/5 + π/2) D. x = 2cos(πt/5) ; y = 2cos(πt/5) Câu 75 V t n ng tr ng lư ng P treo dư i 2 lò xo như hình v . B qua ma sát và kh i lư ng các lò xo. Cho bi t P = 9,8N, h s đàn h i c a các lò xo 2 là k1 = 400N/m, k2 = 500N/n và g= 9,8m/s . T i th i đi m đ u t = 0, có x0 = 0 và v0 = 0,9m/s hư ng xu ng dư i. Hãy tính h s đàn h i chung c a h lò xo?. A. 200,20N/m. B. 210,10N/m C. 222,22N/m. D. 233,60N/m. Câu 76 V t M có kh i lư ng m = 2kg đư c n i qua 2 lò xo L1 và L2 vào 2 đi m c đ nh. V t có th trư t trên m t m t ph ng ngang. V t M đang v trí cân b ng, tách v t ra kh i v trí đó 10cm r i th (không v n t c đ u) cho dao đ ng, chu kỳ dao đ ng đo đư c T = 2,094s = 2π/3s. Hãy vi t bi u th c đ d i x c a M theo t, ch n g c th i gian là lúc M v trí cách v trí cân b ng 10cm. A. 10 sin(3t + π2). cm 11
 12. B. 10 sin(t + π2). cm C. 5 sin(2t + π2). cm D. 5 sin(t + π2). Cm Câu 77 Cho 2 v t kh i lư ng m1 và m2 (m2 = 1kg, m1 < m2) g n vào nhau và móc vào m t lò 2 2 xo không kh i lư ng treo th ng đ ng . L y g = π (m/s ) và b qua các s c ma sát. Đ dãn lò -2 xo khi h cân b ng là 9.10 m. Hãy tính chu kỳ dao đ ng t do?. A. 1 s; B. 2s. C 0,6s ; D. 2,5s. Câu 78 M t lò xo đ c ng k. C t lò xo làm 2 n a đ u nhau. Tìm đ c ng c a hai lò xo m i? A. 1k ; B. 1,5k. C. 2k ; D. 3k. Câu 79 Hai lò xo cùng chi u dài, đ c ng khác nhau k1,k2 ghép song song như hình v . Kh i lư ng đư c treo v trí thích h p đ các sưc căng luôn th ng đ ng. Tìm đ c ng c a lò xo tương đương?. A) 2k1 + k2 ; B) k1/k2. C) k1 + k2 ; D) k1.k2 Câu 80 Hai lò xo không kh ilư ng; đ c ng k1, k2 n m ngang g n vào hai bên m t kh i lư ng m. Hai đ u kia c a 2 lò xo c đ nh. Kh i lư ng m có th trư t không ma sát trênm t ngang. Hãy tìm đ c ng k c a lò xo tương đương. A) k1 + k2 B) k1/ k2 C) k1 – k2 D) k1.k2 Câu 81 ĐH BK Cho hai dao đ ng đi u hoà cùng phương, cùng chu kì T = 2s. Dao đ ng th nh t có li đ th i đi m ban đ u (t=0) b ng biên đ dao đ ng và b ng 1cm. Dao đ ng th hai có biên đ b ng 3 cm, th i đi m ban đ u li đ b ng 0 và v n t c có giá tr âm. 1) Vi t phương trình dao đ ng c a hai dao đ ng đã cho. A)x1 = 2cos πt (cm), x2 = 3 sin πt (cm) B) x1 = cos πt (cm), x2 = - 3 sin πt (cm) C) x1 = -2cos π t (cm), x2 = 3 sin π t (cm) 12
 13. D) x1 = 2cos π t (cm), x2 = 2 3 sin π t (cm) Câu 82 ĐH An Giang M t con l c lò xo g m m t lò xo kh i lư ng không đáng k , đ c ng k, m t đ u đư c gi ch t t i B trên m t giá đ (M), đ u còn l i móc vào m t v t n ng kh i lư ng m =0,8kg sao cho v t có th dao đ ng d c theo tr c lò xo. Ch n g c c a h quy chi u tia v trí cân b ng O, chi u dương hư ng lên (như hình v 1). Khi v t m cân b ng, lò xo đã b bi n d ng so v i chi u dài t nhiên m t đo n Dl =4cm. T v trí O ngư i ta kích thích cho v t dao đ ng đi u hoà b ng cách truy n cho v t m t v n t c 94,2cm/s hư ng xu ng d c theo tr c lò xo. Cho gia t c tr ng trư ng g =10m/s2; π2 = 10. 1. Hãy xác đ nh đ l n nh nh t và l n nh t c a l c mà lò xo tác d ng lên giá đ t i b. A) đ l n nh nh t là F0 = 8 và l n nh t là F1 = 29,92N. B) đ l n nh nh t là F0 = 5 và l n nh t là F1 = 18,92N. C) đ l n nh nh t là F0 = 2 và l n nh t là F1 = 9,92N. D) đ l n nh nh t là F0 = 0 và l n nh t là F1 = 19,92N. 2. Ch ng minh r ng vectơ t ng c a hai vectơ này là m t vectơ bi u th m t dao đ ng đi u hoà và là t ng h p c a hai dao đ ng đã cho. Hãy tìm t ng h p c a dao đ ng.  π 5π  A) x = 2 sin πt +  (cm) B) x = 2 sin πt −   (cm)  6  6  5π  5π  C) x = 3 sin πt +   (cm) D) x = 2 sin πt +   (cm)  6   6  Câu 83 ĐH An Ninh Khi treo v t m l n lư t vào lò xo L1 và L2 thì t n s dao đ ng c a các con l c lò xo tương ng là f1 = 3Hz và f2 =4Hz. Treo v t m đó vào 2 lò xo nói trên như hình 1. Đưa v t m v v trí mà 2 lò xo không bi n d ng r i th ra không v n t c ban đ u (vo =0) thì h dao đ ng theo phương th ng đ ng. B qua l c c n c a không khí. Vi t phương trình dao đ ng (ch n g c to đ v trí cân b ng, chi u dương hư ng th ng đ ng t trên xu ng, g c th i gian là lúc th v t ra). Cho g = 10m/s2, p2=10 π π A) x=2,34sin  4,8πt −  cm.   B) x= 2,34sin  4,8πt −  cm.    2  4 13
 14. π π C) x= 4,34sin  4,8πt −  cm.   D) x= 4,34sin  4,8πt −  cm.    2  4 Câu 84 ĐH PCCP Có m t con l c lò xo dao đ ng đi u hoà v i biên đ A, t n s góc ω , pha ban đ u là ϕ . Lò xo có h s đàn h i k. L c ma sát là r t nh . Câu 1 Thành l p bi u th c đ ng năng c a con l c ph thu c th i gian. T đó rút ra bi u th c cơ năng c a con l c. 3 2 A) Eđmax = (7kA2)/2 B) Eđmax = kA . 2 C) Eđmax = . (5kA2)/2 D) Eđmax = (kA2)/2 Câu 2 T bi u th c đ ng năng v a thành l p, ch ng t r ng th năng c a con l c đư c vi t dư i d ng sau, x là li đ c a dao đ ng. 3 1 1 1 A) Et = 2 kx2 B) Et = 2 kx2 C) Et = 3 kx2 D) Et = 4 kx2 Câu 3 Trong ba đ i lư ng sau: a) Th năng c a con l c; b) Cơ năng c a con l c; c) L c mà lò xo tác d ng vào qu c u c a con l c; Thì đ i lư ng nào bi n thiên đi u hoà, đ i lư ng nào bi n thiên tu n hoàn theo th i gian? Gi i thích? A) Ch có a) và c) B) Ch có b) và c) C) Ch có c) Đ D) Ch có b ) Câu 85 ĐH SP 1 M t cái đĩa n m ngang, có kh i lư ng M, đư c g n vào đ u trên c a m t lò xo th ng đ ng có đ c ng k. Đ u dư i c a lò xo đư c gi c đ nh. Đĩa có th chuy n đ ng theo phương th ng đ ng. B qua m i ma sát và l c c n c a không khí. 1. Ban đ u đĩa v trí cân b ng. n đĩa xu ng m t đo n A, r i th cho đĩa t do. Hãy vi t phương trình dao đ ng c a đĩa. L y tr c to đ hư ng lên trên, g c to đ là v trí cân b ng c a đĩa, g c th i gian là lúc th đĩa. A) x (cm) = 2sin (10π t – π /2) B) x (cm) = 4sin (10π t – π /2) C) x (cm) = 4sin (10π t + π /2) D) x (cm) = 4sin (10π t – π /4) 14
 15. 2. Đĩa đang n m v trí cân b ng, ngư i ta th m t v t có kh i lư ng m rơi t do t đ cao h so v i m t đĩa. Va ch m gi a v t và m t đĩa là hoàn toàn đàn h i. Sau va ch m đ u tiên, v t n y lên và đư c gi l i không rơi xu ng đĩa n a. a) Tính t n s góc w' c a dao đ ng c a đĩa. b) Vi t phương trình dao đ ng c a đĩa. L y g c th i gian là lúc v t ch m vào đĩa, g c to đ là v trí cân b ng c a đĩa lúc ban đ u, chi u c a tr c to đ hư ng lên trên. áp d ng b ng s cho c bài: M = 200g, m = 100g, k = 20N/m, A = 4cm, h = 7,5cm, g = 2 10m/s . A) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 8 sin(10t +p) B) a) w' = 20 rad/s. b) x (cm) = 4 sin(10t +p) C) a) w' = 30 rad/s. b) x (cm) = 10 sin(10t +p) D) a) w' = 10 rad/s. b) x (cm) = 8,16 sin(10t +p) Câu 86 ĐH Thái Nguyên M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , đ dài t nhiên 20cm, đ c ng k =100N/m. Cho g =10m/s2. B qua ma sát. 1. Treo m t v t có kh i lư ng m =1kg vào mot đ u lò xo, đ u kia gi c đ nh t i O đ nó th c hi n dao đ ng đi u hoà theo phương th ng đ ng (hình 1a). Tính chu kì dao đ ng c a v t. A. T = 0,528 s. B. T = 0,628 s. C. T = 0,728 s. D. T = 0,828 s. 2. Năng v t nói trên kh i v trí cân b ng m t kho ng 2cm, r i truy n cho nó m t v n t c ban đ u 20cm/s hư ng xu ng phía dư i. Vi t phương trình dao đ ng c a v t. π π x = 2 sin(10t − )cm x = 1,5 2 sin(10t − )cm A) 4 B) 4 π π x = 2 2 sin(10t − )cm x = 2,5 2 sin(10t − )cm C) 4 D) 4 3. Quay con l c xung quanh tr c OO' theo phương th ng đ ng (hình b) v i v n t c góc không đ i W. Khi đó tr c c a con l c h p v i tr c OO' m t góc a =30o. Xác đ nh v n t c góc W khi quay. A) Ω = 6,05rad / s B) Ω = 5,05rad / s C) Ω = 4,05rad / s D) Ω = 2,05rad / s Câu 87 ĐH CS ND li đ góc nào thì đ ng năng và th năng c a con l c đơn b ng nhau (l y g c th năng v trí cân b ng). 15
 16. α0 α0 α0 α0 A) a = B) a = 2 C) a = 3 D) a = 4 2 2 2 2 Câu 88 ĐH CS ND M t lò xo đ ng ch t có kh i lư ng không đáng k và đ c ng ko = 60N/m. C t lò xo đó thành hai đo n có t l chi u dài l1: l2 = 2: 3. 1. Tính đ c ng k1, k2 c a hai đo n này. A) k1 = 100N/m. và k2 = 80 N/m B) k1 = 120N/m. và k2 = 80 N/m C) k1 = 150N/m. và k2 = 100 N/m D) k1 = 170N/m. và k2 = 170 N/m 2. N i hai đo n lò xo nói trên v i v t n ng kh i lư ng m = 400g r i m c vào hai đi m BC c đ nh như hình v 1 trên m t ph ng nghiêng góc a = 30o. B qua ma sát gi a v t m và m t ph ng nghiêng. T i th i đi m ban đ u gi v t m v trí sao cho lò xo đ c ng k1 giãn Dl1 = 2cm, lò xo đ c ng k2 nén Dl2 = 1cm so v i đ dài t nhiên c a chúng. Th nh v t m cho nó dao đ ng. Bi t gia t c tr ng trư ng g = 10m/s2: a) Xác đ nh v trí cân b ng O c a m so v i v trí ban đ u. b) Ch ng t r ng v t m dao đ ng đi u hoà. Tính chu kì T. A) x0 = 1,4cm. và T = 0,051s. B) x0 = 2,4cm. và T = 0,251s. C) x0 = 3,4cm. và T = 1,251s. D) x0 = 4,4cm. và T = 1,251s. Câu 89 ĐH Đà N ng M t lò xo có dod dài lo = 10cm, K =200N/m, khi treo th ng đ ng lò xo và móc vào đ u dư i lò xo m t v t n ng kh i lư ng m thì lò xo dài li =12cm. Cho g =10m/s2. 1. Đ t h t trên m t ph ng nghiêng t o góc a =30o so v i phương ngang. Tính đ dài l2 c a lò xo khi h tr ng thái cân b ng ( b qua m i ma sát). A) l 2 = 10cm B) l2 = 11cm C) l2 = 14cm 16
 17. D) l2 = 18cm 2. Kéo v t xu ng theo tr c Ox song song v i m t ph ng nghiêng, kh i v trí cân b ng m t đo n 3cm, r i th cho v t dao đ ng. Vi t phương trình dao đ ng và tính chu kì, ch n g c th i gian lúc th v t. A) x(cm) = 3 cos10 5t , T = 0,281s . B) x(cm) = 3 cos10 5t , T = 0,881s . C) x(cm) = 4 cos 10 5t , T = 0,581s . D) x(cm) = 6 cos 10 5t , T = 0,181s . Câu 96 M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , chi u dài t nhiên lo=40cm, đ u trên đư c g n vào giá c đ nh. Đ u dư i g n v i m t qu c u nh có kh i lư ng m thì khi cân b ng lò xo giãn ra m t đo n 10cm. Cho gia t c tr ng trư ng g 10m/s2; π2 = 10 1. Ch n tr c Ox th ng đ ng hư ng xu ng,g c O t i v trí cân b ng c a qu c u. Nâng qu c u lên trên th ng đ ng cách O m t đo n 2 3 cm. Vào th i đi m t =0, truy n cho qu c u m t v n t c v =20cm/s có phương th ng đ ng hư ng lên trên. Vi t phương trình dao đ ng c a qu c u. A) x = 3 sin(10πt – 2π/3) (cm) B) x = 4 sin(10πt – 2π/3)(cm) C) x = 5 sin(10πt – 2π/3)(cm) D) x = 6 sin(10πt – 2π/3)(cm) 2. Tính chi u dài c a lò xo sau khi qu c u dao đ ng đư c m t n a chu kỳ k t lúc b t đ u dao đ ng. A) l1 = 43.46 cm B) l1 = 33.46 cm C) l1 = 53.46 cm D) l1 = 63.46 cm Câu 97 ĐH Lu t M t lò xo có kh i lư ng không đáng k , đư c c t ra làm hai ph n có chi u dài l1, l2 mà 2l2= 3l1, đư c m c như hình v (hình 1). V t M có kh i lư ng m =500g có th trư t không ma sát trênm t ph ng ngang.Lúc đ u hai lò xo không b bi n d ng. Gi ch t M,móc đ u Q1 vào Q r i buông nh cho v t dao đ ng đi u hoà. 1) Tìm đ bi n d ng c a m i lò xo khi v t M v trí cân b ng. Cho bi t Q1Q = 5cm. A) ∆ l01 = 1 cm và ∆ l02 = 4cm B) ∆ l01 = 2 cm và ∆ l02 = 3cm 17
 18. C) ∆ l01 = 1.3 cm và ∆ l02 = 4 cm D) ∆ l01 = 1.5 cm và ∆ l02 = 4.7 cm 2) Vi t phương trình dao đ ng ch n g c th i gian khi buông v t M. Cho bi t th i gian khi buông v t M đ n khi v t M qua v trí cân b ng l n đ u là p/20s. A) x =4.6 sin ( 10 πt – π/2)(cm). B) x =4 sin ( 10 πt – π/2)(cm). C) x = 3sin ( 10 πt – π/2)(cm). D) x = 2sin ( 10 πt – π/2)(cm). 3) Tính đ c ng k1 và k2 c a m i lò xo, cho bi t đ c ng tương đương c a h lò xo là k =k1 + k2. A) k1 = 10N/m và k2 = 40N /m B) k1 = 40N/m và k2 = 10N /m C) k1 = 30N/m và k2 = 20N /m D) k1 = 10N/m và k2 = 10N /m Câu 98 ĐH Qu c gia Cho v t m = 1,6kg và hai lò xo L1, L2 có kh i lư ng không đáng k đư c m c như hình v 1, trong đó A, B là hai v trí c đ nh. Lò xò L1 có chi u dài l1 =10cm, lò xo L2 có chi u dài l2= 30cm. Đ c ng c a hai lò xo l n lư t là k1 và k2. Kích thích cho v t m dao đ ng đi u hoà d c theo tr c lò xo v i phương trình x =4sinwt (cm). Ch n g c to đ O t i v trí cân b ng. Trong kho ng th i gian π/30(s) đ u tiên (k t th i đi m t=0) v t di chuy n đư c m t đo n 2cm. Bi t đ c ng c a m i lò xo t l ngh ch v i chi u dài c a nó và đ c ng k c a h hai lò xo là k= k1 + k2. Tính k1 và k2. A) k1 =20 N/m ,k2 =20 N/m B) k1 =30N/m, k2 = 10 N/m C) k1 =40N/m, k2 =15 N/m D) k1 = 40N/m, k2 = 20 N/m Câu 99 ĐH Thương M i Hai lò xo có kh i lư ng không đáng k , có đ c ng l n lư t là k1= 75N/m, k2=50N/m, đư c móc vào m t qu c u có kh i 18
 19. lư ng m =300g như hình v 1. Đ u M đư c gi c đ nh. Góc c a m t ph ng nghiêng a = o. 30 B qua m i ma sát. 1. Ch ng minh r ng h lò xo trên tương đương v i m t lò xo có đ c ng là . k1 k 2 k1 k 2 A) k=3 B) k=2 k1 + k 2 k1 + k 2 k1 k 2 k1 k 2 C) k=1 . D) k=0,5 . k1 + k 2 k1 + k 2 2. Gi qu c u sao cho các lò xo có đ dài t nhiên r i buông ra. B ng phương pháp d ng ư c h c ch ng minh r ng qu c u dao đ ng đi u hoà. Vi t phương trình dao đ ng c a qu c u. Ch n tr c to đ Ox hư ng d c theo m t ph ng nghiêng t trên xu ng. G c to đ O là v trí cân b ng. Th i đi m ban đ u là lúc qu c u b t đ u dao đ ng. L y g = 10m/s2 A) x= -6cos10t (cm) B) x= -5cos10t (cm) C) x= -4cos10t (cm) D) x= -3cos10t (cm) 3. Tính l c c c đ i và c c ti u tác d ng lên đi m M. A) Fmax =6 N , Fmin =4 B) Fmax =3 N , Fmin =2 C) Fmax =4 N , Fmin =1 D) Fmax =3 N , Fmin =0 Câu 100 ĐH Thu L i 1. Phương trình chuy n đ ng có d ng: x =3sin(5πt-π/6)+1 (cm). Trong giây đ u tiên v t qua v trí x =1cm m y l n? A) 3l n B) 4l n C) 5l n D) 6l n 2. Con l c lò xo g m v t kh i lư ng m m c v i lò xo, dao đ ng đi u hoà v i t n s 5Hz. B t kh i lư ng c a v t đi 150gam thì chu kỳ dao đ ng c a nó là 0,1giây.L y π2 =10, g = 10m/s2. Vi t phương trình dao đ ng c a con l c khi chưa bi t kh i lư ng c a nó. Bi t r ng khi b t đ u dao đ ng v n t c c a v t c c đ i và b ng 314cm/s. A) x = 5sin(10πt) cm. B) x = 10sin(10πt) cm. C) x = 13sin(10πt) cm. D) x = 16sin(10πt) cm. Câu 101 ĐH Giao thông Cho h dao đ ng như hình v 1. Hai lò xo L1, L2 có đ c ng K1 =60N/m, K2=40N/m. V t có kh i lư ng m=250g. B qua kh i lư ng ròng r c và lò xo, dây n i không dãn và luôn căng khi v t dao đ ng. v trí cân b ng (O) c a v t, t ng đ dãn c a L1 và L2 là 5cm. L y g =10m/s2 19
 20. b qua ma sát gi a v t và m t bàn, thi t l p phương trình dao đ ng, ch n g c O, ch n t = 0 khi đưa v t đ n v trí sao cho L1 không co dãn r i truy n cho nó v n t c ban đ u v0=40cm/s theo chi u dương. Tìm đi u ki n c a v0 đ v t dao đ ng đi u hoà. A) v0 ≤ v0 max (= 24,7cm / s) B) v0 ≤ v0 max (= 34,7cm / s) C) v0 ≤ v0 max (= 44,7cm / s) D) v0 ≤ v0 max (= 54,7cm / s) Câu 102 HV Công ngh BCVT M t v t nh kh i lư ng m = 200g treo vào s i dây AB không giãn và treo vào m t lò xo có đ c ng k =20N/m như hình v . Kéo v t m xu ng dư i v trí cân b ng 2cm r i th ra không v n t c đ u. Ch n g c to đ là v trí cân b ng c a m, chi u dương hư ng th ng đ ng t trên xu ng, g c th i gian là lúc th v t. Cho g = 10m.s2. 1. Ch ng minh v t m dao đ ng đi u hoà và vi t phương trình dao đ ng c a nó. B qua l c c n c a không khí và ma sát đi m treo b qua kh i lư ng c a dây AB và lò xo. π A) x = sin(10t + ) 2 π B) x = 2 sin(10t + ) 2 C) x = 3 sin(10t + π/2) π D) x = 4 sin(10t + ) 2 2. Tìm bi u th c s ph thu c c a l c căng dây vào th i gian. V đ th s ph thu c này. Biên đ dao đ ng c a v t m ph i tho mãn đi u ki n nào đ dây AB luôn căng mà không đ t, bi t r ng dây ch ch u đư c l c kéo t i đa là Tmax =3N. π A) T(N) = 1 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm. 2 π B) T(N) = 2 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 5cm. 2 π C) T(N) = 3 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm. 2 π D) T(N) = 4 + 0,4sin(10t + ), A ≤ 4cm. 2 Câu 72 H c vi n Hành chính 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản